Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розслідування контрабанди.
 

Слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування, доцільно кла­сифікувати на три групи залежно від обсягу та змісту даних, що послужили підставою порушення кримінальної справи та інформації про злочинця.

1. Є ознаки — достатні дані про вчинення контрабанди, відома особа, яка її вчинила.

А. Вихідні (початкові) дані—ознаки контрабанди отримано працівниками митниці при здійсненні митного контролю під час затримання злочинця з речовим доказом безпосередньо під час незаконного перетину кордону.

При проходженні митного контролю виявляють предмети контрабанди, що за найменуван­ням, кількістю, вартістю, способом переміщення та приховування від митного контро­лю вказують на ознаки контрабанди. При цьому, відома особа, яка її вчинила.

Слідчі дії:

а) обшук особи, затримання і до­пит підозрюваного; б) огляд місця затримання з метою з'ясування обстановки події, ви­явлення слідів злочину та речових доказів; в) слідчий огляд предметів, що мають відно­шення до злочину (предметів контрабанди, документів, транспортних засобів, тай­ників, записних книжок, листів тощо); г) допит осіб, які виявили і спіймали з речовим доказом злочинця, а також допит свідків-очевидців про обставини злочину та затри­мання; ґ) призначення судових експертиз (трасологічної, біологічної, товарознавчої, вибухово-технічної, балістичної, а також техніко-криміналістичної експертизи доку­ментів); д) обшук за місцем проживання підозрюваного та в інших місцях, де, зважаю­чи на обставини справи, можуть зберігатися документи та інші предмети, що мають зна­чення для справи.

Б. Вихідні (початкові) дані про вчинення злочину отримано в результаті прикордонного контролю співробітниками Державної прикордонної служби України.

Початкові дані про вчинення контрабанди отри­мано в результаті прикордонного контролю співробітниками ДПС України, коли виявлено предмети посягання і затримана особа, яка переміщує їх.

Протокол затримання, в якому не­обхідно фіксувати всі обставини вчинення контрабанди.

Слідчі дії такі ж самі.

В. Інформацію про вчинення контрабанди отримано в результаті здійснення оператив­но-розшукових заходів, коли кримінальну справу було порушено за матеріалами СБУ або МЕС України.

Початкові дані про вчинення контрабан­ди отримані в результаті здійснення оперативно-розшукових заходів.

Відомі причетні до злочину особи і місце події, дані про підготовку, безпосереднє вчинення контрабанди або про результати контрабандної діяльності, проте інші обставини відомі не повністю.

У цьому випадку матеріали оперативно-розшукової діяльності є приводом і підставою для порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слідчих дій (п. 1 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).Раптовість проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, організаційних та слідчих дій:

1) затримання, обшук особи підозрюваного; 2) допит підозрюваного; 3) огляд місця події; 4) огляд предметів контрабанди, місць їх приховування та транспортного засобу, в якому вони виявлені; 5) огляд документів, пред'явлених митному контролю для переміщення товарів або валюти і для перетинання кордону; 6) допит свідків; 7) об­шук за місцем роботи та проживання підозрюваного (підозрюваних) і за місцем його «зв'язків»; 8) призначення за необхідністю судових експертиз — товарознавчої, трасо-логічної, технічної експертизи документів тощо; 9) виїмка та огляд документів за місцем роботи підозрюваного; 10) огляд складських та виробничих приміщень за місцем робо­ти підозрюваного і товарів, що там знаходяться; 11) виїмка та огляд дискет і даних, що містяться в пам'яті комп'ютерів за місцем роботи та проживання підозрюваного, і за не­обхідності призначення щодо них експертизи; 12) накладення арешту на поштово-те-леграфну кореспонденцію.

Г. Інформацію про ознаки вчинення контрабанди отримано в ході розслідування інших злочинів.

Відрізняється від розглянутих вище насамперед фактором несподіванки, коли ознаки контрабанди слідчий виявляє в результаті проведення слідчих дій у іншій кримінальній справі, не пов'язаній із контрабандою.

На­прямами розслідування в таких ситуаціях є передусім встановлення події злочину та вини особи, яка його вчинила. Діяльність працівників дізнання (слідства) орієнтована на зби­рання доказів та встановлення всіх обставин, що входять до предмета доказування.Ґ. Початкові дані про підготовлювану або вчинену контрабанду отримано із заяв, повідомлень громадян, а також інформації, що надійшла від інших правоохоронних органів.

Початкові дані щодо контрабанди отрима­но в результаті попередньої перевірки заяв і повідомлень фізичних та юридичних осіб про підготовлювану або вчинену контрабанду.

Під час проведення перевірки шляхом відібрання пояснень або витребування документів (ст. 97 КПК Ук­раїни) нерідко має місце передчасне витікання інформації, що дає можливість злочин­цю вжити заходів щодо приховування слідів контрабандної діяльності чи самому пере­ховатися від слідства.

Слідчі дії аналогічні першій типовій ситуації

2. Є ознаки про вчинену контрабанду, особа, яка її вчинила, невідома.

Виникають при виявленні предметів контрабанди на митному кордоні, коли особа, яка вчинила злочин, невідома.

Кримінальна справа по­рушується за фактом виявлення злочину, за відсутності особи, підозрюваної у його вчи­ненні.

Встановлення особи злочинця, його розшук, затримання та викриття.

а) висококваліфіковане проведення огляду місця події, утому числі огляд пред­метів контрабанди та місць їх приховування; б) допит свідків-очевидців, а за їх відсут­ності дії мають бути спрямовані на їх виявлення; в) залучення спеціалістів кінологічної служби митниці або прикордонників; г) перевірка результатів оглядів та допитів за кри­міналістичним обліком (дактилоскопічним, за способом вчинення, за ознаками зовніш­ності тощо); ґ) вивчення матеріалів архівних кримінальних справ даної категорії (розкри­тих і нерозкритих) шляхом порівняльного аналізу способів вчинення контрабанди (розслідуваного та вказаного в архівній справі); д) взаємодія митних органів, Прикор­донних військ, підрозділів СБУ і МВС України та ін.

3. Є ознаки контрабанди і відомості про злочинця, але останній зник з місця події.

Особа контрабандиста відома, але останній зник з місця злочину. Напрями розслідування в цій ситуації мають бути орієнтовані на досліджен­ня матеріальної обстановки на місці події, виявлення, збір і фіксацію доказової та орієнтуючої інформації про подію злочину й особу злочинця, який зник.

Дії мають бути спрямовані на негайне переслідування злочинця «по гарячих слідах» та на його затримання, а також на збір даних, що характе­ризують особу розшукуваного, виявлення його зв'язків, встановлення можливого його місцезнаходження, вжиття заходів для затримання злочинця та доставлення його за місцем дізнання.

Комплекс початкових слідчих дій у даній ситуації може виглядати таким чином: а) огляд місця події, включаючи огляд предметів контрабанди та місць їх приховування; б) допит свідків-очевидців, співучас­ників (якщо такі є); в) допит осіб, що можуть дати відомості про злочинця та його спосіб життя (родичів, товаришів по службі, знайомих); г) затримання й обшук особи підозрю­ваного; ґ) допит підозрюваного; д) обшук за місцем проживання та його «зв'язків»; е) за необхідності — призначення криміналістичних експертиз (за предметами посягання або результатами оглядів) та ін.

Паралельно зі слідчими діями здійснюються оперативно-розшукові й організаційні заходи, до числа яких належать: а) використання службово-розшукових собак; б) пе­реслідування злочинця, який зник з місця події, «по гарячих слідах»; в) виявлення мож­ливих свідків та їх допит; г) прочісування й обстеження місцевості із залученням при­кордонників у районі місця події; ґ) проведення загороджувальних заходів; д) складан­ня (або постановка завдання про складання) композиційного портрета особи, яка вчинила контрабанду; е) складення розшукових орієнтувань стосовно злочинця; є) на­кладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію; ж) оперативне спостереження у місцях вірогідної появи злочинця; з) блокування можливих місць перебування злочинця та ін.

 

И это далеко-еще не все !

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал