Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


B. берілген мәндерді енгізу операторы


Қабық Windows кеңейтуi –

a. объектiлердiң жайыны, жылжуларды өңдеушiлер

b. контекстiк мәзiр, пиктограммалардың мастерi

Қызмет ету диаграммасы нені бейнелейді? қызметтерді басқару

Қолдану варианттарына тәртіп қосатын, қолдану варианттарының байланыс түрі бұл- кеңейту;

Қасиеттер, өңдеу әдістер жиынтығы. объект

Қосымша процесстерді атаңыз? Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация, аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

Қасиет пен атрибуттың айырмашылығы? Редакторлау мүмкіндігі

Құқықтық жабдықтау дегеніміз не?Ақпараттық жүйелердің заңды статусын және функциясын анықтаушы құқықтық нормалар жиынтығы

Қолданушы сценариі (Use Case) дегеніміз?Нақтылы операцияның орындауындағы қолданушының әрекеттерiн тiзбек анықтамасы.

Қосымша процесстерді атаңыз?

a) (құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация)

b) (аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу)

Қолданбалы бағдарламалар дегеніміз не

a. Арнайы бір қолданушыға арналып жасалынған бағдарламалар

b. Қолданушылардың өз қажеттері үшін жасаған бағдарламалар

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?

a. Құрылымдық технологиялар

b. Модулдік технологиялар

c. Структуралық технологиялар

Қосымша процесстерді атаңыз?

a. құжаттау, конфигурациясын басқару,

b. сапасын қамтамасыздандыру, верификация,

c. аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?

a. Құрылымдық технологилар

b. Модулдік технологиялар

c. Структуралық технологилар

Қатынастар тобын атаңыздар?

a. ассоцияция

b. жалпылау

c. толықтыру, тарату

 

Колданбалы багдарламалык камсыздандыру багдарламалык куралдарга (БК) болiнедi:

a. жалпы колданыстагы

b. арнайы колданылатын

c. кәсiби денгейдегi

Кадам бойынша жогарыдан томен карай жобалаудын курылымдык элементтерi:a. берiлгендер агымынын экспертизасы жэне олардын графынын корсетiлуi;

b. кiрiс-шыгыс жэне орталык берiлгендердiн анализi

c. багдарламанын курылымынын оптимизациялануы жэне болшектелiнуi

Қосымша процесстерді атаңыз?

a. Құжаттау, конфигурациясын басқару

b. Сапасын қамтамасыздандыру, верификация

c. Аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

Қабық Windows кеңейтуi –

a. объектiлердiң жайыны

b. жылжуларды өңдеушiлер

c. контекстiк мәзiр, пиктограммалардың мастерi.

Қосымша процесстерді атаңыз?

a. құжаттау, конфигурациясын басқару,

b. сапасын қамтамасыздандыру, верификация

c. аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?

a. Құрылымдық технологилар

b. Модулдік технологиялар

c. Структуралық технологиялар

Қатынастар тобын атаңыздар?

a. ассоцияция

b. жалпылау

c. толықтыру, тарату

Логикалық модельді анықтауға немесе қолданбалы бағдарламаға керектi бөлiкке арналған тiлмәлiметтердiң бейнелену тілі

Логикалық модель нені суреттейді?пәндік аймақта болатын деректерді

Линкер не жасайды? Әртүрлі бөліктерден (объектілік модулдерден)программа құрайды

 

Макропроцессор (препроцессор) жұмысы? Макрошақыруларды (макрокомандалар) макроанықтауыштар текстіне ауыстырады (макрокеңейтулер).Математикалық жабдықтау дегеніміз не?

a. Ақпараттық жүйенің мақсаты мен мәселесі орындаушы математикалық модельдер, алгоритмдер және бағдарламалар жиынтығы

b. Математикалық, алгоритмдік және программалық жабдық кешені

Мәндер тобын атаңыз?

a) тәртіптік, құрылымдық

b) (аннотациялық, топтастырушы)

Мәндер тобын атаңыз?

c) Тәртіптік, құрылымдық

d) Аннотациялық, топтастырушы

Модуль тақырыбы қандай қызметші сөзінен басталады Unit

Модуль деп нені айтады Түрлі іс-әрекетті орындауға арналған программа бөлімі

Мұрагерлік дегеніміз не?Прораммада негізгі класс типінің туынды иерархиялық кластарда сақталуы

Модуль деп нені айтады

a. Түрлі іс-әрекетті орындауға арналған программа бөлімі

b. Программаның негізгі бөлігі

Модуль файлының кеңейтілуі

a. кас.pаs

b. рас. pаs

Мұрагерлік дегеніміз не?

a. Прораммада негізгі класс типінің туынды иерархиялық кластарда сақталуы

b. Негізгі және туынды класстардағы қасиеттер

Модульдiн эрбiр денгейiнде онын спецификациясы мыналардан куралады:

a. аты немесе максаты, формальды емес сипаттамасы

b. сiлтемелер, кiрiс-шыгыс, примечание

Модульдiк жобалаудын мынандай концепциялары бар:

a. эрбiр модуль жалгыз жэне тэуелсiз функцияны iске асырады

b. эрбiр модуль баскаларына тэуелсiз жасалынады, жуйе негiзiнен модульдерден куралган

Мәндер тобын атаңыз?

a. Тәртіптік

b. Құрылымдық

c. Аннотациялық, топтастырушы

Модульдiн эрбiр денгейiнде онын спецификациясы мыналардан куралады:

a. аты немесе максаты, формальды емес сипаттамасы

b. сiлтемелер

c. кiрiс-шығыс, примечание

Мәндер тобын атаңыз?

a. тәртіптік, құрылымдық

b. аннотациялық

c. топтастырушы

Математикалық жабдықтау дегеніміз не?

a. Ақпараттық жүйенің мақсаты мен мәселесі орындаушы математикалық модельдер

b. Ақпараттық жүйенің мақсаты мен мәселесі орындаушы алгоритмдер және бағдарламалар жиынтығы

c. Математикалық, алгоритмдік және программалық жабдық кешені

Модульдiк багдарламалаудын негiзгi концепциялары:

a. жуйе негiзi модульдерден турады

b. эрбiр модуль жалгыз тэуелсiз модульден турады жэне онын жалгыз шыгыс-кiрiс нуктесi болады

c. модуль размерi минимизацияланады, эрбiр модуль баска модульдерге тэуелсiз курылады

Модульдiк жобалаудын мынандай концепциялары бар:

a. эрбiр модуль жалгыз жэне тэуелсiз функцияны iске асырады

b. жалгыз кiрiс-шыгыс нуктесi болады

c. эрбiр модуль баскаларына тэуелсiз жасалынады, жуйе негiзiнен модульдерден куралган

Менюдi жобалауда, мына принциптердi бiлу керек:

a. стандарттарга сай болу, меню командаларын топтау

b. стандартты клавиштарды мумкiндiгiнше пайдалану

c. меню касиетiн пайдаланушынын кателерiн корсету ушiн пайдалану

Мәндер тобын атаңыз?

a. тәртіптік,

b. құрылымдық

c. аннотациялық, топтастырушы

Модуль деп нені айтады

a. Түрлі іс-әрекетті орындауға арналған программа бөлімі

b. Программаның негізгі бөлігі

c. Бағдарлама бөлігі

 

 

Негізгі процесстерді атаңыз?

a) )тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу)

b) (эксплуатациялау, бірге жүру)

Негізгі процесстерді атаңыз?

a. тапсырыс беру

b. жеткізу, өңдеу

c. эксплуатациялау, бірге жүру

«Нүкте, нүкте» (шиналық интерфейстерден айырмашылығы бар) бірігуін қамтамасыз ететін интерфейстер үшін алмасу режимінің келесі реакциясы мүмкін.

a. дуплексті

b. жартылай дуплексті

c. симплексті

Негізгі процесстерді атаңыз?

a. Тапсырыс беру

b. Жеткізу, өңдеу

c. Эксплуатациялау, бірге жүру

Негізгі процесстерді атаңыз?

a. тапсырыс беру

b. жеткізу, өңдеу

c. эксплуатациялау, бірге жүру

Негізгі процесстерді атаңыз?Тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу, эксплуатациялау, бірге жүру

 

Обьектілі – бағытталған талдау және жобалау аспабы бұл - Rational Rose;

Объекттің жүрісін бейнелейтін процедураларды не деп атаймыз.класстың әдістері

Операторларды бірінен соң бірін машина тіліне аударып және бірден компьютер оларды орындайтын қызметші бағдарламаинтерпретатор

Объект дегеніміз не?Түрлі мәндердің қасиеттері мен әдістерінің жиынтығы

Орыс тілінде «мәлiметтер ағындарының сұлбасы» дегенді білдіретін сөз?DFD

reverse engineering дегеніміз ?жүйелердiң қорғауларын зерттеу

Объект дегеніміз не?

a. Түрлі мәндердің қасиеттері жиынтығы

b. Түрлі мәндер әдістерінің жиынтығы

Операциялық жүйе дегеніміз не?

a. Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау негізін құрайды

b. Жүйелік жабдықтау

ОБП-да класс үшін қанша принциптерінің қанша түрі бар

a. 3

b. 21/7

ОБП-да классының принциптерін көрсет

a. Инкапсуляция

b. Полиморфизм және мұрагерлік

ОБП-да класс үшін қанша принциптерінің қанша түрі бар3

Операциялық жүйенің ресурстары келесі топтарға бөлуге болады

a. бағдарламалық

b. аппараттық

 

Операциялық жүйенің бағдарламалық ресурстарын атаңыз

a. Процестер, виртуалды адресік кеңістік,

b. Енгізу-шығару жүйесі

Объект ненiң көрiнiсi болады:

c. накты

d. абстрактiлi

Операциялық жүйенің ресурстары келесі топтарға бөлуге болады

a. бағдарламалық

b. аппараттық

c. бағдарламалық және аппараттық

Объект дегеніміз не?

a. Түрлі мәндердің қасиеттері жиынтығы

b. Түрлі мәндер әдістерінің жиынтығы

c. Қасиеттер мен әдістер жиынтығы

 

Операциялық жүйенің бағдарламалық ресурстарын атаңыз

a. Процестер

b. Виртуалды адресік кеңістік

Енгізу-шығару жүйесі

Объекттiк-багытталган эдiстемелiк жобалауда келесi проблемалык облыстар бойынша абстракцияла курылады:

a. проблеманы аныктау, стратегиянын дамуы жэне формалдануы

b. объекттер мен атрибуттар куру, операцияларды iске асыру

c. объекттерге катысты операцияларды аныктау, интерфейстердi орнату

Объект жагдайы аныкталады:

a. касиеттер жиыны-атрибуттар

b. баска объекттермен байланыс тобы

c. уакытпен

Объект құрылған кезде автоматты түрде қай әдіс шақырылады Конструктор

Операциялық жүйе дегеніміз не?

a. Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау негізін құрайды

b. Жүйелік жабдықтау

c. Компьютердің жұмыс ұйымдастырушы жүйе

 

Өңдеу аспабы дегеніміз не?Жұмысты орындау үшін арналған құрал

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не? Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады? Талаптарды талдау, жобалау, программалау, жинау, тестілеу, әрекетке дайындау, қабылдау

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?

a) (есептер, жұмыстар)

b) (процесстер құрылымы)

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?

a) (талаптарды талдау, жобалау, программалау, жинау, тестілеу)

b) (әрекетке дайындау, қабылдау)

ӨЦ негізін қандай процесстер құрайды?

a) өңдеу, тестілеу

b) (инсталляциялау, ендіру)

ӨЦ негізін қандай процесстер құрайды?

a. Өңдеу, тестілеу

b. Инсталляциялау, ендіру

Өңдеуге бағытталган жобалау этаптары:

a. модульдiк багдарламалау

b. функционалды декомпозиция

Өңдеу аспабы дегеніміз не?

a. Жұмысты орындау үшін арналған құрал

b. Ақпаратты жинақтаушы құрал

c. Ақпаратты сақтаушы құрал

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?

a. есептер

b. жұмыстар

c. процесстер құрылымы

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?

a. талаптарды талдау, жобалау,

b. программалау, жинау, тестілеу,

c. әрекетке дайындау, қабылдау

ӨЦ негізін қандай процесстер құрайды?

a. өңдеу

b. тестілеу

c. инсталляциялау, ендіру

Ондеуге багытталган жобалау эдiсi келесi кезендерден немесе кезеннен турады:

a. модулдiк багдарламалау

b. берiлгендер агымын колану аркылы жобалау

c. жобанын курылымдык талдауынын технологиясы, функционалдык декомпозиция

Ондеуге багытталган жобалау этаптары:

a. модульдiк багдарламалау

b. функционалды декомпозиция

c. берiлгендер агымымен жобалау, жобанын курылымдык анализi технологиясы

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?

a. Есептер

b. Жұмыстар

c. Процесстер құрылымы.

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?

a. Талаптарды талдау, жобалау,

b. Программалау, жинау, тестілеу

c. Әрекетке дайындау, қабылдау

ӨЦ негізін қандай процесстер құрайды?

a. Өңдеу

b. Тестілеу

c. Инсталляциялау, ендіру

Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?

a. есептер,

b. жұмыстар

c. процесстер құрылымы

Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?

a. талаптарды талдау, жобалау,

b. программалау, жинау, тестілеу

c. әрекетке дайындау, қабылдау

Өңдеу аспабы дегеніміз не?

a. Жұмысты орындау үшін арналған құрал

b. Ақпаратты жинақтаушы және сақтаушы құрал

 

 

Процесстің түрлері және олардың ӨЦ құрамындағы саны?

a. 5 негізгі,

b. 8 қосымша

c. 4 ұйымдастырушы

ПЖ өңдеудің аппараттық аспаптары – бұл ПЖ өңдеуді ұстану үшін арнайы арналған компьютер құрылғысы

Прецедент бұл-

a. белгілі бір актермен қадағаланатын тізбекті уақиғалар сипаты

b. жүйемен орындалатын тізбекті уақиғалар сипаты

Проект файлының кеңейтілуі

c. кас.dpr

d. рас. dpr

Полиморфизм дегеніміз не?

a. Түрлі класстарда түрлі әрекеттерді орындайтын әдістерге бірдей атау беру мүмкіндігі

b. Әдістерге бір тектес атау беру

Процедураның түрлерін көрсетіңіз

a. Оқиғалық

b. Жалпы

ПЖ өңдеудің программалық аспаптары – бұл

a. Программалар, өңдеу, түзету және даму кезінде қолданылатын жүйелік программалар

b. Программалар, өңдеу, түзету және даму кезінде қолданылатын қолданбалы программаларmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал