Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перенос тексту
При переносі не допускається:

- розділяти абревіатури і умовні скорочення, наприклад, ХНАДУ і т. ін.;

- розділяти цифри, що утворюють одне число або відокремлювати ініціали від прізвища;

- розділяти умовні скорочення і цифри, наприклад, ДСТУ 1.5-93, а також цифри і повні або скорочені найменування, до яких ці цифри відносяться. Наприклад, не можна розривати 18 мм, 1998 р. тощо;

- відокремлювати знаки номеру, градуса, відсотка від наступних або цифр, що передують;

- залишати на попередньому рядку одно-, двох-, трьохбуквений прийменник, з якого починається речення після крапки, крапки з комою, знаків окличного, питального. Наприклад, В добу..., При дорозі...;

- розірвання багатозначного індексу, дробу, підкорінного і підінтегрального виразів.

Перенос формул переважно робити на знак рівності. При переносі знак дії, додавання, віднімання, рівності (нерівності) повторюється на наведеному нижче рядку; знак множення виконується у вигляді хреста (х).

- Фізичні величини наводять у Міжнародній системі одиниць (СІ)
за ДСТУ 3651-97. Допускається після вказівки числового значення і позначки одиниці у системі СІ наводити в круглих дужках значення в одиницях інших систем. Наприклад, 1300 МПа (130 кгс/мм2). Слід застосовувати позначки одиниць по всій ПЗ (ДР) або на мові оригіналу, або міжнародні. Одночасне застосування обох видів позначок не допускається.

 

4.3 Ілюстрації

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації у тексті мають бути посилання.

Будь-який вид ілюстрації позначають словом “Рисунок”.

- Креслення, рисунки, схеми, графіки повинні відповідати вимогам “Єдиної системи конструкторської документації”, “Єдиної системи програмної документації”, а також вимогам стандартів СПДБ. Виконання діаграм – за Р 50-77-88.

- Фотознімки мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

- Якщо ілюстрація створена не автором ДП (ДР), необхідно зробити після назви ілюстрації посилання на джерело або прізвище автора.

- Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під нею.

- При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий надпис).

- Вище і нижче кожного рисунку слід залишати по одному вільному рядку.

- Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою. Назву ілюстрації від номеру слід відокремлювати рискою (тире). Наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема розміщення”. Запис розміщують симетрично тексту. 

 

Приклад оформлення рисунків

 

 


UA - символ державної належност; AK - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 1234 - порядковий номер;

AB - літеросполука, що позначає серію.

 

Рисунок 1.5 - Знак типу 5

 

Підрисуночний підпис, зміст таблиці - дозволяється виконувати через одинарний інтервал і шрифтом 12.

 

 

- Якщо у документі вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують.

- Ілюстрації в ПЗ, ДР і графічних документах можуть бути виконані на масштабно-координатному папері за ГОСТ 334-73.

 

4.4 Таблиці

- Таблицю, залежно від її розміру, слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці.

- На всі таблиці мають бути посилання в тексті документа.

- Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках.

- Номер таблиці складається з номера розділу і номера таблиці, відокремлених крапкою.

- Якщо у документі одна таблиця, її нумерують.

- Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) після номеру таблиці через риску і вміщують над таблицею, з абзацного відступу.

 

Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

 

Таблиця _____ – _________________________

(номер) (назва таблиці)

 

Головка таблиці       Заголовки граф
        Підзаголовки граф
Рядки (гори-зонтальні ряд-ки)            
             

 Боковик

(заголовки Графи (колонки)

рядків)

 

Рисунок 7.1 – Побудова таблиць

 

- Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або переносять на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.

- Допускається вводити рядок з порядковими номерами граф при переносі таблиці або при необхідності посилання на графи в тексті.

- Розділяти заголовки боковика таблиці (заголовки рядків) і граф діагональними лініями не допускається.

- Окремо графу “Номер по порядку” в таблицю включати не допускається. При необхідності порядкові номери слід вказувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед найменуванням параметрів (показників).

- Слово “Таблиця _” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці. Якщо таблиця складається з декількох частин, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ___” із зазначенням номера таблиці.

- Вище і нижче кожної таблиці слід залишати по одному вільному рядку.

 

Приклад оформлення таблиць

 

Таблиця 3.2 – Параметри шайб *

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
s b s b s b
2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0

 

 

Продовження таблиці 3.2 (не обов’язково)

 

4,0 4,1 0,8 1,2 1,0 1,0 1,4 1,4

 

* Якщо назва таблиці в один рядок не вміщується, другий рядок починається під першою літерою назви таблиці.

 

4.5 Формули і рівняння

- Формули і рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка.

- Вище і нижче кожної формули або рівняння слід залишати по одному вільному рядку.

- Формули і рівняння нумерують в межах розділу (за винятком наведених у додатках).

- Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою.

- Номер формули позначають на рівні формули в круглих дужках в крайньому правому положенні на рядку.

- Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою.

 

 

 

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі з вказівкою одиниці фізичної величини кожного символу (окрім безрозмірних величин). Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад 1. Щільність зразка r визначається за формулою в кілограмах на метр кубічний

 

, (1.1)

 

 

де m – маса зразка, кг;

V – об’єм зразка, м3.

 

Приклад 2:

(3.1)

 

де z – коефіцієнт інтенсивності гальмування за даного значення тиску в приводі гальмівних механзмів передньої осі;

Т1, Т2 — гальмівні сили на колесах передньої та задньої осей, відповідні значенням тиску, які вказано вище;

Р — маса КТЗ.

Приклад 3:

 

f1(x, y) = S1 i S1≤ S1max , (1.1)

f2(x, y) = S2 i S2≤ S2max , (1.2)

 

 

- Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

- При переносі формули, що нумерувалася, її номер ставиться проти перенесеної частини.

- Якщо у тексті одна формула, її нумерують.

- Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

4.6 Переліки

Виділяють в тексті абзацним відступом. Який використовується тільки в першому рядку. Перед кожною позицією переліку ставлять тире « - ». Якщо необхідно посилатися на декілька переліків, то перед кожною позицією замість тире ставлять рядкову букву, що наводиться в алфавітному порядку, а після неї – дужку. Для подальшої деталізації переліку використовують арабські цифри, після яких ставлять дужку, наводячи їх з відступом вправо на три знаки відносно до переліків, позначених буквами.

 

Приклад:

Для всіх медичних виробів встановлено:

а) контроль навколишнього середовища:

1) при поставці стерильних виробів;

2) при поставці нестерильних виробів;

б) додаткові вимоги.

 

4.7 Примітки

- Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до яких вони відносяться.

- Одну примітку не нумерують.

Слово “Примітка” пишуть з великої літери з абзацного відступу. Після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

- Декілька приміток нумерують цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери пишуть текст примітки.

Приклад.

Примітки:

1....

2....

У вступі і висновках примітки не роблять.

 

5 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ДП (ДР)

 

Кожний графічний документ (креслення, схема тощо) дипломного проекту (дипломної роботи), що підлягає здачі в архів навчального закладу, повинен мати основний напис (кутовий штамп) за формою 1 ГОСТ 2.104-68.

Скорочення слів, застосовуваних в основних написах, технічних вимогах і таблицях, на кресленнях і в специфікаціях – за ГОСТ 2.316-68; ГОСТ 3.1702-79; ГОСТ 3.1703-79.

Текстову частину і цифри таблиць графічних документів (окрім виконаних за ЄСКД і ЄСТД) рекомендовано виконувати шрифтом Arial розміром не менше 5мм за ГОСТ 2.304-81. Заголовки повинні виконуватися більш крупним шрифтом, ніж текстова частина.

Креслення повинні бути інформативними. Площа листа має раціонально використовуватись.

Діаграми усіх видів можуть мати найменування, що повинні розташовуватися під діаграмою, і пояснюючу частину (текстову, графічну), яка має розташовуватися нижче діаграми або на вільному місці поля діаграми.

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)

 

Дорожньо-будівельний факультет

Кафедра вишукувань і проектування доріг та аеродромів

 

 

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

(ТЕМА)

 

 

Завідувач кафедри д-р техн. наук, професор Є. Угненко

 

Нормоконтролер канд. техн. наук, доцент В. Глущенко

 

Консультант канд. техн. наук, доцент А. Батракова

 

Керівник канд. техн. наук, доцент Л. Коваленко

 

Студент гр. А-54 (Підпис, дата) О. Швець

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)

 

Центр заочного та дистанційного навчання

Кафедра вишукувань та проектування доріг і аеродромів

 

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКУ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА УМОВ РУХУ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ЇХ

ПОКРАЩЕННЯ НА ДІЛЯНЦІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ

БЕЛГОРОД – ОХТИРКА КМ 42 -52

 

 

Завідувач кафедри д-р техн. наук, професор Є. Угненко

 

Консультант канд. техн. наук, доцент А. Батракова

 

Керівник канд. техн. наук, доцент Л. Коваленко

 

Студент гр. Дз-62 А. Муратова

 


 

 

 
 


 

 

            ДВПДА – 53 00008077
           
            ( Назва теми проекту або роботи)
           
Вим. Кіл.уч. Лист N док Підпис Дата
Розробив І. Прізвище     (Назва розділу або листа взагалі) Літ Лист Листів
Керівник І. Прізвище     ДП
       
Консультант А.Батракова     (Назви окремих складових листа) ХНАДУ
Нормоконтролер В.Глущенко    
Зав. кафедри Є.Угненко    

6 Застосування комп’ютерів при виконанні

кваліфікаційних робіт

 

 

Коли у проекті або у роботі використані результати пошуку інформації у Internet, автор проекту або роботи повинен навести відповідне джерело у тексті пояснювальної записки безпосередньо після звернення або цитування відповідного тексту. Наприклад, у результаті пошуку даних у тексті пояснювальної записки наведено матеріали WWW-сервера фірми Intel. Це потребує такої вказівки у круглих дужках: (отримано із мережі Internet15.04.2000 за адресоюhttp://www.intel.com).Коли використовується інформація, яка наведена у електронній бібліотеці на CD-ROM або інших машинних носіях, у круглих дужках також треба навести відповіднє джерело бажано із вказівкою дати його виготовлення та організації-виконавця або його торговельної марки, назви змісту: наприклад, (1999 рік, 6CD HA1 CD-ROM Большой справочник радиолюбителя).

- За умов використання конструкторсько-технологічних САПР для виконання проектувальних робіт або їх окремих етапів, у тексті пояснювальної записки необхідно вказати діючу САПР ТП, фірму-розробника, навести дані, у якому обчислювальному середовищі її реалізовано. У разі розробкиспеціалізованих САПР ТП або їх окремих модулів потрібно вказати коротку характеристику базової ЕОМ, тип, назву процесора, розмір оперативної пам’яті, параметри монітора та інші вимоги до засобів функціонування розроблених програм.

- Для підготовки тексту пояснювальної записки з допомогою ЕОМ бажано використовувати текстовий редактор MS office-2000 для формування файла стандартного формату (*.doc). Рисунки, технічні креслення у тексті оформлюються згідно зі звичайними вимогами до дипломних проектів та робіт.

- Звичайні креслення та графічні демонстраційні матеріали на твердих носіях (папері) не виконуються. Дипломник готує спеціальні матеріали, на якому є послідовність потрібних для доповіді зображень, що проецюються на електронний екран (апаратура Light Pro, телевізійний екран або проектор). Інформаційна забезпеченість, насиченість, зміст і кількість кадрів у цьому ролику повинні відповідати вимогам до традиційної графічної частини. Додатково членам ДЕК під час захисту надається роздавальний матеріал, виконаний на форматі А4.

Один екземпляр обов’язково підписується автором, його керівником і завідуючим кафедрою. Цей екземпляр додається до пояснювальної записки сумісно з файлами зображень на дискеті або диску для зберігання в архіві. Форма титульного аркуша наведена.

Результати розробки і проектування можливо оформляти у вигляді розпечаток або заповнення форм документів у додатках.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал