Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 1. Аналізумовпрацііпричинитравматизмувбудівництві
1.1 Умовипраці

Умовипраці–найважливішасоціально-економічнакатегорія, показник

соціальногоітехнічногопрогресусуспільства. Умовипрацірозподіляютьсяна

сприятливіінесприятливі. Межаміжнимиумовнаірухлива. Вона

визначаєтьсядекількомапоказниками ( ГДК, ГДРітаі.), яківстановлюються

офіційнимидокументами (стандартами, нормами, правилами).

Недивлячисьнавеликукількістьвизначень, чіткогоізагальновизнаного

формулюванняумовпраціпокищонемає. Одніавторипідумовамироботи

розуміютьзовнішнювиробничуобстановку, інші - чинники, яківизначають

процесвідтворенняробочоїсили, треті - всіумови, якііснуютьіпозароботою,

четверті–лишеумовиякіскладаютьсябезпосередньовпроцесіроботи.

Напогляддеякихавторівхарактеристикаумовпраціоб'єднуєп'ятьгруп

чинників, якіохоплюютьвсіосновністоронитрудовогопроцесу:

1. Організаційніформифункціонуванняробочоїсили - правовіформи

організаційноїроботи, організаціяіобслуговуванняробочихмісць, режим

роботиівідпочинку, нормуванняіоплатапраці, системапільгікомпенсаційза

відхиленнявіднормальнихумовроботи.

2. Соціально-психологічніумови–психологічнийкліматвколективі,

стилькерівництвазаохочень, стягнень.

3. Технічнаоснащеністьроботи–рівеньмеханізації, особливості

використаннятехніки, технології.

4. Санітарно–гігієнічніумовизовнішньоготрудовогосередовища:

мікроклімат, шум, вібраціятаін.

5. Естетичнеположенняпроцесуроботи–інтер'єриівимогидоних,

естетикаконструкційустаткування, інструментів, оснащення, використання

спеціальнихвластивостейестетичноговпливу (функціональнамузика, кольори

таін.). На 15-20 % збільшуєпродуктивністьпраці.

1.2 Гігієнічнакласифікаціяпраці

Оцінкаумовроботипроводитьсянапідставі«Гігієнічноїкласифікації

виробничогосередовища, важкостіінапруженостітрудовогопроцесу».

ВиходячизпринципівГігієнічноїкласифікації, умовироботирозподіляються

на 4 класи:

1 клас–оптимальніумовироботи–такіумови, приякихзберігаєтьсяне

лишездоров'япрацюючих, айстворюютьсяпередумовидляпідтримки

високогорівняпрацездатності.

2 клас–допустиміумовироботи–характеризуютьсятакимирівнями

чинниківвиробничогосередовищаітрудовогопроцесу, якінеперевищують

встановленихгігієнічнихнормативівдляробочихмісць, аможливізміни

функціональногостануорганізмуяківідновлюютьсязачасрегламентованого

відпочинкуабонапочатокнаступноїзміниінездійснюютьнесприятливого

впливунастанздоров'япрацюючихтаїхпотомствовнайближчомуі

віддаленомуперіодах.

3 клас–шкідливіумовироботи–характеризуютьсянаявністюшкідливих

виробничихчинників, якіперевищуютьгігієнічнінормативиіздатні

здійснюватинесприятливийвпливнаорганізмпрацюючихабойогопотомство.4 клас–небезпечні (екстремальні) –умовироботи, якіхарактеризуються

такимирівнямичинниківвиробничогосередовища, впливякихвпродовж

робочоїзміни ( абожїїчастини) створюєвисокийризиквиникненняважких

формгострихпрофесійнихпоразок, отруєнь, каліцтв, загрозудляжиття.

1.3 Особливостіроботибудівельників, небезпечніішкідливівиробничі

чинникинабудівельнихмайданчиках

Роботабудівельниківнаближаєтьсядороботивисокомеханізованих

виробничихпідприємств. Алеубудівельниківєсвоїспецифічніособливості,

якіпотребуютьпевногопідходудовирішенняпроблембезпеки. Доцих

особливостейвідносяться:

–роботапростонеба (важкостворитинормальніметеорологічніумовина

робочихмісцях);

–постійнепереміщенняробочихмісцьізнарядьпраці (требазнову

вирішуватипитаннябезпекипраці);

–значніфізичнівитрати (підвищенаувагадовиробничоїситуації, що

постійнозмінюється);

–роботанависоті, частобезосвітленняівпоганихметеорологічних

умовах;

–поєднанняпрофесій, необхідністьвикористанняробочихрізних

будівельнихуправлінь.

Ціособливостіумовпрацібудівельниківвизначаютьспецифікуіроль

санітарноїгігієниібезпекипрацівбудівництві. Всінебезпечніішкідливі

виробничічинники, якізустрічаютьсявбудівництвіможнаоб'єднативєдину

систему (небезпечні, якправило, приводятьдотравм, тобтодопорушення

цілісностітканинорганізму; шкідливі - допрофесійнихзахворюваньіотруєнь,

аінодіідотравм):

1. Порушеннянормальнихметеорологічнихумов (обмороження, теплові

удари);

2. Шум (шумовезахворювання, глухота);

3. Вібрація (вібраційнезахворювання, неврози);

4. Запиленість (пневмоканіози, сілікатози);

5. Загазованість (отруєння, захворюванняшкіри);6. Підвищенийабопониженийбарометричнийтиск (кесонне

захворювання, крововилив);

7. Незадовільнеосвітлення (послабленнязору, вірогідністьтравматизму);

8. Діяпроменистоїенергіївисокоїінтенсивності - інфрачервоне

випромінювання, струмивисокоїчастоти (захворюваннязору);

9. Діяіонізуючихвипромінюваньрадіоактивнихречовин, ізотопів,

рентгенівськихпроменів (захворюванняшкіри, рак, екзема, виразки, променеве

захворювання);

10. Систематичнеперенапруженняокремихгрупм'язівприважких

ручнихроботах (розширеннявен, неврити, артрити, грижа);

11. Машини, механізми, щорухаються; вироби, конструкції, що

пересуваються;

12. Обрушенняземлянихспоруд;

13. Розташуванняробочихмісцьнависоті, падінняпредметівзвисоти.

1.4 Причинивиробничоготравматизму, їхкласифікація

Упроцесіпрацілюдиназнаряддямипрацідієнапредметпраці. Усвою

чергу, сампредметпраці, матеріали, інструменти, засоби, якімаєлюдина,

роблятьвпливнахарактерумовпраці. Аналізуючивзаємодіїлюдиниз

елементамисистемипрацівитікає, щонебезпекуінешкідливістьумовпраці

визначають, восновному, двігрупичинників: виробничо-технічні

(організаційні, технічні, чинникивиробничогосередовища) іпсихофізіологічні.

Наданийчасвбудівництвіможебутизапропонованатакаумовна

класифікаціяпричинтравматизму:

1. Виробничо-технічні.

Організаційніпричини: відсутністьабонезадовільнепроведення

інструктажівінавчання; відсутністьпроектувиробництваробіт, інструкційз

безпекипраці, керівництваінаглядузароботою, незадовільнийрежимпраціі

відпочинку; неправильнаорганізаціяробочихмісць, рухупішоходіві

транспорту; відсутністьабоневідповідністьумовамроботиспецодягу, засобів

індивідуальногозахисту (ЗІЗ).

Технічніпричини–їхподіляютьнаконструкторські, технологічніі

незадовільнетехнічнеобслуговування:

а) конструкторськіпричини: невідповідністьвимогамбезпеки

будівельнихконструкцій, технологічногоустаткування, транспортнихі

енергетичнихприладів; незадовільністьконструкціймонтажногооснащення,

ручногоіпереносногомеханізованогоінструменту; відсутністьабо

недосконалістьзахиснихзапобіжнихпристроївтаіншихтехнічнихзасобів

безпеки;

б) технологічніпричини: неправильнийвибірустаткування, оснащення,

вантажопідіймальнихзасобівізасобівмеханізації, порушеннятехнологічного

процесу;

в) незадовільнетехнологічнеобслуговування: відсутністьпланових

технологічнихоглядів, технічнихдоглядівіремонтуустаткування, оснащенняі

транспортнихзасобів; зіпсованістьручногоіпереносногомеханізованого

інструменту.

Причининезадовільногостанувиробничогосередовища: несприятливі

метеорологічніумови, незадовільнеосвітлення, підвищенийрівеньшумуі

вібрації, підвищенаконцентраціяшкідливихречовин, наявністьшкідливих

випромінювань.

Психофізіологічніпричини: помилковідіївнаслідоквтомипрацівника

черезнадмірнуважкістьінапруженістьроботи; монотонністьпраці;

хворобливийстанпрацівника; необережність; невідповідність

психофізіологічнихчиантропометричнихданихпрацівникавикористовуваній

техніцічивиконуванійроботі; відсутністьогородженьнебезпечнихзон,

індивідуальнихзасобівзахисту; незадовільнийпсихологічнийклімату

колективі, алкогольнесп'яніння.

Доосновнихвидівтравмуючичинниківвідносяться: фізичнадіяна

людейдеталеймашин, механізмівтаіншогоустаткування, транспортних

засобівіпідіймальногоустаткування; падінняпредметів, людейзвисоти.

Профілактикавиробничоготравматизмувбудівництві

ТЕМА2.1 Аналізвиробничоготравматизмувбудівництві

Завданняаналізутравматизмуєвиявленняпричинізакономірностей, які

викликалипоявунещаснихвипадків. Нещасномувипадкузавждизумовлює

відхиленнявіднормвиробничогопроцесу. Томуаналізівивченнятравматизму

даєможливістьрозробкипрофілактичнихзаходів, якіусунутьнебезпечніумови

працінабудівництві.

Аналізвиробничоготравматизмудозволяєнелишевиявитипричини, а

визначитизакономірностіїхвиникнення. Наосновітакоїінформації

розробляютьсязаходитазасобищодопрофілактикитравматизму. Дляаналізу

виробничоготравматизмузастосовуютьбагаторізноманітнихметодів, основні

зякихможнаподілитинатакігрупи: статистичні, топографічні,

монографічні, економічні, анкетування, ергономічні, психофізіологічні,

експертнихоціноктаінші.

Статистичніметодиоснованінааналізістатистичногоматеріалуз

травматизму, накопиченогонапідприємствіабовгалузізакількароків.

ВідповідніданідляцьогоаналізумістятьсявактахзаформоюН-1 івзвітахза

формою 7-НТВ. Статистичнийметоддозволяєвсінещаснівипадкиіпричини

травматизмугрупуватизастаттю, віком, професіями, стажемроботи

потерпілих, часом, місцем, типомнещаснихвипадків, характеромодержаних

травм, видомобладнання. Цейметоддозволяєвстановитипоокремих

підприємствахнайпоширенішівидитравм, визначитипричини, які

спричиняютьнайбільшукількістьнещаснихвипадків, виявитинебезпечні

місця, розробитиіпровестинеобхідніорганізаційно-технічнізаходи.

Кількіснийпоказниктравматизму, абопоказникчастотинещасних

випадківКч, розраховуєтьсяна 1000 працюючих:

Кч = 1000 n/Р,

де n –кількістьнещаснихвипадківзазвітнийперіодізвтратоюпрацездатності

на 1 ібільшеднів;

Р–середньосписовачисельністьпрацюючихзатойжезвітнийперіодчасу.

Якіснийпоказниктравматизму, абопоказникважкостінещаснихвипадків

Кв, характеризуєсереднювтратупрацездатностівдняхнаодногопотерпілого

зазвітнийперіод:

Кв = Д/n,

деД–загальнакількістьднівнепрацездатностіупотерпілихдлявипадківіз

втратоюпрацездатностінаодинібільшеднів.

Узагальнюючимпоказником, якийпоказуєкількістьлюдино-днів

непрацездатностіна 1000 працюючих, єкоефіцієнтвиробничихвтрат:

Квв = Кч×Кв = 1000 Д/Р.

Алежодензвищенаведенихпоказниківневраховуєстійкоївтрати

працездатностітазагибелілюдейітомунеможеповністюхарактеризувати

рівеньтравматизму. Дляцьогонеобхідновикористанняпринаймніщеодного

показника. Такимпоказникомєкоефіцієнтнещаснихвипадківізсмертельним

наслідкомтакаліцтвом:

Кск = (nск/n) · 100%,

де nск–кількістьнещаснихвипадків, щопризвелидосмертіабокаліцтва.

n –загальнакількістьнещаснихвипадків.

Вищенаведенітаіншіпоказники, наприкладкоефіцієнтелектро-

травматизму, дозволяютьвивчатидинамікутравматизмунабудівельному

підприємстві, вгалузі, регіонітощо, порівнюватиціпоказники, робитипевні

висновки, застосовуватиорганізаційнізаходи, спрямованінапрофілактику

травматизму.

Топографічніметодиґрунтуютьсянатому, щонабудгенплані (плані

підприємства) відмічаютьмісця, десталисянещаснівипадки. Цедозволяєнаочно

бачитимісцязпідвищеноюнебезпекою. Повтореннянещаснихвипадківвпевних

місцяхсвідчитьпронезадовільнийстанохоронипрацінаданихоб’єктах. Наці

місцязвертаютьособливуувагу, вивчаютьпричинитравматизму. Шляхом

додатковогообстеженнязгаданихмісцьвиявляютьпричини, котрівикликали

нещаснівипадки, формуютьпоточнітаперспективнізаходищодозапобігання

нещаснимвипадкамдлякожногоокремогооб’єкта. Повторенняаналогічних

травмсвідчитьпронезадовільнуорганізаціюінструктажу, невикористання

конкретнихзасобівіндивідуальногозахистутощо.

Монографічнийметодполягаєвдетальномуобстеженнівсьогокомплексу

умовпраці, технологічногопроцесу, обладнанняробочогомісця, прийомівпраці,

санітарно-гігієнічнихумов, засобівколективноготаіндивідуальногозахисту.

Іншимисловами, цейметодполягаєваналізінебезпечнихташкідливих

виробничихфакторів, притаманнихлишетійчиіншій (моно) дільниці

виробництва, обладнанню, технологічномупроцесу. Зацимметодомпоглибленорозглядаютьвсіобставининещасноговипадкуі, якщонеобхідно, товиконуютьвідповіднідослідженнятавипробування. Дослідженнюпідлягають: цех, дільниця,технологічнийпроцес, основнетадопоміжнеобладнання, трудовіприйоми,засобиіндивідуальногозахисту, умовивиробничогосередовища, метеорологічніумовивприміщенні, освітленість, загазованість, запиленість, шум, вібрація,випромінювання, причининещаснихвипадків, щосталисяранішенаданомуробочомумісці. Такимчином, нещаснийвипадоквивчаєтьсякомплексно. Цейметоддозволяєаналізуватинелишенещаснівипадки, щовідбулися, алейвиявитипотенційнонебезпечніфактори, арезультативикористатидлярозробкизаходівохоронипраці, вдосконаленнявиробництва.

Економічніметодиполягаютьувизначенніекономічноїшкоди,

спричиненоїтравмамитазахворюваннями, –зодногобокутаекономічної

ефективностівідвитратнарозробкутавпровадженнязаходівнаохоронупраці

–здругого. Ціметодидозволяютьзнайтиоптимальнерішення, щозабезпечить

заданийрівеньбезпеки, однаквонинедозволяютьвивчитипричини

травматизмутазахворювань.

Методианкетуванняпередбачаютьписьмовеопитуванняпрацюючихз

метоюотриманняінформаціїпропотенційнінебезпекитрудовихпроцесів, про

умовипраці. Дляцьогорозробляютьсяанкетидляробітників, вякихв

залежностівідметиопитуваннявизначаютьсяпитаннятачинники. Напідставі

анкетнихданих (відповідейназапитання) розробляютьпрофілактичнізаходи

щодопопередженнянещаснихвипадків.

Ергономічніметодиґрунтуютьсянакомплексномувивченнісистеми

«людина–машина–виробничесередовище». Відомо, щокожномувиду

трудовоїдіяльностівідповідаютьпевніфізіологічні, психофізіологічніі

психологічніякостілюдини, атакожантропометричнідані. Томупри

комплекснійвідповідностівказанихвластивостейлюдиниіконкретноїтрудової

діяльностіможливаефективнаібезпечнаробота. Порушеннявідповідності

ведедонещасноговипадку. Ергономічніметодидозволяютьзнайти

невідповідностітаусунутиїх.

Психофізіологічніметодианалізутравматизмувраховують, щоздоров’яі

працездатністьлюдинизалежатьвідбіологічнихритмівфункціонування

організму. Такіявища, якіонізаціяатмосфери, магнітнеігравітаційнеполе

Землі, активністьСонця, гравітаціяМісяцятаін., викликаютьвідповіднізміниворганізмілюдини, щозмінюютьїїстанівпливаютьнаповедінкуненакраще.

Цепризводитьдозниженнясприйняттядійсностііможеспричинитисядо

нещаснихвипадків.

Методекспертнихоцінокбазуєтьсянаекспертнихвисновках (оцінках)

умовпраці, навиявленнівідповідностітехнологічногообладнання, пристроїв,

інструментів, технологічнихпроцесіввимогамстандартівтаергономічним

вимогам, щоставлятьсядомашин, механізмів, обладнання, інструментів,

пультівкерування. Виявленнядумкиекспертівможебутиочнимізаочним (за

допомогоюанкет).

2.2 Навчаннязохоронипраці

Навчання, системнетасистематичнепідвищеннярівнязнаньпрацівників

зпитаньохоронипраці–одинзосновнихпринципівдержавноїполітикив

галузіохоронипраці, фундаментальнаосновавиробничоїбезпекитасанітарії,

необхіднаумоваудосконаленняуправлінняохороноюпраціізабезпечення

ефективноїпрофілактичноїроботищодозапобіганнянещаснихвипадків,

професійнихзахворюваньіаварійнавиробництві.

Основнимнормативнимактом, якийвстановлюєпорядоківидинавчання,

атакожформиперевіркизнаньєДНПАОП 0.00-4.12.99 «Типовеположення

пропорядокпроведеннянавчанняіперевіркизнаньзпитаньохоронипраці». Убудівельнихорганізаціяхінапідприємствахбудівельноїіндустріїнаоснові

Типовогоположеннязврахуваннямспецифікивиробництваівимогдержавних

міжгалузевихігалузевихнормативнихактівпроохоронупраці, розробляються

ізатверджуютьсянаказомкерівникавідповідніположенняпідприємстві

формуютьсяплани-графікипроведеннянавчанняіперевіркизнаньпрацівників

зохоронипраці, зякимивонимаютьбутиознайомлені. Відповідальністьза

організаціюцієїроботипокладаєтьсянайогокерівника, авструктурних

підрозділах–накерівниківцихпідрозділів. Контрользасвоєчасним

проведеннямздійснюєслужбаохоронипраціабопрацівники, наякихпокладені

ціобов'язки.Дляперевіркизнаньпрацівниківзпитаньохоронипрацінаказом

роботодавцястворюютьсякомісії, щопостійнодіють. Головамикомісій

призначаютьсязаступникипідприємств, вслужбовіобов'язкиякихвходить

організаціяроботизохоронипраці. Доскладукомісійвходятьфахівціслужби

охоронипраці, юридичної, виробничоїітехнічнихслужб, представники

державногонаглядузаохороноюпрацііпрофспілки. Передперевіркоюзнань

працівниківзпитаньохоронипрацінапідприємствіорганізовуютьсязаняття:

лекції, семінариіконсультації.

2.3 Інструктажізохоронипраці

Усіпрацівникиповинніпроходитинапідприємствінавчанняуформі

інструктажівзпитаньохоронипраці, першоїдопомогипотерпілому, правил

поведінкитадійуразівиникненняаварійнихситуацій.

Інструктажзохоронипраці–цеуснепоясненняположеньвідповідних

нормативнихдокументів, щозакінчуєтьсявибірковоюперевіркоюшляхом

опитуваннязасвоєнихзнаньінавичоквобсязівикладенихпитань. За

характеромічасомпроведенняінструктажіподіляютьсянавступний,

первинний, повторний, позаплановийтацільовий.

Вступнийінструктажпроводиться:

–зусімапрацівниками, якіприймаютьсянапостійнуаботимчасову

роботу, незалежновідїхосвіти, стажуроботитапосади;

–зпрацівникамиіншихорганізацій, якіприбулинапідприємствоіберуть

безпосереднюучастьувиробничомупроцесіабовиконуютьіншіроботидля

підприємства;

–зучнямитастудентами, якіприбулинапідприємстводляпроходження

трудовогоабопрофесійногонавчання;

–зекскурсантамиуразіекскурсіїнапідприємство.

Вступнийінструктажпроводитьсяспеціалістомслужбиохоронипраці,

абоіншимфахівцем, наякогопокладеноціобов’язкиіякийвустановленому

Типовимположеннямпорядкупройшовнавчанняіперевіркузнаньзпитань

охоронипраці.

Вступнийінструктажпроводитьсявкабінетіохоронипраціабов

приміщенні, щоспеціальнодляцьогообладнано, звикористаннямсучасних

технічнихзасобівнавчання, навчальнихтанаочнихпосібниківзапрограмою,

розробленоюслужбоюохоронипрацізурахуваннямособливостей

виробництва. Програмататривалістьінструктажузатверджується

роботодавцемпідприємства.

Записпропроведеннявступногоінструктажуробитьсявжурналі

реєстраціївступногоінструктажу, якийзберігаєтьсявслужбіохоронипраціабо

впрацівника, щовідповідаєзапроведеннявступногоінструктажу, атакожу

наказіпроприйняттяпрацівниканароботу.

Первиннийінструктажпроводитьсядопочаткуроботибезпосередньона

робочомумісцізпрацівником:

–новоприйнятим (постійночитимчасово);

–якийпереводитьсязодногоструктурногопідрозділудоіншого;

–якийбудевиконуватиновудляньогороботу;

–відрядженимпрацівникоміншогопідприємства, якийбере

безпосереднюучастьувиробничомупроцесінапідприємстві.

Первиннийінструктажпроводитьсяіндивідуальноабозгрупоюосіб

одногофахузадіючиминапідприємствіінструкціямизохоронипраці

відповіднодовиконуванихробіт.

Повторнийінструктажпроводитьсяіндивідуальнозокремим

працівникомабозгрупоюпрацівників, яківиконуютьоднотипніроботи, за

обсягомізмістомперелікупитаньпервинногоінструктажу.

Повторнийінструктажпроводитьсязпрацівникаминаробочомумісців

терміни, визначеніНПАОП, якідіютьвгалузі, абороботодавцем, з

урахуваннямконкретнихумовпраці, аленерідше:

–нароботахзпідвищеноюнебезпекою– 1 разна 3 місяці;

–длярештиробіт– 1 разна 6 місяців.

Позаплановийінструктажпроводитьсязпрацівникаминаробочому

місціабовкабінетіохоронипраці:

–уразівведеннявдіюновихабопереглянутихНПАОП, внесеннязмінта

доповненьдоних;

–уразізмінитехнологічногопроцесу, заміниабомодернізації

устаткування, приладівтаінструментів, вихідноїсировини, матеріалівтаінших

факторів, щовпливаютьнастанохоронипраці;

–уразіпорушеньпрацівникамивимогНПАОП, щоможутьпризвести

абопризвелидотравм, аварій, пожежтощо;

–уразіперервивроботівиконавцяробітбільшніжна 30 календарних

днів–дляробітзпідвищеноюнебезпекою, адлярештиробіт–понад 60 днів.

Зучнями, студентами, курсантамитаслухачамипозаплановийінструктаж

проводитьсяприпорушенняхнимивимогНПАОП, щоможутьпризвестиабо

призвелидотравм, аварій, пожежтощо.

Позаплановийінструктажпроводитьсяіндивідуальнозокремим

працівникомабозгрупоюпрацівниківодногофаху. Обсягізміст

позаплановогоінструктажувизначаютьсявкожномуокремомувипадку

залежновідпричиніобставин, щоспричинилипотребуйогопроведення.

Цільовийінструктажпроводитьсязпрацівниками:

–приліквідаціїаваріїабостихійноголиха;

–припроведенніробіт, наякіоформлюютьсянаряд-допуск, наказабо

розпорядження.

Цільовийінструктажпроводитьсяіндивідуальнозокремимпрацівником

абозгрупоюпрацівників. Обсягізмістцільовогоінструктажувизначаютьсяв

залежностівідвидуробіт, щонимивиконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановийіцільовийінструктажіпроводить

безпосереднійкерівникробіт (начальниквиробництва, цеху, дільниці, майстер),завершуютьсявониперевіркоюзнаньувиглядіусногоопитуванняабозадопомогоютехнічнихзасобів, атакожперевіркоюнабутихнавичокбезпечних

методівпраці. Знанняперевіряєособа, якапроводилаінструктаж. При

незадовільнихрезультатахперевіркизнань, уміньінавичокщодобезпечного

виконанняробітпісляпервинного, повторногочипозаплановогоінструктажів

дляпрацівникапротягом 10 днівдодатковопроводятьсяінструктажіповторна

перевірказнань.

Принезадовільнихрезультатахперевіркизнаньпісляцільового

інструктажудопускдовиконанняробітненадається. Повторнаперевірказнань

прицьомунедозволяється.

Працівники, якісуміщаютьпрофесії (втомучисліпрацівники

комплекснихбригад), проходятьінструктажіякзїхосновнихпрофесій, такіз

професійзасумісництвом.

Пропроведенняпервинного, повторного, позаплановоготацільового

інструктажутапродопускдороботиособою, якоюпроводивсяінструктаж,

вноситьсязаписдожурналуреєстраціїінструктажівзпитаньохоронипраціна

робочомумісці. Прицьомуобов’язковіпідписияктого, когоінструктували, так

ітого, хтоінструктував. Сторінкижурналуреєстраціїінструктажівповинні

бутипронумеровані, журналипрошнурованііскріпленіпечаткою.

Уразівиконанняробіт, щопотребуютьоформленнянаряду-допуску,

цільовийінструктажреєструєтьсявцьомунаряді-допуску, авжурналі

реєстраціїінструктажів–необов’язково.

Перелікпрофесійтапосадпрацівників, якізвільняютьсявідпервинного,

повторноготапозаплановогоінструктажів, затверджуєтьсяроботодавцем. До

цьогоперелікуможутьбутизарахованіпрацівники, участьувиробничому

процесіякихнепов’язаназбезпосереднімобслуговуваннямобладнання,

застосуваннямприладівтаінструментів, збереженнямабопереробкою

сировини, матеріалівтощо.

2.4 Контрользастаномохоронипрацівбудівництві

Доосновнихформконтролюзастаномохоронипрацівбудівництві

відносяться: оперативнийконтроль; контроль, щопроводитьсяслужбою

охоронипраціпідприємства; адміністративно-громадськийбагатоступеневий

контроль. Крімцихвидівконтролю, існуєвідомчийконтрольвищих

господарськихорганів, державнийнаглядтагромадськийконтрольза

охороноюпраці, якірозглядаютьсяокремо.

Оперативнийконтрользбокукерівниківробітіпідрозділівпідприємства

проводитьсязгідноіззатвердженимипосадовимиобов’язками.

Прицьомуслужбаохоронипраціконтролюєвиконаннявимогбезпеки

праціувсіхструктурнихпідрозділахтаслужбахпідприємства.

Адміністративно-громадськийбагатоступеневийконтрольєоднієюз

найкращихформконтролюзастаномохоронипраці. Цейконтрольпроводиться

накількох (якправилотрьох) рівнях. Напершійступеніконтролюкерівник

виробничоїділянки (майстер) спільнозгромадськимінспекторомпрофгрупи

щоденноперевіряютьстанохоронипрацінавиробничійділянки. Надругій

ступені—начальникдільниці (виконроб) спільнозгромадськимінспектором

таспеціалістамивідповіднихслужб (механік, електрик, технолог) два - чотири

разивмісяцьперевіряютьстанохоронипрацізгідноззатвердженимграфіком.

Натретійступеніконтролющомісячно (згідноіззатвердженимграфіком)

комісіяпідприємствапідголовуваннямкерівника (роботодавця) перевіряєстан

охоронипрацінапідприємстві. Доскладукомісіївходять: керівникслужби

охоронипраці, головакомісіїзохоронипраціпрофкому, керівникмедичної

служби, працівникпожежноїохоронитаголовніспеціалістипідприємства

(технолог, механік, енергетик). Результатироботикомісіїфіксуютьсявжурналі

третьоїступеніконтролюірозглядаютьсянанараді. Зарезультатаминаради

видаєтьсянаказпопідприємству.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.03 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал