Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Утворення комплексних солей


 

До водяного розчину піридину обережно по стінці пробірки додають 1 краплю 0, 02 н. сульфату міді, потім вміст пробірки перемішують.

Записують спостереження і рівняння реакцій, які відбуваються.

9.6. Утворення четвертинних піридинієвих солей

До декількох крапель піридину додають рівний об’єм йодистого метилу і трошки нагрівають на водяній бані. Що відбувається? Напишіть рівняння реакції піридину з йодистим метилом.

9.7. Дія окиснювачів на піридин

 

Змішують 1 мл піридину з 1 мл 2%-ного розчину перманганату калію і 1 мл 2%-ного розчину карбонату натрію. Потім нагрівають суміш. Що спостерігається?

 

Хінолін

9.8. Основні властивості хіноліну

 

При струшуванні наливають 1 мл хіноліну в 6 мл води. Додають соляну кислоту. Потім приливають розчин гідроксиду натрію до лужної реакції розчину.

Записують спостереження і рівняння реакцій, що відбуваються. Які можна зробити висновки щодо основних властивостей хіноліну і піридину?

9.9.Утворення пікрату хіноліну

 

До 2 мл насиченого розчину пікринової кислоти додають 0, 5 мл розчину хіноліну. Виділяється кристалічний пікрат хіноліну.

9.10. Окиснення хіноліну

 

До водяного розчину хіноліну приливають 2%-ний розчин перманганату калію і 1 мл 2%-ного карбонату натрію. Що відбувається? Поясніть відмінність між піридином і хіноліном в цій реакції.

9.11. Утворення четвертинних хінолінієвих солей

 

У пробірку наливають декілька крапель хіноліну і обережно при струшуванні додають рівний об’єм йодистого метилу. Що відбувається? Якщо реакція довго не починається, необхідно трохи нагріти пробірку на водяній бані. Напишіть рівняння цієї реакції.

 

9.12. Розчинність індіго

 

У чотири пробірки вміщують по кристалику індіго або по невеликій кількості його порошку, додають в одну пробірку 5 мл води, в другу - таку ж кількість 1%-го розчину NаОН, в третю – 1%-ї соляної кислоти, в четверту - 2 - 3 мл аніліну. Вміст пробірок нагрівають на киплячій водяній бані. Записують спостереження і висновки.

9.13. Сульфурування індіго (одержання індігокарміну)

 

В суху пробірку поміщають декілька кристаликів індіго (надіти окуляри) і додають 1 мл концентрованої сульфатної кислоти. Нагрівають суміш до утворення розчину, а потім після охолодження виливають її у пробірку з 2 - 3 мл води. Записують спостереження і рівняння реакції.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии. М.: Дрофа, 2001.- 352с.

2. Некрасов В.В. Руководство к малому практикуму по органической химии. М.-Л., Химия, 1964.- 380 с.

3. Петров А.А., Кальян Х., Трощено А.Т. Органическая химия., М.; Высш. шк., 1981.- 592 с.

4. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии, в 2 т, М.; Химия, 1974. – 624 с.

5. Робертс Дж., Касерио М. Основи органической химии, в 2 т, М.; Мир, 1978. – 889 с.

6. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія., Львів, «Центр Європи», 2000.- 864 с.

7. Шабаров Ю.С. Органическая химия, М.: Химия. 2000.– 756c.

8. Перевалов В.П., Колдобский Г.И. Основи проектирования и оборудования производств тонкого органического синтеза. М.: Химия., 1997.- 586 с.

 

ЗМІСТ

Передмова …………………………………………………………..…3

Робота в лабораторії органічної хімії ……..………………….….…4

Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії ……………..…..5

Перша медична допомога……………………………….………..…...8

Робочий зошит з лабораторних робіт..…………………………..…..10

Лабораторний посуд та обладнання………………………………….12

Скляні посуд та обладнання…………………………………………..12

Фарфоровий посуд ……………………………………………………18

Металічне обладнання ………………………………………………..19

Електронагрівальні прилади………………………………………….21

Терези і зважування …………………………………………………..22

Миття та сушіння хімічного посуду………………………….………27

Очищення розчинників та реактивів…………………………………32

Рефрактометрія. Визначення показника заломлення ………………34

Лабораторна робота 1. Методи виділення і очищення

органічних речовин……………………………………………………39

Лабораторна робота 2. Визначення фізичних констант

органічних сполук ……………………………………………………53

Лабораторна робота 3. Насичені і ненасичені вуглевод.і ……………..64

Лабораторна робота 4.Ароматичні вуглеводні............………………..67

Лабораторна робота 5. Алкілгалогеніди, спирти, феноли і етери.....69

Лабораторна робота 6. Альдегіди та кетони …..…………………….77

Лабораторна робота 7. Карбонові кислоти………….. ………….…..82

Лабораторна робота 8. Азотовмісні сполуки………………….……..89

Лабораторна робота 9. Гетероциклічні сполуки.…………………..101

Список рекомендованої літератури..………………………. ……..108

 

Навчально-методичне видання

 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

 

 

Лабораторний практикум для студентів

Інституту заочного та дистанційного навчання

напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія”

 

Укладачі: Білокопитов Юрій Васильович

Кустовська Антоніна Дмитрівна

В авторській редакції

 

 

Підп. До друку 29.11.04. Формат 60х84/16. Папір офс.

Офс. Друк. Ум. Фарбовідб. 29. Ум. Друк. Арк. 6, 51. Обл.-вид. Арк.7, 0.

Тираж 150 пр. Замовлення № -1. Вид.№ 16/ІІІ.

 

Видавництво НАУ.

03058. Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.