Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна література


1. Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття) // Освіта. - груд. -№№ 44, 45, 46.

2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні // Початкова школа. - 2006. -№1

3. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Українська мова. Читання. - 1-4 класи. - К„ 2006. - 295 с

4. Підручники для початкової школи з української мови й читання („Рідна мова", читанки, букварі).

5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації. - К., 2003. - 127 с

6. Методика викладання української мови: Навчальний посібник / За ред. С. І. Дорошенка. — К.: Вища шк., 1992


Оцінка знань студентів із дисципліни „Методика викладання української мови в

початкових класах'

Дисципліна вивчається протягом двох семестрів (II семестр на III курсі та І семестр на ІУ курсі) і передбачає такі види занять: лекції, практичні, самостійна робота. За кожний семестр здійснюється поточний та підсумковий контроль. Наприкінці семестру, після виконання завдань до практичних занять, самостійної роботи, проводиться модульний контроль. Модульний контроль полягає у проведенні контрольної роботи

тестового характеру. До модульного контролю не допускаються студенти, які не відвідували лекції, практичні заняття, не виконали завдання до них, завдання до самостійної роботи.

Оцінення усіх видів завдань проводиться у 100 бальній шкалі.


Вид роботи


Максимальна кількість балів


 


1 Завдання ло практичних занять №1 №2

№4 №5 №6 №7 №8

2. Самостійна робота №1 NV2 №3


ггії

4 З

5 4 4 4 З З


3. Модульна робота


1-5

4. Відповіді на практичних заняттях

Перехід від семестрових оцінок (у балах) до екзаменаційних та залікових здійснюється за такою шкалою:

- „відмінно" - 84-100 балів;

- „добре" - 67- 83 бали;

- „задовільно" - 50 - 66 балів;

- „незадовільно" - менше 50 балів.

Оцінку „зараховано55 одержують студенти, які набрали не менш 50 балів.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.