Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


VІ. Үйге тапсырма беру.


Ү йге: Еуразияның халқ ы жә не елдері.

 

Сабақ № ________ Сыныбы _________ Кү ні _________

Тақ ырыбы: Еуропа.

Мақ саты:

Білімділік: Оқ ушыларғ а Еропа елдері, жекелеген аймақ тары, басқ ару формалары, шаруашылығ ы жө нінде тү сіндіру.

Дамыту: Ө з бетінше ізденіспен шығ армашылық тұ рғ ыда жұ мыс істеуге дағ дыландыру. Ө з ойларын еркін де сауатты, нақ ты жеткізу қ абілеттерін арттыру.

Тә рбиелік: Жан-жақ тылық қ а, ізденімпаздық қ а баулу, тың дай жә не сө йлей білу мә дениетін арттыру.

Болжамдап отырғ ан нә тиже: Еуропа елдерімен танысқ ан тұ лғ а.

Сабақ тың типі: Жаң а білім беру сабағ ы

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Сабақ тың ә дісі: 1. Сұ рақ -жауап.

2. Ә ң гіме-дә ріс.

3. Тірек-сызбамен жұ мыс.

Сабақ тың кө рнекілігі: Қ осымша деректер, оқ улық, кескін карта, карта т.б.

 

Сабақ тың жоспары:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

ІІ. Ү й тапсырмасын тексеру.

1. Сұ рақ -жауап.

Қ орытындылау.

ІІІ. Жаң а сабақ.

1. Ә ң гіме-дә ріс.

2. Тірек-сызбамен жұ мыс.

Қ орытындылау.

IV. Жаң а сабақ ты бекіту.

1. Сұ рақ -жауап.

V. Қ орытындылау, бағ алау.

VІ. Ү йге тапсырма беру.

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гендеу, оқ у қ ұ ралдарын дайындатып, зейіндерін сабақ қ а аударту.

ІІ. Ү й тапсырмасын тексеру.

1. Сұ рақ -жауап.

1. Еуразия халқ ының тілдік қ ұ рамы?

2. Еуразия халқ ының діни қ ұ рамы?

3. Еуразия халқ ының нә сілдік қ ұ рамы?

4. Еуразия елдері?

5. Еуразия елдерінің басқ ару формасы?

Қ орытындылау.

ІІІ. Жаң а сабақ.

1. Ә ң гіме-дә ріс.

Жаң а сабақ ә ң гіме-дә ріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен жұ мыс.

Тірек-сызба арқ ылы Еуропа елдерін жекелеген аймақ бойынша бө ліп тү сіндіру.

 
 

 

 


Қ орытындылау.

IV. Жаң а сабақ ты бекіту.

1. Сұ рақ -жауап.

1. Еуропа елдері қ андай аймақ тарғ а бө лінеді?

2. Солтү стік Еуропа елдері?

3. Оң тү стік Еуропа елдері?

4. Шығ ыс Еуропа елдері?

5. Батыс Еуропа елдері?

 

V. Қ орытындылау, бағ алау.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.