Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жоспары. 1. Су массалары дегеніміз не?


1. Су массалары дегеніміз не? Су массалары қ алай ажыратылады?

Су массалары

Ендік Қ асиеті Терең дік

 

2. Д.ж. мұ хиттағ ы беткі ағ ыстардың айналымына мысал келтір.

       
   
 
 

 

 


3. Д.ж. мұ хиттағ ы тіршілік қ андай қ абаттарғ а бө лінеді?

 

 

Сабақ № ________ Сыныбы _________ Кү ні _________

Тақ ырыбы: Табиғ ат кешені.

Мақ саты:

Білімділік: Оқ ушыларғ а табиғ ат кешені, географиялық қ абық тың қ ұ рылысы, жерқ ыртысындағ ы заттар айналымы жө нінде тү сіндіру.

Дамыту: Ө з бетінше ізденіспен шығ армашылық тұ рғ ыда жұ мыс істеуге дағ дыландыру. Ө з ойларын еркін де сауатты, нақ ты жеткізу қ абілеттерін арттыру.

Тә рбиелік: Жан-жақ тылық қ а, ізденімпаздық қ а баулу, тың дай жә не сө йлей білу мә дениетін арттыру.

Болжамдап отырғ ан нә тиже: Табиғ ат кешенімен танысқ ан тұ лғ а.

Сабақ тың типі: Жаң а білім беру сабағ ы

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Сабақ тың ә дісі: 1. Сұ рақ -жауап. 4. Топтастыру.

2. Ә ң гіме-дә ріс. 5. Б.Ү.Ү. кестесі.

3. Тірек-сызба.

Сабақ тың кө рнекілігі: Қ осымша деректер, оқ улық, кескін карта, карта т.б.

 

Сабақ тың жоспары:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

ІІ. Ү й тапсырмасын тексеру.

1. Сұ рақ -жауап.

Қ орытындылау.

ІІІ. Жаң а сабақ.

1. Ә ң гіме-дә ріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен жұ мыс.

Қ орытындылау.

IV. Жаң а сабақ ты бекіту.

1. Б.Ү.Ү. кетесімен жұ мыс.

V. Қ орытындылау, бағ алау.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.