Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історичне походження терміну бюджет


Кафедра державних та місцевих фінансів

Опорний конспект лекцій

з навчальної дисципліни

Бюджетна система”

для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

 

 

Львів – 2013

 

 

Бюджетна система: опорний конспект лекцій. – Львів: ЛДФА, 2013. – 179 с.

Розробники:

Піхоцька О. М. – професор кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н., доцент;

Західна О. Р. – доцент кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н.;

Филипів Р. С. – старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н.

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри державних та місцевих фінансів

Протокол № 1 від 30.08. 2013 р.

Зав. кафедри________________

д.е.н., професор Буряк П. Ю.

 

 

© Піхоцька О. М., Західна О. Р., Филипів Р. С.

© Львівська держана фінансова академія, 2013

 

 

Зміст

 

    Стор.
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави  
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави  
Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи  
Тема 4 Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування  
Тема 5 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання  
Тема 6 Бюджетний процес та його учасники  
Тема 7. Система доходів бюджету  
Тема 8. Система видатків бюджету  
Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні  
Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку  
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління  
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу  
  12.1. Видатки бюджету на освіту  
  12.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я  
  12.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  
  12.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво  
  12.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту  
  Література  

 

 

ТЕМА 1: Сутність, призначення та роль бюджету держави

План:

1. Історичне походження терміну бюджет;

2. Державний бюджет як економічна категорія;

3. Функції бюджету, їхня характеристика;

4. Бюджетна політика України, її особливості та значення;

5. Бюджетне законодавство України;

 

Історичне походження терміну бюджет

 

Прообраз бюджетних відносин почав зароджуватись з розвитком перших цивілізацій, коли вони почали оформлятись у держави. Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет став невід’ємним атрибутом держави, а необхідність його формування була усвідомлена людьми.

Сьогодні під терміном «бюджет» розуміють кілька понять. Крім того, налічується приблизно п’ятдесят його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність цього терміна, звернемося до його витоків.

Слово «бюджет» запозичене із англійської мови (budjet), що дослівно перекладається як шкіряний мішок, торба, гаманець, яке пізніше в такому ж написанні перейшло й у французьку мову.

У Франції тривалий час цей термін не вживали. Слід зазначити, що походження цього терміна можна простежити і за своєрідною історичною процедурою: коли в Англії палата громад у 16-17 ст. затверджувала субсидії королю, перед закінченням засідання канцлер казначейства відкривав портфель, в якому були папери з відповідним законопроектом. Це називалось «відкриттям бюджету», пізніше назву портфеля (шкіряна сумка) було перенесено на цей законопроект. З кінця 17 ст. в Англії законопроект, який включав план доходів і видатків і який мав затверджуватись парламентом дістав назву «бюджет».

У літературних джерелах на початку 19 ст. чіткого визначення терміна «бюджет», попри існування цього явища на практиці, не було.

Словник Французької академії вже супроводжує термін «бюджет» таким тлумаченням: «Бюджет- слово, яке запозичене з англійської мови, використовується в адміністративному житті для позначення щорічної відомості передбачуваних витрат і сум, або доходів, передбачених для покриття цих витрат». Словник Літтре також визначає слово «бюджет» як

«щорічно визначену відомість державних надходжень та витрат». При цьому як епіграф він подає вірші Віктора Гюго: «Бюджет- чудовисько велике, риба дивна, гачки якій з усіх сторін кидають». У Кодексі державної звітності поняттям «бюджет» визначається так: «Бюджет є акт, який передбачає і дозволяє щорічні надходження і витрати держави або інші повинності, які підпорядковуються законам, тим же правилам» (Ст.5 декрету від 31.05.1862р.).

Протягом 20 ст. тлумачення цього поняття стали чіткішими та всеохоплюючими. Так, Ф. Нітті підкреслює, що в «бюджеті» повинні бути показані всі доходи і всі витрати без усіляких приховувань або таємничих визначень».

Одним із перших планову природу бюджету відзначив німецький фінансист Шанц. Вагомий вклад у фінансову науку, в тому числі і з бюджетних питань, внесли російські й радянські вчені І.Х. Озеров, С.Ю. Вітте, М.І. Боголєпов, Д.Боголєпов, Ф.О.Меньков, М.І.Фрідман. Так, у Д.Боголєпова знаходимо: «У сфері державного господарства під бюджетом розуміємо передусім сукупність доходів і витрат протягом певного періоду, по - друге, визначений у цифрах план ведення державного господарства, установлений на прийдешній бюджетний період, і закон, згідно з яким стягуються доходи і здійснюються витрати».

Наприкінці 20 ст. у перекладених зарубіжних посібниках знаходимо визначення С.Фішера: бюджет- це «детальний опис витрат, а також фінансових планів окремих людей, компаній або урядів».

Помітний внесок у розбудову бюджетних питань зробили також і українські вчені. Серед тих, чиї праці виходили наприкінці 19- на початку 20 ст., слід назвати М.І.Туган-Барановського, І.І.Янжула, М.Яснопольського, М.Х.Бунгше, М.М.Олексієнко, І.Мирнікова, Х.Лебедя-Юрчика.

Серед сучасних учених, які плідно досліджують бюджетну проблематику, - Й. Бескид, С.Буковинський, С.Булгакова, О.Василик, З.Васильченко, В.Геєць, М.Деркач, Л.Єрмошенко, А.Єпіфанов, У.Огонь, В.Опарін, К.Павлюк, В.Феодосов, С.Юрій та ін.

Так, відомі вчені в галузі фінансів професори О.Д.Василик та В.М.Феодосов зазначають: “Державний бюджет України- централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України”.” Державний бюджет виражає фінансові відносини, пов’язані з ціноутворенням та використанням фонду горшових ресурсів держави”.

В офіційних документах, зокрема в Бюджетному кодексі України дається таке визначення: “Бюджет- план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органамимісцевого самоврядування протягом бюджетного періоду”.

Звернемося до словників, зокрема до “Словника іншомовних слів”: “Бюджет”- 1) затверджений у законодавчому порядку розпис, кошторис грошових доходів і видатків держави, міста, які передбачається одержати і витратити у майбутньому; 2) план доходів і видатків особи, сім’ї на певний період.

Завдання дисципліни «Бюджетна система». Ця дисципліна є досить важливою майже для кожної людини, адже відносини з бюджетом супроводжують її від народження (допомога при народженні дитини) до самої смерті (можлива допомога при похованні). Протягом життя людина є надавачем або отримувачембюджетних коштів, перебуваючи на керівних постах у державних органах влади або на господарських об*єктах, повинна орієнтуватись у бюджетних питаннях, досить професійні знання необхідні депутатам усіх рівнів, адже одним із основних завдань депутатів є затвердження реального й оптимального бюджету.

Теоретичні завдання дисципліни:

n пояснити історичні процеси зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних державах, у тому числі й античного світу;

n викласти основи законодавства з бюджетних питань;

n ознайомити з основами функціонування бюджетної системиУкраїни та окремих зарубіжних держав;

n ознайомити з бюджетними процесами;

n формувати зання з питань державного кредиту та державного боргу;

Практичні завдання дисципліни:

n засвоїти порядок фінансування установ невиробничої сфери;

n вивчити порядок планування видатків установ невиробничої сфери;

n засвоїти механізм бюджетних розрахунків на макро- та мікрорівні;

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.