Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок захисту курсової роботи
Завершивши технічне оформлення роботи, студент повинен зосередитися на підготовці до захисту курсової роботи. Вона охоплює оформлення пов'язаних із захистом матеріалів, підготовку до виступу на засіданні комісії по захисту курсової роботи та процедуру захисту цієї роботи.

Оформлення документів і матеріалів, пов'язаних із захистом роботи. Остаточно підготовлену до захисту курсову роботу зшиту та з обкладинкою (додаток А) студент подає на розгляд своєму науковому керівнику курсової роботи, який повинен зробити письмовий відгук про неї. Пишуть його у довільній формі, маючи на увазі деякі загальні вимоги. Передусім у відгуку вказують на відповідність виконаної роботи вимогам програми навчальної дисципліни, за якими комісії надано право здійснювати захист курсової роботи. Далі науковий керівник стисло характеризує виконану роботу, визначає її актуальність, теоретичний рівень, практичну значущість, повноту, глибину, оригінальність розв'язання порушених проблем, оцінює готовність роботи до захисту. Завершується відгук наукового керівника зазначенням ступеня її відповідності вимогам до курсових робіт кваліфікації спеціаліст (магістр).

Курсова робота, підписана керівником, разом з його письмовим відгуком подається на реєстрацію секрктарю кафедри, який повідомляє про допуск студента до захисту та робить при цьому відповідний запис на титульному аркуші.

У випадку, коли студент не подає в зазначені у завдання строки виконання курсову роботу науковому керівнику, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри затверджується деканом факультету, подається ректору і є підставою для відрахування студента.

Курсова робота обов'язково має бути рецензована. Рецензентом зазвичай є науковий керівник, або за дорученням завідувача кафедри член комісії по захисту курсової роботи. Він повинен кваліфіковано проаналізувати зміст і основні позиції роботи, оцінити актуальність обраної теми, самостійність дослідника в її розкритті, наявність власного погляду, вміння використовувати методи наукового дослідження, ступінь обґрунтованості висновків і рекомендацій, достовірність, новизну та практичну значущість отриманих результатів.

Крім позитивних якостей курсової роботи, зазначають і її недоліки. Обсяг рецензії становить від 1 до 2 сторінок машинописного тексту.

Зміст рецензії доводять до відома автора курсової роботи не пізніше одного-двох днів до захисту, щоб він міг заздалегідь підготуватися до зауважень рецензента (прийняти або доказово спростувати їх).

Завершену курсову роботу разом із відгуком наукового керівника студента і рецензією спеціаліста передають до призначеної комісії по захисту курсової роботи. На її засіданні відбувається захист курсової роботи за традиційною процедурою. Головним документом, яким під час захисту користується студент (зачитує або переказує його), є компонент його доповіді.Підготовка студента до виступу на засіданні комісії по захисту курсової роботи. Напередодні захисту курсової роботи студент повинен підготувати доповідь, яку йому належить оприлюднити на засіданні комісії. Зміст доповіді покликаний розкрити суть, теоретичне й практичне значення результатів здійсненої студентом дослідницької роботи.

Структурно доповідь складається з трьох частин, кожна з яких поділяється на самостійні смислові блоки (рубрики), які, попри те, повинні бути логічно взаємопов'язаними, репрезентувати єдність, що сукупно характеризує зміст здійсненого дослідження.

Перша (вступна) частина доповіді в основному повторює резюме курсової роботи. Рубрики її відповідають тим змістовим аспектам, якими охарактеризовано актуальність обраної теми, описано наукову проблему, сформульовано мету роботи. У ній репрезентують методи, за допомогою яких отримано фактичний матеріал дослідження, а також розвивають і коментують загальну структуру курсової роботи.

Наступна частина доповіді є найбільшою за обсягом. Головне її завдання – послідовно, згідно з логікою дослідження охарактеризувати кожен розділ курсової роботи, звернувши особливу увагу на її підсумкові результати, а також на критичні зіставлення й оцінки.

Закінчується доповідь заключною частиною, яку формують, орієнтуючись на текст висновків роботи. У ній наводять загальні висновки, не повторюючи узагальнень, зроблених при характеристиці розділів основної частини, й основні рекомендації.Текст доповіді можуть супроводжувати додаткові матеріали (схеми, таблиці, графіки, діаграми), які автор використовує для підтвердження своєї позиції, обґрунтування висновків, запропонованих рекомендацій. Після укладення тексту виступу доцільно підготувати письмові відповіді на питання, зауваження та побажання, наявні у відгуку на роботу рецензента. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту зайве хвилювання не завадило спокійно відповідати на запитання. Відповіді мають бути короткими, чіткими й добре аргументованими. У них можна посилатися на текст роботи, що надає їм більшої переконливості, підкреслює достовірність результатів дослідження.

Процедура публічного захисту курсової роботи. Захист курсової роботи відбувається публічно на засіданні кафедральної комісії по захисту курсової роботи. За своїм характером він є науковою дискусією, що відбувається у вимогливій, принциповій і водночас доброзичливій атмосфері з дотриманням вимог наукової етики. Головні його складові стосуються аналізу достовірності, обґрунтованості зроблених у курсовій роботі висновків і рекомендацій. Засідання кафедральної комісії розпочинається з оголошення її головою назви роботи, прізвища, імені, по-батькові автора, інформації про наявність необхідних у справі документів, виступи на тему роботи на засіданнях наукових товариств, наукових гуртків та ін.. Потім слово для повідомлення основних результатів наукового дослідження надають самому студенту. Свій виступ він вибудовує на основі читання (краще переказу) раніше підготовлених тез доповіді, намагаючись виявити високий рівень теоретичної підготовки, ерудицію, здатність доступно інтерпретувати основні наукові результати дослідження. Передусім він має зосередитись на головних підсумках здійсненої роботи, на сформульованих та обґрунтованих ним теоретичних і прикладних положеннях. Під час захисту рекомендовано використовувати додатково підготовлені креслення, таблиці і графіки, слайди, кіно- та відеоролики, плакати тощо. Усі ці матеріали повинні бути чітко і лаконічно оформлені, щоб студент міг без особливих ускладнень їх продемонструвати, а вони були доступними присутнім.

Оцінка курсової роботи залежить не лише від змісту, переконливості доповіді, а й від того, наскільки вправно представить її на засіданні кафедральної комісії студент, наскільки компетентно, впевнено відповідатиме він на поставлені запитання, коментуватиме дискусійні положення.

Готуючись до виголошення наукової доповіді, студент повинен звернути увагу на такі рекомендації:

- усі цифри в тексті занотовувати лише прописом, уникаючи необхідності рахувати нулі;

- підкреслювати найважливіші фрази, словосполучення, слова;

- при друкуванні залишати широкі поля, щоб можна було доповнити написане коментарями;

- під час виголошення доповіді значно ефективніше спрацьовує повторювання іменників, уникнення вживання займенників;

- використовувати прості слова й прості стверджувальні речення;

- не переобтяжувати текст підрядними реченнями.

Після виступу студента голова комісії зачитує письмовий відгук наукового керівника, відгук офіційного рецензента на виконану курсову роботу, надає слово її автору для відповіді на запитання, коментарів, зауважень і побажань. Далі розгортається дискусія, в якій мають право брати участь усі присутні на захисті.

Члени кафедральної комісії та запрошені на захист особи в усній формі можуть ставити різні запитання з порушених у дослідженні проблем, сподіваючись на компетентні, коректні відповіді студента, надати які є його обов'язком. Від повноти відповідей також залежить сукупна оцінка курсової роботи.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал