Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оғам теориясының жалпы мәселелерін кеңінен дамытқан
1. К. Маркс

2. Э. Дюркгейм

3. П. Сорокин

4. П. Флоренский

5. Н. Бердяев

69. Топтық тәртіп мәселелерін зерттеген:

1. Г. Спенсер

2. Г. Лебон

3. Т. Парсонс

4. Ж. Гобино

5. Э. Дюркгейм

70. Х1Х – ХХ ғ. тоғысында танымал болған « Психология толпы» атты еңбектің авторы:

1. Г. Лебон

2. Г. Тард

3. Э. Фромм

4. З. Фрейд

5. К. Юнг

71. Элитаның функционалдық қабілеті теориясын қалыптастырған:

1. П. Сорокин

2. Т. Парсонс

3. М. Вебер

4. В. Парето

5. Л. Козер

72. З. Фрейдтің ізбасары А. Адлер бойынша көш басшылыққа тырысу:

1. артықшылықты сезіну

2. фрустрация жағдайы

3.кемшілікті сезіну салдары

4. интериоризация

5. әлеуметтік жанжал нәтижесі

73. Табыс, мәртебеден басқа М. Вебер атап көрсеткен әлеуметтік стратификация өлшемі:

1. билік

2. білім

3. ұлты

4. жынысы

5. маңызы кландық топқа жату

74. Р. Мертон бойынша мәдени мақсатпен оған жетудің құралы сәйкес келетін тәртіп тұрпаты:

1. конформдық

2. инновациялық

3. рәсімділік

4. бүлікшілдік

5. ретристік

75. Постфигуративтік, конфигуративтік, префигуративтік мәдениет тұрпаттарын ұсынған:

1. Д. Мид

2. Гегель

3. Т. Парсонс

4. Ш. Айзенштадт

5. С. Иконникова

76. Қоғам:

1. іс әрекет жасаушы тұлғалар жиынтығы

2. әртүрлі топтардың жиынтығы

3. бірігіп әлеуметтік өмір құратын адамдар жиынтығы

4. әртүрлі халықтардың дамуы барысында ғы бірігудің бастамасы

5. тарихи дамудың белгілі бір кезеңі

77.Жүйе ретінде қоғамның элементіне жататын байланыстар:

1. энергоресурстар мен өндіріс дамуы

2. мәдени құндылықтар жасау барысындағы адамдар арасындағы

3. өзін өзі дамыту

4. рефлекция

5. әлеметтік технология

78. Қоғам элементі:

1. экожүйе

2. эмпатия

3.отбасы

4. эвристика

5. құнарлы жер

79. Қоғам белгісі:

1. ұйымшылдықтың бұзылуы

2. ықпалдастықтың болмауы

3. ішкі байланыстарды қолдау, өндіру қабілеттілігінің болуы

4. индивидтердің қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігінің болмауы5.институттық емес байланыстардың болуы

80. Жабық қоғам:

1. жариялық, сөз және баспа еркіндігі жоқ

2. басқа қоғамдармен әрекеттестігі бар

3. сыртқы ортаға бейімделе алатын

4. жеке сенім, таным, сезім басымдылығы орын алған

5. фундаменталдық құндылықтар мен нормалар ортақ

81. Дәстүрлі қоғам белгісі:

1. құқықтық мелекет орнау

2. өндірістің басымдылығы

3. динамикалық даму

4. әлеуметтік реттеу тәсілінің дәстүр болуы

5. адами құндылықтарды мойындау

82. Өркениетті қоғамның адамға берері:

1. қоғамдық байлықтан баршаға бірдей үлес беру

2. кәсіби қызметте табысқа жету мүмкіндігі

3. ұзақ өмір

4.орта білім алуға мүмкіндік

5.әлеуметтік тәртіпті шектеу

83. Индустриалдық қоғамға дейінгі қоғам синонимы:

1. алғашқы

2. дәстүрлі

3. қарапайым

4. ақпараттық

5. бау – бақшалық

84. Қазіргі қоғам сипаттары:

1. даму, өзгеруге тырысу

2. әлеуметтік мобильділік

3. қатал жоспарлау

4. сыншылдық, ұтымдылық жекшілдік

5. даму, өзгеру, мобильділік, нарық қатынасы, ұтымдылық

85. Қоғамның жүйе құрастыратын қасиеттері:1. тұтастық

2. орталықтанбау

3. тарихилық

4. өзін өзі реттеушілік

5. тұтастық, динмизм, өзін өзі ретке кетіру

86. Қоғам тұрпатының марксистік өлшемі:

1. өндіріс және басқару деңгейі

2. басқару деңгейі және мүліктік жіктелу

3. өндіріс тәсілі және меншік түрі

4. өндіріс, әлеуметтік жіктелу

5. діни таным

87. Кешендік реформалар арқылы дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту:

1. өнеркәсіп төңкерісі

2. ғылыми революция

3. модернизация

4. техникалық революция

5. ақпараттық революция

88. Индустриалдық қоғамдағы бөліну:

1. таптық

2. сословиелік

3. кәсіби

4. конфессиялық

5. касталық

89. Қоғамды ұйымдастырудың негізіне коммунистік принциптерді жатқызған концепция:

1. конвергенция

2. утопиялық социализм

3. постиндустриалдық қоғам

4. әртүрлі мүмкіндіктер қоғамы

5. У. Ростоудың «индустриалдық қоғам» теориясы

90. Қоғам өмірінің әлеуметтік саласы:

1. экономикалық мәдениет пен сана қатынасы

2. тауар - ақша қатынасы

3. нарықтық

4. қабілет пен мүмкіндік арасындағы

5. әлеуметтік топтар арасындағы қатынас

91. Т. Парсонс енгізген әлеуметтік жүйе қызметі:

1. бейімделу, мақсатқа жету, ықпалдастық, әрекеттестік үлгілерін қолдау

2. бейімделу, ықпалдастық, автономдылық

3. әлеуметтену, бейімделу, мақсат анықтау

4. қызмет бұзылуы

5. экономика, саясат, мәдениет

92. Жабық және ашық қоғамдар айырмашылығы негізін құрайтын фактор:

1. әлеуметтік бақылау,индивид еркіндігі

2. ырық импульстарымен алмасу

3. индивид әрекетін реттеу

4. жағдайлылық

5. әлеуметтік әрекеттестіктер байланысы

93. «Индустриалдық қоғам» атауының авторы:

1. А. Сен – Симон

2. О. Конт

3. Д. Инкельс

4. Д. Бернхейм

5. Э. Дюркгейм

94. Әлеуметтану құрылымындағы қоғамды тану деңгейлері:

1. макроәлеуметтанулық және микроәлеуметтанулық

2. гносеологиялық және онтологиялық

3. фундаменталдық және қолданбалы

4. құрастырылмалық және құрылымдық

5. сұрыпталған және тікелей

95. Әлеуметтанулық тұрғыдағы қоғам:

1. халықтардың әлемдік қоғамдастығы

2. әлемдік капитализм жүйесі

3. дамушы елдер

4. өркениетті елдер

5. Біріккен Ұлттар Ұйымы

96. Дәстүрлі қоғам:

1. даму қарқыны төмен индустриалдыққа дейінгі европа қоғамы

2. социалистік қоғам

3. христиан дәстүрі мықты қоғам

4. орта ғасыр қоғамы

5. тұтыну қоғамы

97. Ұтымды таным, сын және даралық тән қоғам:

1. қоғамдық - экономикалық формация

2. жабық

3. ашық

4. ақпараттық

5. технотрондық

98.Жабық қоғамға тән мәртебе ( статус ):

1. басты

2. берілген

3. жеке

4. қол жеткізген

5. рөлдік

99. Магиялық ой, догматизм, ұжымжық сана орын алған қоғам:

1. тұтыну

2. дәстүрлі

3. жабық

4. күрделі

5. қарапайым

100. «Постиндустриалдық қоғам» деген:

1. ХХ1 ғасыр

2. Х!Х ғ. соңы ХХ ғ. басындағы Европа

3. қазіргі батыс елдері

4. шығыс үлгісіндегі

5. социалистік

101. Тұрғындар санын толықтырып отыратын институт:

1. әскер

2. діни мекемелер

3. мектеп

4. отбасы

5. меншік

102. Әлеуметтік институттардың басты қызметі:

1. қоғам қажеттіліктерін өтеу, тұрақтылық беру

2. қоғам өзгерімпаздығын қамтамасыз ету

3. түлектерге диплом беру

4. көзқарасты басқару

5. әлеуметтік айырбас

103. Қоғамда әлеуметтік институттардың пайда болу үрдісімен нәтижесі:

1. институттану

2. қызмет бұзылуы

3. тұрақтылық

4. реттілік

5. стагнация

104. Әлеуметтік институттың артықшылығы:

1. болжаушылық, сенімділік,

2. болжау мүмкіндігінің болмауы

3. тәжірибе мүмкіндігі

4. кездейсоқтық

5. тұрақсыздық

105. Әлеуметтік институттар тиімділігін қамтамасыз ететін:

1. жеке жауапкершіліктің жоғары деңгейі

2. еңбек бөлінісі және біліктілік

3. материалдық ынталану

4. моральдық ынта

5. шаралар

106. Т. Парсонс атаған мәдениет элементтерін меңгеруге көмектесетін үрдіс:

1. сәйкестендіру

2. әлеуметтік үйрену

3. имитация (емістету)

4. әлеуметтендіру

5. ауытқу

107. Қоғамдағы индивид тәртібін ретке келтіріп әлеуметтік тәртіпті қолдайтын механизм:

1. әлеуметтендіру

2. үйрету

3. әлеуметтік бақылау

4. мәжбүрлеу

5. шара

108. Экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени өмір қызметтері үрдісінде қалыптасатын қатынастар:

1. ұлттық

2. өндірістік

3. қоғамдық

4. геосаяси

5. тұлға аралық

109. Үлкен әлеуметтік топтар, таптар, ұлттармен мемлекеттер арасындағы қатынастар саласындағы қызмет:

1. басқару

2. саясат

3. дипломатия

4. этика

5. этикет ( ізеттілік )

 

110. Қоғамның әлеуметтік жүйесін құрайтын ресми, бейресми ережелер мен ұстанымдардың тұрақты кешені:

1. әлеуметтік қауымдастық

2. әлеуметтік ұйым

3. әлеуметтік институт

4. әлеуметтік құрылым

5. әлеуметтік саясат

111. Тиімді қызмет жасау үшін қалыптасатын адамдардың еркін келісімі:

1. әлеуметтік институт

2. әлеуметтік ұйым

3. әлеуметтік топ

4. әлеуметтік қызығушылық

5.әлеуметтік саясат

112. Еңбек бөлінісі, отбасы, меншік, әскер, неке білім атауларын біріктіретін ұғым:

1. әлеуметтік құрылым

2. әлеуметтік қатынас,

3. әлеуметтік институт

4. әлеуметтік ұйым

5. әлеуметтік мобильділік

113. Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:

1. қауымдастықтың индивидке тиімділігінен

2. материалдық ынталану

3. мәжбүрлеуге

4. дағдыға

5. сенімге

114. Адамның өз табынан байланысын жоғалту, моральдық құлдырау, қоғамдық өндіріс жүйесінен шығып қалу үрдісі:

1. өндіріс құралдарынан жаттану

2. тапсыздану үрдісі

3. люмпендену

4. пауперлену

5. маргиналдану

115. Әлеуметтік байланыстың тұрпаттары:

1.байланыс

2. әрекеттестік және әлеуметтік рөл

3. әлеуметтік рөл және әлеуметтік жанжал

4. байланыс, әлеуметтік әрекеттестік және әлеуметтік рөл

5. жанжал және әлеуметтік топ

116. Экономикалық дағдарыс нәтижесінде пайда болған маргиналдану:

1. табиғи

2. жазылмыш

3. төтенше

4. жоспарланған

5. стихиялық

117. Игіліктерді бөлу арқылы мемлекеттің әлеуметтік саясаты жүзеге асатын қоғам саласы:

1. мәдениет

2. жастар саясаты

3. әлеуметтік

4. сервис

5. геронтология

118. Түбегейлі өзгеріске әкелетін әлеуметтік қозғалыс:

1. реформация

2. утопиялық

3. реакциялық

4. либералдық

5. революциялық

119. Қоғам эволюциясының әлеуметтік заңы:

1. сабақтастық

2. мәдени әркелкілік

3. апат

4. даму шапшаңдығының бірдей болмауы

5. революция

120. Г. Спенсер бойынша әлеуметтік прогресс:

1. әлеуметтік қайшылықтардың пайда болып шешілуі

2. өндіргіш күштердің даму дәрежесі

3. тұлғаның қоғамнан тәуелділігінің кемуі

4. ымырашылдық

5. әрекеттестікке түскен индивидтер жиынтығы

121. М. Вебер бойынша капитализмнің дамуын анықтаған «капитализм рухының» негізі:

1. аскеттік протестанттық этика

2. католиктік сенім ерекшелігі

3. табысқа бағытталған жекешілдік

4. «батыс адамына» тән «жетістіктер кешені»

5. прагматизм

122. Қалалардың, қала тұрғындарының өсуі, олардың қоғам дамуындағы рөлінің артуы үрдісі:

1. орталықтану

2. урбанизация

3. миграция

4. жіктелу

5. миграция (көшу-қону)

123. Экологиялық апат:

1. саяси төңкеріс

2. өнекәсіп революциясы

3. табиғи кешендердің орны толмас өзгерістері

4. мәдени революция

5. ғылыми - техникалық революция

124. Әлеуметтік прогресс:

1. тарих үміті

2. ағартушылардың ойлап тапқандары

3. қоғам мүшелері ынтымақтастығының артуы

4. адам, қоғам өмірінің барлық салаларында жақсылыққа, жоғары сатыға қозғалу

5. ешқашан кол жетпейтін киял

125. Әлеуметтік прогрестің жалпылама өлшемі:

1. қоғамның табиғат күшін меңгғру деңгейі

2. материалдық игіліктер мен қызметтерді тұтыну дәрежесі жәнеқұрылымы

3. қоғам дамуының жеделдеуі

4. қоғамның өндіргіш күштерінің даму мүмкіндіктері, болашағы

5. адамдар бостандығы, шығармашылығы мүмкіндіктерінің артуы

126.Бекітілген сат арқылы және құқықтары, міндеттері мұрагерлікпен беріліп отыратын әлеуметтік топ:

1. каста

2. сословие

3. тап

4. номенклатура

5. страта

127. Әлеуметтік топ:

1. әрекеттестікте болатын индивидттердің жиынтығы

2. индивид өзін және басқаларды бағалайтын әлеуметтік қалып (стандарт)

3. индивид өз тәртібін,болашағын салыстыратын ұжым

4. әлеуметтанулық тәжірибе объкетісі болып табылатын, ұқсас белгілері негізінде

қалыптастырылған индивидтер

5. индивидтердің әлеуметтік иерархия деңгейлерінде жылжуы

128. Тұлғаларға белгілі бір құқықтар, міндеттер жүктейтін жағдай :

1. әлеуметтік рөл

2. әлеуметтік мәртебе

3. мәртебелер топтамасы

4. жеке мәртебе

5. жазылмыш мәртебе

129. Мәртебелер, рөлдер негізінде индивидтер әрекеттестігі:

1. күтінім

2.жазылмыштық

3. көріпкелдік

4. заңдылық

5. кездейсоқтық

130. Белгілі жағдайда мүдде ортақтығы негізінде қалыптасатын үлкен топ:

1. жамағат

2. тап

3. әлеуметтік қауымдастық

4. ұлт

5. жастар

131. Қоғамда әртүрлі топтардың қызметтері мәселелерін қарастырған теория:

1. орта деңгей теориясы

2. әлеуметтік мәдени динамика

3. топтық динамика

4. әлеуметтік ынтымақтастық

5. «Анадай - Мен»


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал