Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ.


36-бап. Ең бек шартындағ ы сынақ мерзімі туралы талап

 

1. Ең бек шартында қ ызметкердің тапсырылатын жұ мысқ а біліктілігінің сә йкестігін тексеру мақ сатымен сынақ мерзімі туралы талап белгіленуі мү мкін. Бұ л талап ең бек шартында болмаса, қ ызметкер жұ мысқ а сынақ мерзімінсіз қ абылданды деп есептеледі.

 

2. Сынақ мерзімі ең бек шарты кү шіне енген кезден басталады.

 

3. Сынақ мерзімі кезең інде қ ызметкерлерге осы Кодекстің нормалары, ең бек шартының, ұ жымдық шарттың талаптары қ олданылады.

 

4. Сынақ мерзімі қ ызметкердің жұ мыс стажына қ осылады жә не ү ш айдан аспауғ а тиіс. Қ ызметкер жұ мыста іс жү зінде болмағ ан кезең сынақ мерзіміне есептелмейді.

 

5. Жұ мысқ а қ абылдау кезінде:

тиісті лауазымғ а орналасуғ а конкурс бойынша жұ мысқ а қ абылданатын адамдарғ а;

орта білімнен кейінгі, жоғ ары жә не жоғ ары оқ у орнынан кейінгі білім беру ұ йымдарын бітірген, оларды бітірген кү ннен бастап бір жылдан кешіктірмей алғ ан мамандығ ы бойынша жұ мысқ а алғ аш кіретін адамдарғ а;

мү гедектерге сынақ мерзімі белгіленбейді.

Ескерту. 36-бапқ а ө згеріс енгізілді - Қ Р 2007.07.27 N 320 (қ олданысқ а енгізілу тә ртібін 2-баптан қ араң ыз), 2012.02.17 № 566-IV (алғ ашқ ы ресми жарияланғ анынан кейін кү нтізбелік он кү н ө ткен соң қ олданысқ а енгізіледі) Заң дарымен.

Бап. Жұ мысқ а қ абылдау кезіндегі сынақ нә тижесі

Сынақ мерзімі кезең інде қ ызметкердің жұ мысы теріс нә тиже берсе, жұ мыс беруші сынақ мерзімі аяқ талуына кү нтізбелік жеті кү н қ алғ аннан бастап қ ызметкерге жазбаша тү рде ескертіп, бұ л қ ызметкерді сынақ мерзімінен ө те алмады деп тануғ а негіз болғ ан себептерді кө рсете отырып, онымен ең бек шартын бұ зуғ а қ ұ қ ылы.

Егер сынақ мерзімі аяқ талса жә не тараптардың ешқ айсысы ең бек шартының бұ зылуын талап етпесе, онда қ ызметкер сынақ тан ө ткен болып есептеледі.

Жұ мыс беруші сынақ мерзімі аяқ талғ анғ а дейін қ ызметкерді одан жоғ ары лауазымғ а тағ айындағ ан жағ дайда да қ ызметкер сынақ тан ө ткен болып есептеледі.

Жұ мысқ а қ абылдау кезіндегі сынақ.- Жұ мысқ а қ абылдау кезіндегі сынақ мерзімі [ө ң деу]

Жұ мысқ а алар кезде сынақ мерзімін белгілеу мү мкіндігі қ арастырылады. Сынау ең бек шартының міндетті емес шарттарының қ атарына жатқ ызылады. Сынақ мерзімі қ ызметкердің оғ ан тапсырылатын жұ мысқ а сә йкестігін тексеру мақ сатында белгіленуі мү мкін. Сынақ мерзімі ү ш айдан артпауы керек.

Егер сынақ мерзімі ө тіп кетсе жә не екі жактың бірде біреуі жазбаша тү рде екінші жақ ты жеке ең бек шартын бұ зу туралы ескертпесе, шарттық ә рекет етуі жалғ аса береді жә не оның тоқ татылуына жалпы негізде жол беріледі. Сынақ тың нә тижесі қ анағ аттанғ ысыз болса, қ ызметкер жұ мыс берушінің келісімі арқ ылы жұ мыстан босатылады. Қ ызметкер ө з кезегінде жұ мыстан мұ ндай босатуғ а сот тә ртібімен шағ ымдануына болады.

Қ ызметкерлерді маусымдық жұ мысқ а алғ ан кезде тараптардың келісімімен сынақ мерзімін белгілеуге болмайды. Сынақ тан ө ткізу шарты жеке ең бек шартында міндетті тү рде кө рсетілуі тиіс. Егер ол жұ мысқ а алу жө ніндегі бұ йрық та ғ ана кө рсетілген болса, онда сынақ мерзімін белгілеуді заң ды деп есептеуге болмайды, ө йткені бұ йрық — бір жақ ты ғ ана кесім, ал заң мұ ндай шарттар жө нінде жұ мыс беруші мен қ ызметкердің келісуін талап етеді. Жұ мыс берушінің бір жақ ты сынақ мерзімін белгілеуі бұ л қ ызметкердің қ ұ қ ығ ын бұ зғ андық болып табылады.

Қ ызметкердің сынақ кезіндегі ең бек жағ дайы ө зге қ ызметкерлердің ең бек жағ дайынан ө згеше болмауы керек. Қ ызметкер ішкі ең бек тә ртібі ережелеріне мойынсұ нады, оның ең бегі жалақ ы нормалар мен бағ алауғ а сә йкес не ең бекақ ы ретінде тө ленеді. Сынақ мерзімімен жұ мыс істейтін қ ызметкерлердің ә леуметтік сақ тандыруғ а қ ұ қ ығ ы бар. Сыннан сү рінбей ө ткен қ ызметкерді жұ мысқ а тү пкілікті алу жө нінде бұ йрық шығ арудың қ ажеті жоқ.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.