Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проходження практики
2.3.1. Поглиблення теоретичних знань і набуття практичного досвіду з правознавства на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з (календарного графіку проходження практики):

1) законодавчими актами, що визначають правовий статус суб’єктів господарювання, їх участі у цивільних, трудових та ін.. відносинах;

2) структурою юридичної служби на підприємстві, організацією роботи юридичного відділу (служби, бюро, управління) веденням діловодства;

3) порядком надання юридичних консультацій працівникам;

роботою юрисконсульта щодо складання проектів господарських та інших договорів; їх аналізу на відповідність чинному законодавству та участі у перемовинах що передують їх укладенню;

5) правами та обов’язками юрисконсульта у випадку захисту ним інтересів підприємства в загальних судах;

6) роботою юридичної служби щодо дотримання роботодавцем трудового законодавства у випадку прийому, переведення та звільнення працівників з роботи, а також з участю юрисконсульта у вирішенні трудових спорів щодо притягнення останніх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

7) роботою юридичної служби щодо дотримання земельного, аграрного та іншого законодавства та охорону праці на підприємстві;

організацією діловодства суду і розподілу обов’язків між працівниками;

8) організацією прийому громадян та ведення судової кореспонденції;

9) участю у судових засіданнях, на яких розглядаються цивільна та кримінальні справи.

2.3.2. Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання.

2.3.3. Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту.

2.3.4. Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку.

 

3. Зміст і оформлення звіту з практики

3.1. Загальні вимоги.

3.1.1. Звіт з практики є основним документом студента, що відображає виконану ним роботу під час практики, одержані навики та знання. 3.1.2. Звіт з практики студент готує самостійно. Звіт про практику разом із заповненим щоденником практики подається керівнику практики на протязі 2 тижнів практики. Звіт складають, починаючи з перших днів практики.

До звіту практику додасться характеристикана студента-практикантаз оцінкою йогодіяльності під час практики, яка підписує керівником практикивід бази практики та затверджується керівником бази практики (навчального закладу).

3.1.3. Обсяг звіту – 20÷40 сторінок формату А4.3.1.4. Оформлений звіт разом із щоденником і характеристикою подається на кафедру для захисту. Захист звіту приймають викладачі кафедри АІП, які призначаються наказом по університету.

Захист звітів оформлюється відомостями з диференційованою оцінкою роботи студентів. За результатами захисту робиться відповідний запис у щоденник практики.

Процес оцінювання знань студентів передбачає:

· перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку;

· захист звіту студентом

Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних відповідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики.

Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики

Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60 % і чітких відповідей на більшість поставлених запитань.

3.2. Зміст звіту.

3.2.1. Звіт з практики в наведеній нижче послідовності повинен містити:

- титульний лист;

- зміст;

- перелік умовних скорочень(при потребі);

- вступ;

- завдання на практику студента (перебіг набуття знань і навичок);

- індивідуальне завдання по темі практики;

- висновок;

- список використаних джерел;

- додатки.

 

3.3. Оформлення звіту

3.3.1. Текстові документи повинні бути виконані на листах формату А4 (210х297 мм) і зброшуровані. Кріплення повинне бути міцним, надійним, не допускаючи відривання або випадання листів.3.3.2. Текст повинен бути віддрукований за допомогою комп’ютера (текстовий редактор Word, шрифт 14 пунктів) через півтора міжрядкових інтервалу на одній У віддрукований текст дозволяється вписувати символи, формули і т.п. чорнилом чорного кольору. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 210х297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ.

3.3.3. При написанні тексту необхідно залишати поля таких розмірів: лівий - 2,5 см, правий - 10 см, верхній - 20 см, нижній - 20 см.

3.3.4. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний лист має номер 1, який на ньому не ставиться.

4. Рекомендації щодо змісту організаційно-правової практики студентів.

4.1. Завдання та функції юридичної служби різних господарюючих суб'єктів або юридичних фірм. Основні напрямки діяльності

Юридична служба, керуючись Конституцією України, законами та іншими нормативними актами, бере участь у реалізації державної правової політики, організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання вимог актів законодавства і запобігання його порушенням учасниками цивільних правовідносин та найманими працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. Надання правової допомоги підприємствам і організаціям може здійснюватися на підставі договору, укладеного з юридичною особою чи фізичною особою-суб'єктом підприємницької діяльності, що має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення юридичної практики, або адвокатом, адвокатським бюро, фірмою, конторою чи іншим адвокатським об'єднанням.

Основні завдання, права і обов'язки юридичної служби визначаються Положенням про юридичний відділ, бюро, юрисконсульта підприємства, організації або службовою інструкцією.

Студентам рекомендуємо почати свою практику саме з визначення правового статусу юридичної служби як нормативного забезпечення праці юриста, що дасть можливість більш системно і комплексно вивчити її зміст, набути той мінімум знань, що необхідний для забезпечення юридичного оформлення господарської та іншої діяльності суб'єктів економічних правовідносин.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал