Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шляхи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
 

 

Сучасний розвиток економіки України характеризується швидкими змінами факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства, що викликають загрозу його фінансовим інтересам, спричиняють високий рівень фінансових ризиків. Важливим завданням щодо організації роботи підприємства є забезпечення фінансової безпеки.

Здатність підприємства стабільно розвиватися та здійснювати господарську діяльність визначається міцністю його фінансового стану, ефективністю фінансової діяльності, а також стійкістю до впливу будь-яких негативних факторів, що в цілому характеризують рівень його фінансової захищеності.

Тому надзвичайно актуальною сьогодні є проблема забезпечення фінансової безпеки підприємства, що є запорукою його стабільного та успішного розвитку. З’ясування дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки передбачає, перш за все з’ясування суті цього поняття.

Підприємство як відкрита економічна система, функціонує в умовах невизначеності та ризику, залучає ресурси для здійснення виробничо-господарської діяльності, виходить на ринки збуту з метою отримання прибутку. У зв’язку з цим важливого значення набуває формування системи економічної безпеки на підприємстві. На етапі становлення ринку, поняття «економічна безпека» розглядалось як забезпечення умов збереження комерційної таємниці та інших секретів підприємства. Забезпечення економічної безпеки розглядалося насамперед як захист інформації[18, с. 211].

Згодом трактування поняття економічної безпеки зумовлюється впливом зовнішнього середовища, яке за ринкової економіки постійно змінюється, ніколи не залишається стабільним. Саме в контексті негативного впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства розглядається зміст поняття економічної безпеки.

Головною метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства можна вважати досягнення максимальної стабільності його функціонування та створення умов для подальшого фінансово-економічного розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх загроз.

Фінансово-економічна безпека підприємства — це захищеність його від зовнішніх і внутрішніх загроз, що дає змогу зберегти й ефективно використати матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал.

Під забезпеченням економічної безпеки підприємства розуміється діяльність менеджерів і персоналу, спрямована на запобігання порушенням стабільності функціонування й економічного розвитку підприємства унаслідок негативних дій на його корпоративні ресурси з боку зовнішніх і внутрішніх джерел загроз. Джерела загроз — це потенційні антропогенні, техногенні або стихійні носії загрози.До основних корпоративних ресурсів підприємства, що використовуються для забезпечення економічної безпеки, у цілому можна віднести:

- майно підприємства, включаючи засоби технологічного оснащення та інші матеріальні цінності;

- фінансові можливості підприємства за наявної структури капіталу і практики використання основних і оборотних коштів;

- кадрові можливості підприємства, перш за все компетентність і професіоналізм менеджерів і рівень кваліфікації персоналу;

- інформаційні ресурси підприємства, зокрема матеріальні носії інформації, які містять комерційну, банківську та інші таємниці підприємства, що охороняються законом;

- технології та об'єкти інтелектуальної власності підприємства.

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства повинен формуватися через систему управління фінансовими відносинами шляхом використання певних принципів, фінансових важелів, інструментів, фінансових методів, правового й інформаційного забезпечення, за допомогою фінансових досліджень, які дозволяють досягти основні цілі підприємства.

Розглянемо основні складові механізму забезпечення економічної безпеки підприємства[14, с. 156].

По-перше, вони повинні формуватися зважаючи на його фінансові інтереси:

– зростання ринкової вартості підприємства;

– максимізація прибутку;

– достатність основного і оборотного капіталу;

– наявність необхідного обсягу інвестиційних ресурсів;

– оптимізація відрахувань до бюджету та ін.

По-друге, враховувати принципи управління економічною безпекою підприємства:

– первинність господарського законодавства;– застосування програмно-цільового управління;

– обов’язкове визначення сукупності власних фінансових інтересів підприємства у складі його місії;

– інтегрованість підсистеми управління економічною безпекою підприємства із загальною системою фінансового менеджменту;

– взаємна матеріальна відповідальність персоналу і керівництва за стан економічної безпеки підприємства;

– наявність зворотного зв’язку;

– мінімізація витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства.

Загальна схема процесу забезпечення економічної безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються послідовно та одночасно:

1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);

2) загальностратегічне прогнозування і планування економічної безпеки за функціональними складовими;

3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації);

4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими;

5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації);

6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації);

7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;

8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) можна буде досягти належного рівня економічної безпеки.

Забезпечення фінансово-економічної безпеки є одним з основних принципів нормального функціонування підприємства, реалізація якого передбачає використання комплексного науково-практичного системного підходу. Головний його зміст — це виявлення й усунення зовнішніх і внутрішніх загроз. Тому кожне підприємство має розробляти власну комплексну систему забезпечення фінансово-економічної безпеки. Діяльність щодо забезпечення безпеки на підприємстві спрямована на конкретні об'єкти і провадиться за допомогою особливих засобів і методів відповідно до визначених принципів. Вона тісно пов'язана з діяльністю всіх функціональних ланок підприємства і має здійснюватися комплексно. Головна роль у цьому процесі належить службі безпеки. Фахівці служби безпеки покликані відстежувати економічну ситуацію на підприємстві, у його внутрішньому та зовнішньому середовищі, і вчасно реагувати на небезпечні, ризикові ситуації й загрози.

Організаційно-методичний підхід до забезпечення економічної безпеки підприємства передбачає планування і здійснення сукупності заходів, поєднаних за функціональною ознакою в комплексну систему забезпечення економічної безпеки. Відправним пунктом побудови такої системи є філософія бізнесу, що відображає уявлення засновників підприємства про цінності й норми поведінки в бізнесі. Обов'язковою умовою побудови комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства є централізоване управління, що передбачає:

- координацію дій менеджерів підприємства щодо забезпечення його економічної безпеки у межах їх компетенції;

- зосередження сукупності корпоративних ресурсів на вирішенні головних завдань забезпечення економічної безпеки підприємства;

- формування надійних гарантій підтримання законності за взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування, а також підрядними організаціями;

- контроль за повнотою і своєчасністю виконання організаційно-розпорядчих актів генерального директора підприємства, що належать до забезпечення економічної безпеки.

Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства здійснюється на основі дотримання таких принципів:

1. відповідності потенційним загрозам безпеці;

2. адаптивності до змін;

3. цілісності й системності;

4. розумної достатності.

Як головні завдання забезпечення економічної безпеки підприємства доцільно розглядати:

- захист законних прав та інтересів засновників, менеджерів і персоналу;

- моніторинг оточення підприємства на основі довідкових, статистичних та інших матеріалів;

- ідентифікацію потенційних загроз безпеки і оцінку небезпеки їх реалізації за вартісними показниками вірогідності;

- охорону персоналу і майна підприємства, а також матеріальних носіїв інформації, що містять відомості про підприємство, які охороняються;

- профілактику і припинення можливої протиправної діяльності персоналу на шкоду безпеці підприємства.

Для забезпечення економічної безпеки на підприємстві повинні функціонувати спеціальні органи – суб’єкти економічної безпеки.

Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури, що здійснює аналіз стану економічної безпеки підприємства та розробку мір по забезпеченню економічної безпеки на підприємстві в цілому. Орган, який повинен в оперативному режимі проводити моніторинг економічної безпеки, оперативно реагувати на зміну ситуації, регулярно готувати документи для ухвалення рішень по тих або інших проблемах і контролювати їх виконання, – це служба економічної безпеки підприємства.

Функціонування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства відбувається шляхом здійснення певних дій над її об’єктами. Серед цих об’єктів: прибуток, джерела та обсяги фінансових ресурсів, структура капіталу, структура грошових потоків, структура активів, інвестиції, фінансові ризики, система фінансових інновацій, тощо.

Функції суб’єкта фінансової безпеки підприємства в залежності від розміру останнього можуть бути покладені як на певний структурний підрозділ так і на окремого працівника.

До складу фінансових інструментів забезпечення економічної безпеки підприємства, що визначають його фінансові відносини можна віднести: платіжні інструменти (платіжні доручення, вексель, акредитив та ін.), кредитні інструменти, депозитні інструменти, інвестиційні інструменти (акції, паї), інструменти страхування (страхова угода).

Фінансові важелі забезпечення економічної безпеки підприємства – це система стимулів та заохочень для працівників за ухвалення ефективних управлінських рішень і система санкцій за негативні наслідки їх дій у сфері економічної безпеки.

Важливе значення в забезпеченні фінансової безпеки підприємства має також розробка індикаторів фінансової безпеки. Для фінансової безпеки значення мають не самі показники, а їх порогові значення, за межами значень порогових показників підприємство втрачає здатність до стійкості, динамічного саморозвитку, конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках, стає об'єктом ворожого поглинання.

Методологічний апарат забезпечення економічної безпеки підприємства може включати такі методи, як: техніко-економічні розрахунки, балансовий, економіко-статистичний, економіко-математичний, експертних оцінок, амортизації активів, логістики, аудиту, оптимізації оподаткування та ін.

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства (ЕБП) представлений у такому вигляді (рис. 4.1.).

Об´єкти ЕБП
Фінансові інтереси підприємства
Інструменти забезпечення ЕБП
Методи забезпечення ЕБП
Важелі забезпечення ЕБП
Система інформаційно-аналітичного забезпечення ЕБП
Принципи забезпечення ЕБП
Суб´єкти ЕБП

Рис. 4.1. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.

Важливим елементом забезпечення економічної безпеки підприємства є інформаційно-аналітична підсистема управління економічною безпекою підприємства, яка має містити наступні дані: якісні і кількісні значення індикаторів фінансової безпеки, наявність або потенційність ризиків і загроз, формалізовані фінансові інтереси і стан їхньої реалізації, стратегічний план (стратегія) забезпечення фінансової безпеки підприємства, фінансовий план (бюджет). Системи інформаційно-аналітичного забезпечення формується на базі: даних бухгалтерського, управлінського, оперативного та статистичного обліку і звітності; галузевих показників діяльності підприємств-аналогів; звітів та планів і прогнозів, оцінки загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності тощо.

Таким чином, в основі механізму забезпечення економічної безпеки, знаходиться системне поєднання певних інструментів, методів, важелів та інформаційно-аналітичного забезпечення, створюваних на базі принципів забезпечення економічної безпеки, що об’єктивно існують як економічні закономірності, а також виробляються суб’єктами управління економічної безпеки підприємства для досягнення і захисту фінансових інтересів підприємства.

 

ВИСНОВКИ

 

 

Стабільний розвиток та функціонування підприємств неможливі без належного захисту діяльності підприємств від впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. Це забезпечується лише при підтримці достатнього рівня фінансово-економічної безпеки діяльності підприємств.

Отже, управління фінансово-економічною безпекою підприємств є досить актуальним питанням. Поступовий перехід економіки України на ринкові відносини водночас, по-перше, суттєво ускладнює умови господарювання і, по-друге, сприяє зростанню конкуренції між господарюючими суб’єктами, що може погіршувати їхній фінансовий стан і більш того – призводити до банкрутства. Тому постає проблема забезпечення в ринкових умовах фінансово-економічної безпеки підприємств шляхом запровадження відповідного механізму управління.

Одним із головних чинників організації фінансово-економічної безпеки підприємства є організація її управління. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням захисту його пріоритетних фінансових інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємств базується на певному механізмі. Механізм управління безпекою підприємства являє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень по забезпеченню захисту його фінансових інтересів від різних загроз.

В результаті вивчення сутності організації управління фінансово-економічною безпекою підприємства було зроблено такі висновки:

- головна мета фінансово-економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективно функціонування, а також високий потенціал розвитку в перспективі;

- здатність постійно реалізовувати свої інтереси – основа фінансово-економічної безпеки підприємства.

- до структуроутворюючих елементів фінансово-економічної безпеки підприємства відносяться такі складові, як фінансова (досягнення найбільш ефективного використання наявних корпоративних ресурсів); інтелектуальна (збереження і розвиток інтелектуального потенціалу); кадрова (ефективне управління персоналом); техніко-технологічна (відповідність застосовуваних технологій сучасним вимогам виробництва); політико-правова (всебічне правове забезпечення діяльності підприємства відповідно до норм чинного законодавства); інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства); екологічна (дотримання чинних екологічних норм і стандартів); силова (забезпечення фізичної безпеки персоналу та майна підприємства).

Таким чином, управління фінансово-економічною безпекою підприємства розглянуто як особливий різновид і відносно самостійну, локальну підсистему управління підприємством.

На основі проведеного дослідження, було запропоновано шляхи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Фінансова-економічна безпека підприємства повинна забезпечуватися за рахунок:

1. досягнення фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства, а також за рахунок якості формування та використання ресурсного потенціалу;

2. протистояння загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства;

3. поліпшення правової захищеність усіх сфер діяльності підприємства;

4. підтримання високого рівня кваліфікації персоналу;

5. досягнення високої конкурентоспроможності підприємства.

В основі механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки, знаходиться системне поєднання певних інструментів, методів, важелів та інформаційно-аналітичного забезпечення, створюваних на базі принципів забезпечення економічної безпеки, що об’єктивно існують як економічні закономірності, а також виробляються суб’єктами управління економічної безпеки підприємства для досягнення і захисту фінансових інтересів підприємства.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник.− Львів, 2011.−380 с.

2. Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 94–112.

3. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства. навч. посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заічковський. – К.: ЦУЛ, 2009. – С. 147–160.

4. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посібник [О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, П.Я. Пригунов, О.І. Захаров та ін.]; за ред. чл.-кор. АПН України, проф. В.С. Сідака. – К.: Дорадо-Друк, 2010.

5. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник / М. І. Камлик. - К.: Атіка.: 2005. – 432 с.

6. 3ахаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності. Навчальний посібник. К.: КНТ, 2008. - 257с.

7. Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. −295 с.

8. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К. – Вид.-во Європ. Ун-ту. – 2005. – 170 с.

9. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. – К.: Фенікс. – 1999. – 318 с.

10. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. -К.: Лібра, 2003. - 280 с.

11. Одинцов А.А. Економічна і інформаційна безпека підприємництва: учеб. пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Академія, 2006. – С. 175–195.

12. Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства навч. посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 26–37.

13. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, И.С. Керницький, З.Б. Живко – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

14. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія / Н.Й. Реверчук. – Львів: ЛБІНБУ, 2004. – 195 с.

15. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06.01 / К.С. Горячева. – К., 2006. – 17 с.

16. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2001. – 309 с.

17. Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Д. Ковальов, Т. Сухорукова // Економіка України. – 1998. – № 10. – С. 48–52.

18. Кравченко С. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 2. – С.6–10.

19. Підлужна Н.О. Організація управління економічною безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 / Н.О. Підлужна. – Донецьк, 2003. – 20 с.

20. Гетьман О. О. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

21. Зубок М. І. Безпека бізнесу: навч. посіб. у схемах і таблицях / М. І. Зубок, Є. В. Позднишев, С. М. Яременко. – К.: КНЕУ, 2008. – 480 с.

22. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Тарас Григорович Васильців. – Львів: Арал, 2009. – 386 с.

23. Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : дис. … канд. экон. наук : 08.00.03 « економіка та управління національним господарством» / Володимир Іванович Волошин ; [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. –Л., 2008. – 196 с.

24. Франчук В.І. Проблеми забезпечення Економічної безпеки в Україні: суть та шляхи вирішення / В.І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 1(1). – С. 230-238.

25. Чаговець Л. О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці“ / Л. О. Чаговець. – Харків, 2010. – 21 с.

26. Швець І.Б. Економічна безпека в управлінні персоналом. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 36-1. – Донецьк. – 2009. – с. 179-184

27. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. http://www.lvduvs.edu.ua/

28. Журнал «Економіка промисловості». http://www.econindustry.org/

29. Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ» (Ekonomicnij Casopis - XXI). http://soskin.info/ea/about.html

30. Журнал «Ефективна економіка». http://www.economy.nayka.com.ua/

31. Офіційний сайт «Карлсберг Україна». http://carlsbergukraine.com/

32. Офіційний сайт «Львівська пивоварня». http://official.lvivske.com/

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал