Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми контролю і методи оцінювання знань
(для заочної форми навчання)

 

Завдання для проведення ПМК складаються з одного теоретичного питання, практичного завдання та 5 тестових завдань.

Результати контрольної роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Правильна відповідь на теоретичне питання оцінюється у 10 балів, виконання практичного завдання – 20 балів, правильна відповідь на кожне тестове завдання – 2 бали (10 тестів).

 

Переведення бальної шкали оцінювання в 4-х бальну здійснюється в такому порядку:

Від 0 до 19 балів 2 «незадовільно»
Від 20 до 29 балів 3 «задовільно»
Від 30 до 39 балів 4 «добре»
Від 40 до 50 балів 5 «відмінно»

Перелік тем рефератів, наукових робіт

1. Поняття, зміст і функції економічних наук.

2. Наукознавство та його розвиток.

3. Структура і класифікація науки.

4. Організація науки і підготовка наукових кадрів.

5. Організація і управління наукою в Україні.

6. Державний контроль в Україні: перспективи його розвитку.

7. Досвід розвинених країн світу по організації наукових досліджень з економіки.

8. Сучасний стан контролю за сплатою податків і зборів в Україні.

9. Україна як рівноправний партнер в Європейському Союзі.

10. Перспективи розвитку податкового контролю в Україні.

11. Перспективи розвитку економічної науки в ІІІ тисячолітті.

12. Розвиток податкової системи в незалежній Україні.

13. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні.

14. Зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку і перспективи його запровадження в Україні.

15. Історична ретроспектива розвитку державного контролю сплати податків і зборів в Україні.

16. Основні напрями досліджень з економіки.

17. Загальнонаукові та емпiричнi методи дослідження.

18. Гіпотези у методології наукових досліджень.

19. Докази у наукових дослідженнях.

20. Процес наукового дослідження та його характеристика.

21. Перспективи розвитку України в нових умовах господарювання.

22. Економічний потенціал України та його вплив на розвиток суспільства.

23. Податкова система України: сучасність та перспективи розвитку.

24. Система Бухгалтерського обліку в умовах новітніх інформаційних технологій.

25. Бухгалтерській та податковий облік: їх єдність та розбіжність.

26. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в галузі економіки.

27. Плагіат, його види, методи обмеження.


 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Вступ

Відповідно до робочої навчальної програми курсу "Основи наукових досліджень в економіці" у конспекті лекцій за темами розглянуто зміст науки та її методологію, методи науки, застосування їх у наукових дослідженнях, класифікацію наук в Україні. Висвітлено питання вибору й обґрунтування теми, висування гіпотез і складання плану дослідження, інформаційного забезпечення, використання комп'ютерних технологій у наукових дослідженнях, бібліографічного пошуку, апробації й експериментування дослідження та впровадження їх результатів у практику господарювання на прикладі економічної науки.Подано рекомендації щодо написання статей, рефератів, курсових, дипломних, магістерських (випускних) робіт тощо за результатами проведених наукових досліджень студентами Національного університету державної податкової служби України.

Прискорення науково-технічного прогресу зумовлює підвищені вимоги до якості підготовки фахівців і наукових кадрів.

Основними завданнями при підготовці фахівців в економіці є:

- оволодіння науковим методом пізнання і застосування його у майбутній практичній діяльності;

- вивчення методології наукових досліджень та застосування її у підприємницькій діяльності;

- оволодіння методами і прийомами самостійного розв'язання задач на виробництві та у наукових установах;

- набуття трудових навичок у застосуванні наукових методів при розв'язанні виробничо-технічних завдань;

- впровадження досягнень у практику з найменшими витратами і найбільшою ефективністю у бізнесі.

Цей курс має загальнометодологічний напрям для студентів, хоч орієнтований на конкретні дослідження з економіки.

Зміст курсу визначається темами: основи наукознавства, методологія і методика наукових досліджень,організація науково-дослідницької роботи, основні напрями дослідницької роботи в економіці, наукова організація дослідного процесу, порядок написання та оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт, інформація для забезпечення наукових досліджень, систематизація результатів економічних досліджень.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал