Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 6. Небезпечнізонинабудівельномумайданчику
6.1 Видинебезпечнихзоннабудівельномумайданчику

Приорганізаціїбудмайданчика, розміщенніділянокробіт, робочихмісць,

проїздівбудівельнихмашинітранспортнихзасобів, проходівдлялюдейслід

встановлюватинебезпечнідлялюдейзони, вмежахякихпостійнодіютьабо

потенційноможутьдіятинебезпечніішкідливівиробничіфактори (НШВФ).

Небезпечнізониповиннібутипозначенізнакамибезпекиінаписами

встановленоїформи.

ДозонпостійнодіючихНШВФслідвідноситизони:

–поблизувіднеізольованихструмопровіднихчастинелектроустаткувань;

–поблизу (навідстаніменше 2 мвіднеогородженихперепадівповисоті

на 1,3 мібільше) виїмок, канав, траншей;

–вмісцяхпереміщеннямашиніобладнанняабоїхчастинчиробочих

органів;

–вмісцях, дезнаходятьсяшкідливіречовинивконцентраціяхвище

граничнодопустимихабовпливаєшумінтенсивністювищегранично

допустимої;

–вмісцях, надякимипроходитьпереміщеннявантажів

вантажопідйомнимикранами.

ДозонпотенційнодіючихНШВФслідвідносити:

–поблизуділяноквиробництвамонтажнихробіт, тобтосамамонтажна

ділянка;

–поверхи (яруси) будинківіспорудводнійзахватки, надякими

проходитьмонтажконструкцій;

–поблизунеогородженихтехнологічнихпроломівіотворівв

перекриттях, покриттях, доякихможливийдоступлюдей - місцяулаштування

обладнання, вентиляційнихкамер, ліфтів, клітиндробинтаін.;

–отворівустінахприодносторонньомуприєднаннядонихнастилу

(перекриття), коливідстаньвідрівнянастилудонизуотворуменше 0,7 м.

6.2 Небезпечнізонинабудмайданчику, пов'язанізроботою

вантажопідйомнихмашинімеханізмів

Межинебезпечнихзон, деможливапоявапостійнодіючих (при

переміщеннівантажіввантажопідйомнимикранами), потенційночидіючих

(приведенніробітумонтажнійзоні) небезпечнихвиробничихфакторів,

пов'язанихзпадіннямпредметівзвишини, визначаютьвідповіднодоДБН

А.3.2-2-2009 ССБППромисловабезпекаубудівництві. Основніположення ( на

замінуСНиПІІІ-4-80*). Так, межанебезпечноїзонипривисотіможливого

падінняпредметівдо 20 мвстановлює 7 м, від 20 до 70 м– 10 м.

Набудгенпланіслідвказуватинебезпечнізони, тобтоділянки, наяких

появалюдейстаєнебезпечною. Розрізняютьупланімонтажнузону, зону

роботикранаіпереміщеннявантажів, небезпечнузонушляхівізонуроботи

підйомника. Монтажноїнебезпечноюзоноювважаютьділянку, розташовану

понизупідробочоюділянкою, межаякоївизначаєтьсягоризонтальною

проекцієюплощі S, збільшенунабезпечнувідстань

Р = 0,3 Н,

деН–висота, наякійведутьсяроботи.

Небезпечноюзоноюприроботібаштовихкранівіпереміщеннівантажівє

площа, обмеженапаралельнимилініяминавідстаньвідосіпідкрановоїколіїна

величинунайбільшоговильотустріливкожнусторонузможливимвідльотом

вантажуприйогопадінні.Ширинанебезпечноїзонивпоперечномуперерізідорівнює:

В = b +2 (R + S);

довжинавподовжньомуперерізі:

L = l + 2 (R + S),

де b і l –ширинаідовжинапідкрановоїколії, м;

R –максимальнийвилітгака, м;

S –відлітвантажуприйогопадінні.

Відлітвантажуприпадіннізвисоти h відточкийогопідвішуванняможе

бутивизначенийзаформулою:

Sк = 0,32 ωR √ h,

деω–кутовашвидкістьобертаннястріли, с-1.

ЦяформулавраховуєтількипочатковулінійнушвидкістьωR івисоту

вантажунадземлеюі, такимчином, застосовнатількидлякомпактних

вантажів, щоволодіютьнизькоюпарусністю, тобтозмалимопором

повітряномупотоку, якийобтікає.

Дляпанелейтаплитзвисокоюпарусністювідлітвантажувизначаютьза

наступноюформулою:

Sп = √ h [m (1-cosα) · a,

де S –граничноможливийвідлітконструкціївсторонувідпервинного

положенняїїцентрувагиприможливостівільногопадіння, м;

m –довжинастропів, м;

h –висотапідйомуконструкціїнадрівнемземлі, монтажнимгоризонтом

впроцесімонтажу, м;

α–кутміжвертикаллюістропом, град;

а–половинадовжиниконструкції, м.

Дляавтомобільнихігусеничнихкранівнебезпечноюзоноюєплоща,

описанарадіусом, якийдорівнюєнайбільшомувильотістрілиплюснайбільш

можливийвідлітвантажуприйогопадінні.

Небезпечназонароботипідйомникаохоплюєпростірможливогопадіння

вантажу, щопіднімається. Небезпечнузонуслідприйматидлябудівель

заввишкидо 20 мнеменше 5 мвідпідйомникавплані, адлябудівельбільшої

висоти– 0,25 Н, деН - висотабудівлі, м.

ПрирозробціППРнамонтажконструкційслідвраховувативертикальну

небезпечнузону, якавиникаєнаверхніхповерхах. Уцихвипадкахслідвраховувативідстаньвідгакакранаабопротивагидомонтажногогоризонту,

якеповиннобутинеменше 2 мівідстаньвідстріликранадобільшблизького

докранаелементубудівліпогоризонталі 1 м. Відстаньвідпротивагикранадо

максимальновиступаючогоелементубудівлімаєбутинеменше 0,4 м.

Небезпечназонаприроботіекскаваторазпрямоюлопатоювкотловані

дорівнює:

R = r + b +1,

де r –найбільшийрадіускопання, м;

b –відстаньвідверхузабоюдолініїкутаприродногоукосу, м.

Небезпечніумовивиникаютьприрозташуваннікранівтаінших

будівельнихмашинпоблизукотлованівітраншей. Допустимубезпечну

відстаньвідверхньоїбудовиколії (кінцяшпали, гусениці, колеса) доукосу

виїмкивизначаєтьсязаформулою:

l = 1,2 h · a +1,

де h –глибинакотловануабовиїмки, м;

а–коефіцієнтзакладенняукосу (длянасипних , піщаних, гравійних

ґрунтів 0,8, супіщаних 0,5, суглинних 0,4, глинистих 0,3).

6.3 Небезпечнізонипривибуховихроботахівмісцяхпроходження

електромереж

Привиробництвівибуховихроботнайбільшийрадіуснебезпечноїзони

визначаєтьсядієюповітряноїударноїхвилі:

R = k √ g,

де R –найбільшийрадіуснебезпечноїзони, м;

k –коефіцієнтпропорційності, щозалежитьвідумоврозміщення

вибухівкитахарактеруможливихпошкодженьнаявнихспоруд;

g –масавибухівки, кг.

Зурахуваннямдіїповітряноїхвиліналюдинумінімальнийрозмір

небезпечноїзонивстановлюєтьсяформулою: R = 5 √ g.

Небезпечназонавмісцяхпроходженнятимчасовихелектричнихмереж

визначаєтьсяпростором, вмежахякогопрацюючийможеторкнутисяпроводу

деталями, яківстановлюються, абодовгомірнимиелементами. Небезпечназона

вцихвипадкахвизначаєтьсямаксимальноюдовжиноюелементаплюс 1 м.

Відстаньбезпечногонаближеннядолінійелектромереж, якіпроходятьпо

територіїбудмайданчика, встановлюютьсявзалежностівіднапруги:

–до 20 кВ– 10 м,

–до 35 кВ– 15 м,

–до 110 кВ– 20 м,

–до 220 кВ– 25 м.

Небезпечназонавстановлюєтьсявобидвабокивідкрайніхпроводів. У

ційзонінедозволяєтьсяпроводитироботи, складатиматеріали, розміщувати

тимчасовіспорудиібудівлібезпогодженнязорганізацією, якаексплуатуєцю

мережу.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал