Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Частина 1
ЇСНУЮЧІ МЕТОДИ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ РУХУ АВТОМОБІЛІВ

 

Завідувач кафедри д-р техн. наук, професор Є.Угненко

 

Нормоконтролер канд. техн. наук, доцент В. Глущенко

 

Консультант канд. техн. наук, доцент А. Батракова

 

Керівник канд. техн. наук, доцент А. Шаповалов

 

Студент гр. Д-53 О. Швець

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)

 

Дорожньо-будівельний факультет

Кафедра вишукувань і проектування доріг та аеродромів

 

 

Кваліфікаційна робота магістра

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ

РУХУ АВТОМОБІЛІВ

 

Завідувач кафедри д-р техн. наук, професор Є.Угненко

 

Нормоконтролер канд. техн. наук, доцент В. Глущенко

 

Консультант канд. техн. наук, доцент А. Батракова

 

Керівник канд. техн. наук, доцент А. Шаповалов

 

Студент гр. Д-53 О. Швець

 

 

3.4Реферат

- Реферат – короткий виклад змісту документа, який містить основні відомості та висновки, необхідні для ознайомлення з документом.

- Реферат повинен містити:

1) відомості про обсяг документа;

2) текст реферату;

3) перелік ключових слів.

- До відомості про обсяг документа включають: кількість сторінок документа, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (списком літератури).

- Текст реферату повинен відображати основний зміст документа, включаючи якомога більше інформації про об’єкт дослідження або розробки.

Він повинен бути стислим (не більш 500 слів).

- Текст реферату на пункти не поділяють.

- Перелік ключових слів повинен давати уявлення про зміст документа і включати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, виконаних у рядок через кому великими літерами.

 

 

Приклад ОФОРМЛЕНня реферату

 

РЕФЕРАТ

 

 

Пояснювальна записка до ДП *: 109 с., 5 рис., 7 табл., 1 додаток, 28 джерел.

Об’єкт проектування – пластини кремнію, на яких виготовлені фотоперетворювачі.

Мета проекту – визначення впливу структурних дефектів у кремнії на електричні характеристики фотоперетворювачів і пошук оптимальної методики дослідження р-n переходів.

Дефекти, що найбільше погіршують к.к.д. фотоперетворювачів, це: включення другої фази, дефекти упаковки, дислокації з густиною, що перевищує 1,5·10-4 г/см3. Встановлено, що пластини фотоперетворювачів з високим значенням к.к.д. мають хорошу структуру; показано, що домішкові хмари і преципітати не чинять такого шкідливого впливу на електричні властивості фотоперетворювачів; виявлено, що виділення другої фази, дефекти упаковки, велике забруднення кремнієвих пластин неконтрольованими домішками погіршують електричні характеристики фотоперетворювачів; показано, що візуалізація р-n переходів може бути здійснена в режимі вторинної електронної емісії; запропонована оптимальна методика використання растрового електронного мікроскопа для візуалізації р-n переходу, його профілю, структурних дефектів.КРЕМНІЙ, ПЛАСТИНИ, ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ДЕФЕКТИ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, р-n ПЕРЕХОДУ.

 

РЕФЕРАТ

 

 

Пояснювальна записка до ДПД *: 109 с., 5 рис., 7 табл., 1 додаток, 28 джерел.

Об’єкт дослідження – пластини кремнію, на яких виготовлені фотоперетворювачі.

Мета проекту – визначення впливу структурних дефектів у кремнії на електричні характеристики фотоперетворювачів і пошук оптимальної методики дослідження р-n переходів.

Метод дослідження – статистичний аналіз електричних характеристик.

Дефекти, що найбільше погіршують к.к.д. фотоперетворювачів, це: включення другої фази, дефекти упаковки, дислокації з густиною, що перевищує 1,5·10-4 г/см3. Встановлено, що пластини фотоперетворювачів з високим значенням к.к.д. мають хорошу структуру; показано, що домішкові хмари і преципітати не чинять такого шкідливого впливу на електричні властивості фотоперетворювачів; виявлено, що виділення другої фази, дефекти упаковки, велике забруднення кремнієвих пластин неконтрольованими домішками погіршують електричні характеристики фотоперетворювачів; показано, що візуалізація р-n переходів може бути здійснена в режимі вторинної електронної емісії; запропонована оптимальна методика використання растрового електронного мікроскопа для візуалізації р-n переходу, його профілю, структурних дефектів.КРЕМНІЙ, ПЛАСТИНИ, ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ДЕФЕКТИ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, р-n ПЕРЕХОДУ.

 

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота: 130 с., 10 рис., 36 табл., 4 додатки, 20 джерел.

Об’єкт дослідження – безпека руху на автомобільній дорозі Харків-Зміїв-Балаклея км 23+520 – км 62+366.

Мета дослідження – розробка питань з підвищення безпеки руху на дорозі шляхом покращення його організації.

Метод дослідження – статистичний аналіз результатів спостережень за рухом автомобілів.

В пояснювальній записці викладено характеристику існуючих методів оцінки безпеки руху автомобілів, розробки щодо їх вдосконалення та здійснений аналіз ДТП. Наведені заходи щодо підвищення рівня безпеки руху та його організації.

Представлені вимоги з охорони праці, визначена економічна ефективність робіт, спрямованих на підвищення безпеки руху.

БЕЗПЕКА РУХУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА, АВАРІЙНІСТЬ, ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 

 

 

 

3.5 Зміст

- Зміст – перелік розділів та інших складових частин документа

- Зміст складають, якщо документ містить не менше двох розділів або один розділ і додаток при загальному обсязі сторінок не менше десяти.

- Найменування елементів документа записують малими літерами з першої великої, найменування розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (якщо вони мають заголовки) указують разом з їх порядковими номерами.

Примітка. Допускається найменування пунктів і підпунктів в зміст не включати.

- Номери сторінок, на яких розміщується початок елементів документа, мають бути розташовані один під одним. Слово «сторінка» або його скорочення не пишуть. Закінчення найменування елементів документа відділяють від номера сторінок крапками.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………. 6

1 Огляд праць з…………………………………………………………………. 9

1.1 Сертифікація………………………………………………………... …….. 11

1.1.1 Види сертифікації………………………………………………………… 11

……………………….

Висновки…………………………………………………………………………42

Список літератури (Перелік посилань)*……………………………………….43

Додаток А Опис макету гіпертекстової системи «Ділові листи»…………….45

 

 

 

*Для дипломної роботи – перелік посилань

 

 

Зміст

 

ДП

Приклад основного напису для текстових

та конструкторських документів (четвертий лист записки),

згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104:2004

 

Приклад основного напису для текстових

та конструкторських документів (наступнІ листи),

згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104:2004

 

Штампи заповнюються українською мовою

 

3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

- Якщо у тексті документа застосовуються умовні позначення, скорочення, символи, одиниці вимірювання, які не передбачені чинними стандартами, а також специфічна термінологія, абревіатури, наприклад, СТО (станція технічного обслуговування), і терміни, то їх перелік має бути поданий у вигляді окремого списку.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів в тексті наводять їх розшифровку.

- Перелік повинен розташовуватись стовпцем, у якому зліва в алфавітному порядку наводяться умовні позначення, скорочення тощо, а справа – їх детальна розшировка.

- Перелік наводять у такій послідовності: скорочення (у тому числі й абревіатури); умовні (літерні) позначення; символи хімічних елементів та сполук; одиниці вимірювання; терміни.

- Перелік скорочень слів, що допускаються, встановлений ДСТУ 3582-97, ГОСТ 2.316-68, ГОСТ 7.12-93 та іншими стандартами ЄСКД, ЄСТД.

 

Вступ

- У вступі необхідно подати стислу характеристику сучасного стану наукової (технічної) проблеми, якій присвячена робота (проект), відзначити актуальність та новизну розроблюваної теми, основні тенденції в розвитку галузі.

- Історичні довідки, опис раніше надрукованих робіт та загальновідомі положення у вступі не наводять.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал