Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВідповідальністьзапорушеннязаконодавствапроохоронупрацііКЗпП
3.1 Обов'язкибригадирівпозабезпеченнюбезпечнихумовпраці

Набудівельномумайданчикубригадирзобов'язанийзабезпечитивисоку

трудовудисциплінусередчленівбригадиівимагативідробітниківвиконання

правилвнутрішньогорозпорядкутаправилбезпекипраці.

Допочаткуроботибригадирповинен:

–перевіритиготовністьробочихмісцьдовиробництваробіт;

–перевіритизабезпеченістьробочихбригадисправнимручнимі

механізованимінструментомізасобами;

–перевірити, чинечипройшовтермінповторноговипробування

необхіднихдлявиконанняробітмеханізмів, устаткуваннятощо;

–перевірити, щобвсічленибригадибулизабезпеченіспецодягом,

спецвзуттям, захиснимизасобами, будівельнимикасками, рукавицями, іт.п.;

–упевнитисявправильномуібезпечномузбереженнііскладуванні

матеріалів, пожежо - івибухонебезпечнихрідинтаіншогообладнання, щоб

уникнутинещаснихвипадків;

–отриматидозвілувиконробанавиконанняробітнатійчиіншій

дільниці (захватці), прицьомуробитьсязаписужурналі.

Підчасвиконанняробітбригадирзобов'язаний:

–недопускатизахаращенняробочихмісць, проходів, проїздів;

–стежитизавиконаннямкожнимчленомбригадиобов'язківзбезпеки

праці, закожнепорушеннязастосовуватизаходидіїідоповідативиконробові

абомайстру;

–стежитизаробочоюівиробничоюдисципліною, недопускати

сторонніхосібнаробочімісця, увиробничітапобутовіприміщення, атакож

осібунетверезомустані;

–стежити, щобзелектрозварювальним, електрифікована, пневматичним

інструментом, газогенераторамитаіншимобладнаннямпрацюютьнавчені

робітникизіспеціальнимпосвідченням;

–стежитизабезпечнимведеннямробіт, застосуваннямспецодягу, засобів

індивідуальногозахисту, завиконаннямпротипожежнихзаходів.

Навмиснихпорушниківбригадирзобов'язанийвідсторонитивідроботи.

Післязакінченняробочоїзмінибригадирзобов'язаний:

–перевіритимісцявогневихробіт, закритиобладнання, інструмент,

карбідкальцію, відключитиелектроприлади;

–зауваженнязапорушеннявимогбезпекипрацібригадируічленамйого

бригадиробитьсязаписужурналіоперативногоконтролюзастаномохоронипраці.

Невиконанняобов'язківбригадирапокерівництвубригадоюіпорушення

правилбезпекироботибригадирможебутивідстороненийвідроботи.

3.2 Обов'язкивиконробів (майстрів) зохоронипраці.

Виконроби (майстри), начальникидільниць, цехівзобов'язані:

–здійснюватинеобхіднізаходищодоохоронипрацівідповіднодо

чинногозаконодавства, НПАОП, ДСТУ, наказів, розпоряджень, інструкцій;

–систематичноконтролюватисправністьіправильнуексплуатацію

засобівпідмащування, огорож, кріпленьтраншейікотлованів, правильнета

безпечневикористаннямеханізмів, електрообладнання, газо,-

електрозварювальногоустаткування, атакожсвоєчаснувидачуробочимнеобхідноїспецодягуізахиснихпристосуваньувідповідностізнормами;

–проводитиінструктажі, навчанняробітниківбезпечнимумовамроботи;

–контролюватидопускдоелектроінструментутаелектрообладнання;

–правильновикористовуватиметодипропагандибезпечнихумовпраці;

–своєчаснодоповідатикерівництвупронещаснівипадки;

–забезпечуватиробітниківпобутовимиприміщеннями;

–матинаоб'єктінаступнутехнічнудокументацію: інструкціїзбезпеки

працізавсімаспеціальностямиробочихбригади, журналінструктажів,

оперативногоконтролю, зауваженьіпропозиційщодоохоронипраці, огляду

обладнання, видачізахиснихпоясів, ППР (розділзбезпекипраці), наряд-

допускнавиробництворобітзпідвищеноюнебезпекою;

–стежитизасправністюістрокомвипробуваньустаткування, за

протипожежнимстаном;

–проводитиоперативнийконтрольохоронипрацііззаписомужурналі.

3.3 Обов'язкиголовнихспеціалістівтароботодавцівзохоронипраці

Головніспеціалістизобов'язані:

–здійснюватинаглядзатехнічнимстаномівиконаннямправилбезпеки

примонтажі, демонтажу, експлуатаціїтаремонтібудівельнихмашин,

механізмів, підйомнихзасобів, електрообладнання, пневмоінструменту,

контрольних, вимірювальнихізахиснихприладів, атакожкотлівтапосудин,

щопрацюютьпідтиском;

–своєчаснопроводитивипробуваннямашин, обладнання,

струмоприймачів, приладів, вантажозахоплювальнихтапідйомнихзасобів;

–інструктуватиівчитиправиламохоронипраціробітників, що

експлуатуютьбудівельнутехніку, атакожзабезпечуватиїхзнакамибезпеки,

плакатами, інструкціямитазасобамиіндивідуальногозахисту (ЗІЗ);

–зобов'язанівестижурналивипробувань, перевірокбудівельногообладнання, проводитипрофілактичніоглядитаінше.

Нароботодавця (керівника) підприємствапокладається:

–організаціятаплануваннязаходівзохоронипраці, забезпечення

проведенняцихзаходіввідповіднодоколективнихдоговорів;

–організаціяупорядкуваннякошторисутазабезпеченняїїфінансовимиі

матеріальнимизасобами, спецодягомтаінше;

–суворевиконаннявимогзаконодавствазохоронипраці, режимівпраці

тавідпочинку, пророботужінокіпідлітків;

–виконаннірозпорядженьтехнічнихінспекційпрофспілок, органів

державногонагляду, розпорядженьпрокуратуритаінше.

3.4 ВідповідальністьзапорушеннязаконодавствазохоронипрацітаКЗпП

Відповідальністьзапорушенняправилзохоронипраці (ОП) на

виробництві, впершучергу, несутьпосадовіособи, тобтотіособинаяких

покладеновиконанняобов'язківзОП. Посадовіособи, виннівпорушенні

законодавствазОПіправилОП, уневиконанніобов'язківпоколективним

договорамзОПабовперешкодідіяльностіпосадовихосіборганівдержавного

наглядузаОП, представникампрофспілоктагромадськихорганізацій

відповіднодоЗаконуУкраїни«Проохоронупраці»притягуютьсядо

дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної

відповідальностізгідноіззаконодавством.

Дисциплінарнавідповідальністьнастаєвтихвипадках, колизвини

посадовихосібдопускаютьсяпорушенняОП, якінетягнутьзасобоютяжких

наслідківінеможутьтягнутиїх. Відповіднодост. 147 КЗпПвстановленотакі

дисциплінарністягнення: догана, звільненнязроботи.

Доадміністративноївідповідальностіпритягуютьсяпосадовіособи

винніупорушеннізаконодавствапроОПувиглядігрошовогоштрафу.

НакладаютьштрафислужбовіособиДержгірпромнаглядомзаохороноюпраці.

Забороняєтьсяштрафивідноситизарахунокпідприємства.

Матеріальнавідповідальністьполягаєустягненнізпрацівника, або

власникапідприємстваповністюабочастковосум, виплаченихпідприємством

потерпіломувіднещасноговипадкуабопрофесійногозахворювання, атакож

незаконнозвільненимпрацівникамзаїхвимушенийпрогул.

Кримінальнавідповідальністьнастає, якщопорушеннявимог

законодавстватаіншихнормативнихактівпроОПстворилонебезпекудля

життячиздоров'ягромадян. Суб'єктомкримінальноївідповідальностізпитань

ОПможебутибудьслужбоваособапідприємства, установи, організації

незалежновідформвласності, атакожгромадянин–власникпідприємствачи

уповноваженанимособа. Кримінальнавідповідальністьвизначаєтьсяу

судовомупорядку.

ТЕМА 4. Питаннябезпекивпроектнійдокументаціїнабудівництво

4.1 Основніположеннязбезпекипраціприрозробціпроектно-

технологічноїдокументації.

Завданнякерівниківісамихвиконавцівполягаєвтому, щобусунути

умови, якісприятимутьпоявінещаснихвипадків, абомаксимальноїх

зменшити. Однакціпопереджувальнізаходинеможливосвоєчасно

реалізувати, колизаздалегідьвонитехнічноіорганізаційнонепідготовлені. Під

технічноюіорганізаційноюпідготовкоюпопереджувальнихзаходівмаєтьсяна

увазізнаннявиконавцямиікерівникамиробітнебезпек, якідіютьнаданий

моментчасу; знаннязасобівзахисту, їхнаявністьдлязастосування. Організація

цієїпідготовкидоданогомоментучасуможлива, колиупроектній

документаціїбудутьпередбаченіслідуючипитання: переліккомплексу

небезпек, якііснуютьнаконкретнийчас, характерцихнебезпек, тяжкість

нещаснихвипадків; заходипопередженнянещаснихвипадків.

ВсіпитанняОП, яківирішуютьупроектнійдокументації, поділяютьсяна

тригрупи: загальні, технологічнітаспеціальні.

Загальніпитанняпов'язуютьінженернірішення, яківпливаютьна

загальніумовибезпекиістанвиробничогосередовищанабудівельному

майданчику, тобтовсізагальномайданчиковізаходи. Церозміщенняділянок

робіт, робочихмісць, проїздівбудівельнихмашин, проходівдлялюдей, огорожітериторіїінебезпечнихзон, улаштуванняосвітлення, мереженерго, - таводопостачання, санітарно-побутовихприміщеньтаін.

Технологічніпитанняпов'язанізумовамивиробничихпроцесів, які

впливаютьнаінженернірішеннязбезпекипрацітавиробничоїсанітарії.

Технологічнізаходизбезпекипрацієскладовоючастиноювиробничого

процесу. Цетакі, якзасобитимчасовогокріплення, вивіркаіустановкав

проектнеположеннянестійкихконструкцій, кріпленнятраншейікотлованів;

такелажнетамонтажнеобладнання.

Спеціальніпитаннязохоронипрацівирішують, восновному, проблеми

захиступриособливихумовах: цевказівкищодозабезпеченнябезпекипри

виконанніробітвособливихумовах, застосуваннязасобівзахисту, безпекапри

роботізтоксичнимиматеріаламиіт.п. ПитанняОПрозробляютьсявпроектах

організаціїбудівництва (ПОБ) івпроектахвиробництваробіт (ПВР). Питання

безпекипрацівідображаютьсятакожвтиповихпроектах, вальбомахтипового

інвентарю, оснащення, засобів, інструментівдлябезпечногопровадженняробіт

таін.

4.2 Питаннябезпекипрацівпроектіорганізаціїбудівництва

Проекторганізаціїбудівництва (ПОБ) розробляєосновнапроектна

організаціянастадіїпроектногозавдання. ПОБвключаєвсебезведений

календарнийпланбудівництва, даніпрообсягиосновнихробіт, будгенпланта

пояснювальнузаписку. Уцихдокументахрозробляютьсязаходищодо

організаціїсанітарно-гігієнічногообслуговуванняпрацюючихнабудівельних

об'єктах, наводитьсяперелікосновнихзасобів, якізабезпечуютьвиконання

будівельно-монтажнихробіт (БМР) прийнятимспособомівимогамбезпеки

праці. Визначаютьсяметодивиконанняробіт, передбачаютьсязаходищодо

вирішенняпитаньзагальномайданчиковогохарактеру, приводитьсяперелік

будівельнихмашин, обладнання, основнихзастосувань, допоміжнихзасобів. У

пояснювальнійзапискизОПнаводитьсяаналізнебезпекішкідливостіоб'єктів,

якіпроектуються, обґрунтуваннязаходівзбезпекипраці, результати

розрахунківівисновкизпосиланнямнадіючистандарти, правилатаінші

нормативнідокументи, оцінкаефективностіприйнятихрішеньякзточкизору

ОП, такіпродуктивностіроботи, іекономічностівитрат.

Загальномайданчиковізаходизбезпекипраці, яківідображаютьсявПОБ

тапояснювальноїзапискидонього, одночасновпливаютьнастанробочого

середовищаізагальнихумовбезпекидлязначноїчастини, абовсіхпрацюючих

набудмайданчіку: транспортнішляхи, огорожа, освітлення, проїзди, проходи,

складськітасанітарно-побутовіприміщеннятаін.

4.3 Питаннябезпекипрацівпроектівиробництваробіт

Проектвиробництваробіт (ПВР) розробляєтьсяпроектними

організаціямиабопроектнимигрупамибудівельно-монтажнихорганізацій, або

трестів. ПВРзобов’язанийвключатизаходизбезпекипраціувідповідностіз

ДБНА.3.2-2-2009 ССБППромисловабезпекаубудівництві. Основні

положення ( назамінуСНиПІІІ-4-80*). Заходизбезпекипрацітавиробничої

санітаріївПВРпредставляютьувиглядіконкретнихтехнічнихрішеньз

основнихвидівробіт. УПВРдаютьсятакірішеннязбезпекипраціта

виробничоїсанітарії, розробкаякихнабудівництвобезпосередньона

будівельномумайданчикувикликаєтруднощідлявиробничниківіпотребує

проектнихрішень. Перелікпитань, якіпотребуютьвирішеннявПВР, їхобсяг

таступеньрозробкизалежатьвідобсягубудівництваійоготехнічної

складності. Дляскладнихоб'єктівпромислового, житлово-цивільного,

сільськогобудівництваПВРповиненміститикалендарнийпланбудівництва

всіхспорудоб'єкта, якийвизначаєпоступовістьістроквиконаннявсіхвидів

БМР; графікзавезеннябудівельнихконструкцій, будівельнихматеріалів; графік

рухуробітників; графікиустановкиіроботинаоб'єктівантажопідйомних

машин; будівельнийпланоб'єктазостаточнимрозташуваннямтранспортних

комунікацій, мережелектро-, водо -, теплопостачання; майданчиківдля

складуванняконструкцій, тимчасовихскладівтаіншихспоруд. Для

забезпеченнябезпекивиробництваробітПВРповиненматислідуючи

конкретнірішення: створенняумовбезпекипривиконанніБМРвцілому; вибір

безпечнихспособіввиконаннякожноїопераціїтатехнологічногопроцесуна

окремихробочихмісцях; виробництворобітвхолоднуівтеплупоруроку.

4.4 Видиіпризначеннябудгенпланівдлязабезпеченнябезпечного

проведенняробіт

Припроектуваннібудівельногогенеральногоплану (будгенплану)

вирішуєтьсякомплекспитаньщодозабезпеченняздоровихібезпечнихумов

праці. УПВРуточнюютьсяідеталізуютьсярішеннябудгенплану, якібули

прийнятивПОБ. ДляПВРрозробляютьсядвавидибудгенпланів: загально

майданчикові, яківключаютьоб'єктивсьогобудівельногомайданчикаі

об'єктні, якіохоплюютьтериторіюбудівництваодногооб'єктаієчастиною

загальномайданчиковогобудгенплану. Будгенпланможерозроблятисяна

періоднульовогоциклу, будівництванадземноїчастини, оздоблювальних

робіт. Віннеобхіднийдляраціональногорозміщеннянамайданчикуоб'єктів

будівельногогосподарства, відстанейвнутрішньомайданчиковихперевезень,

обсягубудівництватимчасовихспорудтапередбачаєзабезпеченнябудівництва

виробничимибудівлямиіспорудами; тимчасовимиадміністративно-

побутовимиприміщеннями; тимчасовимелектрозабезпеченнямтаелектро

освітленням; тимчасовимводо -, тепло -, тагазопостачанням; каналізацією;

зв'язкомідиспетчеризацією; тимчасовимиколіямитаводовідведенням;

складськимгосподарством.

Припроектуваннібудгенпланунеобхіднозображувати:

–проекціюбудмайданчикавплані (зогорожею) ібічнупроекцію

(характернірозрізи) знанесеннямусіхприміщень, споруд, доріг, тротуарів,

штабелівімісцьскладуваннябудівельнихматеріалівіконструкцій, якієабо

можутьз'явитисявзонідіїкранів, іззазначеннямконтрольноговантажу , а

такожмісцьзнаходженняробітниківіводіїв, якідоставляютьвантажіна

будівельнімайданчики;

–під'їзднішляхизурахуваннямроз'їздутранспортутавстановлення

дорожніхзнаків;

–рейковийшляхбаштовогокрануіззазначеннямтипу, перетині

довжинушпал, спосібкріпленнярійокміжсобоюішпалами, зазоруміж

рейками, радіусівкриволінійнихділянок, загальногопоздовжньогоуклону,

улаштуваннязаземленнятаін.;

–розміщеннякранівзнанесеннямзонїхдії. Прироботідекількохкранів

повинніпередбачатисякінцевівимикувачіімеханізмизупинкикранів (стріли)

навідстанінеменше 5 мміжвантажамиабоконструкціямикранів;

–схемистропуваннявантажівзперелікомвантажозахватних

пристосувань;

–захиснікозиркинадвходамидобудівель;

–огорожабудівельногомайданчика, монтажнізони, зонискладування

матеріалів, конструкцій;

–розміщеннясанітарно-побутовихприміщеньіспорудздотриманням

вимогвідповіднихДБН, ДНАОПтапротипожежнихправил;

–системуштучногоосвітленнябудівельногомайданчика, робочихзон,

проходівтапроїздів;

–пішохіднідоріжки, якіповиннірозташовуватисязамежами

небезпечнихзон;

–зонискладуваннябудматеріалівіконструкційзвказівкамигабаритіві

відстанямиміжними.

4.5 Питаннябезпекипрацівтехнологічнихкартах

Детальніпитаннябезпекипрацірозробляютьсявтехнологічнихкартахна

всібудівельно-монтажніроботи (БМР): земляні, цегляні, залізобетонні,

монтажні, електромонтажні, санітарно-технічні, оздоблювальні, навантажо-

розвантажувальні, транспортні. Технологічнікарти, якправило, розробляються

нановііскладніроботи, яківідображаютьпослідовністьтехнологічних

процесів, операцій, заходитаспособивиконанняробіт, місцеробітниката

забезпеченняйогозасобамиіндивідуальногозахисту (ЗІЗ). Кожнатехнологічна

картаскладаєтьсяздвохчастин, якімістятьрішеннязбезпекипраці: графічної

ітаблично-текстової. Наприклад: привиконаннімонтажнихробітвграфічній

частинівідображаєорганізаціямонтажногопроцесуіробочогомісця,

надаютьсямонтажнікартизвказівкамиприйнятоїпослідовностімонтажу

відповіднозособливостямиконструкції, якамонтується, розташуванням

машин, монтажногообладнання, інструментутазахиснихпристосуваньпри

організаціїробочогомісцямонтажників. Утаблично-текстовійчастині

відображаютьосновнівказівкипоприйнятомуметодумонтажута

особливостейроботимонтажниківвідповідноумовбезпечноговиконання

операцій, перелікнеобхідногомонтажногообладнаннятаінструментів, обсягу

виконуючихробіт, їхпрацеємністьікількістьнеобхіднихматеріалів.

Всірішеннящодовиконанняробіт, якіпередбачаютьбезпечністьі

повністювиключаютьелементризикупривиконанніробочоїоперації

відображаютьсявскладовихчастинахтехнологічноїкарти, це:

–схемаорганізаціїмонтажнихробіт;

–основнівказівкивпослідовності, методивиконанняробіттаорганізації

роботи;

–графіквиконаннякомплексногопроцесумонтажу;

–таблицяпотребивосновнихматеріально-технічнихресурсахі

пристосувань;

–калькуляціятрудовихвитрат.

Найбільшупрактичнуцінністьмаютьтехнологічнікарти, вирішенняяких

заснованінарезультатаханалізупричинвиробничоготравматизму. Всі

рішення, розробленівтехнологічнихкартах, євихіднимиданимиі

обґрунтуваннямдляскладаннякалендарногопланубудівництва.

4.6 Ролькалендарнихграфіківвзниженнітравматизму

Календарнийпланєосновнимпроектнимдокументом, якийвстановлює

технологічнийзв'язокміжокремимибудівельнимипроцесамиірухомробочих

кадріввчасідлязабезпеченняістворенняпевноїпродукції: закінченого

об'єкту, конструктивногоелементаабовидуробіт.

Крімцьогоповиннівраховуватисяіроботипозабезпеченнюбезпеки

праці. Обсягітермінїхвиконаннявстановлюєтьсязурахуваннямпроведення

додатковихробіт, необхіднихдлябезпекипраці. Наприклад: визнаючиобсяг

землянихробітдляулаштуваннякотлованівітраншей, необхідновраховувати

обсягґрунту, якийповиненбутирозробленийдляутворенняухилівнеобхідної

крутизни, виключаючиобвали, атакожобсягробітзвиготовленнякріпленьіїх

установки. Встановлюючистрокіпрацеємністьвозведеннястін, враховують

обсягробітзулаштуванняогорожпроломів, захиснихкозирківінастилів,

монтажнихплощадокібезпечнихпереходів. Прискладаннікалендарних

графіківбудівництванеобхіднопередбачатисуворупослідовністьробіт, які

забезпечатьстійкістьіжорсткістьелементівспоруди. Монтажнаступної

конструкціїможебутипередбаченийкалендарнимграфікомлишепісля

повногозакінченняпопередніхмонтажнихробіт, атакожпіслязакінченнявсіх

зварювальнихробітіробітпозамонолічуваннювузлів. Календарнийграфік

встановлюєтермініобсягробіт, виконуючихпооднійвертикалііпередбачає

прицьомуїхвзаємнупослідовністьзметоюзабезпеченнябезпекиведення

робіт. Так, допочаткусанітарно-технічнихробітповиннібутизавершенівсі

монтажніроботина 5-типоверхах, аобробним - повністюзакінченасекція.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал