Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


DLL түрінде безендірілген программалық модуль


B) дискіде файл түрінде сақталады

E) .dll кеңейтілуінде болады

G) функциялар, әрі деректерден тұра алады

DllMain() функциясының параметрі:

C) hinstDLL

D) fdwReason

G) lpvReserved

DllMain() функциясының тағайындалуы дегеніміз:

B) оның жүктемеленуі кезіндегі DLL инициализациясы

E) процессте жаңа ағын құру кезінде керекті ресурстарды тартып алу

G) процесстегі жаңа ағындар жұмысын аяқтаған кезде ресурстарды босату

DuplicateHandle() функциясының параметрлерін көрсет:

B) hSourceProcessHandle, hSourceHandle

D) hTargetProcessHandle, lpTargetHandle

G) dwDesiredAccess, bInheritHandle, dwOptions

ExitProcess()функциясын шақырған кезде:

A) барлық ағындар қайтару кодымен аяқталады

C) жүйе динамикалық кітапханаларға DLL_PROCESS_DETACH хабарламасын жібереді

E) DLL_PROCESS_DETACH хабарламасы динамикалық кітапхананы процесстен айыру керек екендігін хабарлайды

FillConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері

A) hConsoleOutput ,wAttributes

E) nLength, dwWriteCoord

H) lpNumberOfAttrsWritten

FillMemory() фунциясының параметрлері:

A) Destination

B) Length

C) Fill

FormatMessage() функциясының келесі параметрі

C) dwFlags, lpSource

E) dwMessageId, dwLanguageId

G) lpBuffer, nSize, *Arguments

GetExceptionCode функциясы тек келесі түрде шақырылуы мүмкін

A) фильтр түрінде

B) ерекшеліктерді өңдеу блогында

C) ерекшелік орындалған жағдайда

HeapAlloc() фунциясының параметрлері

A) hHeap

B) dwFlags

C) dwBytes

HeapCreate() үймені динамикалық құруға арналған фунцияның параметрлері

A) flOptions

B) dwInitialState

C) dwMaximumSize

HeapValidate() үйме күйін тексеру фунциясының параметрлері

A) hHeap

B) dwFlags

C) lpMem

InterlockedCompareExchange() функциясының параметрлері

A) *Destination

B) Exchange

C) Comperand

IRQL аббревиатурасының мағынасы

A)Input

B) Interrupt

C) ReVout

LoadLibraryEx() функциясының параметрі:

C) lpFileName

E) hFile

G) dwFlags

MapViewOfFile() функциясының келесі параметрлері:

D) hFileMappingObject, dwDesiredAccess

F) dwFileOffsetHigh, dwFileOffsetLow

H) dwNumberOfBytesToMap

MapViewOfFileEx() функциясының келесі параметрлері:

B) hFileMappingObject, dwDesiredAccessC) dwFileOffsetHigh, dwFileOffsetLow

E) dwNumberOfBytesToMap, lpBaseAddress

MFC аббревиатурасының мағынасы

B) Microsoft

E) Foundation

G) Classes

MoveMemory() фунциясының параметрлері

A) Destination

B) *Source

C) Length

OpenEvent() функциясының параметрлері

B) dwDesiredAccess

E) bInheritHandle

H) lpName

OpenMutex() функциясының параметрлері

D) dwDesiredAccess

E) bInheritHandle

H) lpNamemylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал