Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства


Усю виробничо-господарську діяльність підприємства можна характеризувати як звичайну діяльність та надзвичайну діяльність.

Під звичайною діяльністюрозуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності: виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками, покупцями та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо, переоцінка вартості майна підприємства, списання знецінених запасів матеріальних цінностей, економічні санкції за порушення договірних зобов'язань або податкового законодавства тощо. До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій (наприклад пожежі, стихійні лиха тощо).

У свою чергу звичайну діяльність підприємства поділяють на операційну (основну та іншу операційну), фінансову та інвестиційну.

Основна діяльністьпідприємства пов'язана з виробництвом та збутом продукції (наданням послуг, виконанням робіт) і має забезпечувати отримання доходів, достатніх для відшкодування витрат виробництва та отримання прибутку.

Інвестиційна діяльність підприємства полягає у здійсненні ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Фінансова діяльність підприємства полягає у виникненні грошових відносин, пов’язаних із неперервним кругообігом коштів у формах витрачання ресурсів, одержання та використання доходів, а також з приводу відносин з постачальниками, покупцями, працівниками підприємства та державними органами.

Основними завданнямифінансової діяльності підприємства є:

– вибір форм фінансування та їх оптимальне співвідношення;

– вибір структури капіталу підприємства та напрямків його використання;

– збалансування надходжень і видатків платіжних засобів у часі;

– забезпечення своєчасності розрахунків;

– підтримання необхідної ліквідності.

Основним формами фінансування підприємств є грошовий та майновий кредит, випуск цінних паперів, операційний та фінансовий лізинг.

Фінансова діяльність підприємства може бути організована методами комерційного розрахунку, неприбуткової діяльності і кошторисного фінансування.

Комерційний розрахунок є раціональним і високоефективним методом фінансової діяльності, який спрямовує підприємство на пошук достатніх і дешевих фінансових ресурсів, їх раціональне розміщення, мінімізацію витрат і максимізацію доходів та прибутку. Комерційний розрахунок ґрунтується на таких принципах:

– повна господарська та юридична відокремленість підприємства;– самоокупність (повне покриття витрат за рахунок отриманих доходів);

– прибутковість;

– самофінансування (покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок отриманого прибутку та залучення кредитів, які теж погашаються з прибутку);

– фінансова відповідальність (підприємство несе повну відповідальність за фінансові результати своєї діяльності).

Неприбуткова діяльність має за мету забезпечення певних потреб суспільства без отримання прибутку, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та спонсорських надходжень (соціальна сфера і муніципальне господарство).

Кошторисне фінансування полягає в забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього фінансування за двома напрямками: з бюджету (бюджетні установи); та з централізованих фондів корпоративних об’єднань (відокремлені підрозділи підприємств і організацій, як правило, соціального призначення).

Кошторисне фінансування здійснюється за принципами плановості, цільового характеру виділених коштів, підзвітності та виділення коштів незалежно від фактичних показників діяльності установи.

Основним інструментом управління фінансами на підприємстві є фінансовий план (бюджет) підприємства, основною метою складання якого є узгодження доходів з витратами у плановому періоді. Фінансовий план включає:

– прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції;

– баланс грошових надходжень і витрат;

– таблицю доходів та витрат, яка характеризує формування прибутку в часі;

– баланс активів та пасивів підприємства;

– визначення точки беззбитковості.

Фінансовий план складається на кожний поточний рік із квартальним виділенням двох розділів: надходжень і платежів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал