Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. Андрусяк Т. Кость Левицький – адвокат / Тарас Андрусяк // Республіканець


Андрусяк Т. Кость Левицький – адвокат / Тарас Андрусяк // Республіканець. – 1993. – № 7–8. – С. 72–82.

Андрусяк Т. Кость Левицький – велет Галичини та гордість Товариства / Тарас Андрусяк // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка: інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2000. – Чис. 23. – С. 6–8.

Андрусяк Т. Левицький Кость / Тарас Андрусяк // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; редкол: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра і Генеза, 1996. – С. 855.

Андрусяк Т. Левицький Кость / Т. Андрусяк, В. Філонов // Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). – Київ ; Донецьк, 1997. – С. 141–143.

Андрусяк Т. Левицький Кость Антонович / Тарас Андрусяк // Енциклопедія історії України: у 10 т. – К.: Наукова думка, 2009. – Т. 6: Ла–Мі. – С. 87–88.

Андрусяк Т. Правова проблематика на сторінках календарів «Просвіти» (австрійський період) / Тарас Андрусяк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2010. – Вип. 19. – С. 165–177.

Андрухів І. Кость Левицький / Ігор Андрухів. – Івано-Франківськ, 1995. – 54 с.

Андрухів І. О. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859 – 1941): монографія / І. О. Андрухів, С. Д. Сворак, В. В. Ковалик. ‒ Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. ‒ 104 с.

Андрухів І. О. Адвокатська діяльність Костя Левицького / Андрухів І. О., Бойчук В. М. – Режим доступу : http://visnyk.com.ua/stattya/4906–advokatska–dijalnist–kostja–levitskogo.html. – Дата перегляду: 19 грудня 2012 р.

Андрухів І. О. Культурно-просвітницька та економічна діяльність Костя Левицького (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Андрухів І. О., Бойчук В. М. – Режим доступу : http://www.visnyk.com.ua/stattya/4877–kulturno–prosvitnitska–ta–ekonomichna–dijalnist–kostja–levitskogo–kinets–hih–pochatok–hh–st.html. – Дата перегляду: 19 грудня 2012 р.

Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Олена Аркуша // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6. – С. 68–90.

Баткôвщина // Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження. – Т. 1: 1812–1890 рр. / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (керівник проекту), Л. В. Сніцарчук. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – С. 300–305.

Бойчук А. Ю. Внесок Костя Левицького у розвиток інституту адвокатури на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть / А. Ю. Бойчук // Митна справа, 2011. – № 1(73). – С. 284–290.Бойчук А. Ю. Інститут адвокатури на західноукраїнських землях другої половини XIX – початку XX ст. (на матеріалах Галичини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Бойчук Андрій Юрійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2011. – 20 с.

Василик І. Аграрні проекти Костя Левицького / Ірина Василик // Український селянин: Зб. наук. праць / за ред. С. В. Кульчицького, А. Г. Морозова. – Черкаси. – 2004. – Вип.8. – С. 27–30.

Василик І. Видавнича і публіцистична діяльність Костя Левицького / Ірина Василик. – Режим доступу: http://visnyk.com.ua/stattya/5173–vidavnicha–i–publitsistichna–dijalnist–kostja–levitskogo.html. – Дата перегляду: 19 грудня 2012 р.

Василик І. Діяльність Костя Левицького у товаристві «Просвіта» / Ірина Василик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 48–58.

Василик І. Діяльність Костя Левицького в Головній та Загальній Українських Радах. Ч. 1. / Ірина Василик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 69–74.

Василик І. Діяльність Костя Левицького в Головній та Загальній Українській Радах. Ч. 2. / Ірина Василик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 69–77.Василик І. Кость Левицький в політичному житті Східної Галичини 1917 року / Ірина Василик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип. 4. – С. 47–53.

Василик І. Кость Левицький в економічному житті Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ірина Василик // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Харків, 2003. – Вип. 14/15. – С. 103–111.

Василик І. Кость Левицький у науково-культурному відродженні Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ірина Василик // Краєзнавець Прикарпаття. – 2004. – № 3. – С. 32–33.

Василик І. Б. Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР / І. Б. Василик. – К. : Експрес-Поліграф, 2012. – 175 с.

Василик І. К. Левицький у передвиборчій кампанії 1911 р. / Ірина Василик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 44–49.

Василик І. Українська фракція Галицького крайового сейму в боротьбі за новий виборчий закон напередодні Першої світової війни / Ірина Василик // Український Історичний збірник / гол. ред. В. Смолій. – Київ, 2004. – Вип. 6. – С. 202–214.

Василик І. Діяльність Костя Левицького в НТШ / Ірина Василик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2004. – Вип. 8. – С. 82–85.

Витанович І. Д-р Кость Левицький: (незабутній наш піонер і творець організації народної самодопомоги – (нар. 17.ІХ.1859 р., помер 12.ХІ.1941 р.) / Ілля Витанович // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів. – 1942. – Чис. 14. – С. 3–4.

Власова О. Державотворча діяльність Костя Левицького / О. Власова // Галичина: науковий і культурно-просвітницький часопис. – 2001. – № 5/6. – С. 226–230.

Гелей С. Д. Кость Левицький – визначний діяч української кредитної кооперації в Галичині в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття / Гелей С. Д., Томашик Л. С. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. Збірник наукових праць. – Львів, 2009. – №8.

Гелей Т. Кость Левицький / Т. Гелей // Українські кооператори: (історичні нариси) / [за ред. С. Гелея]. – Львів: «Коопосвіта», 1999. – Т. 1. – С. 140–141.

Гладкий Я. Кость Левицький: штрихи до політичного портрета / Я. Гладкий // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 8. – С. 51–52.

Гловацький І. Особливості розвитку інституту адвокатури на землях Східної Галичини і Буковини / Іван Гловацький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 119–127.

Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Галичини як захисники у кримінальних справах по обвинуваченню у вчиненні політичних злочинів у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Гловацький Іван Юхимович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 18 с.

Гловацький І. Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.) / І. Ю. Гловацький. – Львів : Тріада плюс, 2003. – 348 с.

Головченко В. І. Левицький Кость : (18.11.1859 р. – 12.11.1941 р.) перший голова уряду ЗУНР / В. І. Головченко // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – К., 2002. – № 1. – С. 316–317

Діло // Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження. – Т. 1: 1812–1890 рр. / НАН України. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (керівник проекту), Л. В. Сніцарчук. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – С. 318.

Климишин М. Голова уряду ЗУНР д-р Кость Левицький / Микола Климишин // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто. – 1985. – Т. 2. – С. 212–214.

Кобилецький М. М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918–1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Кобилецький Микола Мар’янович ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Л., 1998. – 16 с.

Комариця М. М. Левицький Кость / М. М. Комариця // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики; наук. консультант Я. Р. Дашкевич; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 1994. – Вип. 1. – С. 113–114.

Кость Левицький: (в 75-i роковини уродин) // Життя і Право. ‒ 1934. ‒ Чис. 4. ‒ С. 1‒2. ‒ Фото К. Левицького.

Кульчицький В. С. Галицкий сейм в системе колониального управления Австро-Венгрией : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук. – М., 1953. – 20 c.

Кульчицький В. С. Галицький сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих (1861–1914) / В. С. Кульчицький // Питання теорії і практики радянського права. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Вип. 4. – С. 5–19.

Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.) / В. С. Кульчицький. – Львів, 1965. – 66 с.

Лавров Ю. Левицький Кость / Ю. Лавров // Малий словник історії України. – С. 230.

Левицький Кость // Андрухів І. О. Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848–1939 рр. / Андрухів І. О., Арсенич П. І. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 42–44.

Левицький Кость // Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець XVIII – 30-ті роки ХХ ст.) / Гловацький І. Ю., Гловацький В. І. – Львів, 2004. – С. 95–96.

Левицький Кость // Кульчицький В. С. Українська юриспруденція в персоналіях / Кульчицький В. С., Вівчаренко О. А., Бойко І. Й. – Івано-Франківськ, 1995. – С.19–20.

Левицький Кость // Плекан Ю. Перший досвід парламентаризму: українці – депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848–1918): довідник / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2012. – С. 38–39.

Левицький Кость // Українська загальна енцикльопедія: в 3 т. / за голов. ред. І. Раковського. – Львів ; Станиславів ; Коломия : Видання кооперативи «Рідна школа», 1935. – Т. 2. – С. 448.

Левицький Кость // Український Радянський Енциклопедичний словник. – К., 1967. – Т. 2. – С. 307.

Левицький Кость // Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму / Ігор Чорновол. – Львів: Тріада плюс, 2010. – С. 152–153.

Левицький Кость Антонович // Гуцал П. З. Українські правники Тернопільського краю: біографічний довідник / П. З. Гуцал. – Тернопіль, 2008. – С. 90–91.

Левицький Кость Антонович // Малюта О. В. «Просвіта» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / О. В. Малюта. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. – С. 499–502.

Лепісевич П. М. Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914 – 1916 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Лепісевич Петро Миронович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 20 с.

Литвин М. Кость Левицький / Микола Литвин, Кім Науменко // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: уряди; постаті. – Львів, 2009. – С. 142–156.

Литвин М. Р. Історія ЗУНР / Литвин М. Р., Науменко К. Є. – Львів : Олір, 1995. – 368 с.

Литвин Н. Віденський період уряду ЗУНР / Надія Литвин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 268–272.

Лялька Я. Кость Левицький (1859–1941) / Я. Лялька // Літопис нескореної України. – Львів, 2007. – Кн. 5. – С. 1034–1036.

Магміт Б. Сучасні українські політики: спроба характеристики посла Костя Левицького / Б. Магміт. – К.; Львів, 1917. – 31 с.

Макарчук С. А. Українська республіка галичан: нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.

Мельник І. Левицького Костя вулиця / Ігор Мельник // Енциклопедія Львова.– Львів: Вид-во «Літопис», 2012. – Том 4: Л–М. – С. 74–77.

Мисак Н. Галицькі адвокати наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : національна ідентифікація і професійна діяльність / Наталія Мисак // Україна – Польша : історична спадщина і суспільна свідомість: збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2012. – Випуск 5. – С. 26–37.

Мікула О. І. Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861 – 1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Мікула Оксана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 18 с.

Мудрий В. Левицький Кость / Василь Мудрий // Енциклопедія українознавства. Словникова частина / за ред. В. Кубійовича. – Перевидання в Україні. – Львів, 1993. – Т. 4. – С. 1268.

Нагірняк О. Життєве кредо Костя Левицького – інтереси української нації / Остап Нагірняк // Шлях перемоги. – 2005. – 23 листоп. – С. 12.

Нове зеркало // Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження. – Т. 1: 1812–1890 рр. / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (керівник проекту), Л. В. Сніцарчук. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – С. 370–372.

Організація адвокатури в західноукраїнських землях // Історія адвокатури України / Т. В. Варфоломеєва, О. Д. Святоцький, В. С. Кульчицький та інш.; за ред. Т. В. Варфоломеєвої, О. Д. Святоцького. – К.: Либідь, 1992. – С. 83–97.

Павлишин О. Й. Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР – ЗОУНР (жовтень 1918 – червень 1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Павлишин Олег Йосипович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001. – 20 с.

Павлюк О. Листи Петра Карманського до Костя Левицького: (нові матеріали з архіву ЗУНР) / О. Павлюк // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 133–149.

«Перед тобою, Український народе, відчиняється сонячний шлях до світлої народної будучини» (К. А. Левицький) // Солдатенко В. Проект «Україна», 1917–1920 рр. Постаті / Валерій Солдатенко. – Харків: Фоліо, 2011. – С. 326–331.

Петрів М. Журнал «Життя і Право» (1928–1939): систематичний покажчик змісту / Михайло Петрів. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1995. – 36 с.

Петрів М. Союз Українських Адвокатів у Львові. Частина 1: Покажчик видань / Михайло Петрів. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1998. – 55 с.

Петрів М. Сторінки історії адвокатури України: Cоюз Українських Адвокатів у Львові 1923–1940 рр. / Михайло Петрів // Адвокат. – 2002. – № 4/5. – С. 98–106.

Петрів М. Українське Правознавство в Україні, країнах Європи та Америки : матеріали до бібліографії 19–20 ст.ст. / Михайло Петрів. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 2001. – 260 с.

Petriw М. Z dziejów adwokatury ukraińskiej w Polsce / Mychajlo Petriw // Palestra. – 2007. – № 5–6, Cz. 1. – S. 169–173, № 7–8, Cz. 2. – S. 187–193.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008. – 204 с.

Ромовська З. Левицький Кость / Зорислава Ромовська // Юридична енциклопедія, 2001. – Т. 3: К–М. – С. 463–464.

Свобода // Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження. – Т. 2: 1891–1905 рр. / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (керівник проекту), Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2009. – С. 163.

Сохоцький І. Кость Левицький / Іван Сохоцький // Історичні постаті Галичини ХІХ – ХХ ст. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто: Вид-во НТШ у Філадельфії. – 1961. – Чис. 8. – С. 137–159.

Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923): історія держави і права / Б. Й. Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392 с.

Тищик Б. Й. Кость Левицький – видатний галицький державно-політичний та громадський діяч / Б. Й. Тищик // Вісник Львіського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. – С. 147–158.

Уська У. Левицький Кость / У. Уська // Енциклопедія Львова. – Львів: Вид-во «Літопис», 2012. – Том 4: Л–М. – С. 67–68.

Часопись правнича // Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження. – Т. 1: 1812–1890 рр. / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк (керівник проекту), Л. В. Сніцарчук. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – С. 443–446.

Mudry V. Levytsky Kost // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto ; Buffalo ; London. – 1993. – Vol. IIІ: L–Pf. – P. 100.

Redzik A. Historia adwokatury / Adam Redzik, Tomasz J. Kotliński. – Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka, 2012. – 424 s.

 

 

Лоґуш Володимир Іванович(25.08.1904, с. Язловець, тепер Бучацького р-ну Тернопільської обл. – 1979, м. Хабаровськ, Російська Федерація) – адвокат, доктор права, громадський діяч.

LOGUSH VOLODYMYR (25.08.1904, Yazlovets, now Buchach dist., Ternopil reg. – 1979, Khabarovsk, Russian Federation) – advocate, Doctor of Law, public activist.

 

Народився в с. Язловець, тепер Бучацького р-ну Тернопільської обл. З дитячих літ мешкав у с. Передмістя на Бучаччині. Навчався в гімназії в Бережанах і Тернополі. Правничу освіту здобув у Краківському університеті, який закінчив у 1929 р. Під час навчання очолював у Кракові українське студентське товариство «Життя», співпрацював з прокомуністичною організацією «Українське cелянсько-робітниче соціалістичне об’єднання» (Сель-Роб), підтримував дружні стосунки з літератором і публіцистом Ярославом Ґаланом. Від осені 1929 р. жив і працював у Бережанах. Спочатку був помічником адвоката в канцелярії Михайла Західного, а згодом вів самостійну адвокатську практику (1934). Наприкінці 1937 р. здобув ступінь доктора права. Від прокомуністичної діяльності відійшов, став прихильником Української соціалістично-радикальної партії. Брав активну участь в українському громадсько-політичному і культурно-освітньому житті: голова товариства «Просвіта» в Бережанах (1938), входив до керівних органів інших українських організацій. 14 вересня 1939 р. разом з Володимиром Бемком, Францом Коковським та Михайлом Степаняком боронив трьох молодих українців за звинуваченням у приналежності до ОУН. Це був останній політичний процес Польської держави в Бережанах проти українців – членів ОУН. Після утвердження радянської влади восени 1939 р. працював заступником редактора газети «Червона Бережанщина». 24 грудня того самого року його заарештували органи НКВС. Слідство тривало у Тернополі. Одним із свідків у справі був Франц Коковський, який на допиті заявив, що «не пам’ятає ні одного випадку, щоб можна було конкретно підтвердити антирадянську діяльність Володимира Логуша». Через відсутність будь-яких компрометуючих матеріалів заступник обласного прокурора виніс у кінці квітня постанову про припинення слідства і звільнення з-під варти заарештованого, однак його на волю так і не випустили. 21 серпня 1940 р. справу передали на розгляд Особливої наради при НКВС СРСР, яка 23 грудня винесла вирок – 5 років виправно-трудових таборів. Ув’язнення відбував у Плісецьку Архангельської обл.

У грудні 1944 р. звільнений і відразу призваний у діючу армію. Воював на фронті в Прибалтиці та Пруссії, в бою під Кеніґсбергом (нині Калінінґрад, Росія) у квітні 1945 р. його важко поранили. Аж у серпні видужав і повернувся до рідного села. У 1950 р. радянська влада разом з сім’єю виселила Володимира Лоґуша у Хабаровський край (Росія), оскільки його брат Омелян був активним учасником Української повстанської армії. Звільнений 1956 р., оселився в м. Хабаровську (Росія) і працював до виходу на пенсію бухгалтером у конторі «Електропостачпобуту». Реабілітований Президією Верховної Ради СРСР 31 травня 1967 р.

Володимир Лоґуш помер у м. Хабаровську 1979 р., де й похований.

 

На честь Володимира Лоґуша і на згадку про його участь як захисника у останньому політичному процесі Польської держави в Бережанах проти українців – членів ОУН відкрито меморіальну таблицю з таким написом:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал