Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності




У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

Балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до складу статті балансу “Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств”, за такими видами:

- фінансові інвестиції в асоційовані підприємства.

- фінансові інвестиції в дочірні підприємства.

- фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи (спільного підприємства).

Фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу “інші довгострокові фінансові інвестиції” та “Поточні фінансові інвестиції” за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю.

Підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій.

- доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період;

- перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.

Контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:

- загальна сума зобов’язань щодо його часток у спільних підприємствах;

- сума зобов’язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки в зобов’язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками;

- сума своєї частки в зобов’язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств.

Питання для перевірки знань

1. Що таке фінансові інвестиції? Як їх класифікують.

2.Які фінансові інвестиції вважаються короткостроковим, а які довгостроковими. Приведіть приклади

3.Назвіть рахунки, які використовуються для обліку фінансових інвестицій, поясніть призначення субрахунків та їх економічний зміст

4. Що є джерелом придбання цінних паперів

5. Дайте економічну характеристику рахунку 35

6. Як визначається собівартість фінансових інвестицій

7. Назвіть основні види довгострокових фінансових інвестицій.

8. Назвіть методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності, та особливості їх застосування.

9. Дайте визначення методу участі в капіталі. Які фінансові інвестиції обліковуються за цим методом

10. Дайте визначення методу обліку довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю. У яких випадках застосовують цей метод

11. Дайте характеристику методів оцінки довгострокових фінансових інвестицій до погашення

12.Які особливості обліку довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані підприємства

13. Які особливості обліку довгострокових фінансових інвестицій в дочірні підприємства.



Тести для самоконтролю

1. Дивіденди, як вид доходу, визначаються:

а) на основі принципу нарахування згідно з економічним змістом відповідної умови;

б) коли виникає право акціонерів на їх отримання;

в) у періоді, до якого вони належать, пропорційно до часу, виходячи з бази їх нарахування.

2. Підприємство володіє 40 % простих акцій ВАТ „Оранта”, що дає можливість здійснювати суттєвий вплив. Упродовж звітного періоду ВАТ „Оранта” отримало чистий прибуток100000грн та оголосило дивіденди в сумі 30000 тис грн. Як вплине на прибуток підприємства , результати діяльності та розподіл прибутку ВАТ „Оранта”

а)збільшиться на 28000;

б) зменшиться на 12000

в) збільшиться на 40000

г) збільшиться на 12000)

3. Фінансові інвестиції – це

а) активи

б) зобов’язання;

в) пасив;

г) власний капітал.

4. .Нараховані дивіденди відображаються в обліку інвестора :

а) Д-т 373 К-т 141

б) Д-т 963 К-т 141

в) Д-т 141 К-т 721

г) Д-т 373 К-т 732

5. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності визначає:

а)ПСБО 13

б)Закон України №996;

в)ПСБО 12

г) Положення №637

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал