Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бюджетне законодавство України


Бюджетне законодавство України до свого оформлення у Бюджетному кодексі пройшло десятилітній шлях розвитку. Закон “Про бюджетну систему України”, прийнятий у 1991 році, із внесеними до нього змінами був першим правовим актом у бюджетному законотворенні незалежної держави. Через свою недосконалість і невідповідність бюджетної системи вимогам часу він суперечив ряду законодавчих актів, ухвалених з часом Верховною Радою України, і в першу чергу Конституції України та Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”. Неузгодженість та невідповідність законодавства постійно були предметом дискусій учасників бюджетного процесу при формуванні, розгляді, затвердженні та виконанні закону про державний бюджет. Ці проблемні питання щорічно вимагали відповідного законодавчого врегулювання.

Бюджетний кодекс встановлює конкретний перелік нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

Конституцією України визначено загальні положення формування бюджетної системи, яка має будуватись на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Встановлено, що видатки держави на загальносуспільні проблеми та їх розмір визначаються виключно законом про Державний бюджет України. При цьому бюджет країни має бути збалансованим, а звіт про його виконання – оприлюдненим. На виконання засад та положень Конституції України був розроблений Бюджетний кодекс України, який разом із законом про Державний бюджет та іншими законами, що регулюють окремі питання бюджетних відносин, є базою бюджетного законодавства України.

Відповідно до статті 4 Бюджетного кодексу до складу бюджетного законодавства належать нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні, а саме:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс;

3) закон про Державний бюджет України;

4) інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 Кодексу;

5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України,

6) нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,

7) рішення про місцевий бюджет;

8) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Кодексу,

 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

План

1. Державний бюджет як основний фінансовий план. Місце і роль державного бюджету в системі фінансових планів.

2. Поточний бюджет. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.

3. Сутність, принципи і завдання бюджетного планування

4. Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний період.

1. Державний бюджет як основний фінансовий план. Місце і роль державного бюджету в системі фінансових планів.

 

Слід розрізняти поняття: бюджет як економічна категорія і бюджет як основний фінансовий план держави. В першому випадку мова йде про систему грошових відносин, що мають об’єктивний характер, в другому випадку – про результат свідомої діяльності людей з приводу формування і використання централізованих грошових коштів.

Державний бюджет висвітлює систему фінансових показників, що відображає створення і використання фінансових ресурсів у всіх секторах економіки держави. У ньому в найбільш загальній формі фінансово обгрунтовується прогноз економічного і соціального розвитку держави. Державний бюджет конкретизує фінансові ресурси адресно, територіально і галузево.

Бюджет як фінансовий план являє собою розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої і представницької влади у вигляді закону. Як фінансовий план бюджет відображає економічну, соціальну, військову, міжнародну політику держави.

Видатки на економічну діяльність визначаються двома чинниками:

- масштабами державного сектора економіки;

- економічною політикою держави.

Рівень соціальних видатків визначається фінансовою моделлю суспільства.

Доходи бюджету характеризують податкову політику держави.

Згідно Бюджетного кодексу, бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Державний бюджет – це особлива форма державного плану, що має силу закону і визначає для народного господарства в цілому, для всіх структурних підрозділів суспільного виробництва бюджетні взаємовідносини по асигнуваннях із бюджету і платежах в бюджет, виходячи із основних напрямків економічного і соціального розвитку країни.

Державний бюджет входить в систему фінансових планів. В бюджеті, як фінансовому плані, представлені всі атрибути фінансового плану: грошові надходження чи доходи (формування фондів грошових коштів) по конкретних джерелах надходжень; грошові витрати (використання фондів грошових коштів) по конкретних напрямках і заходах; співвідношення грошових доходів і видатків на основі балансових розрахунків.

Досліджуючи бюджет у системі фінансових планів слід відзначити, що він посідає центральне місце і є основною ланкою в організаційній структурі фінансової системи. Це зумовлюється тим, що бюджет, будучи законодавчим документом фінансової системи, повинен забезпечувати усі розподільчі та перерозподільні процеси в Україні. Тобто бюджет, як основний фінансовий план грошових поступлень і видатків повинен забезпечувати мобілізацію грошових коштів держави, здійснювати їх розподіл за основними напрямками на відповідні цілі згідно із соціально-економічною політикою держави. Саме завдяки сукупності інструментів і важелів бюджету, забезпечується функціонування бюджетної системи.

Державний бюджет є координуючою і ведучою ланкою завдяки чому забезпечується формування і функціонування єдиної системи фінансових планів країни. Складання і виконання фінансових планів визначає зміст фінансового планування, а формування і виконання державного бюджету – зміст бюджетного планування. І фінансове, і бюджетне планування здійснюється органічно і одночасно. Разом з тим, і фінансове, і бюджетне планування є невід’ємною складовою частиною державного планування і базується на загальних принципах, завданнях і цілях господарювання в умовах ринкових відносин.

Всі бюджети побудовані за балансовим методом, тобто доходи повинні покривати видатки. Перевищення видатків над доходами становить бюджетний дефіцит. Перевищення доходів над видатками становить надлишок бюджетних коштів, або бюджетний суфіцит.

Доходи державного і місцевого бюджетів формуються за рахунок податків і зборів з юридичних і фізичних осіб, надходжень до державних цільових фондів.

Із державного та місцевих бюджетів фінансуються всі галузі економіки (промисловість, АПК, капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство), але значна частина бюджетних асигнувань спрямовується на соціальний захист населення і розвиток установ соціально-культурної сфери. Тому видатки бюджету поділяються на такі групи:

1. видатки на фінансування матеріального виробництва (видатки на розвиток економіки, АПК, транспорту, зв’язку);

2. видатки на розвиток невиробничої сфери (видатки на фінансування освіти, охорони здоров’я, науки, культури, фізичної культури і спорту);

Окрему групу видатків складають видатки на управління і оборону країни.

Державний бюджет України, який має правову форму, має велике суспільне, економічне, політичне значення.

Суспільне значення бюджету полягає в тому, що за допомогою бюджету досягається розв’язання багатьох питань соціального характеру, хоча стан цієї сфери суспільства на сьогоднішній день складний. Кризові явища в економіці обумовлюють напружений стан бюджету, недостатність фінансування соціальної сфери, але і в цих умовах бюджет залишається основним джерелом підтримки життєвого рівня населення.

Політичне значення бюджету багатогранне і полягає в тому, що законодавчий орган затверджує обсяги доходів і видатків бюджету на плановий рік, а тим самим народні представники реалізують волю народу. Бюджет, бюджетні відносини мають правовий характер. Державний бюджет набуває свого статусу тільки після затвердження його Верховною Радою України у формі закону (п.4, ст.85 Конституції України). Виключно законами України визначається бюджет і бюджетна система України (п.1, ч.2, ст.92 Конституції України). Ці конституційні положення складають не лише основу бюджетного регулювання, але і свідчать про основоположну роль найвищого представницького органу держави в галузі бюджету.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.