Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Програма практики
за темою кваліфікаційної роботи магістра

1 курс

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

ОКР «Магістр»

Львів 2012

Програма практики складена відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО

спеціальності: 8.03040101 «Правознавство»

Програму склали:

1. Хомишин І.Ю., к.ю.н., асист. АІП

2. Скочиляс – Павлів О.В., асист. АІП

3. Лесько Н.В., асист. АІП

 

Програму практики обговорено т а схвалено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права

 

Протокол № 2 від «18» вересня 2012 р.

 

Завідувач кафедри АІП _____________________________________Н.П. Бортник

 

Програма розглянута затверджена Методичною Радою інституту ІНПП

Гол. Методичної Ради ІНПП____________________________________________

1. Мета і задачі практики

Основна мета практики – поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо їх застосування, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження.

Проходження практики студентів повинне забезпечити збір, аналіз та узагальнення вивчених матеріалів. Тому керівник практики студентів повинен видати завдання на практику.

Для досягнення основної мети практики зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» студент повинен вирішити наступний комплекс задач дослідницького і управлінсько-практичного характеру:

1) ознайомлення із завданням на практику, які видаються на початку керівником практики, як правило, в загальній формі;

2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в сфері інформаційного, податкового, фінансового, адміністративного та міжнародного та ін. права;

3) ознайомлення з структурою і діяльністю юридичних служб та судів, а також, ознайомлення з нормативним матеріалом, яким передбачена діяльність нотаріусів, адвокатський об’єднань, складання юридичної документації.

4) проведення дослідження і інтерпретація його результатів, додатковий збір теоретичного матеріалу (в разі потреби);

5) повне виконання циклу практики, що завершується отриманням практичних рішень, придатних для безпосередньої реалізації.

Ступінь значущості для теорії і практики одержаних студентом результатів визначається під час написання і захисту звіту з практики.

Таким чином, під час проходження практики студенти вирішують задачі теоретичного і практичного характеру.

 

2. Організація і контроль проходження практики

2.1. Загальні положення

2.1.1. Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра адміністративного та інформаційного права ІНПП.

2.1.2. Практика може проходити у судах, нотаріальних конторах, прокуратурах юридичних відділах служб, бюро, управлінь, підприємств, установ, організацій, адвокатських об’єднань тощо.Студент може самостійно з дозволу АІП кафедри вибирати для себе базу практики і пропонувати її. Запропонована база практики повинна забезпечувати необхідні умови набуття знань в галузі правознавства; можливість користуватися спеціальною літературою, нормативно-правовою документацією; можливість збирання матеріалів (проведення досліджень) для звіту.

Тривалість і терміни практики у відповідності до навчального плану:

2.1.3. Керівник(-и) практики від університету (АІП кафедри) затверджується наказом по університету. Він періодично контролює проходження студентами практики, ступеня її засвоєння та виконання індивідуального завдання.

2.1.4. Безпосереднє керівництво роботою студента на практиці здійснюється керівниками, призначеними підприємствами. Вони зобов'язані провести інструктаж студентів, ознайомити їх з правилами техніки безпеки та охорони праці і спостерігати за перебігом практики.

Обов’язки бази практики та НУ «Львівська політехніка» регламентуються відповідною угодою, що підписується між ними.

2.1.5. Студенти під час проходження практики, зокрема, зобов'язані:

- до початку практики отримати від керівника практики рекомендації від університету щодо оформлення усіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;- у кінці кожного робочого тижня з'являтися до керівника практики від університету для звітування про виконану роботу, зібраний матеріал для написання звіту;

- вести щоденник практики;

- своєчасно підготувати звіт по практиці.

2.1.7. За час практики студент повинен виконати всі пункти програми, які витікають із задач практики, і пункти, включені в індивідуальне завдання за темою практики.

 

2.2 Орієнтовний перелік завданьіз спеціальності 8.03040101 Правознавство» студент :

· вивчає правові засади організації державного нотаріату й приватної нотаріальної діяльності;

· ознайомлюється з вимогами щодо організації робочого місця (контори) приватного нотаріуса;

· вивчає повноваження та правила вчинення нотаріальних дій державними на приватними нотаріусами;

· ознайомлюється з порядком реєстрації нотаріальних дій;

· вивчає вимоги щодо ведення нотаріального діловодства тощо.

б/ в адвокатських об’єднаннях (приватних адвокатів) студент

· вивчає принципи та організаційно-правові форми діяльності адвокатури;

· ознайомлюється з видами професійної діяльності адвокатів та їх правовим статусом;

· вивчає засади професійної етики адвокатської діяльності;

· знайомиться з підготовкою адвоката до участі в судовому процесі та правилами складання процесуальних документів;

· приймає участь у судовому засіданні;

· знайомиться з окремими справами і за дорученням адвоката складає щодо них процесуальні документи тощо.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал