Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. 1. На початок жовтня чисельність персоналу підприємства по списку склала 800 чол., 13 жовтня 8 чол
1. На початок жовтня чисельність персоналу підприємства по списку склала 800 чол., 13 жовтня 8 чол. призвані в армію, 18 жовтня прийнято 10 чол., а 22 жовтня звільнилось за особистим бажанням 7 чол.

Визначити:

1) середньоспискову чисельність персоналу у жовтні;

2) чисельність персоналу по списку на кінець місяця.

 

2. Підприємство з сезонним характером виробництва розпочало діяльність у квітні. Середньоспискова чисельність персоналу склала: у квітні 540 чол., травні 850 чол., червні 1050 чол., липні 900 чол., серпні 440 чол.

Визначити середньоспискову чисельність персоналу:

1) за період роботи підприємства;

2) з початку року;

3) за рік.

 

3. Нормативна трудомісткість токарних робіт ІІІ розряду – 270 тис. нормо/годин. Середній коефіцієнт виконання норм - 1,15. Час ефективної роботи одного токаря за рік складає 1840 годин. Визначити необхідну чисельність токарів.

 

4. У цеху встановлено 50 верстатів, режим їх роботи - тризмінний. Норма обслуговування - 10 верстатів на одного наладчика. Планові невиходи складуть 10 %.

Визначити спискову та явочну чисельність наладчиків.

 

5. У звітному році обсяг виробництва продукції склав 750 тис. грн., середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) - 150 чол.

У наступному році запланований обсяг виробництва 810 тис. грн. Продуктивність праці повинна зрости на 7 % до рівня звітного року.

Визначити заплановану чисельність ПВП та проаналізувати вплив факторів на її зміни.

 

6. Планом підприємства передбачено випуск 4000 виробів. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції 20 нормо-годин. Виконання норм виробітку визначено в розмірі 110 %. Ефективний (корисний) фонд робочого часу одного робітника за рік 1820 годин.

Визначити: чисельність робітників.

 

7. На підприємстві встановлено 300 верстатів, норма обслуговування - 20 верстатів, графік роботи - двозмінний, плановий процент невиходів - 10.

Визначити явочну та спискову чисельність робітників.

 

8. Визначити планову чисельність промислово-виробничого персоналу і робітників за даними таблиці:

Показники Звітний період Плановий період
Обсяг продукції, тис. грн.
Чисельність промислово-виробничого персоналу визначити
Питома вага робітників у загальній чисельності ПВП, % 68,0 70,0
Ріст продуктивності праці, % - 109,0

 

9. Планом фабрики передбачені такі показники:

1) Трудомісткість виробництва продукції і виконання норм виробітку:

Назви цехів Трудомісткість виробництва продукції (тис. люд.-год.) Середній процент виконання норм виробітку
В’язальний
Обробки
Швейний

 2) Число робочих днів 232, середня тривалість робочого дня -8 год.

Визначити чисельність робітників-підрядників по цехах і в цілому по фабриці.

 

10. Середньоспискова чисельність ПВП у звітному році склала 825 чол. У плановому році обсяг виробництва не зміниться. Модернізація устаткування, яка буде проведена, підвищить норми обслуговування устаткування з 3 до 5 од. (на підприємстві усього 120 одиниць устаткування), а також збільшить продуктивність праці, що дозволить зменшити чисельність персоналу на 10 %.

Визначити планову чисельність ПВП при умові, що режим роботи двохзмінний.

 

11. У році 365 днів. Число вихідних і святкових днів – 105. Кількість чергових та додаткових відпусток на одного робітника складає 18 днів, відпустка на навчання – 3 дні. Неявки через хворобу на одного середньоспискового робітника складають 6 днів, інші планові невиходи – 0,5 дня. Середня тривалість робочого дня на плановий рік 8 годин.

Визначити: ефективний (корисний) фонд робочого часу на одного робітника промислового підприємства (в годинах).

 

12. На заводі встановлено 260 верстатів, норма обслуговування 22 верстати на одного робітника, режим роботи підприємства тризмінний. Номінальний фонд робочого часу одного робітника – 257 днів, планові невиходи – 25 днів.

Визначити явочну та спискову чисельність робітників, які обслуговують верстати.

 

13. Планом машинобудівного заводу передбачені такі дані:Трудомісткість виготовлення продукції і виконання норм виробітку:

 

Показники Токарі по розрядах
ІІІ IV V VI
Трудомісткість виробничої програми (люд.-год.)
Виконання норм виробітку (%)

 

Ефективний (корисний) фонд робочого часу одного робітника – 1860 годин.

Визначити чисельність токарів по розрядах та в цілому по заводу.

 

14. На майбутній рік передбачений такий план випуску продукції:

Виріб Кількість Витрати часу на виріб, н-год. Виконання планових норм виробітку, %
А
Б
В
Г

 

Визначити:

1) необхідну чисельність основних робітників при фонді робочого часу –1750 годин;

2) число всіх робітників, якщо основні робітники складають 56 % від їх загальної чисельності;

3) середньоспискову чисельність робітників, якщо планові неявки складають 15 % номінального часу;

4) чисельність всього промислово-виробничого персоналу, якщо число ІТП, службовців та іншого персоналу складає 17 % від загальної кількості працюючих.

 

15. Визначитипроцент росту виробітку, якщо трудомісткість знизиться на 20 %.

16. Визначитипроцент зниження трудомісткості, якщо норма виробітку зросте на 25%.

 

17. Підготовчо-заключний час на партію деталей у 60 штук складає 120 хв. Час обслуговування робочого місця 2%, час регламентованих перерв 1% до оперативного часу. Основний i додатковий час на одну деталь складає 20 хвилин.

Визначити норму часу на одну деталь.

 

18. Норма часу на один виріб 20 хв. Тривалість зміни – 8 годин. За зміну робітник виготовив 30 виробів.

Визначити змінну норму виробітку i процент її виконання.

 

19. Партія складається із 40 деталей. Оперативний час на одну деталь – 30 хв., час обслуговування робочого місця складає 4%, час регламентованих перерв на відпочинок – 2% до оперативного часу.

Підготовчо-заключний час на всю партію деталей – 48 хв. Тривалість робочої зміни – 8 годин.

Визначити:- технічно обґрунтовану норму часу на одну деталь;

- годинну i змінну норму виробітку.

 

20. У звітному році фактичні витрати робочого часу на один виріб склали 15 хв. У плановому році в результаті передбачених заходів виробіток одного робітника збільшиться на 15 %. Баланс робочого часу складає 1840 год.

Визначитивиробіток одного робітника в плановому році.

 

21. Підготовчо-заключний час на партію деталей із 6 штук складає 24,2 хв. Основний час на виготовлення однієї деталі – 42 хв., допоміжний час – 6 хв. Час обслуговування робочого місця складає 2,5%, час регламентованих перерв на відпочинок – 1,5% до оперативного часу. Тривалість робочої зміни – 8 год.

Визначити: - технічно обґрунтовану норму часу на одну деталь;

- годинну i змінну норми виробітку.

 

22. Планом промислового підприємства передбачено:

- обсяг товарної продукції 40000000 грн.

- число робочих днів у році 234 дні

- чисельність робітників 2500 чол.

- середня тривалість робочого дня 8 годин

Визначити середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток на 1 робітника.

23 При плануванні продуктивності праці підприємство виходило з таких даних:

 

Показники Очікуване виконання за звітний рік Плановий рік
Товарна продукція, тис. грн. Збільшиться на 12%
Середньорічна чисельність ПВП, чол. Скоротиться на 40 чол.
Середня кількість робочих днів, відпрацьованих одним робітником, дні      
Середня тривалість робочого дня, год. 7,95 7,85

 

Визначити середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток на 1 робітника ПВП за звітний і на плановий piк.

 

24. Обсяг товарної продукції по плану заводу на piк складає 38400 тис. грн. Середньооблікова чисельність ПВП - 3420 чоловік, ефективний (корисний) фонд робочого часу одного робітника за рік -1936 годин. Тривалість робочого дня – 8,0 годин.

Визначити середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток на 1 робітника ПВП.

 

25. Визначити приріст продуктивності праці в плановому році за рахунок зниження трудомісткості продукції за даними таблиці:

 

Вироби Трудомісткість одного виробу, н-год Обсяг випуску продукції по плану, шт.
Звітний piк Плановий piк
А   0,7 0,68
Б 0,92 0,85
В 1,03 0,9

26. На підприємстві при плануванні продуктивності праці використані такі дані:

 

Показники Очікуване виконання за звітний рік Плановий рік
Товарна продукція, тис. грн.
Середньорічна чисельність ПВП, чол.

 

Визначити:

- середньорічний виробіток одного робітника ПВП на плановий рік i за звітний рік ( очікуване виконання );

- темп росту продуктивності праці.

 

27. Підприємство має такі дані: обсяг товарної продукції за звітний piк – 21569 тис.грн., продуктивність праці одного робітника ПВП – 23700 грн. Планом організаційно-технічних заходів передбачається зменшення чисельності робітників у плановому році на 36 чоловік. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшиться на 8%.

Визначити темп росту продуктивності праці.

 

28. Визначити плановий виробіток на одного працюючого по кожному заводу i по групі заводів, що виготовляють однорідну продукцію, а також зростання виробітку по групі заводів у плановому році в порівнянні з базовим. Показники роботи підприємства наведені в таблиці:

 

Заводи Продуктивність праці у звітному році, грн. Ріст продуктивності праці у плановому році, % Виробіток на одного працюючого у звітному році, грн. Ріст виробітку на одного працюючого у плановому році, %
5,6 7,3
8,1 4,7
2,6 6,2
8,1 8,1
7,2 7,8

 

 

29. Виробнича трудомісткість продукції по нормах базового періоду, що виконується в середньому на 120 %, дорівнює 1250 тис. нормо-годин. За планом за рахунок ряду організаційно-технічних заходів вона буде знижена на 175 тис. нормо-годин, реалізація заходів з НОП забезпечить збільшення середнього числа відпрацьованих годин у році з 1780 до 1800; питома вага допоміжних робітників у загальній кількості робітників зменшиться з 49 до 46 % , а питома вага робітників у загальній кількості працюючих збільшиться з 80 до 81 % .

Визначити, на скільки процентів піднялася продуктивність праці на підприємстві i яку економію чисельності це забезпечить ?

 

30. Планом передбачено такі заходи:

1) впровадження нових верстатів для механічної обробки деталей, витрати праці на одну машину зменшаться на 50 нормо-годин, строк впровадження – 1 червня ;

2) зниження трудомісткості ливарних робіт у середньому на одну машину - на 12 нормо-годин; строк впровадження – 1 березня;

3) впровадження НОП протягом року на складальних роботах, у результаті чого трудомісткість однієї машини зменшиться на 20 нормо-годин. За планом буде виготовлено 2000 машин із загальною базовою трудомісткістю 1600 тисяч нормо-годин.

Визначити процент зростання продуктивності праці i економію робочої сили в результаті здійснення намічених заходів.

31. За даними таблиці визначити виконання плану продуктивності праці (годинної, денної, місячної):

 

Показники План Факт
Обсяг виробництва за зміну, тис.грн.
Середньооблікова чисельність робітників, чол.
Обсяг роботи, людино-днів
Середня тривалість робочого дня, год. год. 7,8 7,7

 

32. У механічному цеху за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів передбачено зменшити в плановому періоді втрати робочого часу з 5 % до 2,5 % , трудомісткість програми знизити на 5 % , корисний фонд робочого часу збільшити з 1800 до 1820 годин.

Визначити плановий приріст продуктивності праці по факторах i загальний.

33. На підприємстві передбачено:

1) знизити технологічну трудомісткість продукції на 3 %;

2) модернізувати частину верстатів, на яких працюють 10% робітників, у результаті чого продуктивність верстатів підвищиться на 40%;

3) механізувати транспортні роботи, чисельність допоміжних робітників, зайнятих на цих роботах, зменшиться з 90 до 72 чоловік;

4) зменшити внутрішньозмінні втрати робочого часу з 15 до 10%. На підприємстві зайнято 1200 робітників, з них 52% основних i 48% допоміжних.

Як підвищиться продуктивність праці на підприємстві i яка буде економія чисельності робочих?

 

34. Годинна тарифна ставка робітника I розряду – 2,50 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,44. Норма виробітку – 2 деталі за годину.

Визначити середню розцінку на один виріб.

 

35. Визначити відрядну розцінку на один виріб і зарплату робітника за місяць при відрядно-преміальній системі, якщо відомо: слюсар–складальник виконує роботу VI розряду, його змінна норма виробітку – 16 виробів, а в місяць він відпрацював 168 год., тривалість зміни – 8 год., в місяці 21 робочий день. Робітник виконав місячну норму на 112 %. Годинна тарифна ставка VI розряду – 4,50 грн. За кожен процент перевиконання норми виробітку передбачена премія у розмірі 1,5%.

36. Робітник-погодинник III розряду відпрацював за місяць 160 годин. Годинна тарифна ставка робітника III розряду на роботах з нормальними умовами праці –3,08 грн. Згідно з діючим на підприємстві положенням, за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 10%, а за кожний % перевиконання завдання - 1,5% заробітку робітника по тарифу. Завдання виконано на 110%.

Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

37. Годинна тарифна ставка робітника I розряду – 2,50 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,47. Норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітнику необхідно виготовити за місяць 380 виробів. Премія передбачена в розмірі 15% тарифного заробітку.

Визначити місячний заробіток робітника IV розряду при відрядно-преміальній оплаті праці.

38. Посадовий оклад економіста 1200 грн. у місяць. Із 23 днів по графіку ним відпрацьовано 20 (3 дні хворів). Із фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку.

Визначити місячну заробітну плату економіста з урахуванням премії.

39. Годинні тарифні ставки робітників II, III, IV розрядів відповідно 2,70 грн., 3,08 грн., 3,38 грн. Ними відпрацьовано: 17, 22 i 23 робочі дні по 8 годин у день.

Визначити суму зарплати робітників-погодинників заводу за місяць.

40. Робітник V розряду виготовив за місяць 1100 деталей. Годинна тарифна ставка I розряду 2,50 грн., тарифний коефіцієнт V розряду - 1,54. Норма виробітку - 4 деталі в годину.

Визначити заробіток робітника при прямій відрядній системі.

41. За діючими нормами та розцінками оплата за акордне завдання складає 1220 грн., термін виконання завдання – 15 днів. Фактично завдання виконане за 12 днів. Згідно з положенням, за кожний процент скорочення терміну виконання акордного завдання виплачується премія в розмірі 1,3% заробітку по акордному наряду.

Визначити загальну суму заробітку при акордно-преміальній системі оплати праці.

 

42. По плану підприємства обсяг робіт цеху з нормальними умовами праці складає 40 000 нормо-годин, у тому числі II розряду - 10000 нормо-годин, III розряду - 12000 нормо-годин, IV розряду - 8000 нормо-годин, V розряду - 5000 нормо-годин, VI розряду - 3000 нормо-годин. Годинні тарифні ставки робітників: II розряду 2,70 грн., III розряду – 3,08 грн., IV розряду – 3,38 грн., V розряду – 3,85 грн., VI розряду – 4,50 грн.

Визначити середньогодинну тарифну ставку робітників-відрядників.

 

43. Визначити годинний, денний, місячний фонд зарплати виробничих робітників на основі даних:

а) трудомісткість виготовлення продукції по плану i по розрядах робіт повинна скласти (в тис. нормо-год.): I розряду - 340; II - 930; III - 1150; IV - 620;V - 430; VI розряду - 590;

б) годинні тарифні ставки відрядників I розряду – 2,50 грн.; II -2,70; III – 3,08; IV – 3,38; V – 3,85; VI розряду – 4,50 грн. Доплати до тарифного фонду - 22%, доплати до годинного фонду - 3% i доплати до денного фонду - 5%.

 

44. У цеху 250 робітників-відрядників, середній тарифний розряд виконаних робіт -3,12, річний фонд робочого часу - 1800 год., середнє виконання норм - 130%.

Визначити річний фонд прямої заробітної плати робітників-відрядників.

 

45. Визначити річний фонд тарифної заробітної плати 250 робітників-погодинників, із яких 150 чоловік із середнім тарифним розрядом -3,47 оплачуються по денних тарифних ставках i 100 чоловік - по годинних ставках з середнім розрядом 2,85. Число робочих днів у році - 230, число робочих годин - 1800.

 

46. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі рази на місяць. Транспортний запас складає 3 дні, гарантійний запас 50% норми поточного запасу. Середньоденні витрати сталі 50 т, ціна 1 т сталі 104 грн.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натуральному і грошовому виразі.

 

47. На підприємстві в звітному році норма витрат металу була встановлена на виріб “А” - 36 кг, виріб “Б” - 14 кг.

На плановий рік передбачений випуск виробів “А” в кількості 5000 штук, виробів “Б” - 800 штук. Норми витрат металу передбачається знизити за рахунок впровадження нової технології: по виробу “А” на 5%, по виробу “Б” на 10%.

 

48. Визначити економію металу в результаті впровадження нових норм витрат по кожному виробу і в цілому по підприємству.

По підприємству на І квартал заплановані такі показники:

 

Показники Значення
1. Обсяг товарної продукції, тис.грн.
2. Квартальна потреба в матеріалах, тис.грн.
3. Норми виробничого запасу, днів, всього у тому числі: 3.1. транспортного 3.2. підготовчого 3.3. поточного 3.4. резервного (50 % від поточного)  
4. Тривалість виробничого циклу, днів
5.Коефіцієнт наростання витрат у собівартості незавершеного виробництва 0,8
6. Норма запасу готової продукції на складі, днів

 

Визначити норматив оборотних коштів:

1) у виробничих запасах;

2) у незавершеному виробництві;

3) у залишках готової продукції на складі;

4) сукупний.

 

49. Заготовка для виробу А проходить обробку в заготівельному і механообробному цехах. Чиста вага заготовки дорівнює 28 кг, відходи і втрати при обробці заготовки в механообробному цеху склали - 1,5 кг, а відходи і втрати в заготівельному цеху - 0,5 кг (відходи по некратності, припуски на затиск і розрізання матеріалів).

Визначити коефіцієнт використання заготовки для виробу А.

 

50. По плану підприємства річна потреба в чавуні визначена в кількості 12240 т. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового пробігу документів і оплати - 3 дні. Гарантійний запас складає 50 % норми поточного запасу.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в натуральному виразі.

 

51. По промисловому підприємству обсяг реалізації продукції на плановий рік складає 3510 тис. грн., залишки нормативних оборотних коштів на кінець планового року 510 тис. грн.

Визначити показники оборотності нормативних оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях).

 

52. Для розрахунку нормативу власних оборотних коштів підприємство має такі дані:

 

Стаття оборотних коштів Витрати ІV кварталу планового року (тис. грн.) Норма оборотних коштів (днів)
Сировина
Паливо

 

Норматив по інших статтях оборотних коштів на кінець планового року -533,5 тис. грн. Норматив власних оборотних коштів на початок планового року 2269 тис. грн.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів на кінець планового року.

 

53. У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис. грн., норма запасу -25 днів.

У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні. Одноденні витрати сировини і основних матеріалів зростуть з 39 тис. грн. до 44 тис. грн.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

 

54. У четвертому кварталі звітного року (очікуване виконання) витрата матеріалів складає 3270 тис. грн., норма запасу матеріалів 20 днів.

У плановому році одноденні витрати матеріалів збільшаться на 5 тис. грн., а норма запасу скоротиться на 3 дні.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів по матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

 

55. Показники реалізації продукції (РП) і залишків оборотних коштів по 5 фабриках пошиву одягу за звітній рік та їх зміни у плановому році зведені у таблиці:

 

Фабрика Звітний рік Зміни у плановому році
Обсяг РП, млн.грн. Ср. річні залишки оборотних коштів, млн. грн. обсягу РП, % (+) тривалості обороту, дні (-)
№ 1 80,0 20,0 +20 -18
№ 2 105,0 17,5 +16 -15
№ 3 150,0 30,0 +8 -12
№ 4 120,0 20,0 +10 -15
№ 5 96,0 32,0 +12 -30

 

Визначити розмір приросту або зменшення оборотних коштів у плановому році на кожній фабриці та об’єднанню в цілому.

56. Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний поточний і страховий запас і загальний максимальний складський запас на основі даних: програма випуску виробів на квартал -1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі -70 кг, міді - 6 кг і бронзи -10 кг. Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза - один раз на місяць. Середній час затримок постачання: сталі -5 днів, міді і бронзи - 10 днів. Кількість днів у місяці - 30, у кварталі -90.

 

57. За даними звіту підприємства проаналізувати ефективність використання оборотних коштів. Підрахувати суму коштів, вивільнену з обороту (залучену в оборот) внаслідок прискорення (сповільнення) обертання оборотих засобів.

з/п Показники Фактично за Зміни, %
минулий рік звітний рік
1.   2. 3. 4. 5. 6. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. (без ПДВ) Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. Одноденний оборот, тис. грн. Обертання оборотних засобів, дні Коефіцієнт оборотності, оборотів Звільнено із обороту (залучено) у зв’язку з прискоренням (сповільненням) повертання оборотних засобів (тис. грн.)     Для     розрахунку:  

 

58. Обсяг реалізованої продукції підприємства за рік склав 12648,3 тис. грн. з оборотними коштами в сумі 430 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-техничних заходів тривалість обороту коштів у плановому році скорочена на 1,5 днів.

Визначити кількість оборотів та тривалість одного обороту оборотних коштів за звітний та плановий рік, очікувану економію оборотних коштів за рахунок впровадження заходів.

 

59. У звітному періоді підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг реалізованої продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12 %.

 

60. У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.

 

61. Необхідно визначити плановий та фактичний коефіцієнт використання матеріалів для виробництва, а також резерви зростання обсягів виготовлення продукції за рахунок раціонального використання матеріалів.

При плануванні ступеня використання матеріалів на підприємстві нормувальники виходили з таких даних: норма витрат матеріалів на одну деталь складає 3,4 кг, при цьому чиста вага деталі 2,9 кг. Очікуваний фактичний випуск деталей за звітний рік має скласти 87,0 тис. шт., на виробництво яких буде використано 306,8 тон матеріалів.

 

62. У плановому періоді час одного обороту довести до 58 днів впровадженням організаційно-технічних заходів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 32 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів — 5,5 млн. грн.

Визначити, на скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.

63. Визначити планові й звітні показники використання оборотних засобів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції заплановано на рівні 71,3 млн. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів на 9,5 млн. грн. Фактично при такій самій сумі оборотних засобів було реалізовано продукції на 74,1 млн. грн.

 

64. У звітному періоді підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг реалізованої продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12 %.

 

65. За наведеними в таблиці даними визначити зміну структури оборотних фондів.

 

Показник Звітний період, тис. грн. Плановий період, тис. грн.
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Напівфабрикати власного виготовлення
Витрати майбутніх періодів

 

66. План реалізації продукції і послуг на рік на фабриці передбачено довести до 320 тис. грн. Середній залишок оборотних засобів заплановано на суму 40 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-технічних заходів тривалість одного обороту скоротилася в середньому на 6 днів, обсяг реалізованої продукції і послуг зріс на 3 %.

Визначити планове та фактичне число оборотів оборотних засобів, планову та фактичну тривалість обороту оборотних засобів, а також потрібну суму оборотних засобів у плановому періоді та суму вивільнених оборотних засобів.

 

67. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі на місяць. Транспортний запас складає 3 дні, страховий запас - 50% норми поточного запасу. Середньоденні витрати сталі на підприємстві 50 тонн, а закупівельна ціна 1 тонни сталі 1040 грн.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натуральному і грошовому вираженні.

 

68. Річна потреба в чавуні визначена планом підприємства в кількості 12240 тонн. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового перебігу супровідних документів і оплати - 3 дні. Страховий запас складає 50% норми поточного запасу.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в натуральному вираженні.

 

69. На промисловому підприємстві обсяг реалізації продукції за звітний рік склав35100 тис грн, а залишки оборотних коштів на кінець планового року - 5100 тис грн.

Визначте показники ефективності використання на промисловому підприємстві оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях). Звітний рік нараховує 365 днів.

 

70. У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис грн, норма запасу -25 днів. У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні при одночасному зростанні одноденних витрат сировини і основних матеріалів до 44 тис грн.

Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

 

71. Визначте тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства в днях, якщо підприємство за звітний рік реалізувало продукції на суму 12 млн. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів склав суму в 2 млн. грн. При розрахунках необхідно врахувати, що рік містить 365 днів. Як зміниться тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства, якщо обсяг реалізації продукції збільшиться на 1,5%?

 

72. Програмою цеху передбачається випуск 36750 деталей на рік. Деталь може бути виготовлена двома способами: вільним куванням і висадкою на кувальній машині. Чиста вага деталі складає 28,5 кг. Відходи складають: при вільному куванні – З,5 кг; при висадці на кувальній машині - 2,6 кг.

Визначте загальні витрати металу на виготовлення річного обсягу продукції при кожному способі виготовлення деталей, а також економію металу на рік при найкращому способі виготовлення деталей.

 

73. По підприємству є такі дані:

Показники Очікуване виконання за звітний рік На плановий рік
Товарна продукція, тис. грн.
Чисельність промислово-виробни- чого персоналу, чол.
Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу, тис. грн.

Визначити обсяг товарної продукції на одного робітника і розмір заробітної плати на 1 грн. товарної продукції, за звітний рік і на плановий рік.

74. У цеху працює 20 робітників I розряду, 50 - II розряду, 70 - III розряду, 30 - IV розряду, 20 - V розряду і 10 робітників VI розряду. Тарифні коефіцієнти по розрядах : I - 1,0; II - 1,08; III - 1,23; IV -1,35; V - 1,54; VI - 1,8. Годинна тарифна ставка підрядника I розряду – 2,50 грн. Трудомісткість виготовлення продукції по плану на рік - 450 тис. нормо-год. У цеху 10 бригадирів V розряду (годинна ставка даного розряду – 4,80 грн.). Бюджет робочого часу на piк - 1860 год.; виконання норм виробітку по бригадах намічено на рівні 112 %. Бригадирам доплачується 10% від основної зарплати за керівництво бригадою. У цеху 8 підлітків, які працюють за І розрядом по 5 год. в зміну, середня тривалість відпустки – 24 дні. Виконання державних обов’язків займає 0,6% від денного фонду зарплати.

Визначити фонд основної зарплати по тарифу, доплати бригадирам і підліткам, оплату відпусток за час виконання державних обов'язків, середньогодинну, середньомісячну зарплату.

75. На основі даних таблиці визначити фонд годинної, денної і річної зарплати в абсолютних цифрах, а також відношення фондів денного і годинного, річного і денного, річного і годинного.

 

Види оплат Сума, тис.грн.
Оплата по відрядних розцінках 111,7
Оплата по відрядно-преміальній системі 460,0
Премії відрядникам 60,0
Погодинна оплата 512,5
Премії погодинникам 57,5
Доплати відрядникам в зв'язку зі зміною умов роботи 2,7
Доплати за роботу в надурочний час 6,0
Оплата цілоденних простоїв 1,8
Оплата чергових i додаткових відпусток 80,5
Оплата роботи в нічний час 24,0
Оплата днів виконання державних обов'язків 2,6
Доплата незвільненим бригадирам 0,9
Оплата пільгових годин підлітків 2,2
Оплата навчання учнів 1,8
Оплата перерв для матерів-годувальниць 2,4
Компенсації за невикористану відпустку 0,7
Вихідні доплати 1,3
Всього 1334,4

 


 

76. По виробничому підприємству є такі дані:

Показники Очікуване виконання за звітний рік На плановий рік
Обсяг виконаної продукції, тис. грн.
Середньомісячна чисельність ПВП, чол.
Фонд заробітної плати ПВП, тис. грн.

Визначити продуктивність праці на середню заробітну плату на одного робітника промислово-виробничого персоналу у звітному і плановому році.

 

77. За діючими нормами та розцінками оплата за акордне завдання складає 820 грн. Завдання виконано робітником за 18 днів, при встановленому терміні 20 днів. Згідно з положенням за кожний процент скорочення часу виконання акордного завдання передбачається премія у розмірі 3% загального заробітку по акордному завданню.

Визначити загальну суму заробітку при акордно-преміальній системі оплати праці.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.037 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал