Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


F ka > ce, ha > ze, ga > ze, ra > ře, cha > še


naš e nová poš ta, sousedka naš í nov é poš t ě, soused ce

má hezká ř ena, Praha hezk é ž en ě, Praze

má modrní nemocnice, Olga modern í nemocnic i, Ol ze tvá stará skř í ň, sestra tvé star é skř í n i, sest ř e tvá velká kuchyně, sprcha tv é velk é kuchyn i, spr š e

N tvé moderní auto tv é mu modern í mu aut u vaš e velké mě sto vaš emu velk é mu mě st u naš e italské umě ní naš emu italsk é mu umě n í

 

 

Ke komu? K č emu? Komu? č emu?

 

Jdu k most u, k pokoj i.

Jdu k sest ř e, k př itelkyn i, k vě ž i.

Jdu k okn u, k moř i, k ná mě st í.

Jdu ke kamará d ovi, ke Karl ovi, k ministr ovi, k doktor ovi, k Tomá š ovi.

Jdu ke kamará d u Karl ovi, k doktor u Bá rt ovi, k ministr u Raš í n ovi.

Jdu k panu prezident ovi.

 

 

TEXT

Na ná vš tě vě

 

Dnes má m volno, proto pů jdu ke sv é star é zná m é Zuzan ě Parolkov é.

Budu tam asi hodinu. Zuzana na mně č eká už od vč erejš ka. Spolu dlouho

hovoř ime a potom jdeme k její soused ce Ev ě.

Ta je doktorka, ale k pan í doktor ce na polikliniku pů jdu zí tra. Dnes je doma a chce si odpoč inout. Nerada mluví o své praci doma. Zí tra má naro-zeniny. K zí tř ejš í mu več í rk u už ně co př ipravuje. Ale dnes pí jeme jen ká vu. Ke ká v ě má me kolá č a suš enky. Potom musí m jí t ke sv é nemocn é babič ce, která na mně také dlouho č eká.

 

Slovní č ek: mí t volno = быть свободным odpoč inout = отдохнуть

č ekat na koho, na co = ждать кого, что zitř ejš í = завтрашний

vč erejš ek = вчерашний день kolá č = пирог

 

Личные местоимения в дательном падеже:

k, ke Př ijdeš ke mně več er? Придёшь ко мне вечером?

Př ijdu k tobě več er. Я приду к тебе вечером.

Pů jdu k ně mu na ná vš tě vu. Я пойду к нему в гости.

Pů jdu k ní na ná vš tě vu. Я пойду к ней в гости.

Pů jdu k ní m na ná vš tě vu. Я пойду к ним в гости.

 

mi = mně, ti = tobě, mu = (k) ně mu, jí = k ní, k ná m, k vá m, jí m = k ní m

 

В начале предложения, в случае логического ударения употребляются формы: mně, tobě, jemu

 

Lí bí se mi to. = Mně se to lí bí. Teď ti to ř eknu. = Tobě nic neř eknu.

Je ti př ijemná? = Mně není prijemná. Hodí se mu to? = Jemu se to hodí.

Jak vá m je? Je mi dvacet let. Kolik je ti let? Dě kuju vá m. Ta kniha patř í jemu. napiš u vá m dopis. Má m jí m podě kovat.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.