Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку
При проектуванні, запровадженні та використанні системи обробки даних з обліку готової продукції за допомогою сучасних комп'ютерних систем необхідно брати до уваги її наступні особливості: облікові дані про наявність і рух продукції повинні бути оперативними; має бути представлена інформація про продукцію за кожним кодом у кількісному та грошовому вираженні; всі дані з обліку готової продукції та її реалізації повинні бути пов'язані з обліковою інформацією про витрати на виробництво, про фінансово-розрахункові операції зі збуту та оподаткування, показниками оборотного та сальдового балансів за рахунками бухгалтерського обліку.

Основні господарські операції з руху готової продукції та кореспонденція рахунків наведено в таблиці 9.1.

Синтетичний облік готової продукції ведеться в Журналі 5 (5А).

Таблиця9.1 - Бухгалтерське відображення операцій

з руху готової продукції

№ оп. Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Оприбутковано на склад готову продукцію 26“Готова продукція” 23”Виробництво”
Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону 26 “Готова продукція” 25 “Напівфабрикати”
Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності 26 “Готова продукція” 37 “Розрахунки з різними дебіторами”
Відображено суму до оцінки готової продукції 26 “Готова продукція” 423 “Дооцінка активів”

 

Продовження таблиці 9.1

Виявлено при інвентаризації лишки готової продукції 26 “Готова продукція” 719 “Інші доходи від операційної діяльності
Переведено готову продукцію до складу виробничих запасів для власних потреб 20 “Виробничі запаси” 26 “Готова продукція”
Переведено готову продукцію до складу МШП для власних потреб 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” 26 “Готова продукція”
Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів 23 “Виробництво” 26 “Готова продукція”  
Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі 372 “Розрахунки з підзвітними особами” 26 “Готова продукція”
Виявлено при інвентаризації недостачу готової продукції. Винну особу встановлено 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” 26 “Готова продукція”
Відображено вартість готової продукції, переданої у спільному діяльність 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 26 “Готова продукція”

Продовження таблиці 9.1Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8) 791 “Результат операційної діяльності” 26 “Готова продукція”
Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб 808 “Витрати товарів” 26 “Готова продукція”
Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9) 84”Інші операційні витрати” 26 “Готова продукція”

 

Продовження таблиці 9.1

Списано вартість готової продукції, втраченої в наслідок надзвичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9) 85”Інші затрати” 26 “Готова продукція”
Списано собівартість реалізованої готової продукції 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 26 “Готова продукція”
Використано готову продукцію для адміністративних потреб 92 “Адміністративні витрати” 26 “Готова продукція”
Використано готову продукцію для поза виробничих потреб 93 “Витрати на збут” 26 “Готова продукція”
Списано вартість готової продукції, використаної для досліджень, що здійснює підприємство 941 “Витрати на дослідження і розробки” 26 “Готова продукція”
Списано витрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) готової продукції 946 “Витрати від знецінення запасів” 26 “Готова продукція”

 Продовження таблиціц 9.1

Списано недостачу готової продукції, виявленої в процесі її збереження та реалізації, якщо на час встановленої недостачі винну особу не встановлено 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” 26 “Готова продукція”
Списано на інші витрати операц. діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслугов господарств, дитячих дошкільних закладів та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо 949 “Інші витрати операційної діяльності”   26 “Готова продукція
Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо); в результаті техногенних катастроф і аварій; від інших надзвичайних подій 99 “Надзвичайні витрати” 26 “Готова продукція

Тести для самоконтролю

1. Яким записом відображаються в обліку збитки від реалізації продукції?

а) Д 442 К443

б) Д 442 К26

в) Д 442 К 791

г) Д 442 К701

2. Як відображається в обліку готова продукція, вироблена з давальницької сировини?

а) Д 26 К701

б) Д 26 К206

в) Д 26 К901

г) Д 26 К 791

3. З якої суми нараховуються зобов'язання з ПДВ при реалізації товарів?

а) від суми прибутку

б) від суми реалізованих товарів

в) від суми собівартості реалізованих товарів

г) від суми-оприбуткованих товарів

4. Для підприємства готова продукція є:

а) оборотними активами

б) позаоборотними активами

в) короткостроковою кредиторською заборгованістю

г) прибутками майбутніх періодів

5. Відвантаження готової продукції передбачає оформлення документа:

а) лімітно-забірної картки

б) товарно-трамспортної накладної

в) прибуткового ордеру

Г) акту виконаних робіт

6. Дебетовий оборот рахунка 90 "Собівартість реалізації" означає:

а) виробничу собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

б) фактичну собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

в) планову собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

г)Справедливу вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

7. Яким записом відображається в обліку прибуток від реалізації готової продукції?

а) Д 361 К701

б) Д 791 К441

в) Д 791 К901

г) Д 443 К441

8. Яким записом відображаються в обліку прийняті до сплати рахунки постачальників за оприбутковані товари?

а) Д 28 К685, Д641 К644

б) Д 641 К631

в) Д 28 К311

г) Д 28 К631, Д641 К631

9. Яким записом відображається в обліку надходження коштів за реалізовану продукцію?

а) Д311 К701

б) Д311 К361

в) Д311 К301

г) Д311 К26

10. Яким записом включається в обсяг реалізації готова продукція в момент її відвантаження та передачі власності покупцю:

а) Д701 К26

б) Д 36 К701

в) Д 31 К 702

г) Д 901 К 26

11. На якому рахунку визначається обсяг реалізованої продукції?

а) 70 "Доходи від реалізації""

б) 26 "Готова продукція"

в) 285 "Торгова націнка"

г) 23 "Виробництво"

12. До якої групи рахунків належить рахунок 26 "Готова продукція"?

а) операційні

б) основні, ресурсів

в) калькуляційні

г) розподільні

13. Яким записом відображається списання з підзвіту матеріально-відповідальної особи реалізації готової продукції?

а) Д901 К26

б) Д 701 К 26

в) Д 361 К 26

г) Д 311 К 26

14. Яким записом відображається в обліку оприбуткування готової продукції?

а) Д26К23

б) Д26К91

в) Д26К92

г) Д26К36

15. За якою оцінкою показується в балансі залишок готової продукції?

а) Планова собівартість

б) Фактична виробнича собівартість

в) Договірними (ринковими) цінами

г) Найвищої вартості реалізації

16. Яким записом відображається нарахування ПДВ при реалізації товарів за готівку?

а) Д 644 К641

б) Д 641 К 311

в) Д 702 К641

г) Д361 К641

 

 

Література

1. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ.. О Мінін, О Ткач.-К.: Основи, 1999. – 943 с.

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перек. з англ.. за ред. С.Ф.Голова. / - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Збірник задач і вправ. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця та доц.. Л.В. Чижевської – Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

5. С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

6. Н.В. Гришко, Л.Е. Рогозян. Финансовый учет. Учебное пособие. – Алчевск: ДГМИ, 2001.- 220 с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. зал. – 6-те вид. К.: А.С.К., 2001. – 784 с.

8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2001. – 832 с.

9. М.В. Кужельний, Є.В. Калюга, О.В. Калюга. Контроль фінансової звітності та правильності її складання. Навч. –метод. посіб. для студ. екон. спец. і прац. обл.- анал. і контр. анал. служб підпр., орган. і уст. / За загальн. ред Кужельного М.В.- К.: Єльга, Ніка Центр, 2001 – 240 с.

10. Чебан Т. М., Алєксєєва Т.А. Фінансовий облік: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. н авч. закл. / За ред. Проф. В.Є Труша. Херсон: Олді плюс, 2001. – 131 с.

11.Добровький В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. Вивчення дисц. – К,: КНЕУ, 2001. – 195 с.

12. С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко та ін. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України. / За рецензією В.М. Пархоменко. Проект Агентства США з Міжнародного Розвитку „Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні”. – К.: „Укрпапір”, 2002. - 472 с.

13.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. зал. – 7-те вид. К.: А.С.К., 2002. – 864 с.

14. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посібник. – К.: „Академія”, 2002. – 672 с.

15. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(с)БО. – 5-те вид. доп. та перероб.- Х.: Фактор, 2002. – 220 с.

16. Бородкін о. Фінансовий облік. Збірн. завд. для спец. “Облік і аудит” . – Житомир: Рута, 2002 – 688 с.

17. Пушкар М. Фінансовий облік. Підручник. – Тернополь: КАРТ-Бланш, 2002. – 628 с.

18. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерією (2-вид.). Л.: Б і К, 2002 – 232 с.

19. Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об’єкти фінансового контролю. Методичний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 304 с.

20. В. Мякота. Глосарій бухгалтерських термінів. – Харків:, 2003 – 48 с.

21.Бухгалтерський облік / Посібник з виконання практичних завдань. За ред. І.І. Сахарцевої. – К.: “Кондор”, 2003 – 349 с.

22. Бухгалтерский учет в Украине / Под ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

23.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік , оподаткування і звввввзвітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

24. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навч. –метод. посіб. / За ред. Шарманської В. - К.: Знання, 2003. – 268 с.

25.Чижевська Л.В. Звітність підприємства. Практикум: навч. посіб. для студ. вузів /Л.В. Чижевська, В.М. Пархоменко, М.М. Кривошей – Житомир: ЖІТІ, 2003 - 435 с.

26. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік / Підручник – К: ЦНЛ, 2004. – 632 с.

27. Журнали „Бухгалтерський облік і аудит”, „Все о бухгалтерском учете» та ін.

28.Бухгалтерський облік в Україні. Навч .посібник за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І.Ленішовського – 4 – те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” , „Інтелект – Захід”, 2005-1072с

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал