Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. Вартість основних фондів на початок року склала 300 млн.грн
 

1. Вартість основних фондів на початок року склала 300 млн.грн. З 1 червня введені основні фонди на суму 40 млн.грн., з 1 жовтня - на суму 10 млн.грн., у листопаді вибули з експлуатації основні фонди на суму 5 млн.грн.

Визначити:

1) середньорічну вартість введених фондів;

2) середньорічну вартість вибувших фондів;

3) середньорічну вартість всіх основних фондів;

4) вартість основних фондів на кінець року.

2. На підставі техніко-економічних показників визначити норму та суму амортизаційних відрахувань за групою токарних верстатів:

 

Показники Значення
1. Кількість верстатів, шт.
2. Первісна вартість одного верстату, млн.грн. 2,5
3. Строк експлуатації, років
4. Тривалість міжремонтного циклу, років
5. Середня вартість одного ремонту, % від вартості верстата
6. Середні витрати на модернізацію за весь строк експлуатації, % від вартості верстата

 

3. Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування:

 

Показники План Факт
Випуск продукції, грн. 26 800 26 932
Загальна кількість машино-годин, , відпрацьованих устаткуванням, час 1 600 1 584
Випуск продукції за одну машино-годину, грн. 16,75 17,00

 

4. Вихідні дані підприємства за звітний період:

 

Основні фонди Залишкова вартість на початок року, млн.грн. Рух основних фондів Норма відра-хувань, %
+ -
Будівлі 500,0 - -
Споруди 50,0 - -
Автотранспорт 20,0 +5 (липень) -0,2 (жовтень)
Комп’ютери 12,0 +2 (квітень) -
Меблі офісні 8,0 +1 (травень) -
Верстати фрезерні 80,0 +20 (листопад) -30 (червень)
Прес штампувальний 10,0 +6 (грудень) -

 

Визначити річну суму амортизаційних відрахувань по групах основних фондів та в цілому по підприємству.

 

6. Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування:

Показники План Факт
Випуск продукції, грн. 26 800 26 932
Загальна кількість машино-годин, відпрацьованих устаткуванням, час 1 600 1 584
Випуск продукції за одну машино-годину, грн. 16,75 17,00

 

7. На підставі даних двох машинобудівельних підприємств за рік визначити та порівняти показники використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність):Показники Підприємство 1 Підприємство 2
Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн. 50,0 40,0
Валова продукція, млн.грн. 110,0 92,0
Прибуток, млн.грн. 3,0 2,0
Чисельність персоналу, чол.

 

7. У цеху встановлено 40 верстатів. Протягом доби 30 верстатів працювали у трьох змінах, 7 верстатів -у двох змінах, 3 верстати - в одну зміну.

Визначити коефіцієнт змінності устаткування.

8. Визначити суму амортизаційних відрахувань та показники використання основних фондів IV групи, якщо вартість основних фондів на початок року становить 3,8 млн. грн. За планом передбачено ввести основні фонди у лютому на 250 тис. грн., у третьому кварталі — на 380 тис. грн., у грудні — на 120 тис. грн. та вивести обладнання в липні на 190 тис. грн. і в четвертому кварталі на 210 тис. грн., при цьому запланований обсяг випуску продукції — 26 млн. грн. при чисельності працюючих 1680 чол.

 

8. Виходячи з даних табл.., визначити, на якому підприємстві прогресивніша структура основних фондів.

Група основних фондів Структура основних виробничих фондів, %
Підприємство
Будинки
Споруди
Передавальні пристрої
Силові та робочі машини
Контролюючі прилади
Транспортні засоби
Інструмент
Інвентар

 

10. Визначити показники використання основних фондів, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила 53 млн грн. У березні було введено основних фондів на 3,2 млн, а в третьому кварталі на 21 млн грн. У липні виведено основних фондів на 7,5 млн грн., а в четвертому кварталі на 9 млн грн.Запланований обсяг випуску продукції становить 180 млн грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу — 4060 чол.

 

11. На підприємстві є 40 токарних верстатів з потужністю двигунів 2,5 кВт, 20 фрезерних верстатів потужністю 5 кВт; 45 свердлильних — 2 кВт. Підприємство працює у дві зміни при шестиденному робочому тижні. Кількість вихідних і святкових — 60 днів/рік, кількість передсвяткових, що не збігаються з вихідними і суботами, — 6 днів/рік (дані коригуються за виробничим календарем). Процент втрат часу на ремонт обладнання — 3,6% номінального фонду часу, фактично спожита за рік електроенергія — 930 500 кВтгод/рік.

Визначити коефіцієнти інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання обладнання цеху.

 

12. У цеху 150 верстатів: 90 працюють у три зміни; 25 — у дві зміни; 35 — в одну зміну.

Визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання.

 

13. Визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання цеху, якщо верстатомісткість виробничої програми становить 3,25 млн верстато-год. У цеху працює 885 верстатів, простої обладнання через ремонт становить 5% режимного фонду робочого часу, в році 255 робочих днів.

14. Розрахуйте розмір амортизаційних відрахувань по основному парку устаткування в цеху на основі методу зменшення залишкової вартості, якщо первісна вартість устаткування склала 168 тис грн, його ліквідаційна вартість - 12 тис грн. Корисний термін служби даного устаткування - 4 роки.

 

15. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на основне виробниче устаткування, якщо корисний термін його експлуатації складає 8 років. Первісна вартість устаткування 20686 грн, ліквідаційна вартість устаткування 326 грн.

 

16. Нарахуйте амортизацію на основне устаткування підприємства за методом прискореного зменшення залишкової вартості і наведіть рішення задачі в графічному вигляді, якщо первісна вартість устаткування з урахуванням податку на додану вартість склала 240 тис грн., ліквідаційна вартість даного устаткування за інвентаризаційною відомістю складає 20 тис грн. Термін експлуатації устаткування - 4 роки.

 

17. Нарахуйте амортизацію за допомогою прямолінійного методу і графічно відобразіть перенесення вартості устаткування, що бере участь у виробництві, на вартість готової продукції, якщо первісна вартість встановленого устаткування складає суму 120 тис грн. (із ПДВ), а ліквідаційна вартість устаткування - 12 тис грн. Термін експлуатації такого устаткування - 10 років.

 

18. Верстат придбаний для виготовлення 120 000 одиниць продукції, його первісна вартість складає 36000 грн (у тому числі ПДВ - 6000 грн). Ліквідаційна вартість верстата 3000 грн. У перший місяць експлуатації верстата виготовлено 3200 одиниць продукції.

Визначте суму амортизаційних відрахувань за місяць виробничим методом.

 

19. Підприємством у поточному періоді був придбаний легковий автомобіль. Вартість, сплачена постачальнику відповідно до договору купівлі-продажу, склала (40000 грн разом із ПДВ). При його реєстрації й прийнятті на баланс підприємства були сплачені збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 720 грн, збір за реєстрацію - 100 грн. Витрати на доставку автомобіля в гараж підприємства склали 820 грн. Визначте первісну вартість купленого автомобіля, за якою його візьмуть на баланс підприємства.

 

20. Вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року склала 300 млн грн. З 1 червня до виробничого процесу були залучені основні фонди на суму 40 млн грн, з 1 жовтня - на суму 10 млн грн, а наприкінці листопаду вийшли з експлуатації основні фонди на суму 5 млн грн. Визначте:

 

1. середньорічну вартість уведених фондів;

2. середньорічну вартість вилучених фондів;

3. середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства;

4. вартість основних фондів на кінець року.

 

21. На підставі наведених у таблиці даних по двох машинобудівних підприємствах за рік визначте і порівняйте показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів). Зробіть відповідні висновки.

 

Показники Підприємство 1 Підприємство 2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. грн.
Валова продукція, млн. грн.
Прибуток, млн. грн.
Чисельність персоналу, осіб

22. Визначте коефіцієнт вибуття та коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів підприємства, якщо за даними бухгалтерських звітностей на початок року вартість всіх наявних об'єктів основних фондів складала 3,26 млн грн. Протягом року була введена в дію будівля нового складального цеху, вартість якої склала 340 тис. грн, а також було придбано сучасну повністю автоматизовану конвеєрну стрічку, вартість якої за договором купівлі-продажу разом із податком на додану вартість склала 25,5 тис грн. Будівля була введена в експлуатацію з 11 березня поточного року, а конвеєрна стрічка - з 4 квітня. Разом з тим на 1 липня списали за ліквідаційною вартістю застаріле обладнання на загальну суму 47,9 тис грн.

23. Визначте коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного, інтегрального використання устаткування, а також резерв потужності за наведеними в таблиці даними. Зробіть відповідні висновки і пояснення.

Показники План Факт
Обсяг виготовлюваної продукції, грн 26 800 26 932
Загальна кількість машино-годин, відпрацьованих устаткуванням 1 600 1 584

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал