Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест №1 (3жауап)


Иммуностимуляторлар:

1. Натрий нуклеинаты

2. Метилурацил

3. Преднизолон

4. Циклоспорин

5. Т-активин

Тест №2 (2жауап)

Левамизолдың әсерлері

1. қабынуға қарсы

2. иммунодепрессиялық

3. құртқа қарсы

4. аллергияға қарсы

5. иммунитетті ынталандырушы

Тест №3 (3жауап)

Иммунодепрессанттар

1. метилурацил

2. циклофосфан

3. реаферон

4. продигиозан

5. циклоспорин

Тест №4 (1жауап)

Т-активин - ............. препараты

1. айырша бездің

2. ұйқы бездің

3. гипофиздің алдыңғы бөлімінің гормондарының

4. бүйрекүсті безінің қыртысты бөлігінің гормондарының

5. гипофиздің артқы бөлімінің гормондарының

Тест №5 (2жауап)

Глюкокортикоидтардың иммунитетті тежейтін әсерінің механизмі

1. Т-лимфоциттердің пролиферациясы мен дифференциациясын тежейді

2. Арнайы антиденелердің өндіріліуін тежейді

3. Интерлейкиндер синтезін тежейді

4. Әртүрлі цитокиндер генінің транскрипциясын белсендендіреді

5. Циклооксигеназа 2 тежейді

Тест №6 (2жауап)

Интерферондар индукторларына жатады:

1. т-активин

2. циклоферон

3. пирогенал

4. амиксин

5. иммунал

 

Тест №7 (1жауап)

Левамизолдың әсер ету механизмі:

1. простагландиндер түзілуінің азаюы

2. жасушалық иммунитеттің күшеюі

3. антиденелер түзілуінің тежелуі

4. цитокиндер өндірілуінің күшеюі

5. ЦОГ 2 тежелуі

Тест №8 (1жауап)

Ақуызды құрылымы бар иммуностимулятор, Т-лимфоциттердің пісіп жетілуін ынталандырады, иммунды тапшылық жағдайында қолданылады

1. левамизол

2. Т-активин

3. полудан

4. иммунал

5. бронхомунал

Тест №9

Сәйкестендіріңіз

Фармакологиялық тобы Препарат

 

1. глюкокортикоид А. азатиоприн

2. цитостатик Б. бронхомунал

3.иммуностимулятор В. преднизолон

 

Ответ: 1-…., 2-…., 3-……

Тест №10

Препаратты анықтау. Микроб тектес полисахарид, 2-ші ұрпаққа жатады, сегіз патогенді бактериялардың лизаты. Жасушалық және гуморалды иммунитетті ынталандырады. Макрофагтар мен лимфоциттердің пісіп жетілуін ынталандырады.

1. Левамизол

2. Бронхомунал

3. Метилурацил

4. Циклоферон

5. Полудан

 

МАМАНДЫҒЫ : «ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА»ФАРМАКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

КУРС: 2

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ

ПӘН:

ФАРМАКОЛОГИЯ

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР:

Кафедра оқытушылары

Жыл

 

Кафедра мәжілісінде талқыланып бекітілді 19 сәуір 2014 ж., №22 хаттама

 

Кафедра меңгерушісі, доцент Сатбаева Э.М.

 


№1 СӨЖ

1. Тақырыбы: Дәрілік заттардың әсерінің ағза қасиеттеріне тәуелділігі. Фармакологиялық әсердің дәрілік заттардың қасиеттері мен қолдану жағдайына тәуелділігі.

 

2.Мақсаты: дәрілік заттардың әсерлерінің көрінуіне ағзаның қасиеттеріне байланысын өз бетінше оқу; дәрілік заттардың химиялық құрылымы, физико-химиялық және физикалық қасиеттері, доза мен концентрациясы, дәрілік заттарды қайталап қолдану және өзара әсерлесуі.

 

3. Тапсырмалар:

1. Дәрілік заттардың химиялық құрылымы, физико-химиялық және физикалық қасиеттері.

2. Дозаның түрлері, концентрациялар.

3. Дәрілік заттарды қайталап қолдану.

4. Дәрілік заттардың өзара әсерлесуі.: фармакологиялық және фармацевтикалық. 

4. Орындалу түрлері:

Тақырып бойынша реферат дайындау «Дәрілік заттардың әсерінің ағза қасиеттеріне тәуелділігі. Фармакологиялық әсердің дәрілік заттардың қасиеттері мен қолдану жағдайына тәуелділігі».

 

5. Орындалу көрсеткіштері:

а) соңғы жылдардағы әдебиеттерді зерделеу және іріктеу;

б) ақпараттарды өңдеу және жүйелеу;

в) жоспар құру;

г) библиография құрастыру;

д) рефераттық жұмысты безендіру.

Рефератты жұмыстың құрылымы:

1) Бірінші бетті;

2) мазмұны(негізгі бөлімдердің беттерін көрсетіп, кезектестіріп жазу);

3) кіріспе(зерттелетін мәселені негіздеу, оның мәні мен өзектілігі; жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтау);

4) негізгі бөлім (әр бөлім жеке мәселенің алдыңғы бөлімнің жалғасы ретінде, бір жағын немесе бір бөлігін дәлелмен анықталуы қажет; бұл бөлімде кестелер, сызбалар, суреттерді қолдануға болады немесе оларды реферативті жұмыстың жалғасы ретінде қосымша безендіруге болады);

5) қорытынды(қорытынды жасалады, тұжырымдар мен кеңестер ұсынылады);

6) әдебиеттер тізімі(үлгі бойынша безендіріледі)

Рефератты безендіруге және орындалуына қойылатын талаптар:

а) рефераттың көлемі 10-15 басылым бетінен артық болмауы қажет* (рефераттың көлеміне қосымша кірмейді);

б) реферативті жұмыстың жазылуы ұқыпты түзетілген және грамматикалық қатесіз болуы қажет;

в) әдебиетке сілтеме жасау санмен көрсетіледі және ол әдебиет тізіміндегі санмен сәйкес болуы қажет;

г) әдебиет тізімі рефератты жұмыстың аяғында жазылады және тексте көрсетілген пайдалану ретімен жазылады.

6. Тапсыру уақыты:«Жалпы рецептура. Жалпы фармакология» бөлімі бойынша аралық бақылауға дейін.

7. Бағалау көрсеткіштері:

Дәстүрлі баға Критериясы Балл
«5» СӨЖ ның барлық талаптарды толық орындаған 90-100 б.
«4» СӨЖ орындағанда аздаған қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 75-89 б.
«3» СӨЖ орындағанда біршама қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 50-74 б.
«2» СӨЖ орындағанда маңызды қателер жіберілген тапсырма орындалмаған, СӨЖ ның критериясына сәйкес емес 0 – 49 б.

 

Дебиет

Негізгі

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2006.- 62-74 б.

2. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2004.-61-76 б.

3. Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. – С. – П. 2001. – 26-27,29-30 б.

4. Харкевич Д.А. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии, М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2005 .Б. 30-39

Қосымша:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 2007. – 1206 б.

2. Гудман Г., Гилман Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Перевод 10-го издания. М. «Практика». 2006 г. 1648 б.

3. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров/ Венгеровский А.И. – 3-е издание, переработанное и дополненное: учебное пособие – М.:ИФ «Физико-математическая литература», 2006. – 704 б.

4. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Под редакцией акад. РАМВ В.Г. Кукес и проф. А.К Стародубцева.- М.: Издательский дом ГЭОТАР- МЕД., 2004. – 631 б.

5. Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В., Зупанец И.А., Хоменко В.Н. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. – Харьков. : Мегаполис-Мед, 2002. – Б.782.

5. Мирошниченко И.И. Основы фармакокинетики. – М.: ГЭОТАР. – Мед., 2002. – 192 б.

6. Лекции, читаемые на кафедре, пособия, выпускаемые на кафедре

9. Бақылау (сұрақтар):

1. Доза туралы түсінік.

2. Кумуляцияның түрлері.

3. Дәріге тәуелділік, оның түрлері.

4. Дәрілік заттардың өзара әсерлесу түрлері.

5. Дәрілік заттардың үйлеспеуі.

6. Фармакокинетикалық және фармакодинамикалық әсерлесу түрлері.

 

№2 СӨЖ

1. Тақырыбы: Биоритмнің дәрілік заттардың әсері көрінуіне әсері. Хронофармакология жөнінде түсінік.

2. Мақсаты: дәрілік заттардың әсерін сараптау үшін хронобиология, хрономедицина, биоритмология, хронофармакологияның маңызы жөнінд өз бетінше зерделеу.

3. Тапсырма:

1. Хронобиология, хрономедицина, биоритмология жөнінде түсінік.

2. Хрономедицина, оның тараулары.

3. Хронотерапия, хронотерапияның принциптері.

4.Хронофармакология, дәрілік заттардың әсерін хронофармакологиялық сараптау.

4. Орындау түрі:

«Биоритмнің дәрілік заттардың әсері көрінуіне әсері. Хронофармакология жөнінде түсінік» тақырыбына реферат дайындау».

5. Орындау шарттары:

а) соңғы жылдардағы әдебиеттерді зерделееу және таңдау

б)ақпаратты өңдеу және жүйелендіру;

в)жоспар жасау;

г) библиография құрастыру;

д) реферативті жұмысты безендіру

Реферативті жұмыстың құрылымы:

7) мұқаба парақ;

8) мазмұны(негізгі тараулардың бетін көрсетіп ретпен орналастыру);

9) кіріспе(зерттелетін проблеманының маңыздығын, көкейтестілігін негіздеу; жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтау);

10) негізігі бөлімі (әрбір тарау барынша жеке проблеманы немесе оның біржағын ашуы тиіс, алдыңғы тараудың дәйекті жалғасы болуы тиіс; бұл бөлімді кестелер, сызбалар, графиктер, суреттер келтірілуі немесе реферативті жұмысқа қосымша түрінде берілуі мүмкін);

11) қорытынды(түйіндеме, қорытынды жазылады және ұсыныстар беріледі);

12) әдебиеттер тізімі(қалып бойынша безендіріледі)

Рефератты безендіру және орындауға қойылатын талаптар:

а) реферат көлемі 10-15 баспа парақтан артпауы * (қосымша реферат көлеміне есептелмейді);

б) реферативті жұмыстың мәтіні мұқият редакцияланған және сауатты жазылуы тиіс;

в) қолданылған әдебиетке сілтеме әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сәйкес безендіріледі;

г) әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында және кездесуіне қарай көрсетіледі.

6. Тапсыру мерзімі:«Жалпы рецептура. Жалпы фармакология» тараулары бойынша аралық бақылауға дейін.

 

7. Бағалау белгісі:

Дәстүрлі баға Критериясы Балл
«5» СӨЖ ның барлық талаптарды толық орындаған 90-100 б.
«4» СӨЖ орындағанда аздаған қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 75-89 б.
«3» СӨЖ орындағанда біршама қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 50-74 б.
«2» СӨЖ орындағанда маңызды қателер жіберілген тапсырма орындалмаған, СӨЖ ның критериясына сәйкес емес 0 – 49 б.

Дебиет

Негізгі:

1. Фармакология (Харкевич Д.А.) оқулығының мемлекеттік тілдегі аудармасы. Алматы, 2004., 2009 ж. – 607 б., 608 б.

2. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2006.- б. 62-74.

3. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2004.- б. 61-76.

4. Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. – С. – П. 2001. – б. 26-27,29-30.

5. 4.Харкевич Д.А. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии, М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2005. -б.30-39

Қосымша:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 2007. – 1206 б.

2. Гудман Г., Гилман Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Перевод 10-го издания. М. «Практика». 2006 г. 1648 б.

3. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров/ Венгеровский А.И. – 3-е издание, переработанное и дополненное: учебное пособие – М.:ИФ «Физико-математическая литература», 2006. – 704 б.

4. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Под редакцией акад. РАМВ В.Г. Кукес и проф. А.К Стародубцева.- М.: Издательский дом ГЭОТАР- МЕД., 2004. – 631 б.

5. Л.В.Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, И.А.Зупанец, В.Н. Хоменко «Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии» -Издательство «Мегаполис» Харьков 2002.-б.782

6. Мирошниченко И.И. Основы фармакокинетики. – М.: ГЭОТАР. – Мед., 2002. – 192 б.

7. Кафедрада оқылатын дәрістер, фармакология кафедрасында басылымға шыққан әдістемелік көрсетулер

 

9. Бақылау (сұрақтар):

1.Хронобиология, хрономедицина, биоритмология жөнінде түсінік.

2. Биоритмнің түрлері.

2. Хрономедицина, оның тараулары.

3. Хронотерапия, хронотерапия принциптері.

4. Хронофармакология, дәрілік заттардың әсерін хронофармакологиялық сараптау.

 

№ 3 СӨЖ

1. Тақырыбы: «Тітіркендіргіш заттар».

2. Мақсаты: «Тітіркендіргіш заттар» тақырыбы бойынша материалды өз бетінше оқу

3. Тапсырма:тері мен шырышты қабаттарды тітіркендіретін заттарға жататын препараттарға хабарлама жазу

4. Орындалу қалпы:эссе

5. Орындау критерийі:

- әдебиетерді оқу және таңдау

- ақпараттрады өңдеу және жүйелеу

- тақырып бойынша басылған 0,5 беттен аспайтын қысқаша ақпарат

Эссенің құрылымы:

1. титулді парақ (қалып бойынша рәсімделеді)

2. кіріспе(зерттеліп отырған мәселені тұжырымдау, мақсаты мен міндететрін анықтау)

3. негізгі бөлім(мәселені ашу)

4. қорытындылау

5. әдебиетер тізімі(3-4 кем емес)

6. Орындалу мерзімі:6 аптадан кеш емес

 

7. Бағалау критерийлері:

Дәстүрлі баға Критериясы Балл
«5» СӨЖ ның барлық талаптарды толық орындаған 90-100 б.
«4» СӨЖ орындағанда аздаған қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 75-89 б.
«3» СӨЖ орындағанда біршама қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 50-74 б.
«2» СӨЖ орындағанда маңызды қателер жіберілген тапсырма орындалмаған, СӨЖ ның критериясына сәйкес емес 0 – 49 б.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал