Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


B. дискілік файл


A. пернетақта

Берілгендер типтерін көрсетіңіз

a. Жай

b. Күрделі

Бағынышты класты көрсет

a. Туынды

b. Сәбилік

Багдарламалык камтамасыздандырудын канша стандарты бар:

a. 3

b. 6-3

Багдарламаны жобалау этаптары:

a. есептiн берiлу улгiсi, багдарламаны жобалау, онын моделiн құру

b. алгоритмдердi ондеу, реализациялау, анализдеу жэне онын курделiлiгi, багдарламаны тестiлеу, кужаттау

Багдарламаны жобалау этаптары:

a. есептiн берiлу улгiсi, багдарламаны жобалау, онын моделiн құру

b. алгоритмдердi ондеу, реализациялау

c. анализдеу жэне онын курделiлiгi, багдарламаны тестiлеу, кужаттау

Бағынышты класты көрсет

a. Туынды

b. Сәбилік

c. Туынды немесе Сәбилік

Барлық типті операторлар үшін характерлік жалпы жағдайын көрсетіңіз.

a. Ойлаудың жалпы моделі

b. Шешімді қабылдау

c. Психофизиологиялық характеристикалар.

Барлық типті операторлар үшін характерлік жалпы жағдайын көрсетіңіз.

a. Ойлаудың жалпы моделі

b. Шешімді қабылдау

c. Психофизиологиялық характеристикалар

Багдарламаны жобалауды бiрнеше кезендерге болуге болады:

a. багдарламаны тестiлеу

b. багдарлама жобалау, моделдi куру

c. алгоритмдердi куру, алгоритмдердi реализациялау, алгоритмдердi талдау жэне онын киындыгы, документациялау

Багдарлама спецификациясы:

a. оқу, тармакталуы

b. есептеу

c. подпрограммаларды шакыру, блок-схема турi бойынша диаграммалар куру

Багдарламанын интерфейсi-ол:

a. багдарламамен бiрге алганда косымшанын сырткы кабыкшасы

b. жасырын баскару механизмiн жэне мумкiндiктердi баскару

c. кужаттармен, берiлгендермен жумыс iстеу мумкiндiгi

Барлық типті операторлар үшін характерлік жалпы жағдайын көрсетіңіз.

a. Ойлаудың жалпы моделі

b. Шешімді қабылдау

c. Психофизиологиялық характеристикалар

 

Визуалды бизнес – моделдеуі үшін қандай аспаптар қолданылады?BPWin

Визуальды құрастырушы программасының құралдарын атаңыз? Компоненттер кітапханасы, өңдеу панелі (форма), компоненттер қасиетінің инспекторы, графкалық және текстік редактор, компилятор және линкер, жөндегіш, диаграммалар редакторы, мастерлер (жол сілтеушілер), мэйкер, файлдар менеджері.

Визуальды құрастырушы аспаптарын қалай бөлуге болады? Сыртқы және ішкі (ішіне орналасқан).Визуальды программалу негізінде қандай элементтер технологиясы бар? Druganddrop, druganddock, VCL.

График түрiнде қалыптар,олар

a. экспорт

b. импорт

Динамикалық объектілерден жадыны босататын арнайы әдіс.деструктор

Динамикалық жадтан объектіні арнайы қай әдіс жояды Десструктор

ДК әзiрлеу процесiнде құрылып пайдаланатын өнiм не деп аталады?Артефакт

Джексон эдiстемесiнiн концепциясы:

a. кiрiс жэне шыгыстык берiлгендердiн курылымын куру

b. курылымдык элементтердi косу аркылы багдарламанын курылымын корсету

c. берiлгендер курылымына колданылатын операцияларды аныктау

 

Драйвер деп нені айтады?ОЖ сыртқы құрылғыларымен қарым-қатынасын қамтамасыз етуші бағдарламалар

Деректердiң өзара байланысының жинақталуы, ЭЕМ аппараттары, деректердi сақтау және осы деректердi манипуляр бағдарламасын қолдану қалай аталадыдеректер қоры

Диаграмма бұл -

a. Көптеген элементтердің графикалық көрсетілімі

b. Әдетте төбелері бар граф түрінде болды

Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау неше түрі болады?

a. 6/2

b. 3

Драйвер деп нені айтады?

a. ОЖ сыртқы құрылғыларымен қарым-қатынасын қамтамасыз етуші бағдарламалар

b. Перифериндік құрылғылардың бағдарламалық утилиталары

Диаграмма бұл -

a. Көптеген элементтердің графикалық көрсетіліміb. Әдетте төбелері бар граф түрінде болды

c. Әдетте қабырғалары бар граф түрінде болды

Диалогты өзара әрекетте қолданылатын, инициативалы реттеудің барлық формаларын атаңыз.

a. тұтынушыға тиесілі инициатива

b. жүйеге тиесілі инициатива

c. аралас инициатива

Диалогтың өзара әрекетінің негізгі құрылымын атаңыз:

a. сызықтық

b. ағаш тәріздес

c. желілік

Диалог сценарийі дегеніміз не?

a. диалог сценарийі диалогтың құрылымы түрінде көрсетілген

b. диалогтық өзара әрекеттің детальді сипатын білдіретін

c. диалогтың ақпараттық және операциялық моделін ұсынады

Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау неше түрі болады?

a. 6/2

b. 3

c. 12-9

Диаграмма бұл -

a. Көптеген элементтердің графикалық көрсетілімі

b. Әдетте төбелері бар граф түрінде болды

c. Әдетте қабырғалары бар граф түрінде болады

Деректерді өңдеуді тарату нені білдіреді? Деректер ағымын бөлу және процессорлар арсындағы басқару (жұмысты орындаушылар).

Егер тек ОӘК сүйенсек, онда неше балл алуға болады? 50 баллдан төмен

Есептеу жүйесі не үшін қолданылады?

a. Автоматтандырылған жүйе жасау негізі

b. Есептеу желілерін жасау негізі

Жалпы жағдайда адам арқылы ақпаратты қабылдау және өңдеу кезінде қандай талдаушылар қатысады?

a. көру

b. есту

c. тактильді

Жалпы жағдайда адам арқылы ақпаратты қабылдау және өңдеу кезінде қандай талдаушылар қатысады?

a) көру, есту

b) тактильді

Жоба этаптарын тізбектей фиксирленген тәртіп бойынша орындайтын өмірлік цикл моделі қалай аталады Каскадты модель

Жүйелік программалау – бұл: Нақты бір программалау тіліндегі жаңа программаны өңдеу үшін арналған жүйе

Жұмысты орындау ортасын қалыптастыру үшін меню пунктінің қайсысы қолданылады?Environment.

Жүйелік реестр сипаттамасы неде? Компьютердегі жұмысты орындау ортасы.

Жүйелік жабдықтау дегеніміз не?

a. Операциялық жүйелерден және бақылау, диагностика жасау құралдарынан тұрады

b. Компьютердің жұмысын қамтамасыз етуші операциялық жүйе

Жалпы жағдайда сипатталу бөлігін көрсет

a. Проседураларды сипаттау

b. Функцияларды сипаттау

Жобаның интерфейсiнiң контейнерлерi бұл- .................................

a. пiшiн

b. панель

 

Жобада қолдану үшiн объектiлердiң панелi дегеніміз?

a. компонент топ компонент және топтардың алуы

b. дара жобалаушыда панельдiң күйге келтiруi, пакеттеу құрам

Жүйелік ресурстарды қолдануға тапсырысы бар жұмыс бірлігі қалай аталады

a. процесс

b. үрдіс

Жалпы қолданыстағы бағдарламалық құралдар:

a. тексттiк редакторлар

b. баспалык жуйелер

Жобалаудын болшектiк этаптары - бул:

a. багдарламаны процедуралык сипаттау

b. эрбiр модульдi орындауга арналган алгоритмдердi тандау жэне багалау

Жалпы жағдайда сипатталу бөлігін көрсет

a. Процедураларды сипаттау

b. Функцияларды сипаттау

c. Процедуралар мен функцияларды сипаттау

Жүйелік жабдықтау дегеніміз не?

a. Операциялық жүйелерден және бақылау жасау құралдарынан тұрады

b. Компьютердің жұмысын қамтамасыз етуші операциялық жүйе

c. Операциялық жүйелерден және диагностика жасау құралдарынан тұрады

Жалпы колданыстагы багдарламалык куралдар:

a. тексттiк редакторлер, баспалык жуйелер

b. графикалык жуйелер

c. СУБД, интеграцияланган жуйелер

Жумыс iстеу кабiлетi бар косымшанын негiзгi максаты-

a. максималды ынгайлыкты камтамассыз ету

b. акпараттармен жумыс iстеу эффективтiлiгi:кужаттар, берiлгендер коры

c. акпараттармен жумыс iстеу эффективтiлiгi: графика немесе корсетiлiмдер

Жалпы жағдайда адам арқылы ақпаратты қабылдау және өңдеу кезінде қандай талдаушылар қатысады?

a. көру

b. есту

c. тактильді

 

Итерация дегеніміз не?бұл жобаланған функциялардың белгілі бір аяқталған этапы

Идентификатор деп нені айтады Айнымалыға берілген атау

Иерархиялык диаграммалар әдiсiнде байланыс жузеге асады:

a. кiрicтiк жэне шыгыстык берiлгендер арасында

b. шыгыстык жэне кiрicтiк берiлгендер арасында

Интерфейс —

a. бул багдарламалармен бiрге журетiн сырткы кабыкша

b. мумкiндiктердi (доступом) жэне баска пайдаланушыдан жасырын механизмдердi баскару

Интерфейстiн кандай да типiн тандау мынаган байланысты:

a. құрылатын косымшанын күрделiгiне, шектеулерге

b. жеткiлiксiз өңдеулерге, анықталган есептер шешуге

 

Интерфейстiн кандай да бiр типiн тандау ушiн келесi сурактарга жауап беру кажет:

a. қосымшадагы жасалатын кужаттар типтерi колемi кандай

b. берiлгендердiн ескiлiк турдегi иерархиясы бар ма?

 

Интерфейс жасауда келесi принциптердi басшылыкка алу кажет:

a. жумыс ынгайлылыгы мен карапайымдылыгы

b. сырткы дизайн, формалардын жуктелмеуi, топталу

Иерархиялык диаграммалар эдiсiндегi негiзгi концепция:

a. жуйенiн барлык элементтерiн аныктап, ен улкен денгейден бастаймыз

b. жуйенiн барлык элементтерiн косу

c. багдарлама комегiмен жуйенiн эрбiр элементiн кужаттау, диаграммаларды болшектеу

Интерфейс типiн тандау ушiн не бiлу керек:

a. жасалатын косымшанын курделiлiгiн

b. терiс жактары мен шектерiн

c. аныкталган есептердi шешу

Интерфейс типiн тандау ушiн мына сурактарга жауап беру керек:

a. косымшада кужаттардын жасалу санын канша

b. берiлгендердiн иерархиясынын турi кандай (агаштурде ме)

c. куралдар панелi кажет пе және кандайда бiр уакыт интервалындагы косымшада кужаттардын жасалу санын канша

Интерпретатор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?программаны жолдап орындау үшін арналған

Интерфейс бұл - класс немесе компонент көрсететін спецификациялар қызметінің құрамынан тұратын, көптеген операциялар

Интегралданған қолданбалы жүйелер деп нені айтады?Ақпаратты өңдеудің әмбебап мүмкіндіктеріне ие қолданбалы бағдарламалардың комплексті пакеті

Иерархиялык диаграммалар эдiсiнде декомпозиция аркылы ондеу кезiнде келесi элементтер колданылады:

a. Кiрiс

b. Ондеу

c. Шыгыс

 

Интерфейс типiн жасау ушiн мына принциптердi бiлу керек

a. жумыс ынгайлылыгы мен карапайымдылыгы

b. сырткы дизайн

c. формалардын жуктелмеуi, топталу

Кооперация диаграммасы нені бейнелейді?объекттердің құрылымдық ұйымдасуын

Кооперативтік диаграммалардың мәні неде?Бір бүтінге біріктіру үшін

Компонент бұл- интерфейстер спецификациясын тарататын, жүйенің физикалық ауыстырылатын бөлігі

Кері жобалау бұл - Нақты бір программалау тілінде жазылған кодтан модельге өту.

Класстың, объекттің немесе модульдің сыртқы түрі - интерфейс

Класс ұғымы нені білдіредіБағдарламалық есептің таралуына бірігіп жұмыс атқаратын өрістер мен әдістер (функция мен процедура) жиынтығы

Класстар арасындығы қарыс-қатынасМұрагерлік

Композиция бұл - агрегациялау формасы

Компьютер үшін программа дегеніміз не? Есептеулерді орындау жұмысының жоспары.

Компиляция фазалары? Сканирлеу, лексикалық талдау, синтаксистік талдау, кодты генерациялау.

Компоненттік программалаудың обьектіліктен айырмашылығы? Жұмыс визуальдылығы

Контексттік анықтама дегеніміз не? Прграммадағы активтендірілген орындалға байланған.

Класс дегеніміз не? Өрістер, қасиеттер және әдістердің бірлігінен тұратын объектілер жиынтығы

Кескіні жолдық типті болатын х нақты санын қалпына келтіретін функцияны көрсетStrToFloat

Компилятор бағдарламаны бiрден қандай кодқа хабарлайды?Машина

Кез-келген бағдарламаның және бағдарламалық кешеннің қажеттi компонентiмәлiметтер құрылымы

Компилятор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?(программаны бүтіндей орындау) (алгоритмдік тілден машиналық тілге ауыстыру үшін)

Күй диаграммасы нені бейнелейді?

a. оқиға, өту

b. (күй автоматы)

Класс дегеніміз не?

a. Өрістер, қасиеттер және әдістердің бірлігінен тұратын объектілер жиынтығы

b. Бір типтес бірдей қасиетке ие объектілер жиынтығы

Компилятор дегеніміз не?

a. Барлық бағдарламаны машиналық командаға оның орындалуынсыз аударатын бағдарлама

b. Аудармашы транслятор

Комментарий деп нені айтады?

a. Бағдарламаның кез келген жеріне жазылатын түсіндірме мәтіні

b. Программада жұмыс жасамайтын, қолданушыға нұсқамалық мәтін

Консольды қосымшаларда қандай процедуралар пайдаланылатынын көрсетіңіз

a. Readln

b. Writeln

Компилятор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?

a. программаны бүтіндей орындау және ауыстыру үшін

b. программаны толығымен машиналық тілге ауыстырғыш

Күрделі–бағдарланған (алгоритмдік) программалау ?

a. кодтық немесе мнемоникалы (ассемблер) пiшiнде командалар

b. микропроцессордың мәлiметтерiнiң қалыптарының қолдануымен программалау

Класстың қандай 2 түрі бар?

a. Базалық

b. Туынды

Класс (class) объект группасын немен аныктайды:

a. жалпы касиеттер (атрибуттар)

b. эрекетiмен (функциялармен)

c. семантика мен баска объектер байланысымен

 

Кэсiби денгейдегiбагдарламалак куралдар классификациясы:

a. АРМ, САПР, АСНИ, АСУ

b. АСУТП, педагогикалык комплекстер, телекоммуникация жуйелерi

Кез-келген косымшанын негiзгi максаты —

a. максималды ынгайлыкты камтамассыз ету

b. акпараттармен жумыс iстеу эффективтiлiгi: құжаттар, берiлгендер коры

Консольды қосымшаларда қандай процедуралар пайдаланылатынын көрсетіңіз

a. Readln

b. Writeln

c. Енгізу және баспаға шығару

Класстың қандай 2 түрі бар?

a. Базалық

b. Туынды

c. Базалық және туынды

Кэсiби денгейдегiбагдарламалак куралдар классификациясы:

a. АРМ, САПР

b. АСНИ, АСУ

c. АСУТП, педагогикалык комплекстер, телекоммуникация жуйелерi

Компилятор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?

a. программаны бүтіндей орындау және ауыстыру үшін

b. программаны толығымен машиналық тілге ауыстырғыш

c. алгоритмдік тілдегі программаны аудармашы

Компилятор – бұл программалық аспап, не үшін арналған?

a. программаны бүтіндей орындау

b. программаны ауыстыру үшін

c. алгоритмдік тілден машиналық тілге ауыстыру үшін

Күй диаграммасы нені бейнелейді?

a. оқиға

b. өту

c. күй автоматы

Көру талдаушысының кеңістік мінездемесінің тобына келесілер жатады.

a. Көздің жітілігі

b. Ой өрісі

c. Көздің қабылдау көлемі

Класс дегеніміз не?

a. Өрістер, қасиеттер және әдістердің бірлігінен тұратын объектілер жиынтығы

b. Бір типтес бірдей қасиетке ие объектілер жиынтығы

c. Өрістер мен әдістер, қасиеттер бірлігі бар объектілер

Кәсiби деңгейдегi бағдарламалык құралдар:

a. АРМ, САПР, АСНИ, АСУ, АСУТП

b. педагогикалык комплекстер

c. телекоммуникация жуйелер

Күй диаграммасы нені бейнелейді?

a. оқиға

b. өту

c. күй автоматы

Қатынастар тобын атаңыздар?

a) ассоцияция, жалпылау

b) толықтыру, тарату

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?

a) Құрылымдық технологилар

b) (Модулдік технологиялар)

Қазіргі заман программалауында программаларды өңдеудің қандай технологиялары қолданылады?

c) Құрылымдық технологиялар

d) Модулдік технологияларmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.073 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал