Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державний бюджет як економічна категорія


Бюджет держави є складним і багатогранним явищем у суспільстві. Його розглядають з трьох сторін:

— за економічним змістом;

— за формою прояву;

— за матеріальним змістом.

За економічним змістом «бюджет» – сукупність грошових відносин між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Основним джерелом формування бюджету є ВВП. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один з найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання.

Економічна сутність бюджету полягає в тому, що виникає об’єктивна необхідність у розподілі й перерозподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, верствами населення й територіями з метою підвищення ефективності економіки та добробуту громадян.

У бюджеті сконцентровані інтереси держави, підприємців, населення. Між ними точиться постійна боротьба за задоволення власних потреб. Об’єктом цих інтересів завжди є ВВП, власне, напрями його розподілу й перерозподілу та використання.

Економічна природа бюджету виявляється саме в тому, що за його допомогою держава надає суспільству унікальні блага й послуги, які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя. До таких благ належать оборона країни, національна безпека й правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров’я, наука, культура тощо.

Бюджет як економічна категорія має такі ознаки:

- історичність – бюджет як категоряі склався історично, мав свої специфічні риси зародження в різних країнах;

- плановість – основою функціонування бюджету є його плановий характер;

- юридичний характер – бюджет має силу нормативного акта;

- термін дії – бюджет складається і функціонує протягом певного терміну.

.Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід відзначити, що він є складовою частиною фінансових відносин. Специфічними ознаками бюджетних відносин є їх перерозподільний, всеохоплюючий та законодавчо регламентований характер.

Учасниками цих відносин є держава, суб’єкти господарювання всіх форм власності та населення:

- держава має потребу у фінансових ресурсах для виконання своїх функцій;

- суб’єкти господарювання всіх форм власності та напрямів діяльності як постачають грошові ресурси державі так і можуть їх отримувати від неї залежно від місця і ролі в системі економічних відносин;

- населення, яке може бути як платником податків (переважно особи працездатного віку), так і отримувачем грошових коштів (допомога дітям, матерям, інвалідам, пенсіонерам).

Необхідні державі фінансові ресурси для виконання нею своїх функцій вона може акумулювати таким чином:

- заробляти як власник засобів виробництва;

- отримувати від природних ресурсів, які знаходяться у її власності;

- мобілізувати шляхом перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб.

Отже, державний бюджет, як одна з ланок фінансової системи України є економічною категорією і відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами – з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання для задоволення суспільних потреб.

Як економічна категорія, бюджет відображає складні відносини руху централізованих грошових коштів, призначених для задоволення суспільних потреб. Відкидаючи той факт, що бюджет є передумовою і результатом суспільного розвитку, можна виділити такі фактори, які впливають на формування бюджету і використання бюджетних коштів, і поділяються на:

1. економічні;

2. соціальні;

3. політичні.

Економічні фактори пов’язані з макроекономічними процесами, які відбуваються в сфері суспільного виробництва. До них відносяться сукупний суспільний продукт, ВВП, НД, економічне зростання (спад) виробництва, інфляція, безробіття, структурні зміни у виробництві, розвиток найважливіших галузей науки і техніки, податкова політика держави.

Соціальні фактори формування і використання бюджету в значній мірі обумовлені особливостями відтворення робочої сили і населення країни і цілому. Сюди слід віднести державні кошти, що виділяються на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист населення, соціально – культурні заходи.

Політичні фактори безпосередньо пов’язані із забезпеченням обороноздатності країни і підтриманням внутрішнього правопорядку, раціональним управлінням країною, утриманням законодавчої і виконавчої влади.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.