Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 5. Безпечнаорганізаціябудівельнихмайданчиків
5.1 Загальнівимогибезпекищодоорганізаціїбудмайданчиків

Правильнаорганізаціябудівельногомайданчикаіствореннябезпечних

умовроботиєпершочерговиметапомздійсненнябудівництвабудь-якого

об'єктуіоднієюзпередумовзниженнявиробничоготравматизмуіпрофесійних

захворюваньпрацюючих. Попередувсьоготериторіябудмайданчика

огороджуєтьсяпарканом. Цеособливонеобхідновумовахміського

будівництва, щобуникнутипоявинатериторіїсторонніхосіб. Поверхня

будмайданчикаретельноплануєтьсязвлаштуваннямводовідведеннязаїїмежі.

Обґрунтовуютьсяпід'їзднііунутрімайданчиковішляхи, проїзди. Напід'їздах

дотериторіїбудмайданчикавстановлюютьнеобхіднідорожнізнаки,

позначаютьбезпечніпроходидляпішоходів. Крімцьоготакожвирішуються

питаннярозміщенняібезпечноїексплуатаціїбудівельнихмашинімеханізмів,

питаннящодозабезпеченнягосподарсько-питниміпротипожежного

водопостачання, енергопостачання, освітлення, санітарно-побутове

забезпечення, улаштуванняпротипожежноїсигналізаціїтаінше. Всіціпитання

вирішуютьсявПОБ. Вихіднимиматеріаламищодозабезпеченнябезпекипраці

тасанітарно-побутовомуобслуговуваннюпрацюючихє:

–ДБНА.3.2-2-2009 ССБППромисловабезпекаубудівництві. Основні

положення ( назамінуСНиПІІІ-4-80*);

–інструкціяпорозробціПОБіПВР;

–інструкціяпопроектуваннюелектричногоосвітленнябудівельних

майданчиків (СН 81-80);

–вказівкипопроектуваннюпобутовихбудинківіприміщеньбудівельно-

монтажнихорганізацій;

–інструкціязулаштування, експлуатаціїтаперебазуванняпідкранових

колійдлябудівельнихбаштовихкранів.

ОбсягіноменклатуранеобхіднихзаходівзОПприорганізації

будівельногомайданчиказалежитьвідмісцярозташуваннябудівництваі

кліматичнихумов, обсягуБМР, кількостісубпідряднихорганізацій, що

працюютьнаоб'єктііплановихтермінівбудівництва.

5.2 Безпечнеобладнаннятимчасовихшляхівнабудмайданчику

Тимчасовішляхиразомзпостійнимискладаютьєдинутранспортну

мережу, якаповинназабезпечитинаскрізнуабокільцевусхемуруху. До

початкуробітнабудмайданчикуповиннібутипобудованіпід'їзднііунутрі

майданчиковішляхи, якізабезпечувалибнезалежнийібезпечнийдоступ

транспортнихзасобівдовсіхбудівельнихоб'єктів, складськихприміщень, до

адміністративнихісанітарно-побутовимприміщенням, пунктівхарчування,

медпунктів. Найбільшраціональноюсхемоюулаштуванняунутрі

майданчиковихдорігєнаскрізнаабокільцева. Вонизабезпечуютьнеобхідну

видимість, дозволяютьуникнутизіткненняіскопиченняавтотранспорту.

Безпечнийрухтранспортунабудмайданчикузабезпечується:

–виборомтипудорожньогополотнавзалежностівід

природньокліматичнихігідрогеологічнихумов, інтенсивностіруху, типів

машиніобсягубудівництва: ґрунтовіпрофільовані, ґрунтовіполіпшеноїконструкції, зтвердимпокриттяміззбірнихінвентарнихплит, якікладутьна

піщанийшар;

–трасуваннямдорігзурахуванняммінімальнихвідстанейдоскладів (0,5

– 1 м), підкрановихколій (6,5-12,5 мзалежновідвильотугакакрана), захисним

огородженням (неменше 1,5 м), бровкамикотлованівітраншей (поза

небезпечнихзон);

–виборомширинипроїзноїчастинитимчасовихдорігвзалежностівід

кількостісмугруху (однесмугова– 3,5 м, двохсмугова– 6,0 м) інаявності

майданчиківдлярозвантаження (ширина - 6 м, довжина– 12-18 м);

–ширинаірадіусизаокругленьнаповоротахвибираютьсявзалежності

віддовжинитранспортнихзасобів (10 м, дляпанелевозів– 12 м);

–ширинадорігдляважкихмашин (25-30 т) – 8 м;

–влаштуваннямпідкутом 60-90 градусівперехрещенняіззалізничним

полотном, обладнанимспеціальнимнастилом, шлагбаумом, спеціальним

освітленням, сигналізацієютазнакамибезпеки (ширина– 4,5 м, ухилна

відстань 25 м–небільше 0,05);

–обладнаннямдорожнімизнакамибезпеки, вказівкамимісць

розвантаження, розміщеннямсхемрухутранспорту.

Ширинаворітдляв'їздунеменше 4,5 м. Швидкістьтранспортнихзасобів

поблизумісцьпроведенняробітнеповиннаперевищуватинапрямихділянках

– 10, наповоротах– 5 км / г.

5.3 Тимчасовеводопостачання, каналізація, тепло-, ігазопостачання

будівельногомайданчика

Джереламитимчасовоговодопостачаннядлябудмайданчиків, впершу

чергу, використовуютьдіючимережіводопостачання. Уразівідсутності

водопроводіввикористовуютьартезіанські (напірні), атакожбезнапірніводи

(джерела), ґрунтовіводи, відкритіводоймища, річки, канали. Недопускається

з'єднаннямережгосподарсько-питнихводопроводівзмережамиводопроводівнепридатнихдляпиття. Урайонахрозташуванняводозабірнихспоруд

встановлюєтьсяособливийсанітарнийрежим. Туалети, вигрібнііпомийніями,

розташованіближче 25 мвідтрасиводопровіднихмереж, повиннідопочатку

робітперенесенівіншемісцезапогодженнямзорганамисанітарно-

епідеміологічногонадзору. Тимчасовуканалізаціюнабудмайданчику

використовуютьвобмеженомуобсязі. Дляінвентарнихбудинків

використовуютьпостійнуфекальнумережу, розташовуючибудинкибіля

колодязівфекальноїмережі. Дотакогосанвузлунеобхіднотількипідвести

водопровідіелектрику. Утомувипадку, коливідсутняфекальнаканалізація, тосанвузливлаштовуютьзвигрібнимиямами. Їхрозміщенняпогоджуютьз

органамисанітарногонадзоруПризначноїкількостістічнихвод, які

потребуютьочищення, влаштовуютьпунктиобеззаражування. Тимчасові

каналізаційнімережівиконуютьзазбестоцементних, залізобетоннихта

гончарнихтруб.

Теплопостачаннянабудівництвіздійснюєтьсядляопаленнятагарячого

водопостачаннятимчасовихбудівель, прогрівубетону, відморожуванняґрунту,

атакождлязабезпеченнятепломвиробничихприміщень (бетонорозчинних

вузлів, пропарювальнихкамер). Джереламитимчасовоготеплопостачання, як

правило, єпостійнімережі. Впершучергутепломзабезпечуютьтимчасові

будівлііспоруди. Длятимчасовоготеплопостачаннявикористовуютьтакож

котельнітимчасовоготипу, якіпрацюютьгазоподібному, рідкомуаботвердому

паливі. Теплоносіємможебутипара, вода, повітряабогазоповітрянасуміш.

Постачаннябудівництвакиснеміацетиленомздійснюєтьсявметалевих

балонах, длязбереженняякихнамайданчикупередбачаютьсяінвентарнісклади.

5.4 Огородженнянабудівельномумайданчику

Територіябудівельногомайданчикаповиннавиділятисянамісцевості

огорожами:

–захисно-охороннимидляуникненнядоступусторонніхосібнаділянкиз

небезпечнимиішкідливимивиробничимифакторами (НШВФ) тазабезпечення

збереженняматеріальнихцінностей;

–захисними–дляуникненнядоступусторонніхосібнаділянкиз

небезпечнимивиробничимичинниками;

–сигнальними–дляпопередженнявмежахтериторійтаділянокз

НШВФ.

Законструкційномувиконаннюогорожі (ГОСТ 23407-78) розподіляють

напанельні, стоїчно-панельніістоїчні. Панеліогорожповиннібути

прямокутнимидовжиною 1,2 м, 1,6 м, 2,0 м. Відстаньміжстійкамисигнальних

огорожнебільше 6 м. Огорожаповиннабутизбирально-розбірноюзтиповими

елементамиз'єднанняідеталямикріплення. Вишинадлязахисно-охоронних

огорож– 2 м, длязахисних (безкозирка) – 1,6 м. Вишинастійоксигнальних

огорож– 0,8 м. Об'єктибудівництварозташованівздовжвулиць, проходів,

проїздівогороджуютьсяогорожеюзаввишкинеменше 2 м. Паркан,

розташованийнавідстаніменше 10 мвідбудівлі, улаштовуєтьсязахисним

козиркомнадтротуарамивмісцяхрухупішоходів. Захиснийкозирокповерху

улаштовуєтьсязпідйомомв 20 градусів.

Мінімальнаширинатротуару 1,2 міприцьомувлаштовуютьперила

заввишки 1,1 м. Умісцяхрухуробочихчерезтраншеїтаканави (глибиною

понад 1 м) улаштовуютьсямісткитапереходишириноюнеменше 0,6 мз

поручнями 1,1 м.

Місцяскладуваннятежогороджуютьстійками 1,2 мзгоризонтальними

елементами.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал