Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура доходів, витрат і прибутку підприємства


Показники Базовий рік Минулий рік Звітний рік Відхилення рівня звітного періоду від:
сума, тис. грн. % до обороту від реалізації продукції сума, тис. грн. % до обороту від реалізації продукції сума, тис. грн. % до обороту від реалізації продукції рівня базового року рівня минулого року
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100,0 100,0 100,0 х х
2. Податок на додану вартість 16,7 16,7 16,7 - -
3. Інші вирахування з доходу 0,1 0,1 0,1 - -
4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 83,2 83,2 83,2 - -
5. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 68,1 68,9 64,6 -3,5 -4,3
6. Валовий прибуток (+), збиток (-) 15,1 14,3 18,6 +3,5 +4,3
7. Інші операційні доходи 0,1 0,5 0,2 +0,1 -0,3
8. Операційні витрати 15,1 12,1 13,7 -1,4 +1,6
9. Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності 0,1 2,7 5,1 +5,0 +2,4
10. Інші фінансові доходи 0,1 0,4 0,3 +0,2 -0,1
11. Фінансові витрати 1.3 0,2 0,4 -0,9 +0,2
12. Прибуток (+), збиток (-) від звичайної діяльності:                
12.1 до оподаткування -27 -1,1 2,9 5,0 +6,1 +2,1
12.2 після оподаткування -29 -1,2 2,0 3,5 +4,7 +1,5
13. Чистий прибуток (+), збиток (-) -29 -1,2 2,0 3,5 +4,7 +1,5


Примітка до табл. 16. Для наглядності в дужках відображені витрати, тобто величини, що зменшують дохід і прибуток. Рівень доходів, витрат і прибутку обчислений в % до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У наведеному прикладі детальному аналізу підлягають операційні витрати, їх аналіз доцільно провести за обліковими статтями витрат, використовуючи дані звіту ф. N 2-ФП, за формою, аналогічною табл. 16, де в графі 1 вказати статті витрат. На основі складеної таблиці структури витрат необхідно визначити вплив кожної статті витрат на загальну величину і рівень операційних витрат і прийняти управлінські рішення для їх оптимізації.В умовах зростання обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття рішень з оптимізації витрат доцільно операційні витрати у залежності від ступеня реагування на зміну величини обороту поділити на змінні і умовно-постійні.

До змінних витрат слід віднести витрати на збут, окрім витрат на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів (операційна оренда, амортизація, страхування, ремонт, опалення, охорона тощо), та умовно 50 % інших операційних витрат.

До умовно-постійних витрат належать адміністративні витрати, частина витрат на збут (витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів) та решта інших операційних витрат (50 %).

Розподіл операційних витрат на змінні і умовно-постійні дозволяє переглянути витрати на 1 тис. грн. реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), визначити величину отриманого маржинального прибутку, розрахувати коефіцієнт маржинального прибутку (% маржинального прибутку до обороту від реалізації продукції) та спрогнозувати фінансовий результат від операційної діяльності за умов можливого збільшення чи зменшення обсягів обороту.

На підприємстві, діяльність якого аналізується, операційні витрати за звітний рік склали 433 тис. грн. (табл. 16).З них операційні витрати змінні (ОВЗ) - 291 тис. грн., а операційні витрати постійні (ОВП) - 142 тис. грн. Валовий прибуток разом з іншими операційними доходами (ВП) складає 591 тис. грн. (585 + 6). За рахунок цього підприємство отримало операційний прибуток (ОП) в сумі 158 тис. грн. (591 - 291 - 142 або 591 - 433).Сукупний маржинальний прибуток (СМП), отриманий підприємством, може бути визначений двома способами за такими формулами:

СМП= ВП - ОВЗ; (1)

СМП= ОВП+ ОП. (2)

У наведеному прикладі сукупний маржинальний прибуток становить:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал