Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ХОХРЯКОВА Л.Ф.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять та самостійних робіт для студентів спеціальності «Мова та література (новогрецька)»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Маріуполь – 2012

УДК 811.161.2᾽276.6(076)

Затверджено на засіданні кафедри

ББК 81.2 Укр-5я 73

Української філології МДУ

Від 21 грудня 2011 року

Протокол № 5

Рекомендовано до друку вченою

Радою

Філологічного факультету

від грудня 2011 року протокол №

 

Хохрякова Л.Ф. Ділова українська мова: навчально-методичні матеріали до практичних занять і самостійних робіт для студентів спеціальності «Мова та література (новогрецька)» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної форми навчання / Л.Ф. Хохрякова. – Маріуполь : Маріупольський державний університет. - 2012. – 55 с.

 

 

Рецензенти:

Хорошков М.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Маріупольського державного університету

Нікольченко М.В.– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Маріупольського державного університету

 

Навчально-методичні матеріали до практичних занять і самостійних робіт з курсу «Ділова українська мова» для студентів спеціальності «Мова та література(новогрецька,» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної форми навчання укладено відповідно до навчальної програми курсу і тематичного плану.

Навчально-методичні матеріали містять тематичний план вивчення дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи , списки рекомендованої літератури. Тут також вміщено варіанти комплексних контрольних робіт, тестові завдання та орієнтовний перелік питань для модульного контролю знань.

Розраховано на студентів спеціальності «Мова та література (новогрецька)» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної форми навчання Маріупольського державного університету.

 

© Хохрякова Л.Ф., 2012

ЗМІСТ

 

ВСТУП

Тематичний план

Практичні заняття

Самостійна робота та ІНДЗ

Комплексні контрольні завдання (за варіантами­)

Тестові завдання

Перелік питань для підсумкового модульного контролю знань.

Рекомендована література

ВСТУП

Відповідно до Нормативної частини змісту освіти (циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки), навчальна дисципліна «Ділова українська мова» належить до переліку навчальних дисциплін, що є необхідними складовими освітньо-кваліфікаційної програми рівня «Магістр» за професійним напрямом «Мова та література(новогрецька)».Впровадження курсу «Ділова українська мова» - це важливий крок, який покликаний не тільки поглибити й по-новому осмислити знання з сучасної ділової української мови, які студенти уже здобули, навчаючись у ВНЗ (дисципліна вивчається на 4-му курсі у 8-му семестрі), а й дати їм лінгвістичну освіту, необхідну для вільного і правильного користування мовою, зокрема в діловому спілкуванні.

Предмет вивчення:

· практичний аспект сучасної української літературної мови;

· офіційно-діловий стиль і засоби ділового мовлення;

· культура усного та писемного мовлення;

· правила мовного оформлення особистих та службових документів;

· наукові принципи орфографії, орфоепії, пунктуації тощо;

· особливості перекладу фахової термінології (російська – українська);

· редагування тексту.

Завдання вивчення :

· показати, що мова – це не тільки засіб спілкування, а й природне джерело інформації, що мова якнайтісніше зв’язана з духовністю народу;

· сприяти тому, щоб студенти ґрунтовно володіли нормами української літературної мови;

· виробити у студентів практичні навички правильного використання мовних засобів різних рівнів щодо офіційно-ділового стилю, сфери і мети висловлювання;

· збагатити знання студентів відомостями з практичного діловодства;

· вдосконалити навички перекладу текстів ділової семантики з російської мови на українську і навпаки.В основу викладання матеріалу даного курсу покладено функціональний принцип і комунікативний метод, що дає змогу, з одного боку, з᾽ясувати, з якою метою використовуються в офіційно-діловому стилі різні мовні засоби, і, з другого – забезпечити ефективне засвоєння матеріалу й розвиток навичок писемного та усного мовлення. Основними організаційними формами вивчення дисципліни, «Ділова українська мова» є лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань та контролюючі заходи : тестування, комплексна контрольна робота, залік.

Лекції , що розкривають основні положення теми, її ключові поняття, допоможуть оволодіти системою знань.

Практичні заняття спрямовано на глибоке засвоєння знань, набутих під час лекцій і самостійної роботи, на вміння правильно висловлювати свої думки, дискутувати. Виховною метою таких занять є формування мотиву таінтересу до вивчення навчальної дисципліни, надзвичайно важливої для сучасного фахівця будь-якої галузі науки. Одночасно у перебігу практичних занять перевіряється рівень підготовки студентів, надається допомога в усуненні прогалин у знаннях і уміннях, в організації підготовки до таких занять, контролюється виконання самостійної роботи.

Зміст самостійної роботи полягає у вивченні рекомендованої літератури з певної теми, виконанні завдань, написанні рефератів, складанні і редагуванні документів та ін.

Остаточним видом контролю знань і вмінь є підсумкова контрольна робота, що містить питання майже всіх розглянутих тем і завдання , які потребують від студентів творчого підходу до вирішення мовленнєвих завдань у форматі ділового спілкування.

Залікє підсумковою формою контролю засвоєння знань і формування вмінь, передбачених робочою програмою та індивідуальним планом вивчення дисципліни. Його результат має бути інтегрованим і складатися з оцінок, одержаних на практичних заняттях, під час захисту самостійних робіт та при проведенні комплексних контрольних робіт.

Навчально-методичні матеріали містять тематичний план вивчення дисципліни «Ділова українська мова», плани практичних занять, завдання для самостійних та індивідуальних робіт, списки рекомендованої літератури. Тут також вміщено варіанти комплексних контрольних робіт(за варіантами), тестові завдання та орієнтовний перелік питань для заліку.

У результаті засвоєння курсу студенти повинні:

· знати рідномовні обов’язки громадянина;

· знати основні правила оформлення найважливіших документів та принципи їх класифікації;

· чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усною й писемною, знати їх особливості та мовні засоби, які забезпечують їх реалізацію;

· вміти підбирати відповідні терміни з фаху для оформлення документації та логічно й послідовно подавати стислу інформацію з того чи іншого питання;

· правильно вживати пасивні конструкції, що характерні для ділового стилю, вміти поєднувати числівники з іменниками, знати правила відмінювання і написання прізвищ, що становлять певні труднощі у сучасному діловодстві;

· дотримуватися норм сучасної літературної мови;

· вміти логічно формулювати думку як в усному, так і в писемному мовленні.

Даний навально-методичний посібник ставить за мету допомогти студентам – майбутнім перекладачам, успішно оволодіти навчальною дисципліною «Ділова українська мова».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Найменування тем Кількість годин
Лекції Практ. заняття СРС Контр. робота Всього
1. Змістовий модуль І Сучасна українська літературна мова – лінгвістична основа ділового спілкування. Загальні вимоги до складання та оформлювання документів   Орфографічні норми і ділове мовлення   *  
2. Змістовий модуль ІІ Документи щодо особового складу   Граматичні норми ділових паперів *  
3. Змістовий модуль ІІІ Довідково-інформаційні документи.   Пунктуаційні норми і ділове мовлення   *  
4. Змістовий модуль ІУ Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-фінансові документи.   Лексико-фразеологічні норми ділового спілкування     *  
5. Змістовий модуль У Усне ділове спілкування Мовленнєвий етикет як складова частина культури усного ділового мовлення   Всього (аудиторних) : *  
  Форма контролю : залік          

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття № 1


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал