Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКИ 1 страница
Додаток А

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

1. Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів

У роботі слід дослідити питання активізації бюджетної політики у забезпеченні соціального й економічного розвитку регіону на базі удосконалення міжбюджетних відносин за умов адміністративно-територіальної реформи. Також слід: дослідити досвід розвинених країн у регулюванні бюджетного процесу та можливості його використання в Україні; систематизувати доходи та видатки місцевих бюджетів з урахуванням вимог бюджетної класифікації; визначити роль і функції владних структур у формуванні й активізації бюджетної політики у регіонах; обґрунтувати принципи бюджетного стимулювання розвитку регіонів, запропонувати методичні підходи та заходи щодо удосконалення міжбюджетних відносин; удосконалити методологію формування джерел фінансових ресурсів місцевих бюджетів розвитку за рахунок податкових і неподаткових надходжень у аспекті збільшення абсолютної суми коштів, підвищення обґрунтованості нормативів відрахувань та покращання адміністрування надходжень з метою створення на місцях реальних можливостей для стимулювання розвитку регіонів.

2. Акцизне оподаткування та шляхи його розвитку в Україні

Необхідно обґрунтувати теоретичні та методичні засади оподаткування акцизним податком в Україні. У цьому напрямку слід проаналізувати сучасний механізм оподаткування різних підакцизних товарів, що вироблені на митній території України, а також товарів, які ввозяться на митну територію України. Встановити чинники, що визначають доцільність використання акцизного оподаткування в сучасних умовах господарювання.

Проаналізувати систему оподаткування акцизним податком в сучасних економічних умовах господарювання. Дослідити структуру надходжень акцизного податку до державного бюджету України протягом попередніх 5-7 років, а також динаміку сплати податку на прикладі даних ДПІ району.

Обґрунтувати принципи побудови економіко-математичної моделі впливу вироблених в Україні підакцизних товарів на доходи бюджету. Спрогнозувати надходження від акцизного податку на наступний рік.

Розробити рекомендації щодо розвитку акцизного оподаткування в Україні. Навести пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного податкового законодавства.

 

3. Акцизний податок: проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування

Надати історичні засади розвитку акцизного оподаткування за кордоном та в Україні. Висвітлити теоретико-методологічні аспекти системи акцизного оподаткування. Вказати на сучасний механізм оподаткування різних підакцизних товарів, що вироблені на митній території України, а також товарів, які ввозяться на митну територію України. Зазначити чинники, що визначають доцільність використання акцизного податку у сучасних умовах господарювання.Проаналізувати систему адміністрування акцизного оподаткування в Україні. Дослідити структуру надходжень акцизного податку до державного бюджету України протягом попередніх років.

Розробити економіко-математичну модель впливу ввезених в Україну підакцизних товарів на податкові надходження від акцизного оподаткування.

Висвітлити існуючі проблеми чинного механізму акцизного оподаткування, а також враховуючи зарубіжний досвід, запропонувати комплекс заходів щодо нормативно-правового вдосконалення механізму стягнення та адміністрування цього податку.

 

4. Адміністрування прямих податків та їх фіскальна ефективність

У дипломній роботі необхідним є дослідити теоретичні засади прямого оподаткування, а саме: узагальнити еволюцію наукових поглядів на пряме оподаткування у фінансовій теорії; визначити сутність адміністрування прямих податків; розкрити особливості процесу адміністрування прямих податків; з’ясувати економічний зміст поняття „фіскальна ефективність податку”; дати оцінку фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб; визначити вплив адміністрування на фіскальну ефективність прямих податків; обґрунтувати напрями удосконалення адміністрування прямих податків; запропонувати шляхи підвищення результативності податкового контролю як важливого напряму адміністрування прямих податків; розробити пропозиції щодо підвищення фіскальної ефективності прямих податків. 

5. Адміністрування акцизного податку в Україні: вітчизняні реалії та напрямки вдосконалення

З метою висвітлення теми слід розглянути сутність та значення акцизного оподаткування в системі непрямих податків та дослідити еволюцію акцизного податку в Україні. Визначити організаційно-правові засади адміністрування акцизного податку в Україні. Показати фіскально-регулюючі аспекти адміністрування акцизного податку в Україні. Дати оцінку акцизному оподаткуванню алкогольних напоїв та тютюнових виробів і проаналізувати сучасну практику здійснення контролю за виробництвом та реалізацією підакцизних товарів в Україні. Запропонувати напрямки вдосконалення адміністрування акцизного податку в Україні. На основі моніторингу світового досвіду адміністрування акцизного податку запропонувати нові вектори вдосконалення акцизного оподаткування.

6. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку

У роботі слід розкрити економічну суть бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної системи з метою впливу на динаміку економічного розвитку. Запропонувати структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної та видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. Виявити тенденції планованих і фактичних показників дохідної та видаткової частин зведеного, державного та місцевих бюджетів. Визначити вплив обсягу податкової бази на суму надходжень за основними податками стосовно адміністративно-територіальних одиниць. Виявити роль податкового навантаження у формуванні дохідної частини бюджету, економічному розвитку держави та регіонів, взаємозв'язку видаткової частини бюджету, бюджетної централізації та економічного зростання. Розробити методологію прогнозування дохідної частини бюджету, запропонувати систему міжбюджетного регулювання на базі відповідних моделей.

 

7. Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави

У дипломній роботі слід розробити систему бюджетного вирівнювання у ході реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних одиниць. Розглянути теоретичні підходи щодо визначення фінансово-адміністративних засад побудови бюджетної системи держави, історію становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні. Обґрунтувати необхідність і завдання регіонального вирівнювання в системі міжбюджетних відносин. Дослідити форми й методи взаємовідносин між бюджетами. Висвітити механізми виділення бюджетних трансфертів. Запропонувати методи моделювання взаємовідносин бюджетного вирівнювання. Надати пропозиції щодо вдосконалення системи бюджетного вирівнювання з урахуванням світових тенденцій даного процесу, а також засад формування фондів бюджетного вирівнювання в Україні.

 

8. Бюджетний дефіцит і його регулювання у ринковій економіці України

У роботі варто дослідити економічну природу дефіциту бюджету, тенденції його розвитку та взаємозв'язок із загальними макро- та мікроекономічними показниками економіки країни. Розкрити основні чинники виникнення й джерела фінансування дефіциту бюджету як показника незбалансованості доходів і видатків в умовах перехідної економіки. Запропонувати систему показників оцінки рівня бюджетного дефіциту та визначити шляхи удосконалення методів регулювання доходів, видатків та дефіциту державного та місцевих бюджетів, податкової політики. Дослідити доцільність впровадження системного аналізу показників планування бюджету та його моделювання. Обґрунтувати необхідність затвердження стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків у бюджети регіонів відповідно до рівня їх економічного розвитку.

9. Бюджетна безпека України

У роботі варто розкрити сутність бюджетної безпеки держави та її місце у фінансовій безпеці. Дослідити механізм та систему забезпечення бюджетної безпеки держави. Визначити індикатори та загрози бюджетної безпеки держави. Провести оцінювання рівня бюджетної безпеки України. Рекомендувати стратегічні пріоритети державної політики у сфері забезпечення бюджетної безпеки України.

 

9.1. Боргова безпека України

У роботі варто розкрити сутність боргової безпеки держави та її місце у фінансовій безпеці. Дослідити механізм та систему забезпечення боргової безпеки держави. Визначити індикатори та загрози боргової безпеки держави. Провести оцінювання рівня боргової безпеки України. Рекомендувати стратегічні пріоритети державної політики у сфері забезпечення боргової безпеки України.

 

10. Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України

У роботі необхідно дослідити теоретико-організаційні засади бюджетного контролю. Висвітлити практику та проблематику реалізації бюджетного контролю в Україні, а саме: провести оцінювання механізму здійснення бюджетного контролю як управлінської функції; проаналізувати особливості здійснення зовнішнього, внутрішнього та громадського бюджетного контролю в Україні; провести моніторинг стану бюджетного контролю в Україні. Визначити пріоритети розвитку бюджетного котролю в Україні.

11. Бюджетно-податкова політика в умовах ринкової економіки України

У роботі варто дослідити теоретичні аспекти бюджетно-податкової політики як інструменту регулювання економічних процесів, а саме: визначити теоретичне підґрунтя бюджетно-податкової політики як елементу фінансової політики; узагальнити зарубіжний досвід щодо особливостей проведення бюджетно-податкової політики на різних етапах економічного розвитку. Визначити та проаналізувати вплив основних елементів бюдджетно-податкової політики України в контексті регулювання економічних процесів. Запропоновувати шляхи удосконалення бюджетно-податкової політики як механізму регулювання економічних процесів.

 

12. Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні

У роботі варто дослідити теоретичні та організаційні основи системи валютного регулювання, етапи її формування в Україні, проблеми курсоутворення. Визначити провідну роль валютного контролю в цій системі та висвітити методи його організації за кордоном. Здійснити аналіз валютних операцій суб'єктів підприємницької діяльності України та надати оцінку ефективності валютного контролю з боку державних органів. На підставі проведеного аналізу сформулювати й обґрунтувати низку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань валютного регулювання та контролю, запропонувати нову організаційну структуру контролюючих органів. Розробити комплексну методику здійснення контрольно-перевірочної роботи з питань дотримання вимог валютного законодавства.

13. Виконання місцевих бюджетів України

У роботі варто дослідити питання, пов'язані з виконанням бюджетів як стадії бюджетного процесу, доповнити схему механізму дії розподільної функції фінансів, визначити основні форми прояву місцевих бюджетів. Запропонувати нові місцеві податки та збори, які можуть бути впроваджені на території України, способи вдосконалення системи оподаткування, а також контролю за повнотою надходжень місцевих податків і зборів. Визначити шляхи вдосконалення формульного підходу до визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема способи покращення розрахунку прогнозного обсягу кошиків доходів і видатків місцевих бюджетів. Розробити розширену логічну модель діяльності місцевих органів влади у процесі виконання місцевих бюджетів, а також розглянути зарубіжний досвід і запропонувати конкретні форми його втілення в Україні.

 

14. Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету

У роботі варто дослідити внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету. Визначити сутнісно-теоретичні засади державного кредиту. Проаналізувати функціонування системи внутрішніх державних позик та стану внутрішнього державного боргу України, визначити основні напрями фінансової політики оптимізації заборгованості.

 

15. Державне фінансування соціальних гарантій населення України

У роботі слід дослідити економічну сутність та призначення соціальних гарантій населення України, розробити теоретико-методологічні засади їх державного фінансування. Проаналізувати основні етапи становлення та розвитку системи соціальних гарантій населення в Україні, визначити джерела їх фінансування. З’ясувати місце та роль інституту соціальних гарантій в економічній системі держави. Проаналізувати видатки бюджету у даній сфері. Дослідити бюджетний механізм фінансування соціальних гарантій і розробити пропозиції щодо його подальшого удосконалення шляхом перегляду пріоритетів бюджетного фінансування, запровадження системи державних мінімальних соціальних стандартів і підвищення ефективності витрат бюджетних коштів на базі використання програмно-цільового методу формування бюджету, посилення фінансового контролю за видатками бюджетних коштів і перегляду соціальних пільг. Визначити роль позабюджетних фінансових інститутів у забезпеченні соціальних гарантій населення України та особливості фінансування соціальних гарантій даними структурами. З урахуванням зарубіжного досвіду визначити оптимальні напрями використання позабюджетних коштів для підвищення ефективності процесу надання соціальних гарантій населенню України.

 

16. Державний борг України в умовах ринкової економіки

У роботі слід дослідити теоретичні засади формування державного боргу і використання залучених ресурсів, розробити практичні рекомендації і заходи щодо вдосконалення методів управління державним боргом. Теоретично обґрунтувати економічну природу і суть державного боргу, довести його об'єктивну необхідність, яка зумовлена розвитком економічних процесів у суспільстві. Висвітити тенденції та фактори внутрішнього та зовнішнього боргів, що впливають на його формування. Обґрунтувати необхідність використання зарубіжного досвіду у ході розробки тактики та стратегії державних запозичень на внутрішньому та зовнішньому ринку капіталів. Запропонувати економіко-математичні моделі оперативного управління державним боргом для визначення основних параметрів позики, адекватних ринковим умовам. Описати основні принципи моделювання боргової стратегії, що базуються на принципах фінансової безпеки країни.

 

17. Державний борг України: механізм управління та обслуговування

У роботі слід визначити об'єктивну необхідність виникнення державного боргу як складової державних фінансів України на сучасному етапі, а також фактори, які вплинули на зростання державного боргу в Україні, недосконалий механізм залучення та використання коштів на внутрішньому та міжнародному ринках, кризові явища в економіці. Обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання державного боргу: стримування нагромадження та оптимізації обсягів внутрішнього та зовнішнього боргу, вдосконалення системи управління даним боргом, впровадження законодавчої норми щодо відповідності обсягу дефіциту державного боргу й обсягу державних інвестицій. Періодизувати етапи формування внутрішнього державного боргу України: залучення прямих кредитів Національного банку України, випуск та розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Визначити основні етапи формування державного зовнішнього боргу: надання урядових гарантій за іноземними кредитами, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій. Розробити пропозиції щодо вдосконалення механізму управління державним внутрішнім боргом: законодавче забезпечення гарантій державних цінних паперів, встановлення оптимальних обсягів залучення державою коштів та їх повернення, використання запозичених коштів в інвестиційних цілях, збільшення строків обігу облігацій та забезпечення їх доходності, узгодження розміру внутрішнього боргу з темпами економічного зростання. З’ясувати роль і місце заборгованості з заробітної плати та інших соціальних виплат у структурі державного боргу в Україні. Сформулювати пропозиції щодо запобігання в майбутньому цьому виду заборгованості: збільшення надходжень грошових коштів до бюджетів усіх рівнів за рахунок удосконалення податкової системи, зміцнення загальної фінансової дисципліни, спрямування коштів від грошової приватизації на погашення заборгованості з заробітної плати в бюджетній сфері та інвестицій. Навести рекомендації щодо використання в Україні зарубіжного досвіду стосовно управління та обслуговування державного боргу: конверсій боргів, обміну облігацій старого боргу на нові фінансові активи, підвищення відповідальності позичальників за зовнішні кредити під гарантію уряду.

 

18. Державний бюджет в умовах демократії

У роботі варто провести дослідження функціонування державного бюджету за умов демократії. Довести існування тісного зв'язку між еволюцією фіскально-бюджетних і політичних інститутів на прикладах історії європейських країн. Узагальнити теоретичні підходи західної та вітчизняної фінансових наук до питання рушійних сил (детермінант) бюджету. Проаналізувати об'ємно-структурні та перерозподільні особливості бюджету в демократичних країнах. З’ясувати зв'язки бюджетних трансформацій в Україні з домінантами суспільного вибору. Дослідити вплив утвердження парламентаризму в Україні на алокаційні, перерозподільні та стабілізаційно-регулюючі параметри державного бюджету. Розглянути вітчизняну практику бюджетного процесу на загальнодержавному рівні та запропонувати комплекс заходів щодо його нормативно-правового та інституційного вдосконалення.

 

19. Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління

У роботі варто розглянути основні сучасні теорії державного боргу, розвинути деякі гіпотези у цій сфері, а також виконати емпіричний аналіз основних тенденцій формування та розвитку зовнішніх державних запозичень України. Проаналізувати формування зовнішнього боргу України та його моніторинг, підсумувати показники, які характеризують борговий тягар України, та вплив на ці показники трансформації гарантованої урядом заборгованості суб'єктів господарювання в прямий державний борг. На підставі цього зробити висновки щодо стану кредитного рейтингу держави, запропонувати шляхи його поліпшення. Надати пропозиції щодо оптимізації організації та вдосконалення інструментарію управління боргом. Розробити нові концептуальні підходи до реструктуризації боргу та методів обліку державних зобов'язань, моделювання та прогнозування сценаріїв розвитку показників державної заборгованості.

 

20. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні

У роботі варто дослідити теоретичні засади державного фінансового контролю підприємницької діяльності, його об'єктивну необхідність і роль у системі державного регулювання економіки, визначити об'єкти контролю за умов ринкової економіки. Проаналізувати організацію державного фінансового контролю підприємницької діяльності в Україні. Розглянути правові засади функціонування його суб'єктів. Встановити особливості та тенденції розвитку системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності в Україні. Розробити рекомендації щодо основних напрямків підвищення ефективності державного фінансового контролю підприємницької діяльності в контексті адміністративної реформи.

 

21. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у ринковій економіці України

У роботі варто розглянути теоретичні та методичні питання організації фінансово-контрольної діяльності в Україні. Проаналізувати зміст поняття „контроль”. Показати, що фінансовий контроль не завжди є органічною складовою процесу управління. Обґрунтувати можливість його здійснення поза функціями управління та використання як альтернативного заходу адміністративного впливу. Провести дослідження фінансових систем грошових потоків як предмета діяльності державного контролю. Виявити причини їх тінізації, сформулювати механізми та способи детінізації економіки. Розглянути організаційно-інституціональну структуру органів державного фінансового контролю й обґрунтувати об'єктивні принципи розмежування сфери їх діяльності.

 

22. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України

У роботі варто розкрити теоретичну концепцію реформування системи міжбюджетних відносин в Україні, що базується на економічних принципах і критеріях розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Довести негативний вплив нерівномірного міжгалузевого розподілу податкового навантаження та субсидування підприємств на соціально-економічний розвиток регіонів і можливості становлення системи міжбюджетних відносин за умов фіскальної справедливості. Розробити методичні підходи до вибору ефективних форм державної підтримки підприємств у перехідний період і пропозиції щодо вдосконалення податкової системи України. З’ясувати ключові проблеми формування місцевих бюджетів України. Визначити стратегію та послідовність проведення окремих заходів з метою реформування міжбюджетних відносин в Україні. Обґрунтувати пропозиції щодо змін у розподілі видаткових зобов'язань і доходних джерел між центральним і місцевими бюджетами України.

23. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання

У роботі варто дослідити теорію та практику формування доходів місцевих бюджетів за умов ринкових трансформацій українського суспільства. Узагальнити теоретичні підходи до визначення їх соціально-економічної суті та доповнити їх класифікаційні ознаки. Запропонувати систематизований перелік принципів формування доходів місцевих бюджетів. Удосконалити концептуальні підходи щодо з'ясування економічної природи власних і закріплених доходів місцевих бюджетів, зазначити їх особливості. Здійснити багатоступеневу оцінку й аналіз динаміки цих доходів за всіма рівнями, дослідити склад і структуру джерел їх формування, визначити фактори змін. Запропонувати комплекс практичних рекомендацій щодо оптимізації даного процесу та виявлення резервів їх зростання.

 

24. Доходи державного бюджету, проблеми мобілізації та шляхи збільшення

Дослідити державний бюджет як головну ланку фінан­сової системи України. Висвітлити дискусійні питання щодо сутності бюджету та визначити бюджет як економічну категорію. Сформулювати характерні риси бюджету як фонду грошових коштів, функції бюджету, складові частини бюджету. Довести необхідність існування бюджету. Визначити фактори, що впливають на розмір бюджету, резервного фонду бюджету.

Проаналізувати механізм виділення коштів з резервного фонду бюджету.

Систематизувати систему державних доходів, визначивши при цьому державні доходи як категорію. Визначити суб’єктів фінансових правовідносин; складові елементи державних доходів; централізовані та децентралізовані доходи; форми залучення доходів та їх класифікацію. Розробити на основі моделювання напрями збільшення державних доходів.

 

25. Державний податковий аудит в умовах ринкової економіки України

Досліджуючи визначену тему дипломної роботи необхідно розкрити теоретичні основи державного податкового аудиту. Провести оцінювання стану державного податкового аудиту на сучасному етапі розвитку економіки України. Розробити та запропонувати напрямки розвитку та вдосконалення державного податкового аудиту.

 

26. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку

Досліджуючи тему слід розкрити теоретичні засади пенсійного забезпечення у контексті теорії вартості робочої сили і загального добробуту, висвітлити економічний зміст, необхідність і функціональне призначення державного пенсійного забезпечення та з’ясувати його роль і місце в системі соціального захисту населення та виявити й узагальнити закономірності формування системи пенсійного забезпечення, проаналізувати сучасні світові тенденції та особливості базових моделей її організації, їх специфіку та можливості використання в Україні. Також необхідно проаналізувати діюче в Україні державне пенсійне забезпечення, етапи його становлення та чинники, які впливають на формування доходів і використання коштів Пенсійного фонду України, обґрунтувати концептуальні засади вдосконалення та розвитку державного пенсійного забезпечення в Україні та розробити актуарну модель кількісної оцінки процесу реформування державного пенсійного забезпечення з орієнтацією на систему збалансованих виплат та накопичень на індивідуальних пенсійних рахунках.

27. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм

У роботі важливо обґрунтувати теоретико-методичні засади організації державного фінансового аудиту бюджетних програм, а також розробити рекомендації щодо впровадження його прогресивних форм у практичну діяльність з метою підвищення ефективності та результативності реалізації бюджетних програм. А саме: уточнити сутність і роль державного фінансового аудиту бюджетних програм в системі державного фінансового контролю; визначити основні проблеми методичного забезпечення проведення державного фінансового аудиту бюджетних програм; виявити основні проблеми в реалізації бюджетних програм в Україні; визначити процесуально-процедурну будову державного фінансового аудиту бюджетних програм; проаналізувати проведення державного фінансового аудиту на всіх етапах реалізації бюджетної програми; здійснити критичний аналіз діючої практики використання результативних показників виконання бюджетних програм, врахування інших факторів; запропонувати шляхи вдосконалення аудиту виконання бюджетних програм та обґрунтування необхідності зміни кількості та якості затвердження бюджетних програм.

 

28. Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання: організація та методика проведення

У роботі слід визначити місце державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання в системі фінансового контролю. Розглянути підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт державного фінансового аудиту. Дослідити інституційне забезпечення здійснення державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання. Проаналізувати методичні підходи до оцінки ефективності державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання. Провести моніторинг показників ефективності державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання. Здійснити прогнозування показників ефективності державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання. Адаптувати зарубіжний досвіду проведення державного фінансового аудиту в українську практику. Провести стандартизацію процедур проведення державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання.

 

29. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України

У роботі слід розглянути теоретико-методологічні засади зовнішньої заборгованості. Виявити її сучасні світові тенденції, проаналізувати та розвинути основні науково-емпіричні гіпотези, класифікувати та охарактеризувати основні концепції, визначити місце та роль даної заборгованості у системі фінансової безпеки держави. Здійснити системний макроекономічний аналіз та моніторинг зовнішнього боргу у вітчизняній економіці перехідного періоду, а також зробити висновок про низький рівень боргової та фінансової безпеки держави і запропонувати шляхи їх зміцнення. Навести пропозиції щодо ефективності менеджменту зовнішнього боргу та вдосконалення інструментарію управління ним. Розробити моделі розрахунку граничнодопустимого обсягу зовнішнього державного боргу та прогнозування сценаріїв розвитку зовнішньої державної заборгованості за будь-яких макроекономічних параметрів. Визначити стратегічні цілі та концептуальні засади управління зазначеним боргом у трансформаційній системі.

 

30. Зовнішній державний борг: механізм управління та боргова стратегія

У роботі слід з’ясувати роль зовнішнього боргу в національній економіці в контексті цільових орієнтирів боргової стратегії держави. Розкрити зміст та уточнити трактування поняття “управління зовнішнім державним боргом”, а також визначити складові елементи механізму управління зовнішнім державним боргом. Проаналізувати сучасні тенденції боргової політики України та визначити її макроекономічні наслідки.
Виокремити особливості механізму управління зовнішнім державним боргом в Україні. Виявити структурні асиметрії боргового портфеля України. Провести оцінку боргової стійкості та розробити імітаційну модель боргових процесів в Україні на середньострокову перспективу. Обґрунтувати необхідність формування боргової стратегії як пріоритетного напряму доктрини макроекономічного розвитку України. Запропонувати напрями модернізації механізму управління зовнішнім державним боргом в Україні.

 

31. Казначейське обслуговування Державного бюджету України


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал