Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1.4. Основні напрями наукових досліджень з економіки
 

Розвиток економічних наук та їх класифікація. Механізми регулювання економіки. Кількісні методи в економіці. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Економіка підприємства та управління виробництвом. Економіка галузей господарства. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Демографія, економіка праці та соціальна політика. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Основні напрями досліджень з економіки. Комплексні програми: соціально-економічні, науково-технічні, виробничо- технічні, регіональні, екологічні, зовнішньоекономічні програми співробітництва. Наукова проблема і обґрунтування теми дослідження. Проблеми нові та унікальні. Ознаки проблеми - значущість, складність і актуальність.

Ключові слова (основні поняття): економічна наука, об'єкт вивчення економічних наук, економічні закони, класифікація економічних наук в Україні, комплексні програми, економічні дослідження, наукова проблема, ознаки проблеми, тема наукового дослідження, актуальність, наукова новизна і практична значимість теми, результати дослідження.

Види навчальної діяльності, передбачені при вивченні теми:

вивчення теоретичного матеріалу з теми, самостійне вивчення питань, визначених викладачем, участь у практичному занятті, виконання практичних завдань, самоконтроль засвоєння теми за теоретичними питаннями та тестовими завданнями, самостійне виконання індивідуального завдання.

План лекції

1. Розвиток економічних наук та їх класифікація.

2. Основні напрями досліджень з економіки.

3. Наукова проблема і обґрунтування теми дослідження.

Самостійна робота

Особливості економічних наук.

Практично-семінарське заняття

Тема: Основні напрями наукових досліджень з економіки

Мета заняття: перевірка засвоєння студентами теоретичного матеріалу. Навчити використовувати кількісні методи при проведенні наукових досліджень в економіці. Навчити користуватися мережею Internet. Навчити складати структуру наукової роботи, вступ до наукової (курсової, дипломної) роботи. Навчити обґрунтувати тему дослідження.

План практичного заняття

Перевірка тез (конспекту) лекції. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу за контрольними питаннями (у письмовій та усній формі). Заслуховування рефератів згідно графіку. Участь опонентів – оцінювання реферату. Контроль засвоєння теми за тестовими завданнями. Виконання практичного завдання з використанням комп’ютерної техніки.

Практичне завдання:

1) знайти за допомогою мережі Internet декілька проблемних питань економіки нашої країни в сучасності, сформулювати проблему, назву теми, завдання;2) за темою дослідження, що обрана самостійно:

- визначити її актуальність, новизну і значення для сфери застосування,

- охарактеризувати (описати) стан об'єкта дослідження, обґрунтувати актуальність теми,

- визначити цілі та конкретні завдання дослідження,

- вибрати методи проведення дослідження;

3) створити структура роботи, вступ, використовуючи методичні рекомендації та вказівки.

 

Результати пошуку зберегти у текстовому редакторі.

При виконанні практичного завдання використовувати шаблони «Структура наукової праці», «Вступ до наукової праці».

 

Контрольні питання

1) Що є методологічною основою системи економічних наук?

2) Яка класифікація економічних наук застосовується в Україні?

3) Що покладено в основу класифікації економічних знань?

4) Які проблеми в економіці досліджуються за допомогою кількісних методів?

5) Що вивчає економіка галузей господарства?

6) Які у сьогоденні напрями досліджень в економіці країн є найбільш пріоритетними?

7) З якою метою проводяться соціально-економічні дослідження?

8) Які проблеми науково-технічних напрямів досліджень цікавлять економістів?

9) Яке значення для економіки мають виробничо-технічні дослідження?

10) У чому полягає необхідність регіональних досліджень в економіці?

11) Що забезпечують екологічні напрями досліджень в економіці?

12) Яка основна ознака проблеми, що потребує наукового дослідження?

13) Дайте визначення поняттю «наукова проблема».

14) На які види поділяються теми наукових досліджень?

15) Якими принципами керуються при виборі теми наукового дослідження?

Модульна контрольна робота.

 

Література: [ 6 с. 101-122], [11 с. 99-119 ], [9], [23].

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал