Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКИ 2 страница
У роботі слід розкрити теоретико-методологічний підхід як синтез наукових принципів і прийомів декількох дисциплін, зокрема, казначейської справи, фінансового та бюджетного менеджменту. Дослідити структурно-функціональні механізми процесу казначейського обслуговування Державного бюджету України на рівні обласних управлінь Державного казначейства України (ДКУ). Дослідити механізм організації казначейського обслуговування держбюджету. Внести пропозиції щодо вдосконалення даного процесу.

 

32. Контрольна і аналітична робота Державної фіскальної служби України в податковому процесі

У роботі слід дослідити суть і призначення контрольної й аналітичної роботи фіскальної служби за умов трансформації економіки для забезпечення повної та своєчасної мобілізації фінансових ресурсів до централізованих фондів держави та підвищення ефективності управлінських рішень щодо питань оподаткування. Обґрунтувати основні напрями вдосконалення методів контрольної й аналітичної роботи фіскальної служби з планування, проведення та реалізації результатів перевірок щодо дотримання вимог податкового законодавства.

 

33. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг в Україні

У роботі в першу чергу варто розкрити специфіку діяльності кредитних спілок в системі фінансового посередництва через аналіз особливостей фінансових послуг, що ними надаються. Дослідити економічну сутність фінансових послуг кредитних спілок та визначити їх характерні ознаки. Визначити особливості державного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні. Окреслити прагматичні аспекти існування та розвитку кредитних спілок в Україні через аналіз макроекономічного середовища їх функціонування. Проаналізувати особливості формування та використання фінансових ресурсів кредитними спілками. Дати критичну оцінку сучасному стану кредитних послуг кредитних спілок в Україні. Обґрунтувати основні засади оптимізації нормативно-правового забезпечення діяльності кредитних спілок в Україні. Запропонувати напрямки підвищення конкурентоспроможності кредитних спілок в контексті їх організаційної інтеграції. Обґрунтувати принципи формування стратегії діяльності для кредитної спілки за допомогою інструментарію економіко-математичного моделювання.

34. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні

У роботі слід дослідити теоретичні засади оподаткування доданої вартості, установити чинники, які визначають доцільність використання податку на додану вартість (ПДВ) у системі оподаткування. Проаналізувати механізм оподаткування доданої вартості підприємств в Україні. Обґрунтувати принципи побудови та сформувати економіко-математичну модель впливу ПДВ на діяльність підприємств і доходи бюджету. Розробити рекомендації з удосконалення механізму оподаткування доданої вартості та пропозиції щодо внесення змін і доповнень у чинне законодавство.35. Механізм оподаткування прибутку підприємств

У роботі слід визначити шляхи удосконалення механізму оподаткування прибутку та підвищення ефективності його регулювального впливу на функціонування підприємств. Дослідити теоретичні засади оподаткування прибутку підприємств, класифікувати чинники, що визначають використання податку на прибуток підприємства у складі системи оподаткування. Проаналізувати механізм оподаткування прибутку підприємств в Україні. Обґрунтувати принципи побудови та сформувати економіко-математичну модель впливу податку на прибуток на функціонування підприємств і доходи бюджету. Розробити рекомендації щодо удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств та навести пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень до чинного законодавства.

 

36. Механізм формування державного внутрішнього боргу України

У роботі слід дослідити теоретико-методологічні та науково-практичні питання управління урядовими запозиченнями. Визначити теоретичні засади функціонування державних внутрішніх позик, розробити схему їх класифікації. Проаналізувати основні теоретичні розробки у сфері державного кредиту та його вплив на основні макроекономічні показники. Визначити особливості нормативно-правового регулювання державного внутрішнього боргу України, дослідити процес його формування. Розробити методичні рекомендації щодо аналізу ризиків портфеля внутрішніх боргових зобов'язань уряду, здійснити оцінку ризиків вітчизняного ринку державних цінних паперів. Сформулювати пропозиції щодо удосконалення системи управління державним внутрішнім боргом. Дослідити можливості оптимізації структури боргу шляхом залучення коштів населення. 

37. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні

Дослідити з урахуванням зарубіжного досвіду зміст і призначення соціально-економічних функцій держави, які виконуються відповідно до Конституції України, організаційно-правові основи функціонування бюджетної системи та методологічні засади формування державної бюджетної політики. Проаналізувати зарубіжний досвід формування даної політики, виявити її особливості та можливості використання в Україні. Визначити бюджетні систему та процес в Україні, основні недоліки, яких вони не позбавилися після прийняття Бюджетного кодексу. Охарактеризувати процес реалізації пріоритетів бюджетної політики, визначених у бюджетних резолюціях Верховної Ради України шляхом їх відображення в законах про державний бюджет та їх здійснення. Розробити методику визначення її пріоритетів в складі інформаційно-аналітичного забезпечення, сукупності індикаторів стану бюджетної сфери, аналізу соціально-економічного розвитку країни та її стану, виявлення загроз стану бюджетної сфери та здійснення бюджетної політики, стратегічного планування даної політики та кожну з цих складових. Запропонувати підсистему інформаційно-аналітичного забезпечення, яка дозволяє створити комплексну інформаційну базу для формування бюджетної політики держави. Розробити методику узгодження бюджетної та грошово-кредитної політики держави, у якій визначити сукупність її засад, перелік індикаторів, що їх характеризують, сукупність каналів прямого та зворотного впливу та організаційні методи узгодження цих видів політики.

 

38. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики

Дослідити теоретичні засади та вітчизняну практику митно-тарифного оподаткування у аспекті підвищення ефективності реалізації фіскально-регулювального потенціалу мита. Розкрити сутнісно-функціональне призначення й особливості мита як податку. Визначити принципи ефективної митно-тарифної політики України. Провести емпіричний аналіз запровадження та справляння мита, здійснити оцінку його впливу на розвиток вітчизняної економіки. Виявити резерви зростання надходжень мита до Державного бюджету України за умов лібералізації національного митного тарифу. Запропонувати й обґрунтувати комплекс практичних заходів щодо вдосконалення вітчизняної системи митно-тарифного регулювання у контексті сприятливої для національних інтересів зовнішньоекономічної інтеграції. Розробити алгоритм оптимізації ставок ввізного мита у період становлення митного тарифу України.

39. Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України

Проаналізувати економічну природу та суть міжбюджетних відносин в унітарній бюджетній системі України за умов державного унітаризму. Дослідити інструменти і методи бюджетного регулювання, роль міжбюджетних відносин у забезпеченні вирівнювання соціально-економічного розвитку територій. Визначити відмінності у фінансовому забезпеченні суб'єктів даної системи України, розглянути чинну практику розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів, інструменти та особливості фінансової допомоги місцевим бюджетам за умов бюджетного унітаризму. Обґрунтувати напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні, шляхи оптимізації розподілу ресурсів між бюджетами та вдосконалення фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад.

 

40. Місцеві бюджети в економічній системі держави

Дослідити теорію та практику місцевих бюджетів, показати їх місце та роль в економічній системі держави. Розглянути процес еволюції місцевих бюджетів України та запропонувати його періодизацію. Обґрунтувати напрямки вдосконалення формування та використання коштів місцевих бюджетів, оптимізації розподілу ресурсів у бюджетній системі України, вдосконалення міжбюджетних відносин і, зокрема, порядку розрахунку бюджетних трансфертів, реформування місцевого оподаткування. Показати роль місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку, фінансової стабільності в державі, піднесенні добробуту населення, зміцненні інституту місцевого самоврядування, проведенні регіональної політики.

 

41. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування

Дослідити питання вдосконалення емісії та розміщення місцевих цінних паперів у формі облігаційної позики, а також їх використання для фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування. Розглянути економічну сутність облігаційної позики, з’ясувати методологічні принципи руху муніципальних цінних паперів в економічно розвинутих країнах і країнах з трансформаційною економікою. Проаналізувати стан ринку облігаційної позики в Україні. Дослідити особливості правового забезпечення діяльності органів місцевої влади як емітента цінних паперів, розробити пропозиції щодо його вдосконалення.

 

42. Місцеві податки і збори та їх роль у податкові системі України

Визначити проблеми формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, одним з основних джерел доходів яких є місцеві податки і збори, процесу формування місцевого оподаткування, визначення його ролі в системі діяльності місцевих органів влади та держави в цілому. Провести комплексне дослідження системи місцевого оподаткування, визначити його роль і місце в економічній системі держави взагалі та у доходах зведеного та місцевих бюджетів зокрема. Проаналізувати законодавчу базу та існуючу практику справляння місцевих податків і зборів. Довести необхідність реформування місцевого оподаткування, удосконалення механізмів справляння місцевих податків по забезпеченню повного і своєчасного надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів. Сформулювати пропозиції щодо подальшого реформування системи місцевих податків і зборів в Україні.

43. Механізм непрямого оподаткування в Україні

Дослідити теоретичні і практичні аспекти непрямого оподаткування в Україні в умовах євроекономічної інтеграції. Розкрити соціально-економічну сутність непрямих податків та їх роль в регулюванні економічних відносин. Проаналізувати переваги та недоліки механізму непрямого оподаткування. Визначити роль непрямих податків у формуванні доходів зведеного та державного бюджетів. Дослідити законодавчу базу зі стягнення непрямих податків (ПДВ, акцизного податку та мита). Провести аналіз впливу величини непрямих податків на доходи бюджету, ВВП, рівень доходів суб’єктів підприємництва. Розробити напрями вдосконалення механізму непрямого оподаткування в Україні з точки зору посилення його регулюючого впливу на соціально-економічні процеси з урахуванням фіскальної політики держави.

44. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування

Провести дослідження теорії та практики наповнення місцевих бюджетів за умов адміністративно-територіальної реформи та розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування. Розглянути теоретичні підходи щодо визначення соціально-економічної сутності місцевих бюджетів, розкрити їх роль у перерозподільних процесах. Обґрунтувати підходи щодо трактування місцевих бюджетів як об'єктивного економічного явища та його матеріального вираження. На підставі аналізу зарубіжного досвіду сформулювати рекомендації щодо удосконалення формування місцевих бюджетів України, розкрити зміст і підходи щодо моніторингу їх наповнення. Розробити комплекс практичних рекомендацій щодо реформування системи місцевого оподаткування та покращення використання міжбюджетних трансфертів за умов розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування. Обґрунтувати найбільш важливі напрями удосконалення формування місцевих бюджетів щодо стратегії реформування їх наповнення, а також застосування економетричного моделювання під час прогнозування податкових надходжень місцевих бюджетів.

45. Недержавне пенсійне забезпечення: особливості становлення в Україні

Необхідно дослідити теоретико-методичні підходи до формування ефективного недержавного пенсійного забезпечення в Україні як складової системи соціального захисту, оцінити стан, особливості становлення та тенденції розвитку вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення, вивчити теоретичні аспекти сутності фінансового механізму недержавного пенсійного забезпечення та надати обґрунтовані пропозиції щодо підвищення його ефективності, зокрема через розширення спектру фінансових інструментів, ефективних в умовах українського економічного середовища. Крім того провести порівняльний аналіз, визначити проблеми функціонування українських фінансових установ, що працюють в сфері недержавного пенсійного забезпечення, проаналізувати наслідки зміни пенсійного віку як важливого параметра страхування в системі недержавного пенсійного забезпечення. А також виявити особливості діяльності інститутів на ринку послуг з недержавного пенсійного забезпечення та визначити шляхи оптимізації їх функціонування в даній сфері і обґрунтувати та запропонувати шляхи вдосконалення недержаного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи в Україні.

 

46. Організаційно-економічний механізм забезпечення пенсійної реформи в Україні

Для розкриття теми слід дослідити сутність і взаємозв’язок понять „пенсійне забезпечення”, „пенсійне страхування”, „пенсійна система” та їх роль у формуванні сучасних механізмів соціального захисту населення, виявити фактори формування національної моделі пенсійної системи й дослідити організаційно-економічні механізми запровадження пенсійних систем у країнах світу й узагальнити досвід їх реформування. Також здійснити аналіз соціально-економічного розвитку області та оцінити його вплив на формування соціального захисту населення регіону, проаналізувати особливості формування фінансових потоків у системі пенсійного забезпечення населення на регіональному рівні. Розробити організаційно-економічний механізм упровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи в сучасних умовах та обґрунтувати пріоритетні напрями та шляхи залучення пенсійних ресурсів на довгострокову перспективу в регіональні інвестиційні проекти.

47. Особливості застосування податку на додану вартість в сільському господарстві

Розглянути теоретичні засади функціонування податку на додану вартість. Узагальнити складові об'єкту оподаткування (доданої вартості). Визначити умови ефективного функціонування податку в податковій системі та особливості реалізації функцій податку на додану вартість у цілому і, зокрема, в сільському господарстві. Провести аналіз етапів становлення даного податку в податковій системі України. Дослідити механізм справляння та спеціальні режими оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників, виявити їх недоліки. Обґрунтувати основні напрямки удосконалення механізму стягнення податку на додану вартість з метою посилення стимулюючої ролі податку на розвиток сільського господарства.

 

48. Оподаткування митної вартості товарів

Дослідити місце та роль митної вартості у системі митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни. Розкрити економічний зміст поняття „митна вартість” і проаналізувати функції, шляхом яких вона реалізується. Розглянути інформаційне забезпечення визначення та контролю митної вартості товарів. Висвітлити сучасний стан та обґрунтувати практичні рекомендації щодо удосконалення фінансових оцінок і контролю митної вартості товарів. Дослідити механізм оподаткування митної вартості в Україні. Проаналізувати зарубіжний досвід оподаткування митної вартості. Запропонувати механізм підвищення ефективності оподаткування митної вартості товарів.

 

49. Оподаткування майна в Україні: фіскальна ефективність справляння та практика адміністрування

У роботі варто простежити ретроспективу становлення та розвитку майнового оподаткування. Розкрити сутність оподаткування майна. Дослідити методи адміністрування майнових податків. Проаналізувати стан та тенденції сплати майнових податків. Опрацювати динаміку податкового боргу зі сплати майнових податків. Здійснити оцінку системи планування та контролю за надходженнями майнових податків. Здійснити обґрунтування адаптації зарубіжного досвіду у сфері майнового оподаткування до вітчизняної системи оподаткування. Розглянути шляхи підвищення ефективності оподаткування майна. Розробити підходи до удосконалення методики адміністрування податків на майно.

 

50. Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах

У процесі дослідження необхідно розглянути історичні витоки становлення прибуткового оподаткування юридичних осіб та виявити на цій основі його місце у фіскальній політиці, розкрити економічний зміст поняття „податок на прибуток підприємств” та виявити потенціал його інвестиційного стимулювання, узагальнити напрями впливу податку на прибуток на основні складові інвестиційної діяльності підприємств. Крім того проаналізувати розвиток інвестиційних процесів та визначити ступінь впливу на них чинного механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні і дослідити пільгові режими оподаткування прибутку підприємств та визначити їх ефективність для держави й бізнесу. Оцінити вплив податкової амортизації на інвестиційні процеси та на основі цього розробити концепцію реформування амортизаційної політики. Визначити податкові стимули до інвестування та обґрунтувати доцільність застосування інвестиційних пільг з податку на прибуток підприємств на основі економіко-математичного моделювання. Розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в частині стимулювання інвестиційної діяльності.

 

51. Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти та цінові наслідки

Обґрунтувати теоретичні та методологічні аспекти взаємозв'язку податків на споживання та цін, розробити науково-практичні рекомендації щодо удосконалення оподаткування процесів споживання з метою оптимізації їх впливу на суспільний добробут населення. Розкрити економічну природу податку та ціни, особливості їх взаємозв'язку, визначити й обґрунтувати основні етапи процесу ринкового ціноутворення. Розглянути цінові аспекти оподаткування процесів споживання у контексті взаємозв'язку податків на споживання та рівня цін у сферах виробництва, обігу та зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізувати сучасні фіскальні і цінові особливості оподаткування процесів споживання, проаналізувати фіскальні аспекти податків на споживання за умов реформування механізму ціноутворення.

52. Податки та їхній вплив на виробництво

Розкрити сутність податків, їх функцій і значення в ринковій економіці. Дослідити історичний розвиток податкової теорії та розвиток оподаткування в Україні в перехідний період, починаючи з набуття незалежності. Проаналізувати відповідність податкової системи України теоретичним принципам побудови і провести порівняння із досвідом розвинених країн. Зробити розрахунки податкового тягаря за різними методиками (доля прибутку, що спрямовується на сплату податків; показники рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, податкового тиску на окремих платників). Дослідити зв'язок між рівнем податків та економічною ефективністю і обсягами виробництва. Обґрунтувати та запропонувати конкретні заходи щодо подолання проблем, пов'язаних з надмірністю податків і посиленням їхнього регулюючого та стимулюючого впливу на виробництво.

53. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики

Провести комплексне дослідження концептуальних положень теорії та практики формування й реалізації податкової політики, визначити її природу та соціально-економічну сутність. Розглянути методологічні засади формування та реалізації стратегії й тактики державної політики у сфері оподаткування. Показати роль податкової політики у забезпеченні економічного розвитку та фінансової стабільності у державі, піднесенні добробуту населення. Обґрунтувати основні напрями, шляхи та вектори реформування податкової політики. Узагальнити європейський досвід макроекономічного регулювання відносин у сфері оподаткування та запропонувати прийнятні схеми уніфікації податкового законодавства з законодавством країн-членів Європейського співтовариства. Здійснити моделювання податково-боргової стратегії фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. Розробити концепцію реформування податкової політики.

54. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика

Висвітити теоретико-методологічні засади регіонального розвитку, сутність регіональної податкової політики, визначити її цілі, завдання, принципи. Розкрити зміст фіскальних суперечностей у бюджетно-податковій сфері. Викласти теоретичну концепцію формування регіональної податкової політики, яка базується на розподілі податкових повноважень між органами державної та місцевої влади. Запропонувати методику визначення податкоспроможності регіону на основі оцінки його податкового потенціалу. Провести типізацію регіонів за рівнем економічного розвитку та їх податкоспроможністю. Навести пропозиції щодо вдосконалення регіональної податкової політики з метою висхідного економічного зростання регіонів і забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів.

 

55. Податкова система держави: теорія та практика становлення

Дослідити теоретико-методологічні аспекти становлення податкових систем, розглянути їх як продукт еволюції оподаткування, обумовленої зміною основ економічного життя, розвитком державного устрою, фіскальних інститутів, техніки оподаткування. Проаналізувати об'єктивні закони функціонування та закономірності розвитку податкових систем. Визначити особливості становлення податкових систем постсоціалістичних країн та основні тенденції формування податкової системи України, розкрити причини її низької фіскальної та регулювальної ефективності. Висвітлити напрямки вдосконалення податкової системи України, що відповідають меті побудови держави з соціально орієнтованою ринковою економікою.

 

56. Податкова система України: етапи становлення та напрями розвитку

Дослідити сутність і функції податків. Навести класифікацію податків за різними ознаками. Визначити види податків, які стягуються в Україні. Прямі податки, непрямі податки; їх склад, принципи оподаткування. Іноземний досвід оподаткування. Характеристика основних видів загальнодержавних податків, їх елементи. Місцеві податки та збори. Роль податків у формуванні доходів бюджету. Проаналізувати стан податкової системи України, виявити недоліки та напрямки їх усунення, а також чинники, від яких залежить динаміка надходження податків. Визначити зв’язок податкової політики з бюджетною політикою; проаналізувати роль податків в доходах бюджету України. Проаналізувати стан податкової політики України та сформулювати шляхи підвищення її ефективності.

 

57. Податкова та бюджетна політика в системі інструментів державного регулювання відтворення капіталу підприємств

Провести дослідження теорії та практики державного втручання у процес відтворення суспільного та індивідуальних капіталів. Узагальнити теоретичні підходи західної та вітчизняної фінансової науки до питання державного регулювання економіки. Дослідити проблеми відтворення капіталу підприємств за умов перехідної економіки України. Визначити роль та місце податкової політики України у стимулюванні відтворювальних процесів, розробити методику застосування податкової знижки з метою активізації інвестиційних процесів на підприємствах, запропонувати напрями вдосконалення амортизаційної політики. Дослідити основні напрями впливу бюджетної політики держави на відтворення капіталу підприємств та методи його реалізації. Виявити основні тенденції у застосуванні інструментів бюджетної політики в Україні. Розробити пропозиції щодо підвищення дієвості системи державних закупівель.

 

58. Податкове регулювання прибутку підприємства

Розглянути теоретичні положення та методичні підходи щодо удосконалення механізму податкового регулювання за умов трансформації економіки на підставі обґрунтування об'єктивної необхідності його використання для ефективного управління процесом формування прибутку на мікрорівні, що забезпечує зростання прибутковості суб'єктів господарювання. Дослідити вплив податків на прибутковість підприємства, визначити загальний рівень оподаткування в Україні залежно від структури доданої вартості підприємства. Запропонувати методичний підхід щодо регулювання прибутку підприємства на підставі застосування регресивної ставки податку на прибуток, що дозволить підвищити прибутковість підприємства й забезпечити фіскальні потреби держави. Розробити пропозиції щодо реформування механізму дії податку на прибуток, що передбачають використання модифікованого підходу відносно визначення результатів господарської діяльності підприємства і оподаткування частки реалізованого прибутку з метою підвищення ефективності діяльності реального сектору економіки.

 

59. Податкове стимулювання підприємницької діяльності

Розглянути теоретичні основи підприємництва та його державного податкового регулювання. Проаналізувати питання становлення та розвитку системи оподаткування підприємництва, засади та шляхи його податкового стимулювання. Розробити механізм удосконалення системи спрощеного оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Надати рекомендації щодо удосконалення податкових пільг, спрямованих на розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва. Запропонувати ринкове регулювання механізму реструктуризації податкової заборгованості.

60. Податковий контроль в умовах ринкової економіки України

Дослідити теоретичні засади податкового контролю за умов трансформаційної економіки України як загального системного поняття. Сформулювати практичні рекомендації щодо вдосконалення норм даного контролю, його організації, методики здійснення контрольних процедур та прийняття управлінських рішень відповідно до наслідків контролю. Визначити, а також комплексно розкрити функції та складові податкового контролю як системного поняття. На підставі аналізу практичної діяльності та чинного законодавства обґрунтувати необхідність змін у законодавстві стосовно прав і завдань органів Державної податкової служби (ДПС). Для підвищення ефективності податкового контролю розробити рекомендації стосовно усунення помилок в актах за результатами податкових перевірок. Установити взаємозв'язок між кожною формою податкового контролю та властивими їм методами, а саме: загальнонауковими та спеціальними.

 

61. Податкові важелі забезпечення сталого економічного розвитку в України

Дослідити теоретико-методологічні аспекти формування нової податкової політики в Україні за умов сталого розвитку. Довести необхідність подальшого реформування вітчизняної податкової системи на базі використання критеріїв її адекватності вимогам сталого розвитку. Довести доцільність впровадження екологічних податків та формування нового механізму перерозподілу економічних доходів з урахуванням вимог сталого розвитку. Розробити рекомендації щодо створення системи фіскального моніторингу з метою проведення дослідження процесів розподілу податкового навантаження між споживачами та виробниками та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів, а також вивчення динаміки податкових надходжень від кожного податку залежно від його специфікації.

62. Податкові регулятори екологічної безпеки ринкової економіки України

Довести, що існуючий бюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища за сучасних умов ринкової економіки не вирішує актуальних проблем з урахуванням його роздрібненості та нецільового використання коштів. Обґрунтувати доцільність створення тимчасового Єдиного державного екологічного фонду через його податковий механізм. Визначити джерела формування даного фонду шляхом перерозподілу існуючих екологічних податків на користь доходної частини фонду. Розробити напрямки використання його коштів. Розглянути ресурсоощадну функцію екологічних податків. Надати класифікацію видів даних податків. Узагальнити досвід взаємодії роботи владних органів промислово розвинених країн у сфері податкового регулювання екологічних процесів. Розрахувати коефіцієнти обчислення податку з власників транспортних засобів з урахуванням впливу об'єкта оподаткування на забруднення навколишнього середовища. Обґрунтувати необхідність доповнення алгоритму розрахунку земельного податку показником стану екосистеми з метою регулювання екологічної оцінки земельної ділянки.

 

63. Податковий борг: фіскальні ефекти та адміністративні важелі


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал