Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мислення


Мета: ознайомитися з прийомами звуко-буквеного аналізу, розвитку різних способів читання, методикою проведення різних видів читання і письма, роботи з розрізною азбукою, розрізними сюїадами, таблицями складів; методикою роботи з розвитку мовлення і мислення; із різними видами наочності, дидактичними матеріалами, що використовуються в цей період.

План

1. Післябукварний період. Основні його завдання.

2. Особливості уроків читання в післябукварний період. Моделювання фрагментів уроків.

3. Свято прощання з „Букварем". Методика організації й проведення свята.

4. Розвиток мовлення й мислення дітей на уроках навчання грамоти:

а) робота над удосконаленням звуковимови;

б) збагачення словникового запасу учнів;

в) робота над реченням і зв'язним висловлюванням.

Література

1. Вашуленко М.С. Навчання грамоти у 1 класі. — К., 1986.

2. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1—4 класах. Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації. — К.: Рад. школа, 1991. — 110 с.

3. Вашуленко М.С, Вашуленко В. Ф. Супутник Букваря. Навч. посібник для 1 класу. — К.: Освіта, 1997. - 79 с

4. Вашуленко М.С, Скрипченко Н. Ф. Буквар. — К.: Освіта. 1998.

5. Вашуленко М. С, Скрипченко Н. Ф., Прищепа О. Ю. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи. Навчання грамоти. Навчання письма. Обучение русскому языку. Робота з дитячою книгою. Посібник для вчителя. — К.: Рад. школа, 1991. — 493 с

6. Каніщенко А. П. Розвиток зв'язного мовлення першокласників.: Методичні рекомендації для учнів педучилищ та студентів педінститутів— К., MHO України, 1991. — 59 с

 

7. Каніщенко А. П. Будова слова та матеріали для проведення підготовчої роботи в букварний період (ілюстровані методично-теоретичні матеріали). — К., 1989.— 58 с

8. Кондратенко Л.О. Весела грамота. — К., 1994. — 144 с

9. Методика викладання української мови.°гїавчальний посібник. За ред. докт. філол. наук,
проф. С. І. Дорошенка. — К.: Вища школа. — 398 с

10. Савченко О. Я. Урок у початкових класах. Навчально-методичний посібник. — К.: Освіта, 1993.
— 224 с.

11. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчальний посібник / Кол. авторів за ред. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2003. - 149 с

Статті з журналу «Початкова школа»

1. Антипець В. П. Використання дидактичних матеріалів на уроках грамоти —1990, №9.

2. Артюх Н. П. Як навчати дітей зливати літеру у склади і слова. - 1993, №9

3. Баршай Л. С Урок навчання грамоти в 1 класі. — 1993, №9

 

4. Воскресенська Н. О. Використання звукового аналізу слів під час вивчення орфографічного матеріалу. — 1994, № 2.

5. Воскресенська Н. О., Тимошенко Л. І. Навчання грамоти. — 1996, №11

6. Деркач Н. І. Звукова робота в період навчання грамоти шестилітніх дітей. — 1990, № 11, №12.

7. Зимульдінова А. С, Проць М. М. Вивчаємо буквар. —1991, №№6, 7.

8. Ільченко Л. Ф. Прийоми формування навичок правопису ненаголошених голосних. — 1989, №11.

9. Капанина В. І., Ільченко Л. Ф. Вивчення наголосу. — 1994, № 5.


Ю.Капюк Л. В. Розвиток орфоепічних умінь. — 1993, № 2. 11. Колесникова Ю. «Буквар» оцінено на «5». — 1998, № 8. — С. 64.

12.Колесниченко В. І. Навчання грамоти — одне з головних завдань початкової школи. — 1994, №4.

ІЗ.Коломійченко О. Ф., Марієвська О. В. Формування навичок складо-звукового аналізу слів. — 1993, №7.

14.Кононенко О. Азбука. — 1990, № 2.

15. Левченко Т. Г. Формування звуковимови в умовах місцевого говору. — 1994, №4. Іб.Небогатих Т. Г. Дидактичний матеріал до вивчення грамоти. — 1992, №№ 3, 4. П.Нізельська І. Роздуми про новий буквар. — 1998. № 5. — С 60.

18.0нишків З М. Дидактичні умови підготовки до вивчення нового матеріалу. — 1990, № 7. 19.Прищепа О. Календарне планування уроків навчання грамоти. — 1998, № 8. — С. 24—28. 20.Проць М. М. Особливості використання наочності і ТЗН у період навчання грамоти. — 1987, №9.

21.Проскура О. Як перевірити готовність вашої дитини до навчання в школі. — 1998, № 2. — С 48—52; № 4. — С. 58—61.

22.Проць М. М., Лужицька Л. Б. Вірші та загадки на уроках навчання грамоти. — 1990, № 1. 23.Прошкуратова Т. Методика роботи з розбірним букварем. — 1993, № 12. 24.Салієнко В. С. Як навчити першокласника швидко й правильно писати. — 1994, № 9, 10. 25. Січовик І. Загадкова абетка. — 1990, № 3.

26.Скрипченко Н. Ф., Антипець У П. Диференційоване навчання грамоти. — 1994, № 1. 27. Скрипченко Н. Ф., Антипець В. П. Диференційоване навчання грамоти (читання). — 1993, № 12.

28.Скрипченко Н. Ф., Прищепа О. Ю. Навчання письма першокласників. — 1992, № 1. 29. Ткачук В. М. Матеріали до уроків письма в букварний період. — 1996, №10. ЗО.Хорошковська О. Н. Резерви підвищення орфоепічної грамотності учнів. — 1989, № 8. ЗІ.Хорошковська О. Як працювати за букварем «У світі чарівних букв». - 1998, №5. —С. 36—39. 32.Чорна-Калиновська М. М. Методичні рекомендації до Букваря. — 1993, №№ 8, 9, 11. 12; 1994, №№8—10.

33.Штерн П. Г. 3 досвіду роботи з новим Букварем для семирічних першокласників. — 1987, №2.

.Практичне заняття № 4

Тема. Методика розвитку мовлення. Основні методи і прийоми формування в учнів початкових класів елементарних уявлень про мову як знакову систему

Мета: усвідомити лінгводидактичні, психологічні основи розвитку мовлення, характер змін, що сталися в останні роки в програмі і підручниках із рідної мови; ознайомитися з методикою розкриття самого поняття „текст", його структури, типами текстів; засвоїти способи розкриття лексичного значення слова; ознайомитися з видами вправ із розвитку усного мовлення.

План

1. Аналіз програми та діючих підручників „Рідна мова" щодо програмових вимог та їхньої реалізації через зміст навчання. Основні напрями роботи з розвитку мовлення

2. Основні методи і прийоми формування в учнів початкових класів елементарних уявлень про мову як знакову систему.

3. Лексикологія як лінгвістична основа методики словникової роботи в школі. Методика роботи
над багатозначними словами, прямим і переносним значенням слів.

4. Методика роботи над синонімами, антонімами, омонімами.

5. Методика формування в учнів уявлення про текст, його тему, основну думку, будову, засоби зв'язку речень у тексті.

Література 1. Антоненко Б. Д. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.

2. Білоусенко П. І. та ін. Учіться висловлюватися. — К.: Рад. школа, 1990

3. Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови. -— К.: Вища школа, 1995

4. Кравчук Д.М. Писемне мовлення учнів 1-3 класів. - К., 1984.

 

5. Методика викладання української мови. Навчальний посібник. За ред. докт. філол. наук, проф. С. І. Дорошенка. — К.: Вища школа. — 398 с

6. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Робота над текстом у початкових класах. - К., 1986.

7. Розвиток усного і писемного зв'язного мовлення молодших школярів: Метод, рекомендації / Упор. О.І.Смовська. - К.: РНМК МО УРСР, 1987.

Статті з журналу «Початкова школа»

1. Безрукова І. Збагачення українського мовлення першокласників засобами дитячої народної поетичної творчості. — 1998, № 9. — С 53—58.

2. Варзацька Л. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів. — 1991, №2.

3. Варзацька Л. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів. — 1988, №11

4. Гац Н. А. Роль засобів міжфразового зв'язку у розвитку мовлення молодших школярів.— 1990, №7.

5. Головко І. Системність у роботі над текстами-міркуваннями.—1998, №3— С. 13—16.

6. Голубовська І., Левківська О. Ділове мовлення у навчальному процесі. — 1998, № 1—С 13—15.

7. Дідух К. І. Збагачення мовлення школярів синонімами. — 1996, № 8

8. Забіяка В. Робота зі словником. — 1997, № 10.

9. Каніщенко А. П. Збагачення активного словника молодших школярів — 1988, № 7.

Ю.Каніщенко А.. Солдатова Л. Етимологічний аналіз слів — активізуючий засіб розвитку зв'язного мовлення. —1997, №№ 9, 10.

П.Палихата Е. Я. Навчання діалогічного мовлення на ситуативній основі. — 1991, №

10.

П.Палихата Е. Я. Навчання діалогу на текстовій основі. — 1991, №11.

13.Підлісна Г. Г. Збагачення активного словника молодших школярів. — 1990, № 2.


Практичні завдання

1.Самостійно доберіть текст-розповідь, -опис, - міркування на одну тему.

2. Доберіть по 2-3 вправи для роботи над прямим і переносним значенням слова, синонімами та антонімами.


Практичне заняття № 5

Тема. Методика розвитку зв'язного мовлення. Перекази.

Мета: ознайомитися з науковими засадами методики зв'язного мовлення учнів початкової школи, основними напрямами роботи; засвоїти особливості різних видів переказів, передбачених програмою, з'ясувати місце переказів у системі розвитку зв'язного мовлення, засвоїти методику поетапної підготовки до усного й письмового переказу.

План

1. Загальне поняття про зв'язне мовлення, особливості оволодіння ним молодшими школярами.

2. Зміст роботи з розвитку монологічного мовлення.

3. Способи організації навчання зв'язним висловлюванням.

4. Перекази. Види підготовчих вправ до написання переказів.

5. Класифікація переказів.

6. Методика підготовки до написання переказу.

7. Критерії оцінювання переказів. Методика роботи над помилками.

Література

1. Методика викладання української мови. Навчальний посібник. За ред. докт. філол. наук, проф. С. І. Дорошенка. —К.: Вища школа.: — 398 с. С. 332- 391.

2. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Робота над текстом у початкових класах. - К., 1986.

3. Кравчук Д.М. Писемне мовлення учнів 1-3 класів. - К., 1984.

4. Розвиток усного й писемного зв'язного мовлення молодших школярів: Метод,
рекомендації / Упор. О.І.Смовська. - К.: РНМК МО УРСР, 1987.

5. Нечай Л.Д., Парфьонов М.Г. Розвиток зв'язної мови учнів початкових класів (Робота над переказом): Методичний лист МО УРСР, - К.: Рад. шк.., 1975.

6. Збірники переказів.

7. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової" школи. Методичні рекомендації/ Авторський колектив: Бібік Н.М. (керівник), Савченко О.Я., Байбара Т.М., Вашуленко М.С. та ін.- К.: Початкова школа, 2003. - 128 с

Статті з журналу «Початкова школа»

1. Бадер В. І., Василина С. В. Редагування як засіб розвитку мовлення — 1991, №8.

2. Безрукова І. Збагачення українського мовлення першокласників засобами дитячої народної поетичної творчості. — 1998, № 9. — С 53—58.

3. ВарзацькаЛ. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів. — 1991, №2.

4. ВарзацькаЛ. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів. — 1988, №11

5. Варзацька Л. О. Розвиток сприймання, уяви, мислення — основа І словесної творчості. — 1995, № 2.

6. Вашуленко В. Ф. Робота над реченням. — 1990, № 3.

7. Вашуленко М. С, Дмитренко Л. І. Нетрадиційні уроки мовлення та мислення молодших школярів. — 1993, №11.

8. Гац Н. А. Роль засобів міжфразового зв'язку у розвитку мовлення молодших школярів.— 1990, №7.

9. Головко І. Системність у роботі над текстами-міркуваннями. —1998, № 3— С. 13— 16.

10. Голубовська І., Левківська О. Ділове мовлення у навчальному процесі. — 1998, № З — С 13—15.

11. Грюцева Н. І. Пізнавальні завдання для розвитку мовленнєвих умінь.— 1991, №8.

12. Дід ух К. І. Збагачення мовлення школярів синонімами. — 1996, № 8

13. Забіяка В. Робота зі словником. — 1997, № 10.

14. Зимульдінова А. С. Про методи та прийоми роботи над зв'язним мовленням шестиліток. — 1989, № 12.

15. Іванова О. О. Щоб слово запам'яталося. — 1988, № 2.

16. Каніщенко А. П. Збагачення активного словника молодших школярів — 1988, № 7.

17. Канішенко А.. Солдатова Л. Етимологічний аналіз слів — активізуючий засіб розвитку зв'язного мовлення. —1997, №№ 9, 10.


18. Квітко Г. М. Збагачення творчої уяви, опорних знань у мовлені школярів. — 1991, №2.

19. Клічук М. Д. Мовленнєвий розвиток у процесі навчання рідної мови — 1991, №9.

20. Красоткіна Н. Мовою віршів малюємо зиму. - 1998, № 1. —С. 54—59.

21. Кругла Н. Урок розвитку зв'язного мовлення. — 1997, № 4.

22. Луцан Н. І. Збагачення лексики школярів - шестиліток засобами народних ігор. —

1996, №7.

23. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В. О. Сухомлинського. — 1998. № 6. — С 11—14.

24. Машталер О. Художні описи та оповідання школярів. — 1998, № 4. — С. 7—9.

25. Москаленко Н А. Застосування ігрових та мовленнєвих ситуацій. — 1990, № 2.

26. Палихата Е. Я. Навчання діалогічного мовлення на ситуативній основі. — 1991, № 10.

27. Палихата Е. Я. Навчання діалогу на текстовій основі. — 1991, №11.

28. Підлісна Г. Г. Збагачення активного, словника молодших школярів. — 1990, № 2.

29. Покутнєва С. С Розвиток усного зв'язного мовлення слабкозорих першокласників. — 1990, №9. '

30. Прищепа О. Взаємозв'язок графічної навички з орфографічною грамотністю. —

1997, № 8.

31. Рсшетова Т. В. Розвиток логічного мислення учнів. — 1988. № 1.

32. Рузинська Т. В. Урок мови і мовлення. — 1988. № 1,

33. Савченко О. Я. Вправи для «розумової гімнастики». — 1993, № 3. -

34. Тименко В. П. Розвиток творчої уяви молодших школярів. — 1994, №№ З, 11.

35. Титаренко Н. Творити радість, добро... — 1997, № 10.

36. Трунова В. А. Вправи з розвитку мовлення першокласників при. вивченні української мови. — 1991, № 7.

37. Трунова В. А. Лінгвістичні основи формування мовленнєвих умінь. — 1995. №2.

38. Трунова В. А. Мовленнєві ситуації як засіб формування комунікативних умінь. — 1988, №7.

39. Хорошковська О. Розвиток українського мовлення молодших школярів. — 1997, №9.

40. Черезова І. О. Розвиток активного словника молодших школярів. —

41. Явір В. В., Каневська Н. Г. Формування основ етики мовлення у 1 класі. — 1988, №2.


Практичне заняття № 6 Тема. Методика розвитку зв'язного мовлення

Мета: усвідомити особливу роль написання учнями творів як вільного вияву власних думок, реалізації творчої мовленнєвої діяльності; засвоїти методику поетапної підготовки до написання твору, методику аналізу учнівських творів; ознайомитися з прийомами запобігання мовним помилкам у творах учнів.

План

1. Значення творів для розвитку зв'язного мовлення молодших школярів.

2. Класифікація творів.

3. Види творів та методичні рекомендації до їх проведення.

4. Етапи роботи над написанням навчального твору.

5. Оцінювання творів учнів початкової школи.

6. Методика аналізу учнівських творів.

7. Основні прийоми запобігання мовним помилкам у творах учнів.

Література

1. Методика викладання української мови. Навчальний посібник. За ред. докт. філол. наук, проф. С. І. Дорошенка. — К.: Вища школа.: — 398 с. С 332- 391.

2. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Робота над текстом у початкових класах. - К., 1986.

3. Кравчук Д.М. Писемне мовлення учнів 1-3 класів. - К., 1984.

4. Розвиток усного й писемного зв'язного мовлення молодших школярів: Метод,
рекомендації / Упор. О.І.Смовська. - К.: РНМК МО УРСР, 1987.

5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні
рекомендації/ Авторський колектив: Бібік Н.М. (керівник), Савченко О.Я., Байбара Т.М.,
Вашуленко М.С. та ін. - К.: Початкова школа, 2003. - 128 с.

Статті з журналу «Початкова школа»

1. ВарзацькаЛ. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів. — 1991, №2.

2. 5. Варзацька Л. О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів. — 1988, №11.

3. 6. Варзацька Л. О. Розвиток сприймання, уяви, мислення — основа словесної творчості. — 1995, № 2.

4. 7. Головко І. Системність у роботі над текстами-міркуваннями. —1998, № 3— С.13—16.

5. 8. Голубовська І., Левківська О. Ділове мовлення у навчальному процесі. — 1998, №3—С 13—15.

6. Зимульдінова А. С. Про методи та прийоми роботи над зв'язним мовленням шестиліток. — 1989, № 12.

7. Красоткіна Н. Мовою віршів малюємо зиму. - 1998, № 1. — С. 54—59.

8. Кругла Н. Урок розвитку зв'язного мовлення. — 1997, № 4.

9. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В. О.Сухомлинського. — 1998. № 6. — С 11—14.

10. Машталер О. Художні описи та оповідання школярів. — 1998, № 4. — С 7—9.

11. Рузинська Т. В. Урок мови й мовлення. — 1988. № 1.


Практичне заняття №7


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.