Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жоспары. 1. Еуразияның шеткі нүктелері.


1. Еуразияның шеткі нү ктелері.

Солтү стік

 
 


БатысШығ ыс

 
 

 

 


Оң тү стік

2. Еуразия қ андай климаттық белдеулерде орналасқ ан?

Еуразия климаттық белдеулері

 

1. Арктикалық

2. Субарктикалық

3. Қ оң ыржай

4. Субтропиктік

5. Тропиктік

6. Субэкваторлық

7. Экваторлық

3. Еуразияның табиғ ат зоналары.

Климат белдеулері Табиғ ат зоналары Ерекшелігі
1. Арктикалық 2. Субарктикалық 3. Қ оң ыржай 4. Субтропиктік 5. Тропиктік 6. Субэкваторлық 7. Экваторлық    

Сабақ № ________ Сыныбы _________ Кү ні _________

Тақ ырыбы: Қ айталау.

Мақ саты:

Білімділік: Оқ ушыларғ а Еуразия қ ұ рлығ ының физикалық -географиялық орнын қ алай тү сінгендерін анық тау.

Дамыту: Ө з бетінше ізденіспен шығ армашылық тұ рғ ыда жұ мыс істеуге дағ дыландыру. Ө з ойларын еркін де сауатты, нақ ты жеткізу қ абілеттерін арттыру.

Тә рбиелік: Жан-жақ тылық қ а, ізденімпаздық қ а баулу, тың дай жә не сө йлей білу мә дениетін арттыру.

Болжамдап отырғ ан нә тиже: Еуразия қ ұ рлығ ын қ айталағ ан тұ лғ а.

Сабақ тың типі: Пысық тау, жинақ тау сабағ ы.

Сабақ тың тү рі: Қ айталау сабағ ы.

Сабақ тың ә дісі: 1. Ә ң гіме-дә ріс.

2. Тест.

 

Сабақ тың кө рнекілігі: Қ осымша деректер, оқ улық, кескін карта, карта т.б.

 

Сабақ тың жоспары:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

ІІ. Ү лкен тарауды қ айталау.

1. Тест.

Қ орытындылау.

ІІІ. Қ орытындылау, бағ алау.

ІV. Ү йге тапсырма беру.

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гендеу, оқ у қ ұ ралдарын дайындатып, зейіндерін сабақ қ а аударту.

ІІ. Ү лкен тарауды қ айталау.

1. Тест.

Тест сұ рақ тары арқ ылы Еуразия қ ұ рлығ ы қ айталанады.


1.Еуразия материгінің ауданы.

а) 53, 3 млн. км.²

ә) 30, 3 млн. км.²

б) 24, 2 млн. км.²

в) 18, 3 млн. км.²

2.Еуразия материгінің халқ ы қ анша?

а) 2 млрд.

ә) 3 млрд.

б) 4 млрд.

в) 1 млрд.

3.Еуразия солтү стіктегі шеткі нү ктесі?

а) Пиай мү йісі

ә) Челюскин мү йісі

б) Рока мү йісі

в) Дежнев мү йісі

4.Финикиялық тар батыстағ ы жерлерді қ алай атағ ан?

а) «Асу»

ә) «Азия»

б) «Еуропа»

в) «Эреб»

5.Орталық Азияда 15 жыл болып Хуанхэ жә не Янцзы ө зендерінің бастауын ашқ ан ғ алым?

а) П.П.Семенов

ә) Н.М.Пржевальский

б) Ш.Ш.Уалиханов

в) Қ.И.Сатбаев

6.Еуразия жағ алауларын д.ж. мұ хиттың қ аншасы шайып жатыр?

а) 4

ә) 2

б) 1

в) 3

7.Мұ най, газ қ оры мен оларды ө ндіру жө нінен д.ж. жетекші орын алатын мұ хит?

а) Тынық

ә) Атлант

б) Солтү стік мұ зды

в) Ү нді

8.Еуразияның оң тү стік–батысынан Азияның оң тү стік–шығ ысына дейін созылып жатқ ан сейсмикалық белдеу?

а) Альпі–Гималай

ә) Тынық –Мұ хиттық

б) Альпі

в) Гималай

9.Биік Азия тауына қ айсысы жатады?

а) Верхоян

ә) Бурея

б) Памир

в) Орал

10.Сапфир, рубин сияқ ты асыл тастар Еуразияның қ ай аймағ ында ө ндіріледі?

а) Сахалин аралы

ә) Ү ндістан тү бегі

б) Крит аралы

в) Камчатка тү бегі

11.Еуразияның ең кө п бө лігін алып жатқ ан климаттық белдеу?

а) Қ оң ыржай

ә) Арктикалық

б) Тропиктік

в) Экваторлық

12.Ү ндістан, Ү ндіқ ытай тү бектері мен оларғ а жалғ ас жатқ ан аралдар қ андай климаттық белдеуде жатыр?

а) Субтропиктік

ә) Субарктикалық

б) Субэкваторлық

в) Қ оң ыржай

13.Еуразияның оң тү стік шығ ысындағ ы аралдар қ андай климаттық белдеуде жатыр?

а) Қ оң ыржай

ә) Арктикалық

б) Тропиктік

в) Экваторлық

14.Еуразияның Атлант мұ хиты алабына жататын ө зендері?

а) Дунай, Рейн, Висла

ә) Амур, Хуанхэ, Янцзы

б) Ү нді, Ганг, Тигр

в) Еділ, Жайық Ә мудария

15.Пайда болуы жағ ынан Еуразияда қ андай кө лдер кең інен тарағ ан?

а) Жанартаулық кө лдер

ә) Бө ген кө лдер

б) Қ алдық кө лдер

в) Тектоникалық кө лдер

16.Еуразиядағ ы ең ірі мұ здық:

а) Корженевск

ә) Федченко

б) Тибет

в) Гималай

17.Арктикалық шө л зонасы қ андай климаттық белдеуге жатады?

а) Қ оң ыржай

ә) Субарктикалық

б) Экваторлық

в) Арктикалық

18.Зубр, бұ лан, марал, елік қ андай табиғ ат зонада мекендейді?

а) Тундра

ә) Саванна

б) Шө л

в) Тайга

19.Арабиядағ ы қ андай шө лде тіршілік жоқ тың қ асы.

а) Такла–Макан

ә) Руб–эл–Хали

б) Гоби

в) Қ ызылқ ұ м

20.Саванналар мен ауыспалы ылғ алды ормандарда топырақ тың қ андай тү рі тарағ ан?

а) Қ ара, қ ара қ оң ыр

ә) Қ оң ыр, сұ р қ оң ыр

б) Қ ызыл, қ ызыл қ оң ыр

в) Сары

21.Гималайдың оң тү стік беткейіндегі ең тө менгі белдеу қ алай аталады?

а) Терая

ә) Прерий

б) Самбо

в) Саванна

22.Таулардың 4500–5000 м. биіктікте қ андай белдеу басталады?

а) Қ ылқ ан жапырақ ты ормандар

ә) Шалғ ындар

б) Қ атты жапырақ ты ормандар

в) Мә ң гі қ ар мен мұ з

23.Еуразияда қ аншағ а жуық егеменді елдер жә не дамығ ан мемлекеттердің иеліктері орналасқ ан?

а) 110

ә) 90

б) 50

в) 75

24.Экваторлық нә сілге жататын халық тар Еуразияның қ ай аймағ ында кездеседі?

а) Шри–Ланка мен Ү ндістанның оң тү стігінде

ә) Ұ лыбритания мен Апенин тү бегінде

б) Тайвань аралы мен Корея тү бегінде

в) Кипр аралы мен Арабия тү бегінде

25.Еуропа елдері қ анша аймақ қ а бө лінеді?

а) 3

ә) 5

б) 4

в) 6

26.Италия қ ай аймақ қ а кіреді?

а) Солтү стік Европа

ә) Оң тү стік Европа

б) Шығ ыс Европа

в) Батыс Европа

27.Чехияның астанасы қ ай қ ала?

а) Берлин

ә) Рим

б) Париж

в) Прага

28.Азия елдері қ анша аймақ қ а бө лінеді?

а) 3

ә) 6

б) 4

в) 5

29.Қ азақ стан қ андай аймақ қ а кіреді?

а) Орталық жә не Шығ ыс Азия

ә) Оң тү стік Азия

б) Оң тү стік–Батыс Азия

в) Оң тү стік–Шығ ыс Азия

30.Индонезияның астанасы қ ай қ ала?

а) Дели

ә) Джакарта

б) Пекин

в) Пномпен

Қ орытындылау.

ІІІ. Қ орытындылау, бағ алау.

ІV. Ү йге тапсырма беру.

Ү йге: Қ айталау.


Сабақ № ________ Сыныбы _________ Кү ні _________


Тақ ырыбы: Солтү стік Америка географиялық орны, ашылуы.

Мақ саты:

Білімділік: Оқ ушыларғ а Солтү стік Американың географиялық орны, ашылуы жә не зерттелу зерттелу тарихы, жө нінде тү сіндіру.

Дамыту: Ө з бетінше ізденіспен шығ армашылық тұ рғ ыда жұ мыс істеуге дағ дыландыру. Ө з ойларын еркін де сауатты, нақ ты жеткізу қ абілеттерін арттыру.

Тә рбиелік: Жан-жақ тылық қ а, ізденімпаздық қ а баулу, тың дай жә не сө йлей білу мә дениетін арттыру.

Болжамдап отырғ ан нә тиже: Солтү стік Американың географиялық орнымен танысқ ан тұ лғ а.

Сабақ тың типі: Жаң а білім беру сабағ ы

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Сабақ тың ә дісі: 1. Сұ рақ -жауап. 4. Кестемен жұ мыс.

2. Ә ң гіме-дә ріс.

3. Топтастыру.

Сабақ тың кө рнекілігі: Қ осымша деректер, оқ улық, кескін карта, карта т.б.

 

Сабақ тың жоспары:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

ІІ. Ү й тапсырмасын тексеру.

1. Сұ рақ -жауап.

Қ орытындылау.

ІІІ. Жаң а сабақ.

1. Ә ң гіме-дә ріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен жұ мыс.

Қ орытындылау.

IV. Жаң а сабақ ты бекіту.

1. Сұ рақ -жауап.

V. Қ орытындылау, бағ алау.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.