Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Результатів наукових досліджень. Поняття, загальна характеристика і вимоги до науково-дослідних робіт (далі - НДР)
 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до науково-дослідних робіт (далі - НДР). Основні вимоги до виконання НДР. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. Вибір теми, з’ясування об’єкта, предмету і мети. Вивчення та конспектування літературних джерел. Структура та технічне оформлення робіт. Вивчення практичного досвіду роботи конкретних установ з використанням основних методів дослідження. Накопичення і систематизація фактів. Вступ. Огляд літератури. Основна частина. Висновки. Список використаної літератури. Додатки. Літературне оформлення НДР. Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи. Доповідь. Обов’язки наукового керівника. Магістерська робота: поняття та її підготовка. Типові вимоги до написання курсових та дипломних робіт.

Ключові слова (основні поняття): актуальність теми курсової (дипломної) роботи, етапи підготовки курсових та дипломних робіт, мета роботи, логічна структура роботи, головна ідея розділу роботи, титульна сторінка, зміст роботи, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки, процедура захисту, відгук, рецензія, магістерська робота.

Види навчальної діяльності, передбачені при вивченні теми:

вивчення теоретичного матеріалу з теми, самостійне вивчення питань, визначених викладачем, участь у практичному занятті, виконання практичних завдань, самоконтроль засвоєння теми за теоретичними питаннями та тестовими завданнями, самостійне виконання індивідуального завдання.

План лекції

1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до науково-дослідних робіт.

2. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт.

3. Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт.

4. Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи.

5. Магістерська робота: поняття та її підготовка.

Самостійна робота

Типові вимоги до написання курсових та дипломних (випускних) робіт.

Використовуючи глосарій, скласти кросворд з визначенням наукових термінів та понять (не менше 20).

Практичне заняття

Тема: Оформлення результатів наукового дослідження.

Мета заняття: набуття студентами практичних умінь і навичок для написання курсової (дипломної) роботи. Навчити вибирати тему наукової роботи, осмислювати та обґрунтовувати її; з'ясовувати об'єкт, предмет і мету дослідження; вивчати та конспектувати літературу з теми, правильно та логічно складати структуру; визначати головну ідею розділів; плідно використовувати основні методи дослідження: спостереження, експеримент, математичні методи обробки кількісних даних, методи порівняльного аналізу; грамотно писати вступ та складати список використаної літератури; при літературному оформленні додержуватися логічності і послідовності, повноти і репрезентативності викладання тексту; грамотно, з додержанням методичних вказівок оформляти дослідження з використанням прийомів роботи у текстовому редакторі та інших програмних продуктах; ознайомити з процедурою захисту курсової (дипломної роботи); ознайомити з магістерською роботою, її особливостями.План практичного заняття

Перевірка тез (конспекту) лекції. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу за контрольними питаннями (у письмовій та усній формі). Контроль засвоєння теми за тестовими завданнями. Виконання практичного завдання з використанням комп’ютерної техніки.

Практичне завдання:

1) підготувати (у тому числі за допомогою мережі Internet) список джерел наукової роботи, включаючи: законодавчі акти, Укази Президента, Постанови уряду, накази Міністерства освіти і науки, ДПА України, нормативні документи (положення, інструкції, методики), стандарти, монографії (один, два, три і більше авторів), багатотомні видання, перекладні видання, словники, збірки наукових праць, складові частини: книги, збірника, журналу, газети, іноземного журналу, енциклопедії, тези доповідей, дисертації, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, патенти, депоновані наукові праці, каталоги (не менше 30);

2) результати представити у текстовому редакторі на відповідній сторінці роботи;

3) проведення гри за сценарієм «Захист курсової роботи»;

Індивідуально-консультаційна робота

Ознайомлення з програмою для створення і редагування SunRav BookEditor з вбудованою системою перевірки орфографії та бібліотекою/програмою. Можливість створення посилань з будь-якого місця на розділи поточної книги, на інші книги, на тести (використовується програма Tester, СДН «Прометей»), на Інтернет-сторінки або на будь-які інші документи.Контрольні питання

1) Яка існує різниця між курсовою та дипломною роботами?

2) Які етапи підготовки курсової роботи виконує студент?

3) Якими методами дослідження повинен володіти студент при підготовці курсової та дипломної роботи?

4) Які питання висвітлюються у вступі курсової (дипломної) роботи?

5) Яка рекомендована структура курсової (дипломної) роботи?

6) В якому порядку розміщують список використаної літератури?

7) Які застосовують вимоги до набору тексту курсової (дипломної) роботи?

8) Що може являти собою процедура захисту курсової (дипломної) роботи?

9) Які складові входять до магістерської освітньо-професійної програми?

10) Яку структуру має магістерська робота?

Література: [4], [5], [ 6 с.246-255], [11 с. 119-138], [7], [12].

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал