Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності
Для узагальнення інформації за окремими статтями загальновиробничих, адміністративних і збутових витрат, а також інших витрат операційної діяльності (витрат на дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти та виробничих запасів, списання сумнівних і безнадійних боргів, втрати від операційної курсової різниці, втрат від знецінення виробничих запасів, нестач та втрат від псування цінностей, визнані пені, штрафи, неустойки та інші витрати), призначено Журнал 5. Крім цього, він містить дані про надзвичайні витрати (збитки від стихійного лиха, збитки від техногенних катастроф і аварій та інші подібні збитки).

У Журналі 5 відображаються дані за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та всіх рахунків дев'ятого класу (90. 91, 92, 93, 94 та 99) у кореспонденції з кредитом рахунків, які формують собівартість продукції (прямі та загальновиробничі витрати), а також тих, які переносяться з інших Журналів.

У випадках, коли підприємство веде облік витрат за елементами, необхідно використовувати для узагальнення витрат Журнал 5А. Цей журнал відрізняється від Журналу 5 тим, що в ньому в розділі III Б відображаються витрати за елементами.

 

 

ЖУРНАЛ 5 ЖУРНАЛ 5А
I. З кредиту рахунків 90-99 в дебет рахунків I. З кредиту рахунків 90-99 в дебет рахунків
II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової, інвестиційної діяльності, інші витрати II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової, інвестиційної діяльності, інші витрати
III. Витрати діяльності III. А Витрати діяльності
III. Б Витрати за елементами
IV. Аналітичні дані до рахунку 28 «Товари» IV. Аналітичні дані до рахунку 28 «Товари»
Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів

Рис. 8.3. Порівняльна структура Журналів 5 і 5А

При цьому дебетуються рахунки 80 "Матеріальні затрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати", а кредитуються рахунки матеріальних витрат (20, 22), витрат майбутніх періодів (39), витрат на оплату праці (66). відрахувань на страхування (65) та переносяться дані з інших Журналів.

Після відображення витрат за елементами в розділі III Б. дані переносяться в розділ III А - витрати діяльності.

Для складання Журналів 5 і 5А використовуються дані первинних документів, накопичувальних відомостей, аркушів-розшифровок, інших журналів тощо.

На підставі первинних документів дані про витрати діяльності відображаються в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис. 8.3).
Рис. 8.3 - Порядок відображення витрат діяльності

при журнальній формі обліку

Дані Журналів 5 (5А) використовуються для складання Звіту про фінансові результати

Згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" деталізації за елементами витрат підлягають не тільки витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), але й всі операційні витрати.

 

Журнал 5 (5А) Звіт про фінансові результати
90 «Собівартість реалізації», ряд 2, розділ III Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ряд 040, розділ I
92 «Адміністративні витрати», ряд 4.6, розділ III Адміністративні витрати, ряд 070, розділ I
93 «Витрати на збут», ряд 5.6, розділ III Витрати на збут, ряд 080, розділ I
94 «Інші витрати операційної діяльності», ряд 6.8, розділ III Інші операційні витрати, ряд 090, розділ I
95 «Фінансові витрати», ряд 1.3, розділ II Фінансові витрати, ряд 140, розділ I
96 «Витрати від участі в капіталі», ряд 2, розділ II Витрати від участі в капіталі, ряд 150, розділ I
97 «Інші витрати», ряд 4, розділ III Інші витрати, ряд 160, розділ I
98 «Податок на прибуток», ряд 4, розділ II Податок на прибуток від звичайної діяльності, ряд180, розділ I
99 «Надзвичайні витрати», ряд 7, розділ III Надзвичайні витрати, ряд 205, розділ I
80 «Матеріальні затрати», ряд1.8, розділ III Б Матеріальні затрати, ряд 230, розділ II
81 «Витрати на оплату праці», ряд 2.8, розділ III Б Витрати на оплату праці, ряд 240, розділ II
82 «Відрахування на соціальні заходи», ряд 3.5, розділ III Б Відрахування на соціальні заходи, ряд 250, розділ II
83 «Амортизація», ряд 4.4, розділ III Б Амортизація, ряд 260, розділ II
84 «Інші операційні витрати», ряд 5.6, розділ III Б Інші операційні витрати, ряд 270, розділ IIРис. 8.4 - Використання даних Журналу 5 (5А) для

заповнення Звіту про фінансові результати (ф. № 2)

При складанні фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо витрат обов'язково повинна наводитися наступна інформація (рис. 8.5).

 

 


Рис. 8.5 - Розкриття інформації про витрати діяльності

в Примітках до річної фінансової звітності


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал