Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства
N з/п Назва показників Методика обчислення
1. Фондовіддача оборотних засобів (ФВоз) , де О - оборот з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік; ОЗ - середньорічна величина оборотних засобів * При цьому - оборотні кошти
2. Рентабельність оборотних коштів (Рок) , де По - прибуток від операційної діяльності.
3. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Кооз)  
4. Коефіцієнт завантаженості обороту оборотними засобами (Кзоз)  
5. Оборотність оборотних засобів в днях (Од) , або Од = Д / Кооз, де Д - кількість днів у періоді.


____________
* Середньорічна величина оборотних засобів визначається за формулою середньої хронологічної величини, вирахованої з моментного ряду даних бухгалтерських балансів за період, що розглядається (рік), за формулою:

  ,


де ОЗо, ...ОЗн - залишки оборотних засобів на кінець кожного кварталу, року;

н- число періодів, з яких обчислюється середня величина.

Таблиця 10

Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства

N з/п Показники Базовий рік Минулий рік Звітний рік Звітний рік в % до:
базового року минулого року
1. Фондовіддача оборотних засобів, грн. 11,74 8,55 7,92 67,5 92,6
2. Рентабельність оборотних коштів, % 1,42 22,92 39,70 28 разів 173,2
3. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів, разів 11,7 8,6 7,9 67,5 92,0
4. Коефіцієнт завантаженості обороту, грн. 0,085 0,117 0,126 148,2 107,7
5. Оборотність оборотних засобів в днях 30,7 42,1 45,5 148,2 108,1
6. Вихідні дані:          
6.1. Середньорічна величина оборотних засобів, тис. грн. 187,7 118,5
6.2 Оборот з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 126,5 109,6
6.3. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн. 52,7 раза 205,2


Таблиця 11

Тривалість операційного циклу за складовими елементами планових оборотних засобів підприємства

N з/п Назва оборотних активів Оборотність у днях в: Планова оборотність звітного року, дні Відхилення оборотності звітного року від оборотності
базовому році минулому році звітному році планової базового року минулого року
1. Виробничі запаси 4,1 2,8 2,3 3,0 -0,7 -1,8 -0,5
2. Товари 17,3 26,4 29,8 30,0 -0,2 +12,5 +3,4
3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5,1 3,7 3,0 3,5 -0,5 -2,1 -0,7
4. Грошові кошти 0,4 2,1 1,7 1,5 +0,2 +1,3 -0,4
  Разом 26,9 35,0 36,8 38,0 -1,2 +9,9 +1,8
З даних табл. 11 видно, що тривалість операційного циклу у звітному році скоротилась проти плану на 1,2 дня за рахунок прискорення оборотності (або незаповненого нормативу) виробничих запасів і запасів товарів, скорочення терміну інкасації дебіторської заборгованості. Одночасно дещо сповільнилась оборотність грошових коштів. У порівнянні з минулим і базовим періодами тривалість операційного циклу зросла в основному за рахунок сповільнення оборотності товарів у зв'язку з розширенням їх асортименту, що позитивно вплинуло на рентабельність оборотних коштів (табл. 10, р. 2).

Аналіз оборотності складових елементів оборотних засобів дає можливість виробити необхідну стратегію управління оборотними засобами і оборотними коштами.

4.8. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. В умовах, коли дебіторська і кредиторська заборгованість займає значну питому вагу в оборотних засобах і оборотних коштах, а платіжна криза залишається ще достатньо гострою, аналізу стану дебіторської і кредиторської заборгованості треба приділити належну увагу.Дебіторська заборгованість - це сума, яку належить отримати підприємству від покупців і замовників за товари, роботи і послуги та за іншими розрахунками з юридичними і фізичними особами.

Розмір дебіторської заборгованості з товарних операцій визначається умовами підприємства щодо розрахунків зі своїми клієнтами. Це безвідсоткова позика клієнтам, яка сприяє збільшенню обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і прибутку, з одного боку, та вимагає додаткового залучення в оборот коштів (на заміщення вилучених у дебіторську заборгованість) і породжує можливість виникнення безнадійних боргів і втрат, - з другого.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків та інших поточних розрахунків засвідчує можливе надходження грошових коштів чи взаємне зарахування боргових зобов'язань у майбутньому за умов дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. На її покриття підприємство також відволікає власні оборотні кошти або додатково залучає кошти інших кредиторів.

Оскільки дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) і за розрахунками з іншими дебіторами збільшує величину оборотних активів, сповільнює їх оборотність і може призвести до зменшення кінцевого фінансового результату на вкладений капітал, то аналізу і оцінці дебіторської заборгованості повинна приділятись особлива увага.

Мета аналізу - встановити якість і ліквідність дебіторської заборгованості, її вплив на фінансовий стан підприємства та визначити шляхи підвищення її ефективності.

Завдання аналізу:

вивчити склад і структуру дебіторської заборгованості та її зміни в динаміці за період, що аналізується;

встановити реальність (правдивість) та імовірність погашення дебіторської заборгованості;

визначити показники якості, ліквідності та оборотності дебіторської заборгованості;

визначити вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства;

розробити заходи щодо оптимізації величини і частки дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства.

Інформаційне забезпечення:

баланс (ф. N 1);

примітки до річної фінансової звітності;

матеріали аналітичного обліку.

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості передбачає вивчення їх зміни в динаміці (табл. 12).

Дані табл. 12 дають можливість проаналізувати величину, склад і структуру дебіторської заборгованості, її частку в оборотних активах за період, що аналізується.

З даних табл. 12 видно, що величина дебіторської заборгованості має тенденцію до зменшення, що при одночасному збільшенні оборотних активів сприяло значному зниженню її частки в поточних активах (з 22,3 % в базовому році до 11,0 % у звітному році).

Таблиця 12

Склад і структура дебіторської заборгованості та її частка в оборотних активах підприємства (станом на 31 грудня)

Види дебіторської заборгованості Базовий рік Минулий рік Звітний рік Звітний рік в % до:
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % базового року минулого року
1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 56,3 26,2 28,3 36,1 81,3
1.1 прострочена 12,5            
2. Дебіторська заборгованість за розрахунками 43,7 73,8 71,7 117,9 73,3
2.1 із внутрішніх розрахунків 43,7 70,5 71,7 117,9 76,7
3. Разом 100,0 100,0 100,0 71,9 75,4
4. Оборотні активи 100,0 100,0 100,0 145,6 113,6
5. Частка дебіторської заборгованості в оборотних активах, % х 22,3 х 16,6 х 11,0 49,3 66,3


Якісний склад дебіторської заборгованості покращився: ліквідована прострочена заборгованість за товари, роботи і послуги. Але заборгованість із внутрішніх розрахунків ще залишається високою, що свідчить про неналежну платіжну дисципліну підзвітних підприємств і структурних підрозділів.

Реальність (правдивість) та імовірність погашення дебіторської заборгованості аналізується за даними аналітичного обліку, угод, первинних документів, які засвідчують дату виникнення і величину боргу, обумовлені терміни сплати боргу і тривалість заборгованості. При цьому слід звернути увагу на правомірність (реальність) облікової заборгованості, правильність її оформлення.

Якість, ліквідність і оборотність дебіторської заборгованості характеризується даними про розподіл дебіторської заборгованості за термінами її виникнення і такими показниками, як:

коефіцієнт концентрації дебіторської заборгованості;

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

тривалість періоду погашення (інкасації) дебіторської заборгованості.

Розподіл дебіторської заборгованості за термінами її виникнення необхідно проводити з метою оперативного управління заборгованістю і запобігання прострочення терміну позивної давності з усіма його негативними наслідками. Для цього необхідно завести облік дебіторської заборгованості за термінами її виникнення.

Аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами її виникнення передбачає вивчення зміни величини боргу за строками виникнення, її реальність та імовірність погашення (табл.13).

Таблиця 13


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал