Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні показники оцінки основних фондів підприємства


N з/п Показники Базовий рік Минулий рік Звітний рік Показники звітного року в % до:
базового року минулого року
1. Показники оцінки забезпеченості підприємства основними фондами:          
1.1. Фондомісткість 0,461 0,300 0,290 62,9 96,7
1.2. Фондоозброєність 12,10 9,08 9,60 79,3 105,7
1.3. Коефіцієнт вартості основних фондів в активах підприємства 0,681 0,555 0,538 79,0 96,9
2. Показники оцінки стану основних фондів:          
2.1. Коефіцієнт зносу 0,389 0,348 0,335 86,1 96,3
2.2. Коефіцієнт придатності 0,611 0,652 0,665 108,8 101,9
2.3. Коефіцієнт оновлення - 0,010 0,066 -
2.4. Коефіцієнт вибуття 0,163 0,256 0,012 7,4 4,7
2.5. Коефіцієнт приросту -0,163 -0,246 0,054 133,1 122,0
3. Показники оцінки ефективності використання основних фондів:          
3.1. Фондовіддача, грн. 2,17 3,33 3,45 159,1 103,6
3.2. Рентабельність, % -2,53 6,72 11,94 572,6 117,7
3.3. Інтегральний показник економічної ефективності -2,34 4,73 6,42 374,2 135,7


До таких показників належать:

фондовіддача і прибуток на 1 м2 площі приміщень (торгівлі, промисловості, інших галузей діяльності), на одне місце на підприємствах ресторанного господарства тощо;

фондовіддача і прибуток на 1 грн., або 1000 грн. активної і пасивної частини основних фондів;

коефіцієнти екстенсивного й інтенсивного навантаження на одиницю виробничої потужності (машини, устаткування) тощо.

Не менш важливо звернути увагу на ефективність використання інших необоротних активів, аналіз яких проводять за методикою, аналогічною аналізу основних фондів.

4.6. Аналіз оборотних засобів та джерел їх формування. На фінансову стійкість підприємства значною мірою впливають склад і структура оборотних засобів і оборотних коштів та ефективність їх використання.

Дані табл. 8 дають можливість проаналізувати зміни у складі і структурі оборотних засобів і оборотних коштів, оцінити їх вплив на фінансовий стан підприємства і прийняти управлінські рішення щодо його зміцнення.

Так, в підприємстві, що аналізується, оборотні засоби на кінець звітного періоду в порівнянні з базовим періодом збільшились на 131 тис. грн. (418 - 287), або на 45,6 %, зросла частка запасів товарів на 14,2 пункта (79,4 - 65,2) і частка непланових (ненормованих) оборотних активів на 1,7 пункта (7,9 + 5,0 - 9,8 - 1,4). Темпи зростання величини оборотних засобів (145,6 %) вищі за темпи зростання обороту від реалізації продукції (126,5 %). Це свідчить про насиченість мережі підприємств оборотними активами і сповільнення оборотності оборотних засобів. Оскільки у базовому періоді запаси планових оборотних засобів були нижчими від нормативу, то сповільнення їх оборотності на перших етапах є правомірним. У порівнянні з минулим роком різниця в темпах їх росту помітно зменшилась.Структура джерел формування оборотних засобів значно покращилася: зросла частка власних оборотних коштів на 36,6 пункта (44,3 - 7,7), позичок банку - на 3,8 пункта (10,8 - 7,0), відповідно зменшилась частка залучених коштів інших кредиторів. Це сприяло насиченню мережі підприємств товарами, зниженню витратомісткості обороту і підвищенню рентабельності операційної діяльності. Темпи росту прибутку значно вищі від темпів росту обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і оборотних засобів, що є позитивним.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується показниками, вказаними в табл. 9 та табл. 10.

За даними табл. 10 середня величина оборотних засобів у звітному році в порівнянні з базовим роком збільшилася на 87,7 %. Темпи зростання оборотних засобів випереджають темпи зростання обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Це спричинило сповільнення їх оборотності та зниження фондовіддачі. У той же час більш повна насиченість торгової мережі товарами сприяла зростанню обороту та підвищенню рентабельності оборотних коштів. Темпи зростання рентабельності значно вищі від темпів зростання середньої величини оборотних засобів, що є позитивним.Таблиця 8

Склад і структура оборотних засобів і оборотних коштів підприємства (станом на 31 грудня)

Показники Базовий рік Минулий рік Звітний рік Звітний рік в % до:
сума, тис. грн. % до підсумку сума, тис. грн. % до підсумку сума, тис. грн. % до підсумку базового року минулого року
1. Оборотні засоби                
1.1. Виробничі запаси 11,1 4,6 4,6 59,4 111,8
1.2. Товари 65,2 72,8 79,4 175,5 123,9
1.3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 12,5 4,4 3,1 36,1 81,3
1.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками 9,8 12,2 7,9 117,9 73,3
1.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 1,4 6,0 5,0 525,0 95,5
1.6. Інші оборотні активи -   -   -      
Разом 100,0 100,0 100,0 145,6 113,6
2. Оборотні кошти                
2.1 Власні кошти 7,7 29,6 44,3 840,9 169,7
2.2. Короткострокові кредити банку 7,0 10,9 10,8 225,0 112,5
2.3. Залучені кошти інших кредиторів 85,3 59,5 49,9 76,7 85,8
Разом 100,0 100,0 100,0 145,6 113,6
3. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x x x 126,5 109,6
4. Операційний прибуток x x x 52,7 раза 205,2


Оскільки основна частина оборотних активів припадає на планові оборотні засоби, пов'язані з операційним циклом (у наведеному прикладі на кінець звітного періоду вони складають 92,1 %, табл. 8), то подальше дослідження ефективності використання оборотних коштів доцільно провести шляхом аналізу тривалості операційного циклу за його складовими елементами.

4.7. Аналіз тривалості операційного циклу підприємства.Операційний цикл характеризує період між придбанням запасів для здійснення діяльності підприємства та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Складові операційного циклу - це планові (нормовані) оборотні засоби. Тривалість операційного циклу (ТОЦ) складається із часу перебування оборотних коштів у складових елементах операційного циклу за період (рік, квартал), що аналізується, виражена в днях. Вона може бути виражена за формулою:

ТОЦ = ВЗ : Од + НВ : Од + ГП : Од + ТЗ : Од + ДЗ : Од + ІОЗ : Од,

де ВЗ - середні виробничі запаси, тис. грн. (ВЗ : Од - середні виробничі запаси в днях);

НВ - середні залишки незавершеного виробництва, тис. грн.;

ГП - середні запаси готової продукції, тис. грн.;

ТЗ - середні запаси товарів, тис. грн.;

ДЗ - середня величина дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, тис. грн.;

ІОЗ- середня величина інших планових оборотних засобів (які за потребою можуть бути розшифровані поелементно згідно даних балансу), тис. грн.;

Од - одноденний оборот від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), тис. грн.

У наведеному прикладі складовими операційного циклу є час перебування оборотних коштів у виробничих запасах, товарах, дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги; грошових коштах та їх еквівалентах (табл. 8 і дод. 1).Тривалість операційного циклу за періодами характеризується даними табл. 11.

Таблиця 9


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.035 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал