Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКИ 3 страница
У роботи варто узагальнити теоретичні концепції податкового боргу. Систематизувати основні причини виникнення податкового боргу. Проаналізувати міжнародний досвід управління податковим боргом та оцінити перспективність застосування окремих підходів в Україні. Узагальнити теоретичні та нормативно-правові засади адміністрування податкового боргу в Україні. Проаналізувати стан і динаміку податкового боргу в Україні. Оцінити результативність адміністрування податкового боргу в Україні. Обґрунтувати перспективні економічні важелі мінімізації податкового боргу. Розробити рекомендації щодо застосування етико-психологічних та адміністративних заходів з мінімізації податкового боргу.

 

64. Податок на прибуток у системі прямого оподаткування

Розкрити сутність прямих податків, визначити їх склад, специфічні риси, переваги та вади. Визначити місце податку на прибуток підприємств у системі прямих податків України. Дослідити історичні витоки прибуткового оподаткування юридичних осіб. Сформулювати проблеми, які постають перед державою в процесі оподаткування прибутку підприємств. Проаналізувати теоретико-методичні аспекти оподаткування прибутку. Висвітлити місце податку на прибуток як складової системи прямого оподаткування у формуванні доходної бази зведеного, державного та місцевих бюджетів. Провести аналіз обраного підприємства з нарахування та сплати прямих податків, зокрема податку на прибуток. Визначити місце податку на прибуток у системі прямих податків провідних іноземних держав. Сформулювати та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ролі податку на прибуток у системі прямих податків України.

65. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму стягнення і адміністрування

Визначити економічний зміст поняття „податок на прибуток підприємств”. Розглянути історичні аспекти становлення оподаткування прибутку підприємств в Україні. Визначити дефініцію „механізм” та дослідити сучасний механізм стягнення податку на прибуток. Дослідити проблеми, які постають в результаті стягнення податку на прибуток в ринкових умовах. Розглянути порядок адміністрування податку на прибуток з метою внесення пропозицій щодо його вдосконалення. Висвітлити існуючі механізми нарахування податку на прибуток у країнах світу та його адміністрування. Сформулювати рекомендації, спрямовані на удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств через застосування диференційованих ставок, різних методів нарахування амортизації, перегляд системи пільг тощо.

66. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

Визначити поняття податку на доходи фізичних осіб та його правову природу, місце і роль в системі податків України. Провести комплексний аналіз норм податкового законодавства. Охарактеризувати елементи цього податку, дослідити об’єкт оподаткування, механізм розрахунку. Дослідити регулюючі важелі податку, питання податкової дієздатності фізичних осіб. Довести, що податок на доходи фізичних осіб – основний прямий бюджетоутворюючий податок. Довести необхідність удосконалення системи наданих фізичним особам податкових пільг. Запропонувати практичні рекомендації щодо вдосконалення вказаного податку та механізму його справляння на базі іноземного досвіду та власних міркувань.67. Податок на додану вартість як фіскальний інструмент держави

Розглянути існуючі фіскальні інструменти держави та дати їх характеристику. Визначити місце податків серед фіскальних інструментів держави. Дослідити теоретичні положення виникнення і розвитку ПДВ як основної форми непрямого оподаткування. Розглянути особливості механізму стягнення ПДВ і проблеми його функціонування. Проаналізувати фіскальну ефективність ПДВ на основі аналізу структури доходів зведеного та державного бюджетів. На базі досвіду провідних країн та за власним розсудом сформулювати та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності стягнення ПДВ та збільшення доходної бази бюджету. Довести доцільність подальшого застосування ПДВ в Україні.

68. Податкова політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності

У дипломній роботі необхідним є ідентифікувати понятійний апарат дослідження сфери зовнішньоекономічної діяльності та поглибити теоретичні засади податкової політики в цій царині. Висвітлити особливості реалізації стратегії та тактики податкової політики України у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Визначити інструментарій реалізації податкової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Дослідити методичні підходи до визначення ефективності податкової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Оцінити ефективність податкової політики України в зовнішньоторгівельній та зовнішньоінвестиційній діяльності. Проаналізувати вплив податкової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку країни. Обґрунтувати напрямки реформування податкової політики України у сфері зовнішньоекономічній діяльності. Розробити практичні рекомендації щодо податкового стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій до пріоритетних галузей реального сектора економіки України. Сформулювати методичні підходи до прогнозування впливу податкової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності на бюджетну безпеку країни.69. Посилення регулюючої і стимулюючої функцій механізму прямого оподаткування суб'єктів ринкової економіки

Розробити пропозиції стосовно удосконалення механізму стягнення основних прямих податків, розв'язання прикладних проблем переорієнтації системи прямого оподаткування з переважно фіскального інституту на інститут, який поєднує фіскальну, регулюючу та стимулюючу складові. Обґрунтувати, що завданням удосконалення управління системою прямого оподаткування на сучасному етапі є вжиття дієвих заходів щодо подальшого розширення бази оподаткування. Дослідити необхідність зменшення частки збиткових підприємств і зниження рівня „тінізації”, забезпечення подальшого випереджального зростання доходів населення у порівнянні з темпами зростання ВВП. Визначити напрями реформування системи прямого оподаткування в Україні, а саме: забезпечення виконання системою прямого оподаткування усіх властивих податкам функцій, стимулювання динамічного розвитку економіки та промисловості, орієнтація податкової системи на стимулювання структурної перебудови економіки, заохочення інвестиційної й інноваційної діяльності, стимулювання розвитку зайнятості, підвищення добробуту населення та розвитку людського капіталу, забезпечення податкового навантаження на забруднювачів навколишнього природного середовища. Запропонувати методики моделювання податкових ставок, прогнозування податкових надходжень і оцінки впливу прямих податків на ціни виробників.

70. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні

Провести дослідження прибуткового оподаткування та напрямів його оптимізації в Україні. Розглянути теоретико-методичні аспекти стягнення прибуткових податків, визначити особливості формування вітчизняної системи прибуткового оподаткування та висвітлити основні проблеми її функціонування. Провести порівняльний аналіз прибуткового оподаткування в Україні та за кордом. Здійснити розрахунки ряду аналітичних показників, що характеризують систему прибуткового оподаткування в Україні. Навести оцінку пільгових режимів оподаткування. Проаналізувати основні концепції удосконалення процесу стягнення прибуткових податків, аргументувати їх переваги та недоліки. Здійснити теоретичні узагальнення та висновки, запропонувати заходи та надати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування прибуткового оподаткування в Україні як важливого джерела наповнення державного бюджету та ефективного інструменту регулювання економіки.

 

71. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб

Викласти теоретичні та практичні аспекти удосконалення національної системи прямого оподаткування, яка може стимулювати ділову активність і стати важливим джерелом фінансових ресурсів держави. Обґрунтувати сутність і призначення прямих податків в економічній системі держави. Проаналізувати переваги та недоліки механізму прямого оподаткування в Україні. Дослідити тенденції в еволюції та висвітити механізм дії прямого оподаткування юридичних та фізичних осіб у контексті концепції „вбудованих бюджетних стабілізаторів”. Довести необхідність удосконалення системи надання суб'єктам національної економіки податкових пільг. Розробити пропозиції щодо подальшого розвитку системи прямого оподаткування за умов трансформації економічної системи України.

 

72. Пріоритети розвитку експортно-імпортного потенціалу України

Розкриваючи тему варто з’ясувати сутність експортно-імпортного потенціалу та визначити фактори його формування. Вивчити та узагальнити методи оцінки експортно-імпортного потенціалу і дослідити інструментарій митного регулювання зовнішньоторгівельних можливостей держави.

Крім того здійснити аналіз складу та структури зовнішньоторгівельних потоків України. Оцінити фіскальний потенціал експортно-імпортних операцій. Провести моніторинг дієвості митного регулювання зовнішньої торгівлі. Виявити резерви експортно-імпортного потенціалу на основі використання зарубіжного досвіду. Окреслити напрямки розвитку експортно-імпортного потенціалу України.

73. Державний фінансовий аудит в Україні

Для розкриття теми необхідно дослідити теоретичні засади державного фінансового аудиту в системі державного фінансового контролю, а саме: визначити передумови та основні вимоги до побудови цілісної системи державного фінансового контролю; сформулювати теоретико-методичні засади побудови системи державного фінансового контролю в Україні; висвітлити інструментарій побудови системи державного фінансового контролю. Крім того, у роботі необхідно дослідити концептуальні засади організації системи державного фінансового аудиту в Україні; запропонувати інтегральний показник ефективності використання держаних фінансових ресурсів у системі державного фінансового аудиту; надати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення організації системи державного фінансового аудиту та процедури аудиту ефективності використання держаних фінансових ресурсів.

 

74. Податки як інструмент регулювання підприємницької діяльності

Необхідно рoзглянути сутність пoдатків в умoвах ринкoвoї екoнoміки, їх теoретичні oснoви, функції та види, принципи oпoдаткування, етапи рoзвитку пoдаткoвoї системи в Україні. Крім того, дoслідити теoретичні засади регулювання за дoпoмoгoю пoдатків підприємницькoї діяльності. Рoзкрити oсoбливoсті застoсування пoдаткoвих пільг для підвищення сoціальнoї відпoвідальнoсті підприємства. Встанoвити вплив oпoдаткування на стійкість функціoнування та рoзвитoк прoмислoвих підприємств. Обґрунтувати значимість спрoщенoї системи oпoдаткування oбліку і звітнoсті для регулювання рoзвитку підприємницькoї діяльності. Дoслідити oсoбливoсті пoдаткoвoгo стимулювання інвестиційнoї та іннoваційнoї діяльнoсті підприємств. Висвітлити дoсвід пoдаткoвoгo регулювання в країнах ЄС та пoказати мoжливoсті йoгo адаптації в Україні. Рoзрoбити прoпoзиції щoдo удoскoналення спрoщенoї системи oпoдаткування та застoсування пільг з метoю пoдаткoвoгo регулювання підприємницькoї діяльнoсті.

 

75. Проблематика діяльності та модернізація Державної фіскальної служби України

Досліджуючи зазначену тему необхідно розкрити теоретичний базис та нормативно-правові основи функціонування фіскальної служби, дослідити генезис розвитку Державної фіскальної служби України та охарактеризувати принципи діяльності Державної фіскальної служби України. Проаналізувати фіскальні показники роботи Державної фіскальної служби України. Слід провести моніторинг контролюючої роботи, здійснити оцінку ефективності діяльності Державної фіскальної служби України, розкрити розвиток митного пост-аудит контролю. Сформувати напрями реалізації концепції „єдиного вікна” у контексті вдосконалення митних процедур та висвітлити оптимізацію митних інформаційних технологій шляхом запровадження системи „Електронна митниця”.

76. Податкове регулювання процесів споживання в Україні

Необхідно дослідити теоретичні основи подaткового регулювання і розкрити економічну суть подaтків нa споживaння в системі вaжелів держaвного впливу нa соціaльні процеси. Варто також висвітлити цінові aспекти спрaвляння подaтків нa споживaння і проaнaлізувати подaткове нaвaнтaження нa споживaння в Укрaїні. Слід охaрaктеризувати мехaнізм спрaвляння подaтку нa додaну вaртість тa його вплив нa процеси споживaння і дослідити фіскaльно-регулюючі aспекти специфічних aкцизів і митa. Дослідити світовий досвід спрaвляння подaтків нa споживaння та сформувати нaпрями посилення регулюючого впливу подaтку нa додaну вaртість, aкцизного подaтку тa митa у процесaх споживaння.

 

77. Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика

Висвітити теоретичні та практичні аспекти регулювання міжбюджетних відносин в Україні. Здійснити комплексне дослідження теоретичних засад організації та упорядкування взаємин у межах бюджетної системи. Розглянути суть та необхідність регулювання в розвитку зв'язків між Державним та місцевими бюджетами, визначити методи упорядкування різних форм міжбюджетних відносин. Визначити підстави розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Розкрити специфіку порядку використання дотації та її місце у забезпеченні реальної фінансової незалежності місцевого самоврядування. Обґрунтувати необхідність реформування структури міжбюджетних відносин та підвищення результативності чинного механізму їх упорядкування. Запропонувати напрями удосконалення регулювання міжбюджетних відносин в Україні.

78. Реформування системи управління доходами та витратами бюджету і розвиток казначейської системи його виконання

Довести необхідність здійснення системного аналізу процесу керування доходами та витратами бюджету, що створює певну теоретичну базу для подальшого розвитку та поглиблення наукових засад, які забезпечують прозорість бюджетного процесу, своєчасність надання інформації щодо виконання бюджету. Розкрити зміст поняття „казначейської системи виконання бюджету” як вагомої складової системи керування доходами та витратами бюджету. Обґрунтувати можливість поєднання функцій органів виконавчої влади в одній системній структурі – казначействі з окремими функціями банківської установи (здійснення платежів, покриття касових розривів), що створює відповідні передумови для реформування системи керування у частині прийняття оперативних управлінських рішень, позитивно впливає на достовірність і якість звітності з виконання бюджетів, здійснення контрольних функцій, підтверджує необхідність приведення законодавчо-нормативної бази щодо функціонування Державного казначейства України відповідно до його практичної діяльності та подальшого розвитку. Розробити рекомендації щодо реформування системи управління доходами та витратами бюджету: подальшої централізації ресурсів у системі рахунків єдиного казначейського рахунка; обліку зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, посилення методів контролю за доходами та видатками розпорядників бюджетних коштів; упровадження єдиного програмного продукту з виконання бюджету, що у комплексі дасть змогу здійснити всеохоплюючий нагляд на центральному рівні у щоденному режимі за станом виконання бюджету, зробити висновки щодо правильності прийняття управлінських рішень на рівні держави, маневрування наявними бюджетними коштами. Запропонувати напрямки подальшого розвитку Державного казначейства України у частині розширення ресурсної бази єдиного казначейського рахунка, у тому числі залучення коштів місцевих бюджетів, що дасть змогу реалізувати принцип, закладений у Бюджетному кодексі, – дотримання єдності вимог у частині виконання бюджету та здійснення платежів, а також створення єдиного плану рахунків з виконання бюджету та кошторисів доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів.

 

79. Реформування державного фінансового контролю в контексті євроінтеграційних процесів

Запропонувати теоретичні положення та практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного використання аудиту державних ресурсів як методу державного фінансового контролю. Розкрити економічну суть та надати визначення поняття аудиту державних ресурсів на базі узагальнення дефініцій концепцій економічності, ефективності, результативності як систематизування цілеспрямованої, організованої та об'єктивної оцінки, досягнення запланованих цілей, діяльності та методу виявлення проблем державного сектору. Навести методичні підходи до аналізу ефективності державного фінансового контролю, базуючись на його двоїстому характері, а саме: ефективності фінансового контролю як керуючої системи та ефективності використання державних ресурсів. Розробити алгоритм аудиторського дослідження ефективності діяльності підприємств з використанням основних елементів аудиту державних ресурсів. Запропонувати удосконалення законодавчо-нормативної бази з метою впровадження нових форм і методів державного фінансового контролю у контексті євро інтеграційних процесів.

80. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні

Розробити методичні підходи та рекомендації з метою вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Розкрити суть і зміст поняття „міжбюджетні відносини”. Висвітити процеси розвитку міжбюджетних відносин. Проаналізувати досвід зарубіжних країн, визначити напрямки його застосування в Україні. Узагальнити факторні зміни напрямків бюджетних відносин між окремими складовими частинами бюджетів різних рівнів. Дослідити засади формування, надання та розвитку міжбюджетних трансфертів в Україні. Розглянути питання щодо визначення джерел фінансової допомоги регіонам, удосконалення аналітичних розрахунків формульного підходу, оцінки результативності застосування міжбюджетних трансфертів.

81. Розвиток та удосконалення фінансового контролю в митній справі

Обґрунтувати теоретичні засади фінансового контролю у митній справі за умов ринкової економіки. Розглянути питання правового та організаційного забезпечення у даній сфері господарювання в Україні. Висвітити етапи розвитку вітчизняної системи митно-тарифного регулювання та основні характеристики державної політики щодо її реалізації. Визначити особливості та проблеми фінансового контролю у митній справі в Україні. Розробити рекомендації щодо застосування принципів митно-тарифної політики та визначити основні напрями удосконалення фінансового контролю у митній справі.

 

82. Роль оподаткування прибутку підприємств у формуванні доходів держави та суб’єктів господарювання

Розкрити економічну природу податку на прибуток. Дослідити етапи становлення оподаткування прибутку в Україні. Висвітлити значення податку на прибуток у формуванні доходів бюджету різних рівнів: зведеного, державного та місцевих. Проаналізувати основні положення законодавчої бази з оподаткування прибутку підприємств. Дослідити формування оподатковуваного прибутку та динаміку сплати податку на прибуток на обраному Вами підприємстві за останні роки. Виявити факторний зв’язок між показниками, які впливають на рівень прибутку (податку на прибуток) підприємства, і самого прибутку. Проаналізувати іноземний досвід формування доходної бази деяких розвинутих держав за рахунок податку на прибуток. Сформулювати пропозиції з підвищення ролі податку на прибуток як одного з основних бюджетоутворюючих податків України.

83. Рівень оподаткування доходів підприємств та його вплив на їх економічну діяльність

Дослідити вплив рівня оподаткування на економічну діяльність підприємств України. Розглянути й узагальнити існуючі концептуальні підходи до оцінки податкового тягаря на мікроб та макроекономічному рівнях. Дослідити соціально-економічну суть і методи оцінювання податкового тягаря. Визначити чинники, що впливають на його важкість. Удосконалити систему показників номінального податкового тягаря, яка передбачає врахування показника загального рівня оподаткування економіки, показники тягаря окремих податків, а також показники рівня оподаткування підприємства. Виявити та проаналізувати основні тенденції еволюції податкового тягаря в Україні та причини, що їх обумовили. Дослідити вплив податків на фінансову діяльність суб'єктів господарювання. Розробити рекомендації щодо раціоналізації рівня податкового навантаження підприємств в Україні та його розподілу між різними категоріями платників податків.

84. Система оподаткування юридичних осіб

Дати характеристику діючої системи оподаткування в Україні. Визначити роль та значення податків з юридичних осіб, за допомогою яких забезпечується значна частина податкових надходжень до бюджету держави. Дослідити теорію та практику оподаткування юридичних осіб в Україні. Провести аналіз чинного механізму справляння податків з юридичних осіб. Розглянути механізм стягнення основних прямих та непрямих податків з юридичних осіб. Охарактеризувати спрощену систему оподаткування підприємств, специфіку її застосування. Дослідити систему оподаткування юридичних осіб у деяких іноземних державах (бажано країн-членів ЄС). Сформулювати проблеми діючої податкової системи та запропонувати шляхи їх вирішення.

85. Система оподаткування фізичних осіб

Розглянути теоретичні основи становлення та розвитку оподаткування доходів фізичних осіб України. В цьому напрямку пропонуємо надати історичний аспект розвитку системи оподаткування фізичних осіб у пізнавальному контексті, що передбачає висвітлення основних подій та етапів становлення вітчизняної системи оподаткування доходів громадян. Розкрити характеристику загального оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та механізм оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності шляхом застосування альтернативних систем оподаткування. Дослідити економіко-організаційний процес системи адміністрування оподаткування доходів фізичних осіб податковими органами, шляхом висвітлення порядку обліку платників податків – фізичних осіб в податковому органі, а також перевірки правильності оподаткування доходів фізичних осіб органами державної податкової служби. Приділити увагу макроекономічним аспектам податкового регулювання доходів громадян. Проаналізувати систему адміністрування податку з доходів фізичних осіб на прикладі даних державної податкової інспекції (міста або району). Розробити економіко-математичну модель впливу кількості зареєстрованих фізичних осіб та обсягу їх заробітної плати на рівень податкових надходжень від доходів з фізичних осіб. Висвітлити сучасні проблеми діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Розглянути досвід розвинених країн у сфері оподаткування доходів фізичних осіб та запропонувати комплекс заходів щодо нормативно-правового вдосконалення системи оподаткування фізичних осіб в Україні.

86. Специфіка оподаткування банківських установ

Визначити місце банківських установ у системі підприємств та організацій. Визначити місце податків, сплачуваних банківськими установами, у доходах бюджету. Охарактеризувати систему оподаткування банків. Проаналізувати законодавчу базу зі стягнення основних податків, сплачуваних комерційними банками. Особливо акцентувати увагу на аналізі механізму нарахування банками ПДВ та податку на прибуток. Дослідити теоретичні аспекти проблеми оподаткування фінансових посередників, основним джерелом доходів яких є процентні доходи. Вони не повинні бути занадто високими, що призводить до істотного викривлення у пропозиції і споживанні фінансових послуг. Тому необхідно приділити увагу регулюючим аспектам оподаткування комерційних банків, які у зв’язку з їх особливою роллю у забезпеченні нормального проходження господарських процесів мають більше значення, ніж фіскальні. Дослідити оподаткування банків у розвинутих країнах. Обґрунтувати шляхи удосконалення оподаткування банківських установ.

 

87. Специфіка оподаткування прибутку банківських установ

Визначити місце банківських установ у системі підприємств та організацій. Визначити місце податків, сплачуваних банківськими установами, у доходах бюджету. Виділити місце податку на прибуток серед податків, сплачуваних комерційними банками. Визначити проблеми, які стоять перед банківськими установами з формування та оподаткування їхнього прибутку. Проаналізувати законодавчу базу зі стягнення податку на прибуток підприємств. Визначити специфіку формування доходів і витрат банків. Дослідити оподаткування прибутку банків у провідних іноземних державах. Навести та обґрунтувати шляхи удосконалення оподаткування прибутку банківських установ.

 

88. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та її роль у розвитку малого бізнесу

Тематична структура дослідження повинна містити передумови впровадження та правові основи існування альтернативних систем оподаткування. У цьому напрямку пропонуємо надати у роботі соціально – економічне значення малого підприємництва в економіці розвинутих країн та правові основи створення малих форм власності в Україні. Особливу увагу треба приділити сучасним системам оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Робота повинна містити аналіз розвитку малого підприємництва та особливостей застосування альтернативних форм оподаткування за декілька попередніх років, якій відображає сучасний розвиток малих підприємництв в Україні та стан розвитку малого підприємництва в Одеському регіоні.

За допомогою отриманого практичного матеріалу при проходженні практики треба надати аналіз оподаткування малих форм власності. Задля розробки власних пропозицій треба використовувати різні економіко-математичні методи.

У кінці дослідження слід вказати про переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні та про її значення щодо розвитку малих підприємництв країни.

Запропонування конкретних заходів щодо удосконалення діючої системи оподаткування малого бізнесу в Україні повинно ґрунтуватися на науково-практичних матеріалах зарубіжних та вітчизняних науковців.

 

89. Система місцевих податків в Україні

Розглянути розвиток місцевого оподаткування від часу становлення податкової системи взагалі та до його впровадження за сучасних умов в Україні. Проаналізувати ступінь можливої податкової ініціативи місцевих органів влади, тобто рівень їх впливу на сферу місцевих податків і зборів. На базі зарубіжного та вітчизняного досвіду розробити класифікацію місцевих податків і зборів. Розглянути їх значення, основні напрямки вдосконалення системи місцевих податків. Охарактеризувати вплив міжбюджетних відносин на формування цієї системи.

90. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні

Дослідити суть і значення державного фінансового контролю в умовах переходу до ринкових умов господарювання для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур та держави. Навести трактування поняття фінансового контролю, що дозволяє виявити його специфічне місце серед інших видів контролю. Обґрунтувати методичні основи здійснення державного фінансового контролю за діяльністю підприємницьких структур, зокрема, за збереженням і використанням основних фондів. Розробити пропозиції щодо організації обліку основних фондів. Довести необхідність максимального наближення фінансового і податкового обліку. Розкрити суть та чинники тінізації економіки і запропонувати непрямі методи фінансового контролю за тіньовою економічною діяльністю, а також комплекс заходів щодо протидії даній діяльності.

 

91. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні

Обґрунтувати концептуальні засади теорії міжбюджетних відносин та їх організації. Дослідити процес становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Проаналізувати вплив основних чинників на становлення та розвиток міжбюджетних відносин. Виявити основні етапи та тенденції, визначити основні проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні та розробити пропозиції щодо подальшого їх реформування в контексті зарубіжного досвіду організації цих відносин, а також особливостей нинішнього етапу розвитку економіки України.

 

92. Становлення та розвиток ринку місцевих запозичень в Україні

Проаналізувати проблеми розвитку теорії комунального кредиту та ринку муніципальних запозичень, а також об'єктивні передумови та особливості становлення даного ринку в Україні. Класифікувати форми зазначеного кредиту, види муніципальних облігацій, форми забезпечення муніципальних запозичень, проекти, що фінансуються за їх рахунок. Визначити основні елементи організації ринку муніципальних запозичень та ризики його функціонування, розробити рекомендації щодо подальшого розвитку в Україні.

93. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України

Розкрити економічну природу страхового ринку та відносин, що виникають при здійсненні операцій зі страхування, надати характеристику об’єкта та суб’єктів страхування. Визначити структурні елементи страхового ринку та дати їх стислу характеристику. Дослідити основні тенденції, що виникають у розвитку страхового ринку України та зарубіжних країн. Виконати фінансовий аналіз діяльності страховика ( на прикладі страхової компанії) та визначити основні чинники, які впливають на його фінансовий стан. Узагальнити світовий досвід функціонування страхових ринків та визначити перспективи розвитку українського страхового ринка. Запропонувати заходи щодо підвищення ефективності функціонування страхового ринку України.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал