Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показник фондовіддача в 2013р. у порівняні з 2012р. збільшується на 0,88 грн. (283,9 %). Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.
В 2013р. порівняно з 2012р. відбулося зменшення кількості працівників на 147 осіб (2,6). Фонд оплати праці в 2013р. в порівняні з 2012 р. збільшився на 4407,6 тис. грн. (1,4%) за рахунок збільшення середньомісячної заробітної плати.

Фондомісткість в 2013р. у порівняні з 2012р. збільшується. Вона показує, що на кожну гривню продукції, яка випускається припадає 0,02 грн. вартості основних фондів.

Показник фондовіддача в 2013р. у порівняні з 2012р. збільшується на 0,88 грн. (283,9 %). Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства. На його підставі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і оперативності управлінських рішень, які приймаються. Тому рентабельність можна розглядати як один із критеріїв якості управління суб'єктом господарювання. [1]

Аналіз рентабельності ПАТ «ЦГЗК» відображений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз рентабельності діяльності ПАТ «ЦГЗК»

№ з/п Показники Формули 2012 рік 2013 рік Абсолютне відхилення (+;-)  
 
Витратні показники    
Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) ф.2. р. 2090/2050*100% 69,22 93,31 +24,09  
Рентабельність операційної діяльності ф.2. р. 2190/ ф. 2. р. (2050+2130+2150+2180)*100% 32,21 55,50 +23,30  
Рентабельність господарської діяльності ф.2. р. 2290/ф.2. р. (2050+2130+2150+2180+2250+2255+2270)*100% 22,54 51,50 +28,96  
Коефіцієнт покриття виробничих витрат ф.2. р. 2000/ ф.2. р. 2050*100% 1,69 1,93 +0,24  

 

 

Продовження таблиці 2.2

Коефіцієнт окупності виробничих витрат ф.2. р. 2050/ ф.2. р. 2000*100% 0,59 0,52 -0,07
Ресурсні показники  
Рентабельність підприємства ф.2 р. 2350/ ф.1 р. 1300 (гр. 3+гр.4)*0,5)*100% 9,53 20,62 +11,09
Рентабельність власного капіталу ф.2 р. 2290/ ф.1 р 1495 (гр.3+гр.4)*0,5)*100% 23,20 38,78 +15,58
Рентабельність залученого капіталу Ф.2 р. 2290/ ф.1 р.1595 (гр.3+гр.4) + 1695 (гр.3+гр.4)*0,5)*100% 27,93 41,38 +13,45
Рентабельність покриття власного капіталу ф.2 р. 2000/ ф.1 р 1495 (гр.3+гр.4)*0,5)*100% 113,35 113,01 -0,34
Рентабельність окупності власного капіталу ф.1 р. 1495 (гр.3+гр.4)*0,5)/ ф.2 р. 2000*100% 88,22 88,50 +0,28
Доходні показники  
Валова рентабельність продажу ф.2 р. 2090/ф.2 р. 2000*100% 40,90 48,27 +7,37
Чиста рентабельність продажу ф.2 р. 2350/ф.2 р. 2000*100% 15,75 27,71 +11,96
Рентабельність доходу від операційної діяльності ф.2 р .2190/ф.2 (р. 2000 + р 2180)*100% 24,13 35,65 +11,52
             

 За даними таблиці рівень показників ефективності діяльності протягом двох років є різним.

В період 2012-2013 рр. діяльності спостерігається спад двох показників. У 2013р. порівняно 3 2012р. відбувається спад рентабельності покриття власного капіталу на 0,34 грн., також спостерігається спад коефіцієнту окупності виробничих витрат на 0,07 грн. Тобто підприємство менше отримує прибутку на 1 грн. доходу (активів, капіталу).

Спостерігається значне збільшення такого показника, як рентабельність господарської діяльності, який показує, що отримано 28,96 грн. прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат. У 2013р. порівняно 3 2012р. зростає рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг), яка показує, що підприємство отримало 24,09 грн. прибутку з 1грн. понесених втрат. Рентабельність власного капіталу в 2013р порівняно з 2012р. зростає, таким чином це свідчить про те, що зростає величина чистого прибутку у сумі 15,58 грн., яка припадає на 1 грн. активів. Таку тенденцію можна пояснити зростанням обсягу виробництва і незначним підвищенням собівартості продукції.Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості. [3]

Ліквідність підприємства в короткостроковому періоді визначається його можливостями покрити свої короткострокові зобов’язання. Розрахунок основних показників ліквідності відображено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Основні показники ліквідності ПАТ «ЦГЗК» за 2012-2013 рр.

№ з/п Показники Формули 2012 рік рік Абсолютне відхилення (+;-)
2013-2012
Коефіцієнт покриття ф. 1. р 1195/р. 1695 0,8 4.4 +3,6
Коефіцієнт швидкої ліквідності ф.1. р.1195-(р.1101+1102+1103+1104+110)-р.1170/ р.1695 0.78 3.9 +3,06
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1. р.1165/р.1695   0.014 0.2 +0.186
Чистий оборотний капітал (грн.) ф.1. р.1195-р.1695   -596441 +2350541

 

Коефіцієнт покриття в 2012р. не відповідає нормативу, але він має тенденцію до збільшення і в 2013р. перевищив одиницю, що відповідає нормативу, тому зростає на 3,6 грн. Тобто в підприємства є реальна можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок його оборотних засобів.

Значення швидкої ліквідності у 2013р. порівняно з 2012р. є більше за нормативне. Це свідчить про те, що підприємство має можливість повністю погашати поточні зобов’язання за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень (дебіторської заборгованості).

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності як в 2012 році так і в 2013 році є меншим за нормативне. Так як це значення в 2013 році було 0,2 то підприємство могло погасити 20% поточної заборгованості за рахунок наявних грошових коштів. Отже можна говорити про позитивну тенденцію до збільшення ліквідності підприємства і покращення його платоспроможності за умови дотримання тієї політики і нарощувати суми наявних грошових коштів.

 

2.2 Аналіз динаміки та структури грошових коштів

 

 

Аналіз руху грошових коштів підприємства почи­нається з вивчення динаміки надходжень, видатків і форму­вання чистого грошового потоку. Це дає змогу розкрити і охарактеризувати тенденції розвитку обсягів господарської діяльності в цілому і за окремими об'єктами щодо доходів, витрат та фінансових результатів, а також їх збалансованості в часі. [6]

Паралельно оцінюють динамічні зміни показників у просторі за джерелами грошових потоків. Зокрема, це можуть бути окремі постачальники, покупці, податкові платежі, витрати на соціальні потреби, види оплати праці, банківські установи, сегменти ринку, структурні підрозділи.

Структурний аналіз грошових потоків забезпечує їх вивчен­ня за:

- видами господарської діяльності (операційної, інвестицій­ної, фінансової та від надзвичайних подій), що дасть змогу уста­новити частку кожного виду діяльності у формуванні грошового потоку;

- об'єктами діяльності (товари, продукція, роботи, послуги, інші активи), що дозволить визначити важливість кожного об' єкта діяльності як в окремих видах, так і в цілому в господар­ській діяльності підприємства;

- структурними підрозділами, що покаже внесок кожного під­розділу у формування грошових потоків;

- джерелами надходження, що дає можливість визначити час­тку кожного з них у формуванні загального грошового потоку. Особливу увагу звертають на співвідношення формування коштів за рахунок власних і залучених джерел;

- напрямами використання, що визначає основних корис­тувачів грошових коштів. Розглядається на скільки змінили­ся за рахунок витрат коштів окремі види активів підприємст­ва, що забезпечують приріст його ринкової вартості та за якими напрямами використовувалися залучені грошові кошти. [13]

Результати аналізу структури і динаміки грошових коштів служать базою для проведеного факторного аналізу формування грошових потоків.

Для вивчення змін за динамікою і структурою грошових пото­ків використовують складові прямого і непрямого методів їх роз­рахунку.

Аналіз порівняння в динаміці і структурі грошових потоків щодо їх надходження і видатків за елементами непрямого методу розрахунку можна подати у вигляді табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Аналіз руху грошових коштів ПАТ «ЦГЗК»

Показники Періоди Зміна величини показника
Минулий Поточний
Рух коштів у результаті операційної діяльності
1.1 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
1.2 Амортизація необоротних активів -6507
1.3 Забезпечення: збільшення (+), зменшення (-)
1.4 Збиток (-), прибуток (+) від: - нереалізованих курсових різниць - не операційної діяльності       -524
1.5 Витрати на сплату відсотків - - -

 

Продовження таблиці 2.4

1.6 Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах - - -
1.7 Зменшення (+), збільшення (-): - оборотних активів - витрат майбутніх періодів       -270453
1.8 Збільшення (+), зменшення (-): - поточних зобов’язань - доходів майбутніх періодів   -   -   -92859 -
1.9 Грошові кошти від операційної діяльності
1.10 Сплачені: - відсотки - податки на прибуток   -   -     -142860
1.11 Чистий рух коштів до надзвичайних подій - - -
1.12 Рух коштів від надзвичайних подій - - -
1.13 Чистий рух коштів від операційної діяльності
2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності
2.1 Реалізація: - фінансових інвестицій - необоротних активів   -    
2.2 Отримані: - відсотки - дивіденди - інші надходження   - - -   - - -   - - -
2.3 Придбання: - фінансових інвестицій - необоротних активів   -   -   -
2.4 Інші платежі - - -
2.5 Чистий рух коштів до надзвичайних подій - - -
2.6 Рух коштів від надзвичайних подій - - -
2.7 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -24683
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
3.1 Надходження власного капіталу -
3.2 Отримані позики
3.3 Інші надходження -
3.4 Погашення позик -
3.5 Сплачені дивіденди
3.6 Інші платежі -
3.7 Чистий рух коштів до надзвичайних подій - - -
3.8 Рух коштів від надзвичайних подій - - -
3.9 Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3.10 Чистий рух коштів за звітний період
3.11 Залишок коштів на початок року
3.12 Вплив зміни валютних ресурсів на залишок коштів -226
3.13 Залишок коштів на кінець періоду

 

Результати аналізу (табл. 2.4) показують, що у поточному періоді прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за­безпечив підприємству чистий грошовий потік на суму 1946587 тис. грн, це більше, ніж у минулому періоді на 947649 тис. грн, або на 94,9 %. З чистим доходом у поточному періоді підприємству надійшли кошти амортизаційних відрахувань на суму 555230,0 тис. грн. [17]

У цілому зростання чистого грошового потоку від операційної діяльності відбулося на 1856991,0 тис. грн, або 95,2 %, що пов'язано зі значним зменшенням поточних зобов'язань (на 92859 тис. грн), які не формують видатків коштів на збільшення залишків оборотних активів (на 270453тис. грн) і виплат з податку на при­буток (на 142860 тис. грн), що відповідним чином вплинуло на зростання негативного грошового потоку.

На підприємстві у поточному періоді значно активізувалася інвестиційна діяльність. Так, обсяг інвестиційних вкладень збі­льшився на 129270 тис. грн., тобто на 41,1 %. Порі­вняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом залишаються реальні інвес­тиції, які забезпечують нарощування виробничого поте­нціалу підприємства.

Важливою складовою фінансового аналізу грошових потоків є аналіз динаміки грошових потоків, що дає змогу оцінити обсяг надходжень за ряд періодів, виявити певні тенденції в цьому процесі і, визначивши відповідні методи і прийоми, оцінивши можливі варіанти управлінських рішень щодо управління гршовими потоками на підприємстві, альтернативні можливості вкладання коштів, знайти шляхи покращення ситуації. [16]

Дані, необхідні для аналізу динаміки вхідних грошових потоків на ПАТ «ЦГЗК», наведені в табл. 2.5.

Як видно з табл. 2.5 та рис. 2.1 (див. додаток Д), чистий рух грошових коштів підприємства протягом 2012 року зменшився відносно 2011 року та складав 4464 тис. грн. У 2013р. порівняно з 2012р. рух грошових коштів значно збільшився. Операційна діяльність протягом трьох років приносила притік, що збільшився. Інвестиційна діяльність протягом 2011-2013 років приносила відтік грошових коштів.

Фінансова діяльність демонструвала також відтік грошових коштів протягом трьох років. Чистий рух грошових коштів базового підприємства протягом 2013 року складав +76033 тис. грн. Операційна діяльність приносила притік у сумі 3808626 тис. грн., також він збільшився відносно 2012 року на 1951635 тис. грн. Фінансова діяльність приносила відтік грошових коштів протягом 2013 року. Загальний чистий рух грошових коштів збільшився у 2013 році відносно 2012 і 2011років на 76033 тис. грн.

Таблиця 2.5

Показники динаміки грошових потоків на ПАТ «ЦГЗК» за 2011-2013 рр.

  Показники Сума: видаток (-), надходження (+), тис. грн. Відхилення, тис. грн.
2012-2011 2013-2012
Чистий рух коштів від операційної діяльності +1132456 +1951635 +3808626 +819179 +1856991
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -144252 -300277 -275594 -156025 +24683
Чистий рух коштів від фінансової діяльності -982835 -1646894 -3452535 -664059 -1805641
Чистий рух коштів -905 +76033

 

Інформація про структуру грошових коштів ПАТ «ЦГЗК» наведена в табл. 2.6 та рис. 2.2 (див. додаток Ж, К).

З таблиці 2.6 і рисунку 2.2 видно, що протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ПАТ «ЦГЗК» більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2013р.

 

 

2.3 Факторний аналіз грошових потоків

 

 

Суть методу факторного аналізу полягає у виключенні опису множинних характеристик що вивчаються, і заміні його меншою кількістю інформаційно більш ємних змінних, які називаються факторами і відображають найбільш суттєві властивості явищ. Такі змінні є деякими функціями вихідних ознак.

Етапами факторного аналізу є послідовні зіставлення різних наборів факторів і варіантів групувань з їх включенням, виключенням і оцінкою вірогідності відмінностей між групами. [5]

Для дослідження теми аналізу грошових коштів підприємства було використано метод ланцюгових підстановок, який використовують для розрахунку впливу окремих факторів на сукупний результат. Метод ланцюгових підстановок полягає у послідовній заміні базової величини впливу фактору на його аналізоване значення за умови, що всі інші фактори залишаються незмінні. Отриманий результат порівнюють з попереднім і розраховують ступінь впливу аналізованого фактора. [4]

Для визначення впливу факторів необхідно дані руху грошових коштів за попередній і плановий рік (табл.2.7) .Обрахунок використовують за моделью:

ЧГП = ЧГПод + ЧГПід + ЧГПфд

Таблиця 2.7

Вихідні дані по руху грошових коштів на підприємстві за звітний і плановий роки, тис. грн.

Роки Чистий рух коштів від операційної діяльності Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Чистий рух коштів від фінансової діяльності ЧГПод
Звітний рік +3808626 -275594 -3452535 +80497 +76033
Попередній рік +1951635 -300277 -1646894 +4464

 

Використовуючи метод ланцюгових підстановок обраховуємо вплив кожного з факторівЧГПод , ЧГПід, ЧГПфдна чистий грошовий потік підприємства (табл. 2.8.)

Таблиця 2.8

Факторний аналіз методом ланцюгових підстановок, тис. грн.

  Чистий рух коштів від операційної діяльності Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Чистий рух коштів від фінансової діяльності ЧГП Вплив факторів
+1951635 -300277 -1646894 +4464 - +76033
+3808626 -300277 -1646894 -1566345 +1856991
+3808626 -275594 -1646894 +1886138 +2483
+3808626 -275594 -3452535 +80497 -1805641

 

Охарактеризуємо отримані результати. При використанні даного методи обрахунки і підстановки виконано правильно, так як зміна в вихідних даних так і в обрахунку методом абсолютні зміни співпали і складають +76033 тис. грн.

Звідси виникає висновок, що рух грошових коштів на підприємстві збільшився на +76033 тисяч гривень.

Змінивши перший фактор, а саме ЧГПод з+1951635 тисяч за попередній рік на +3808626 тисяч гривень за звітний рік. Зміна цього фактора призводить до зміни в результуючому показнику, а саме в ЧГП підприємства на +1856991 тис. грн., і становить +1566345 тис. грн.

Залишивши незмінним після заміни перший фактор і змінивши другий результуючий фактор отримаємо що даний фактор, а саме ЧГПід, призведе до зміни ЧГП на +1886138 тис. грн.

При ЧГПод, ЧГПід, за звітний період і зміні ЧГПфдіз попереднього на звітний рік з -1646894 до -3452535 тисяч гривень ЧГП буде становити +80497 тис. грн. Даний фактор впливає, а саме зменшує ЧГП на -1805641 тис. грн.

В даній аналізованій роботі показник який найбільше впливає на ЧГП це ЧГП від інвестиційної діяльності і тим самим в найбільшій мірі зменшує ЧГП на -1805641тис. грн. і утворює резерв який становить -300277 тис. грн. Проаналізуємо вищеназваний фактор методом ланцюгових постановок табл. 2.9. [8]

Таблиця 2.9

Вихідні дані для аналізу ЧГП від інвестиційної діяльності, тис. грн.

  РФІ РНА ОВ ОД ІН ПФІ ПНА ННП ЧГПід
Звітний рік +158435 +510 +9616 -444155 -275594 +24683
Попередній рік +14608 -314885 -300277

 

Таблиця 2.10

Факторний аналіз ЧГП від інвестиційної діяльності методом ланцюгових підстановок, тис. грн.

  РФІ РНА ОВ ОД ІН ПФІ ПНА ННП ЧГПід Вплив факторів
+14608 -314885 -300277 - +24683
+158435 -314885 -156450 +143827
+158435 +510 -314885 -155940 +510
+158435 +510 -314885 -155940
+158435 +510 +9616 -314885 -146324 +9616
+158435 +510 +9616 -314885 -146324
+158435 +510 +9616 -444155 -275594 -129270
+158435 +510 +9616 -444155 -275594

В даному прикладі інвестиційна діяльність підприємства не є активною або достатньою, і тим самим утворює резерв для подолання в розмірі 275594 тис. грн.

В таблиці 2.10 чітко зображується вплив різних факторів на загальний результат. Зобразимо загальну факторну модель ЧГП інвестиційної діяльності.

ЧГПід= РФІ+ РНА +ОВ +ОД+ ІН - ПФІ- ПНА- ННП

де, РНА - реалізація необоротних активів;

РФІ - реалізація фінансових інвестицій;

ОВ- отримані відсотки;

ОД-отриманні дивіденди;

ІН - інші надходження;

ПФІ - придбання фінансових інвестицій;

ПНА - придбання необоротних активів;

ННП - надходження коштів від надзвичайних подій.[5]

Найбільше впливає на результат 1-й та 6-й фактор, тобто реалізація фінансових інвестицій та придбання необоротних активів які складають 143827 тис. грн. та -129270 тис. грн.

Рівновелике значення на зміну результату мають РФІ, ІН та ПНА.

Для того, щоб подолати резерви необхідно звернути увагу на показник придбання необоротних активів. Придбання складових даного показника зменшує величину ЧГП, але це в свою чергу вкладення які розвивають діяльність підприємства. ЧГП від інвестиційної діяльності складає -275594 тис. грн.

При реалізації фінансових інвестицій сума чистих грошових надходжень від інвестиційної діяльності збільшується на 143827 тис гривень.

Збільшення чи зменшення показників від інвестиційної діяльності є дуже спірним питанням. А саме збільшуючи наприклад придбання необоротних активів сума ЧГП зменшується в даному періоді, але в майбутньому дані активи будуть сприяти розвитку інфраструктури підприємства, обсягу виробництва, змінення ціни, збільшення резервів, основних засобів. [7]

Наприклад придбання фінансових інвестицій збільшується і тим самим змінює головуючий показник, але в майбутніх періодах вкладені кошти будуть приносити доходи для підприємства.

При аналізі руху грошових коштів по підприємству ПАТ «ЦГЗК» прослідковується наступний висновок. Дане підприємство функціонує прогресивно і має додатній розвиток руху грошових коштів, а саме 80497 тис. грн. чистого руху грошових коштів.

Після дослідження факторної моделі методом анцюгових підстановок виявлено найбільший впливлив на результуючий фактор саме чистим грошовим рухом від інвестиційної діяльності він складає 24683 тис. грн.

Тим же методом проаналізувавши модель визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності виявили фактор який найбільше впливає на фактор чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності. Це фактор придбання необоротних активів, він впливає на результуючий фактор на 129270 тис. грн. (даний фактор зменшує суму надходжень від інвестиційної діяльності), а також маємо показник реалізація необоротних активів який позитивно впливає на загальний результат на 30 тис. грн.

Отже, підводячи підсумки визначено основні показники: 1)чистий грошовий потік від операційної діяльності становить 3808626 тис. грн. , з попереднім роком даний показник виріс на 195,15 відсотків, 2) чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності становить -275594 тис грн. відносно до попереднього року відбулося зростання на 24683 тис. грн. Хоча це збільшення в майбутньому може призвести до розвитку підприємства, а саме інфраструктури, або призвести до змін у виробництві, 3) чистий грошовий потік від фінансової діяльності становить -3452535 тис. грн. що на 1805641 тис. грн. більше за попередній період. Дана ситуація є позитивним моментом для підприємства, так як його фінансова активність зростає.

Загальна сума має додатне значення, хоча і спостерігається зменшення результатуючого фактору, але в майбутньому вкладення в необоротні активи будуть приносити додатній рух коштів.

 

РОЗДІЛ 3

 

 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Оптимізація грошових потоківє процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації є забезпечення:

- збалансованості обсягів грошових потоків;

- синхронності формування грошових потоків;

- росту чистого грошового потоку підприємства.

Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивного і негативного їх видів.

Розрізняють оптимізацію грошових потоків підприємства в короткостроковому і довгостроковому періоді, які досягаються здійсненням різної системи заходів. [9]

Оптимізація грошових потоків підприємства в короткостроковому періоді може бути досягнута шляхом використання системи "прискорення- уповільнення" платіжного обороту. Прискорення надходження грошових коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуто за допомогою таких заходів:

- збільшення розміру цінових скидок покупцям при готівкових розрахунках;

- забезпечення часткової або повної передоплати за продукцію, що користується високим попитом;

- скорочення строків надання товарного (комерційного) кредиту покупцям;

- прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;

- використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості векселів, факторингу, форфейтингу.

Уповільнення виплат грошових коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуто за допомогою таких заходів:

- збільшення за згодою постачальників строків надання підприємству товарних кредитів;

- заміни придбання довгострокових активів на їх оренду;

- реструктуризація отриманих фінансових кредитів шляхом переводу короткострокових кредитів у довгострокові.

Оптимізація руху грошових коштів у короткостроковому періоді за допомогою системи "прискорення-уповільнення" платіжного обороту може створити певні проблеми у довгостроковому періоді.

Для вирішення цієї проблеми необхідно розробити заходи щодо збалансованості грошового потоку у довгостроковому періоді. [18]

Зростання обсягу позитивного грошового потоку у довгостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок таких заходів:

- залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу;

- додаткової емісії акцій;

- продажу частини фінансових інструментів інвестування;

- продажу (або здачі в оренду) основних засобів, що не використовуються.

Зниження обсягу негативного грошового потоку у довгостроковому періоді може бути досягнуто за рахунок таких заходів:

- скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;

- відмови від фінансового інвестування;

- зниження суми постійних витрат підприємства.

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані з забезпечення росту його інвестиційної активності.

Для цього можуть бути використані такі заходи:

- збільшення розширеного відтворення операційних необоротних активів;

- прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їх реалізації;

- здійснення регіональної диверсифікації операційної діяльності підприємства;

- активне формування портфелю фінансових інвестицій;

- дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів. [17]

Узагальнюючи, слід вказати основні напрямки використання даних про рух грошових коштів. До них відносять:

- оцінку здатності підприємства виконувати свої зобов'язання;

- визначення потреб у додатковому залученні грошових коштів;

- визначення величини капіталовкладень в основні засоби та інші необоротні активи;

- розрахунок розмірів фінансування, необхідних для збільшення інвестицій у довгострокові активи або підтримання виробничо-господарської діяльності на досягнутому рівні;

- оцінку ефективності операцій щодо фінансування підприємства та його інвестиційних угод;

- оцінку здатності підприємства отримувати позитивні грошові потоки в майбутньому.

Аналіз грошових потоків пов’язаний із з’ясуванням причин, які вплинули на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу. Це можна робити як за довгостроковий період (декілька років), так і за короткостроковий (квартал, рік). Такий аналіз має безперечний інтерес, якщо він буде здійснений за період, що відображає певний етап в діяльності підприємства, наприклад, з моменту створення, випуску нової продукції, закінчення реконструкції тощо.

Як вже зазначалось, аналіз руху грошових коштів проводиться прямим і непрямим методами. Відмінність у використанні прямого та непрямого методів стосується лише розділу операційної діяльності.

Аналіз грошових коштів прямим методом дозволяє оцінити ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на рахунках, що дає можливість робити оперативні висновки відносно достатності коштів для сплати по рахунках поточних зобов’язань, а також про можливість здійснення інвестиційної діяльності.

В той же час цей метод має суттєвий недолік, оскільки він не розкриває взаємозв’язок одержаного фінансового результату і зміни величини грошових коштів на рахунках підприємства. Тому необхідно з’ясувати причину можливих розбіжностей. З цією метою проводиться аналіз руху грошових коштів непрямим методом табл. 3.1. (див. додаток М).

Аналіз доцільно починати з оцінки тих змін, які відбулися у складі активів та капіталу підприємства. З цією метою складається табл. 3.2 (див. додаток Н).

Далі потрібно визначити: як зміни по кожній статті активу і пасиву вплинули на стан грошових коштів підприємства і розміри його чистого прибутку.

Зрозуміло, що зменшення дебіторської заборгованості призведе до збільшення реального припливу грошових коштів. Це означає, що в даному випадку різниця між значенням дебіторської заборгованості на початок і кінець періоду повинна бути додана до чистого прибутку. [10]

Вплив на чистий прибуток операцій, пов’язаних з придбанням товарно - матеріальних цінностей, характеризується тим, що збільшення залишків, наприклад, по рахунках 20 “Виробничі запаси”, 28 “Товари” тощо занижує реальний відплив коштів (сума збільшення залишку по цих рахунках повинна бути виключена із чистого прибутку); відповідно сума зменшення залишків по вказаних рахунках додається до чистого прибутку.

Операції, що відображаються на пасивних рахунках, мають зворотний механізм впливу на рух грошових коштів. Якщо залишок по рахунках зобов’язань в звітному періоді збільшується, то це означає, що по них було заплачено менше, ніж показано у витратах (собівартість реалізації завищена) і сума збільшення повинна бути додана до чистого прибутку.

Якщо сальдо зменшується, відповідно, по рахунках зобов’язань було заплачено більше, ніж вказано в Звіті про фінансові результати, і сума зменшення повинна виключатися з величини чистого прибутку.

Сукупний вплив розглянутих процедур, що коригують величину чистого прибутку, повинен призвести до відображення результату зміни грошових коштів.

Узагальнююча інформація про рух грошових коштів на підприємстві наведена в табл. 3.1 та 3.3 (див. додаток М, П). З її допомогою керівництво підприємства може контролювати поточну платоспроможність підприємства, приймати оперативні рішення по її стабілізації, оцінювати можливість здійснення додаткових інвестицій.

Акціонери (інвестори), володіючи інформацією про рух грошових потоків на підприємстві, можуть оцінювати, наскільки стабільним є фінансовий стан підприємства, в яке вони вклали свої кошти, більш обґрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. [19]

Таким чином, на відміну від запропонованих вище підходів до оцінки фінансового стану, аналіз руху грошових коштів дає можливість зробити більш обґрунтовані висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел відбулося надходження на підприємство грошових коштів та які основні напрямки їх використання; чи достатньо власних коштів підприємства для здійснення інвестиційної діяльності; чим пояснюються розбіжності величини одержаного прибутку та нарахування грошових коштів тощо.

 

 

ВИСНОВКИ

Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах мо­жливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових ко­штів — їх надходження (приплив) та витрачання (відтік), забезпе­чення наявності певного вільного залишку на рахунках банку.

Рух коштів у «Звіті про рух грошових коштів» відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фі­нансової. Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інша діяльність, яка не є інвестиційною та фінансовою. Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з при­дбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а та­кож короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Фінансова діяльність - це сукупність операцій, які приво­дять до зміни величини і складу власного та позикового капіталу.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства;

- ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі;

- управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства;

- активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами.

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

Щоб гроші працювали на підприємство, необхідно їх пускати в обіг з метою одержання прибутку:

- розширювати своє виробництво, прокручуючи їх у циклі оборотного капіталу;

- інвестувати в дохідні проекти інших суб»єктів господарювання з метою одержання вигідних відсотків;

- зменшувати величину кредиторської заборгованості з метою скорочення витрат по обслуговуванню боргу;

- обновляти основні фонди, купувати нові технології і т.д.

Збільшення або зменшення залишків готівки на рахунках у банку обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків, тобто притоком і відтоком грошей. Перевищення притоків над відтоками збільшує залишок вільної готівки, і навпаки, перевищення відтоків над припливами приводить до недостачі коштів і збільшенню потреби в кредиті.

В роботі проведено аналіз грошових потоків ПАТ «ЦГЗК». Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Планова інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах.

В роботі проведений аналіз структури та динаміки грошових активів підприємства в 2011-2013 рр., в результаті якого відзначено, що лише в 2012-му році загальний обсяг грошових коштів ПАТ «ЦГЗК» зменшився на -905 тис. грн. по відношенню до 2011 року, проте, у 2013-му році спостерігається збільшення обсягу грошових коштів (за рік на 76033 тис. грн.), найбільшими темпами у структурі грошових коштів зростали кошти в національній валюті, зокрема, найбільше зростання грошових коштів в національній валюті (100%) спостерігається в 2013 році.

Протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ПАТ «ЦГЗК» більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2010-2013 рр.

За даними балансу ПАТ «ЦГЗК» здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання. Проведений аналіз дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів підприємства. У звітному періоді підприємство здійснювало розвиток власних активів переважно за рахунок утворення додаткових джерел позикового капіталу та реінвестування прибутку.

Було проведене дослідження структури джерел утворення та напрямів витрачання коштів дозволяє визначити статті балансу підприємства, що увібрали в себе основну суму витрачених коштів, та статті, за якими ці кошти було утворено. Було відзначено, що основними джерелами які вплинули на утворення коштів підприємства у звітному періоді є збільшення довгострокових зобов'язань, та збільшення кредиторської заборгованості за товари. Питома вага інших джерел утворення коштів була несуттєвою, отже, можна стверджувати, що вони не відігравали суттєвої ролі у загальному розширенні джерел фінансування підприємства. Така структура джерел утворення коштів відповідає стратегічним цілям розвитку підприємства і заслуговує на позитивну оцінку.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексевич О. «Облік надлишків та нестач готівки у касі» Газета “Все про бухгалтерський облік”. – 2012. – № 96.

2. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 1994.

3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.

4. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 1994.

5. Болюх М.А. Збірник задач з курсу «Економічнтй аналіз»:Навч. Пос. – К.: КНЕУ, 2002. – 232с.

6. Гриньков Д. «НБУ планує обмежити рух готівки в країні» Журнал “Бізнес”. – 2013. – № 3

7. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лукашевича – М., 1996. – 612 с.

8. Житна І.Б., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємства. - К.: Вища школа, 1992 - 191 с.

9. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К., 1999 – 176 с.

10. Каракоз І.І. Економічний аналіз роботи підприємств і об'єднань (на рос. мові) -К.: Вища школа, 1989 - 190 с.

11. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навчальний посібник – К.: Вища шк., 2003. – 278с.

12. Осмоловський В.В. та ін. Теорія аналізу господарської діяльності. - Мн.: Вища школа, 1989-351 с.

13. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] – Київ: Центр навчальної літератури, 2007.

14. Савицька В.Г. Економічний аналіз М.:НОВОЕ ИЗДАНИЕ, 2000. – 651с.

15. Сивашенко А. «Економічний аналіз» К.:ЗНАННЯ, 2003. – 223с.

16. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003. – 485 с

17. Цал-Цалко Ю.С. «Фінансовий аналіз» Київ «Центр учбової літератури» 2008 р., ст. 273-297.

18. Чельтер С. «Звіт про рух грошових коштів» Газета “Все про бухгалтерський облік”.– 2013. – № 8. – с.28.

19. Черелевский Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. – К., 2003. – 473 с.

20. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: Інфра-М, 1996 - 176 с.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.047 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал