Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Івано-Франківський інститут менеджменту

Кафедра фундаментальних дисциплін

Конспект лекцій з курсу

“ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Для студентів денної та заочної форм навчання

галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”,

Напрям підготовки: 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030507

“Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” та 6.030509 “Облік і аудит”

 

Івано-Франківськ


Конспект лекцій з курсу “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання, галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”, напрям підготовки: 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” та 6.030509 “Облік і аудит” / ІФІМ ТНЕУ; уклад.: Т. І. Сабецька. – Івано-Франківськ, 2013. – 236с.

 

 

Укладач: кандидат економічних наук, викладач кафедри фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету Т. І. Сабецька

 

Відповідальний за випуск:кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету В. М. Островерхов

Рекомендовано кафедрою фундаментальних дисциплін.

Протокол № 6 від 30.01.2012 р.


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………… Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств   ТЕМА 1. Предмет, методологія та зміст курсу “Економіка підприємства”…………………………………………………………….……… ТЕМА 2. Теорії підприємств і основи підприємництва………………… ТЕМА 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми…….......... ТЕМА 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства……... ТЕМА 5. Структура та управління підприємством……………...……. ТЕМА 6. Ринок і продукція…………………………………………..… ТЕМА 7. Планування діяльності підприємства…………………….…. ТЕМА 8. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці…… ТЕМА 9. Капітал підприємства…………….………...………………… ТЕМА 10. Інвестиції….…………………………………………………. Змістовий модуль 2. Технічна база та організація виробництва. Результати та ефективність виробництва. Антикризова система господарювання ТЕМА 11. Інноваційна діяльність……………………………………… ТЕМА 12. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства……………………………………………………………………. ТЕМА 13. Організація виробництва і забезпечення якості продукції………………………………………………...……………………… ТЕМА 14. Витрати на виробництво та реалізацію продукції………… ТЕМА 15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства……………………………………………………………………. ТЕМА 16. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація……………………………………………………………….. ТЕМА 17. Економічна безпека підприємства та антикризова діяльність……………………………………………………………………….. Список використаної літератури……………………………….……….              

ВСТУПРинкові умови господарювання обумовлюють суттєві зміни в діяльності підприємств. Ефективність їхньої роботи залежить від того, наскільки правильно фахівці підприємства можуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі, забезпечити конкурентоспроможність продукції, врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій. А це у свою чергу визначає значення вивчення дисципліни “Економіка підприємства” при підготовці висококваліфікованих спеціалістів для економіки нашої держави.

Знання дисципліни “Економіка підприємства” у сучасних умовах є важливим чинником забезпечення наукового підходу до організації господарської діяльності, росту підприємницької ініціативи та інтенсифікації виробництва. Дисципліна “Економіка підприємства” є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямками 0305 “Економіка і підприємництво”.

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття економіки як науки, що вивчає теоретичні основи і практичні форми функціонування ринкових структур і механізмів взаємодії суб'єктів економічної діяльності суспільства. Вивчення даної дисципліни передбачає опанування всіх ключових розділів прикладної економіки, організації та ефективності господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва.Завданнямививчення дисципліни “Економіка підприємства” є:

вивчення теоретичних і методологічних основ діяльності підприємства;

одержання знань щодо сутності основних понять економіки підприємств;

– набуття знань про матеріальні та нематеріальні активи підприємства, продуктивність праці, собівартість продукції, прибуток, рентабельність та інші показники ефективності роботи підприємств;

– вивчення методичних та методологічних основ моделювання ефективності роботи підприємства в умовах переходу до ринку і при ринковій економіці.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– сутність основних понять економіки та методи їх застосування в різноманітних сферах діяльності підприємств;

– значення та шляхи підвищення ефективності функціонування підприємств та їх підрозділів;

– основи моделювання ефективності роботи підприємств в умовах переходу до ринку і при ринковій економіці;

Базуючись на одержаних в процесі вивчення дисципліни знаннях, студенти повинні вміти:

– поєднувати теоретичні знання і практичні навички ефективного управління виробничим процесом на підприємстві;

– розраховувати основні економічні показники діяльності підприємств і аналізувати їх;

– знаходити шляхи використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Даний конспект лекцій має на меті допомогти студентам денної і заочної форм навчання набути необхідних теоретичних знань з дисципліни “Економіка підприємства”, а також самостійно опрацьовувати матеріал дисципліни. Конспект складений відповідно до навчальної програми дисципліни і розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форм навчання, галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”, напрям підготовки: 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” і 6.030509 “Облік і аудит”. Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох змістових модулів, які охоплюють 17 лекцій з основних тем.

Дисципліна “Економіка підприємства” має визначену логіку побудови і цілком конкретний зміст та охоплює такі основні аспекти як:

– підприємство в сучасній системі господарювання (підприємство як суб'єкт господарювання; основи підприємницької діяльності; управління підприємствами);

– ресурсне забезпечення діяльності підприємств (персонал; капітал і виробничі фонди; нематеріальні ресурси та активи; оборотні кошти підприємства; інвестиційні ресурси);

– технічна база, організація і планування виробництва (інноваційні процеси; техніко-технологічна база виробництва; організація виробництва; виробнича й соціальна інфраструктури; регулювання, прогнозування і планування діяльності);

– результати та ефективність виробництва (виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції; продуктивність, мотивація та оплата праці; витрати й ціни на продукцію; фінансово-економічні результати та ефективність діяльності);

– антикризова система господарювання (економічна безпека підприємства; реструктуризація і санація підприємств; банкрутство та ліквідація підприємств).

Дисципліна “Економіка підприємства” тісно пов’язана із такими навчальними дисциплінами як “Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Розміщення продуктивних сил”, “Регіональна економіка”, “Державне регулювання економіки”, “Бухгалтерський облік”, “Статистика”, “Економічний аналіз”, “Інформатика та комп’ютерна техніка” та інші. А тому вивчення даного курсу передбачає володіння систематичними та ґрунтовними знаннями із суміжних дисциплін, цілеспрямоване опрацювання спеціальної навчально-методичної та наукової літератури, а також пошук необхідної інформації із періодичних видань та інтернет-ресурсів. Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців.


Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств

ТЕМА 1. Предмет, методологія та зміст курсу “Економіка підприємства”

1. Поняття, предмет та об’єкт вивчення курсу “Економіка підприємства”

2. Джерела і завдання вивчення курсу “Економіка підприємства”

3. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами

4. Методи, методологія і методика вивчення курсу “Економіка підприємства”

 

1. Поняття, предмет та об’єкт вивчення курсу “Економіка підприємства”

Економіка є найважливішою сферою суспільних відносин. В класичному розумінні, економіка – це наука про те, як суспільство використовує обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів та розподілу їх серед різних груп людей. Окрім цього економіка – це сукупність законів, правил і засобів ведення господарства. Вона є фундаментом, на якому базуються всі компоненти системи життєзабезпечення людини. Також економіку можна розглядати як господарство окремого регіону чи країни в цілому.

Для підтримки життєвого рівня населення необхідними є певні предмети життєзабезпечення, які створюються на підприємствах промисловості, сільського господарств, будівництва, транспорту, зв’язку. Знання економіки підприємства – необхідна умова вирішення поставлених господарських завдань та розуміння соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві.

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи та методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

На підприємствах вирішуються завдання економічного витрачання ресурсів, використання високопродуктивної техніки і новітніх технологій, забезпечується мінімізація витрат на виробництво і реалізацію продукції, розробляються бізнес-плани, використовуються сучасні прогресивні прийоми маркетингу, здійснюється ефективне управління.

Предметом вивчення економіки підприємства є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.

Об’єктом вивчення економіки підприємства є підприємство як первинна ланка економічної системи; розглядаються господарюючі суб’єкти реального сектору економіки незалежно від виду діяльності, форми власності і розмірів.

Особлива увага приділяються великим виробничим підприємствам, оскільки економічний механізм їх функціонування є найбільш складним. Вивчивши і осягнувши його, можна зрозуміти сутність економічних процесів, які відбуваються на підприємстві.

 

2. Джерела і завдання вивчення курсу “Економіка підприємства”

Кожан дисципліна має певні джерела вивчення, які є основою для здійснення узагальнень, проведення аналізу, формулювання висновків, розробки певних методик розрахунків тощо.

Джерелами вивчення курсу “Економіка підприємства” є:

– Конституція та Закони України, що стосуються економічних питань;

– Укази Президента України, постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України;

– нормативні акти, галузеві інструкції, положення, розпорядження, які регулюють діяльність і розвиток окремих галузей та виробництв;

– офіційні статистичні дані, що публікуються у спеціальних виданнях (інформаційних бюлетенях, довідниках, щорічниках), і відображають стан та динаміку розвитку окремих суб’єктів господарювання, галузей, регіонів та економіки в цілому;

– матеріали звітності окремих підприємств;

– спеціальна наукова література: монографії, підручники, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних авторів, наукові статті у періодичних виданнях.

Завдання курсу “Економіка підприємства” полягає в тому, щоб з урахуванням особливостей становлення і розвитку ринкових відносин на кожному конкретному підприємстві визначити всі умови і чинники, при яких заплановані заходи технічного, організаційного і економічного характеру найбільшою мірою сприяють ефективному використанню нагромаджених і залучених в господарський оборот ресурсів.

В умовах ринкової економіки виживає лише те підприємство, яке найбільш грамотно і компетентно визначає вимоги ринку, створює і організовує виробництво продукції, яка користується попитом, забезпечує високим доходами висококваліфікованих працівників. У зв’язку з цим зростають вимоги до економічних кадрів. У контексті їх підготовки важливе значення має курс “Економіка підприємства”, без вивчення якого неможлива підготовка фахівців-економістів будь-якого підрозділу підприємства.

Підприємство як господарююча одиниця в процесі своєї діяльності вступає в економічні відносини з фінансовими, бюджетними та фіскальними органами, з банками, органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, тому працівники цих установ повинні знати закономірності функціонування підприємства, розуміти перебіг економічних процесів, які у них відбуваються. Через це вкрай важливим є вивчення дисципліни “Економіка підприємства” при підготовці спеціалістів для таких організацій і установ.

Окрім того в сучасних умовах, коли стрімко зростає кількість господарюючих суб’єктів, часто постає проблема об’єднання в одній особі виконання функцій економіста, бухгалтера, фінансиста, маркетолога, менеджера тощо. Тому знання економіки підприємства є необхідною умовою успішного ведення бізнесу.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал