Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання
 

1.У цеху машинобудівного заводу три групи верстатів: шліфувальні – 5 одиниць, стругальні – 11 одиниць, револьверні – 12 одиниць. Норма часу на обробку одиниці виробу в кожній групі верстатів відповідно: 0,5 год.; 1,1 год.; 1,5 год.

Визначити виробничу потужність цеху, якщо відомо, що режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 год, регламентовані простої устаткування складають 7 % від режимного фонду часу, число робочих днів у році – 255.

 

2.Ткацька фабрика працює у дві зміни, тривалість зміни - 8 год., кількість ткацьких верстаків на початок року 500. З 1 квітня встановлено 60 верстатів, а 1 серпня вибуло 50 верстатів. Число робочих днів у році – 260, плановий процент простоїв на ремонт верстата – 5 %, продуктивність одного верстата – 4 м тканини в годину, план випуску продукції – 7500 тис. м.

Розрахувати виробничу потужність фабрики з випуску тканини та коефіцієнт її використання.

 

3. Визначити виробничу потужність цеху та коефіцієнт використання потужності за таких умов: кількість однотипних верстатів у цеху 100 од., з 1 листопада встановлено ще 30 од., з 1 травня вибуло 6 од., число робочих днів у році – 258, режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 год., регламентований процент простоїв на ремонт устаткування – 6 %, продуктивність одного верстата – 5 деталей за годину; план випуску за рік – 1700 тис. деталей.

 

4. На початок планового року виробнича потужність цеху складає 1750 шт. виробів. З 1 серпня в результаті виконання будівельних та монтажних робіт вводиться в дію додаткова потужність на 1450 виробів, у результаті модернізації устаткування й удосконалення технологічних процесів у жовтні вводиться потужність ще на 850 виробів. З 1 липня в результаті зняття з виробництва застарілого устаткування ліквідується потужність на 970 виробів.

Визначити : вхідну, вихідну та середньорічну виробничу потужність.

 

5. У цеху на початок планового року встановлено 255 верстатів. У вересні планується ввести в дію 26 верстатів. Річний номінальний фонд робочого часу одного верстата при однозмінному режимі 2075 годин. Режим роботи в цеху – двозмінний. Втрати часу на плановий ремонт 4 %. Годинна продуктивність верстата – 6 виробів. План цеху з виробництва виробів на рік 2900 тис. виробів.

Визначити виробничу потужність цеху та коефіцієнт використання потужності.

 

6. Середньорічна кількість верстатів, установлених в цеху – 275. Режим роботи цеху 236 днів на рік, по дві зміни на день. Середня тривалість зміни 8 годин, втрати часу на плановий ремонт 5 %, трудомісткість виготовлення однієї деталі – 20 хвилин.Визначити виробничу потужність цеху.

 

7. Виробнича потужність підприємства на початок планового року при заданій номенклатурі та структурі продукції складає 18,4 млн. грн. Протягом року планується приріст потужності за рахунок реконструкції на 1,5 млн. грн. з вводом 15 лютого і на 6 млн. грн. з 15 травня. Внаслідок зносу устаткування частка виробничих потужностей вибуває з 15 серпня на суму 1,2 млн. грн. та з 15 листопада - на суму 6 млн. грн.

Визначити середньорічну та вихідну виробничу потужності підприємства.

 

8. На спеціалізованій дільниці механічного цеху обробляються шестерні. Працює дільниця по 8 годин 259 робочих днів на рік. З них 30 днів - зі скороченою тривалістю. На ремонт устаткування планується 5 % номінального фонду часу.

У таблиці надаються показники для розрахунку потрібного фонду часу роботи устаткування.

Визначити виробничу потужність дільниці.

 

Найменування устаткування Кількість устаткування, шт. Норма часу на обробку шестерні, хв. Середньопрогресивний коефіцієнт виконання норм виробітку
Фрезерне 1,15
Протяжне 1,1
Токарне 1,12
Шліфувальне 1,05

 

9. Зробити розрахунок необхідного вводу в дію нових виробничих потужностей об’єднання та можливого випуску продукції на основі показників, що наведені у таблиці:

 

Показники Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й  
Плановий випуск продукції, млн. грн. 44,5 45,65 46,94 48,09 49,47  
Випуск продукції з виробничих потужностей, діючих на початок планового періоду, млн. грн. 44,35 44,91 45,38 45,64 46,08  

 Коефіцієнт освоєння введених в дію нових виробничих потужностей складає: для 1-го року - 60 %, 2-го - 80 %, 3-го - 100 %. Середньорічна величина введення в дію потужності дорівнює 35 % від наміченого введення за рік.

 

10. За звітний рік цех виробив 6340 т ацетатцелюлози для шовку при плані 6370 т. В цеху установлено 5 ацетиляторів з розрахунковою технічною продуктивністю кожного 206,4 кг ацетатцелюлози за годину. Час простою одного апарата в ремонті за графіком планово-попереджувального ремонту - 1008 годин. Виробництво безперервне. Планом передбачена робота 4-х ацетиляторів, фактично працювало чотири. Час простоїв у ремонті одного апарата за технічним звітом цеху - 1068 годин.

Провести аналіз використання устаткування та виробничої потужності цеху.

 

11. У цеху з виробництва формаліну встановлено 4 паралельно діючих контактних апарата. Виробництво безперервне. Простої апаратів за графіком планово-попереджувального ремонту передбачаються у розмірі 5 % до календарного фонду часу, фактичні простої за звітний рік склали 4,6 %. Розрахунково-проектна продуктивність одного апарата - 3,44 т/год., планова - 3,0 т/год., фактична - 3,3 т/год.

Визначити виробничу потужність цеху, провести аналіз її використання та використання устаткування за звітний період.

12. Тривалість технологічних операцій складає: першої – 2 хв., другої – 4 хв., третьої – 7 хв., четвертої – 6 хв., п’ятої – 2 хв., шостої – 8 хв. Кількість деталей у партії – 3.

Визначити: тривалість технологічного циклу при послідовному, паралельному та послідовно-паралельному переміщенні виробів по операціях.

 

13. Визначити тривалість технологічного циклу обробки 20 деталей при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху в процесі виробництва. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, тривалість яких складає: t 1 = 1, t 2 = 4, t 3 = 2, t 4 = 6 хв. Четверта операція виконується на двох верстатах, інші – на одному. Величина передатної партії – 5 шт.

 

14. Партія деталей в 300 шт. обробляється при паралельно-послідовному виді руху її у виробничому процесі. Технологічний процес обробки деталей складається з семи операцій, тривалість яких відповідно складає: t 1 = 4, t 2 = 5, t 3 = 7, t 4 = 3, t 5 = 4, t 6 = 5, t 7 = 6 хв. Кожна операція виконується на одному верстаті. Передаточна партія – 30 шт. У результаті поліпшення технології виробництва тривалість третьої операції зменшилась на 3 хв., сьомої – на 2 хв.

Визначити, як зміниться технологічний цикл обробки партій деталей.

 

15. Визначити такт, швидкість конвеєра, його довжину, площу дільниці, тривалість циклу складання однієї машини за такими даними: змінне завдання – 100 машин; конвеєр працює в одну зміну, протягом зміни зупиняється один раз на 20 хв.; довжина машини, яка збирається – 4 м.; віддаль між суміжними складальними машинами – 1 м; число робочих місць на конвеєрі – 20; ширина конвеєра – 8 м; проходи зі всіх сторін – по 2 м.

 

16. Визначити довжину і швидкість руху конвеєра на основі таких даних:

трудомісткість збирання виробу – 75 хв., такт потоку – 3 хв., відстань між центрами робочих місць – 2 м, робочі місця розміщені по обидві сторони конвеєра.

 

17. На потоковій лінії, обладнаній робочим конвеєром безперервної дії, 24 робочих місця. Крок конвеєра – 1,4 м. Діаметр привідного і протяжного барабанів – 0,5 м кожний. Лінія працює у дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. у зміну. Через кожні 2 хв. з конвеєра випускається один блок.

Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра; добовий випуск блоків.

 

18. Програма випуску виробів з робочого конвеєра безперервної дії за місяць – 5016 шт. У результаті впровадження прогресивної технології і поліпшення праці тривалість технологічного циклу виготовлення виробу на конвеєрі зменшилась на 15 % і склала 68 хв. Лінія працює у дві зміни по 8 год. Число робочих днів на місяць – 22. Регламентовані перерви – 30 хв. у зміну.

Визначити число робочих місць на конвеєрі; випуск виробів з конвеєра після впровадження прогресивної технології і поліпшення організації праці.

 

19. Визначити параметри поточної лінії, що озброєна конвеєром, за такими вихідними даними:

Програма випуску виробів за зміну 210 шт.

Тривалість зміни 8 год.

Регламентовані перерви впродовж зміни 20 хв.

Відстань між центрами двох суміжних робочих місць 1 м.

Процес складається з шести операції тривалістю (хв):


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал