Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зведений графік з обліку витрат підприємства
 

 

Назва доку­ментів Передавання документів опе­ративними працівниками Приймання документів відділом обліку витрат Передавання документів до архіву
Строк сдавання Відпові­дальна особа Кому переда­ють Строк вико­нання Відпові­дальна особа Кому переда­ють Строк вико­нання Відпові­дальна особа Місце зберігання документа
Лімітно-забірні карт­ки 1-2 число щомісяця комір­ник Матері­альний відділ бухгал­терії Щомі­сячно, 4 числа Бухгалтер матері­ального ВІДДІЛ}' Стар­ший бухгал­тер 9-10 числа Старший бухгалтер Поточний архів
Акт-вимога на додатко­вий відпуск матеріалів після видачі запасів Теж саме Теж саме Щомі­сячно, 5 числа Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме
Табель обліку відпрацьо­ваного робо­чого часу 1,15 чис­ла щомі­сячно Табель­ник, ін­спектор з кадрів Відділ обліку заробіт­ної плати Після нараху­вання заробіт­ної плати Бухгалтер по зарп­латі Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме
Наряд на відрядну ро­боту Щодня за попере­дній день Майстер цеху Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме
Маршрутний лист Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме
Звіт про ви­користання сум,виданих під звіт Протягом 3 днів після відряд­ження Під­звітна особа Розра­хунковий відділ Після обліку підзвіт­них сум Бухгалтер розра­хункового відділу Теж саме Теж саме Теж саме Теж саме

 

Організація обліку загальновиробничих витрат.Для правиль­ного формування виробничої собівартості продукції загальновиробничі витрати необхідно обліковувати у розрізі структурних підроз­ділів, тому у наказі Про облікову політику зазначають центри обліку витрат; встановлюють склад витрат для кожного підрозділу, визна­чають, які з них постійні, змінні, розподілені та нерозподілені; роз­робляють методику і техніку обліку витрат та порядок їх розподілу; обирають регістри аналітичного і синтетичного обліку.

Методика обліку загальновиробничих витрат залежить від фор­ми обліку на підприємстві. При журнальній формі обліку витрати обліковують постатейно у відомостях аналітичного обліку, а при комп'ютерній - в електронних носіях інформації, передбачених кон­фігурацією програми (наприклад, аналізі рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»). Незважаючи на форму обліку номенклатура ви­трат у носіях інформації повинна повністю відповідати їх переліку, встановленому у наказі про облікову політику (табл. 10.5).Таблиця 10.5


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал