Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модуль 1 Основи телебачення та радіомовлення (кількість кредитів – 2,5).


ПЕРЕДМОВА

Дисципліна “Системи телебачення та радіомовлення ” складається з одного модуля (кількість кредитів ECTS ‑ 2, 5; змістових модулів ‑ 8; загальна кількість годин ‑ 90, у тому числі, лекції ‑ 12 годин, лабораторні заняття ‑ 6 год., практичні заняття ‑ 6 год.; самостійна робота ‑ 62 год.; модуль ‑ 3.4, вид контролю ‑ іспит.

Метою викладання навчальної дисципліни “Системи телебачення та радіомовлення ” є формування знань принципів побудови телевізійних мовленнєвих та споріднених ним аудіовізуальних систем і мереж, інтегрованим з інформаційною інфраструктурою суспільства; формування знань новітніх технологій формування, зберігання, оброблення, передавання, розповсюдження, приймання та відтворення масової інформації у сучасних мовленнєвих системах та засобах; формування вмінь щодо побудови, організації, технічної експлуатації, моніторингу засобів мовлення; формування знань і вмінь щодо забезпечення якості роботи систем, мереж і засобів мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Системи телебачення та радіомовлення ” є визначення загальних принципів організації та побудови систем телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, сучасний стан впровадження та розробки стандартів цифрового мовлення. Визначення особливостей побудови трактів та технічних характеристик систем цифрового супутникового, кабельного та наземного телевізійного мовлення в стандартах DVB першого та другого поколінь. Сучасний стан впровадження систем цифрового звукового мовлення в стандартах DAB та DRM.

Модуль 1 Основи телебачення та радіомовлення (кількість кредитів – 2, 5).

Вхідні вимоги до вивчення модуля: предмет курсу спирається на фундаментальні дисципліни бакалаврської підготовки. Знання, одержані з цієї дисципліни, входять до числа основоположних для випускних курсів з телекомунікацій.

Зміст знань Шифр
  Вища математика. Розділи: диференціальне й інтегральне числення, Фур’є-анализ, узагальнені функції, ряди, функції комплексної змінної, матриці, математична статистика ЗН.1
  Фізика. Розділи: оптика, акустика, електрика ЗН.2
  Теорія електричних кіл. Розділи: лінійні системи, фільтри. ЗН.3
  Теорія зв’язку: характеристики детермінованих та випадкових сигналів; види модуляції, спектри сигналів; аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення; основи теорії кодування ЗН.4
  Зміст умінь  
  Виконувати обчислення похідних та інтегралів найпростіших та складних функцій УМ.1
  Визначати ширину смуги частот, необхідну для передавання сигналу при заданому виді модуляції УМ.2
  Володіти навичками простіших електричних вимірювань УМ.3

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.