Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні показники оцінки фінансового стану підприємства та методика їх обчислення


N з/п Назва показників Методика обчислення
     
1. Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості власним капіталом) Власний капітал (I розділ пасиву балансу) ___________________________________________________ Сукупний капітал (підсумок пасиву балансу)
2. Коефіцієнт фінансової стійкості Довгострокові + поточні зобов'язання (III + IV розділи пасиву балансу) ________________________________________________ Власний капітал
3. Коефіцієнт інвестування Власний капітал + довгострокові зобов'язання _______________________________________________________ Необоротні активи (I розділ активу балансу)
4. Коефіцієнт маневрування Власні оборотні кошти* ______________________________ Власний капітал
5. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом Власний оборотний капітал* _______________________________________________ Оборотні активи (II розділ активу балансу)
6. Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи _____________________________ Поточні зобов'язання
7. Коефіцієнт загальної ліквідності Оборотні активи ____________________________________________ Довгострокові + поточні зобов'язання
8. Рентабельність обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Операційний прибуток - відсотки сплачені ________________________________________________________ Оборот з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
9. Фондовіддача активів Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) __________________________________________________ Активи (підсумок активу балансу)
10. Рентабельність сукупного капіталу Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування _____________________________________________________________ Сукупний капітал
11. Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток ________________________ Власний капітал


____________
* Величина власних оборотних коштів (власного оборотного капіталу) визначається як різниця між власними і прирівненими до них коштами і необоротними активами (I + II + III + V розділи пасиву балансу мінус I та III розділи активу балансу) або II розділ активу балансу мінус IV розділ пасиву балансу. За абсолютною величиною вони рівні.

3.6. На основі даних фінансової звітності (балансу і звіту про фінансові результати) за період, що аналізується, (базовий, минулий і звітний роки, дод. 1, 2) обчислені показники, які наведені в табл. 1. Їх абсолютне значення і темпи зростання (зниження) характеризуються даними табл. 2.

Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості власним капіталом) характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Мінімальна частка власного капіталу повинна складати не менше 50 % сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Вона засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.

У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової незалежності на кінець звітного періоду складає 0, 793, або 79, 3 %, що свідчить про достатність власного капіталу і фінансову незалежність підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує пропорцію різних джерел фінансування господарської діяльності (позикового і власного капіталу, прийнятих за 1). Під позиковим капіталом розуміють довгострокові і поточні зобов'язання підприємства. Максимально допустиме значення коефіцієнта фінансової стійкості - не більше, яке засвідчує не тільки ступінь ризиковності діяльності, але й можливість підприємства погасити борги власним капіталом.

Для підприємств зі сталими показниками фінансово-господарської діяльності, які забезпечують рентабельну роботу і самофінансування, значення коефіцієнта фінансової стійкості є економічно доцільним в розмірі ³ 0, 5.

Таблиця 2


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.